Forskrift om undersøkelse, stansing og bording av utenlandsk skip ved mistanke om miljøovertredelse

DatoFOR-2007-07-02-850
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2007 hefte 7
Ikrafttredelse01.07.2007
Sist endretFOR-2010-06-10-796 fra 01.07.2010
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§44, LOV-2007-02-16-9-§53, FOR-2007-06-29-848, FOR-2007-06-29-849
Kunngjort10.07.2007
KorttittelForskrift om kontroll ved miljømistanke

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 2. juli 2007 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 44 og § 53, jf. delegeringsvedtak 29. juni 2007 nr. 848 og delegeringsvedtak 29. juni 2007 nr. 849.
Endringer: Endret ved forskrift 10 juni 2010 nr. 796.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder tilsynsmyndighetens adgang til å undersøke, stanse og borde utenlandsk skip ved mistanke om overtredelse av internasjonale bestemmelser tiltrådt av Norge om forurensing av det marine miljø, samt ved mistanke om overtredelse av bestemmelser i eller fastsatt i medhold av lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) kapittel 5.

§ 2.Undersøkelse av skip i havn, indre farvann eller ved installasjon på kontinentalsokkelen eller i den økonomiske sonen

Tilsynsmyndigheten kan gå om bord i skip som er i norsk havn, indre farvann, ved installasjon på norsk kontinentalsokkel eller ved installasjon i den norske økonomiske sone, for å undersøke om skipet:

a)har foretatt utslipp, dumping eller forbrenning i strid med forskrifter eller enkeltvedtak fastsatt i medhold av skipssikkerhetsloven § 33 første eller annet ledd bokstav a eller c
b)har om bord gyldig sertifikat påbudt i medhold av skipssikkerhetsloven § 33 annet ledd bokstav d
c)tilfredsstiller krav til konstruksjon og utrustning fastsatt i medhold av skipssikkerhetsloven § 32
d)fører last i strid med forskrifter eller enkeltvedtak fastsatt i medhold av skipssikkerhetsloven § 12
e)har foretatt utslipp i åpent hav i strid med internasjonale overenskomster tiltrådt av Norge om forurensing av det marine miljø.

Tilsynsmyndigheten skal, så langt det er praktisk mulig, gå om bord i skip som frivillig befinner seg i norsk havn, ved installasjon på norsk kontinental sokkel eller ved installasjon i norsk økonomisk sone, for å undersøke om skipet har foretatt utslipp i strid med internasjonale overenskomster tiltrådt av Norge i en annen stats indre farvann, territorialfarvann eller økonomiske sone, eller som har forårsaket eller truer med å forårsake skade der, når det foreligger anmodning om slik undersøkelse fra den berørte stat. Det samme gjelder hvis flaggstaten anmoder om undersøkelse, uansett hvor utslippet er foretatt.

0Endret ved forskrift 10 juni 2010 nr. 796 (i kraft 1 juli 2010).
§ 3.Overtredelse i territorialfarvannet

Skip som er i norsk territorialfarvann kan stanses og bordes av tilsynsmyndigheten ved skjellig grunn til mistanke om overtredelse i norsk territorialfarvann.

§ 4.Overtredelse i den økonomiske sonen

Skip som er i norsk territorialfarvann eller norsk økonomisk sone kan ved skjellig grunn til mistanke om overtredelse i norsk økonomisk sone bli avkrevd opplysning om identitet, forrige og neste anløpssted og andre relevante opplysninger som er nødvendige for å få fastslått om en overtredelse har funnet sted.

Dersom informasjonen fra skip som nevnt i første ledd ikke blir gitt, er mangelfull eller ikke troverdig, og overtredelsen har ført til et vesentlig utslipp som har forårsaket eller truer med å forårsake betydelig forurensing av det marine miljø, kan tilsynsmyndigheten stanse og borde skipet.

§ 5.Ulovlig dumping eller forbrenning

Skip kan stanses eller bordes for undersøkelse når det er skjellig grunn til mistanke om dumping eller forbrenning i strid med forskrifter eller enkeltvedtak fastsatt i medhold av skipssikkerhetsloven kapittel 5 dersom

a)skipet befinner seg i norsk territorialfarvann, norsk økonomisk sone eller på norsk del av kontinentalsokkelen, eller
b)det for øvrig er adgang til å treffe et slikt tiltak etter folkeretten.
§ 6.Innholdet i undersøkelsen

Undersøkelse av skip etter forskriften her skal begrenses til kontroll av skipets dokumenter. Dersom det foreligger skjellig grunn til mistanke om at skipets tilstand og utstyr i vesentlig grad ikke samsvarer med innholdet i dokumentene, eller innholdet i dokumentene ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å fastslå hvorvidt en overtredelse har funnet sted, kan tilsynet inspisere skipets tank- og rørsystem, maskin- og lasterom, samt ta prøver hvor det anses nødvendig.

Undersøkelsen må ikke medføre unødig forsinkelse eller unødig utgift for skipet.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2007.