Forskrift om fastsettelse og gjennomføring av overtredelsesgebyr etter lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 55 og § 56

DatoFOR-2007-07-02-852
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2007 hefte 7
Ikrafttredelse01.07.2007
Sist endretFOR-2009-04-16-419
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§55, LOV-2007-02-16-9-§56, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590, FOR-2007-06-29-848, FOR-2007-06-29-849
Kunngjort10.07.2007
KorttittelForskrift om overtredelsesgebyr

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 2. juli 2007 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 55 og § 56, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171, delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590, delegeringsvedtak 29. juni 2007 nr. 848 og delegeringsvedtak 29. juni 2007 nr. 849.
Endringer: Endret ved forskrift 16 april 2009 nr. 419.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gir nærmere regler om ileggelse av overtredelsesgebyr etter skipssikkerhetsloven § 55 og § 56.

§ 2.Definisjon

Overtredelsesgebyr er en administrativ sanksjon som retter seg mot overtredelser av bestemmelser som angitt i skipssikkerhetsloven § 55 og § 56, og som hovedsakelig har et pønalt (straffende) formål.

§ 3.Overtredelsesgebyr mot enkeltpersoner

Overtredelsesgebyr i henhold til skipssikkerhetsloven § 55 første, andre og tredje ledd skal utmåles i det enkelte tilfelle.

Overtredelsesgebyret ilegges av Sjøfartsdirektoratet. Ved utmålingen skal det særlig legges vekt på:

a)hvor alvorlig overtredelsen er, herunder overtredelsens omfang, virkning og graden av utvist skyld
b)om overtredelsen er begått for å fremme rederiets interesser
c)om vedkommende har hatt eller kunne oppnå noen fordel ved overtredelsen
d)om det foreligger gjentakelse i løpet av siste to år
e)vedkommendes økonomiske evne
f)allmennpreventive hensyn.

Overtredelsesgebyret skal minimum utgjøre 0,2 ganger folketrygdens grunnbeløp (G), og maksimalt 0,6 G.

I særlige tilfeller kan det ilegges høyere eller lavere overtredelsesgebyr enn minimums- og maksimumsbeløpet.

Overtredelsesgebyret skal oppfylles innen fire uker fra vedtaket ble truffet.

Dersom overtredelsesgebyret ikke blir betalt innen forfall, påløper den til enhver tid gjeldende rente etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

0Endret ved forskrift 16 april 2009 nr. 419.
§ 4.Overtredelsesgebyr mot rederiet

Overtredelsesgebyr i henhold til skipssikkerhetsloven § 56 første og andre ledd skal utmåles i hvert enkelt tilfelle.

Overtredelsesgebyret ilegges av Sjøfartsdirektoratet. Ved utmålingen skal det særlig legges vekt på:

a)hvor alvorlig overtredelsen er, herunder overtredelsens omfang, virkning og graden av utvist skyld
b)om rederiet gjennom sikkerhetsstyringssystemet eller ved instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget overtredelsen
c)om overtredelsen er begått for å fremme rederiets interesser
d)om rederiet har hatt eller kunne oppnådd noen fordel ved overtredelsen
e)om det foreligger gjentakelse i løpet av de to siste år
f)rederiets økonomiske evne
g)allmennpreventive hensyn.

Overtredelsesgebyret skal minimum utgjøre 0,8 ganger folketrygdens grunnbeløp (G).

I særlige tilfeller kan det ilegges lavere overtredelsesgebyr enn minimumsbeløpet.

Overtredelsesgebyret skal oppfylles innen fire uker fra vedtaket ble truffet.

Dersom overtredelsesgebyret ikke blir betalt innen forfall, påløper den til enhver tid gjeldende rente etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2007.