Forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS

DatoFOR-2007-07-02-877
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 7
Ikrafttredelse01.08.2007, 01.08.2008
Sist endretFOR-2016-12-22-1836 fra 01.01.2017
EndrerFOR-1993-09-28-910
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, LOV-1965-06-18-4-§14, LOV-1965-06-18-4-§20, LOV-1965-06-18-4-§21, LOV-1965-06-18-4-§32, LOV-1965-06-18-4-§36
Kunngjort13.07.2007
Rettet09.05.2008 (tilføyd lenker i vedlegg 2)
KorttittelForskrift om kjøre- og hviletid i EØS

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 2. juli 2007 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 13, § 14, § 20, § 21 annet ledd, § 32 og § 36.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 20 og 24e (forordning (EF) nr. 561/2006), nr. 21 (forordning (EØF) nr. 3821/85 som endret ved forordning (EØF) nr. 3314/90, forordning (EØF) nr. 3572/90, forordning (EØF) nr. 3688/92, forordning (EF) nr. 2479/95, forordning (EF) nr. 1056/97, forordning (EF) nr. 2135/98, forordning (EF) nr. 1360/2002, forordning (EF) nr. 432/2004, forordning (EF) nr. 561/2006, forordning (EF) nr. 68/2009, forordning (EU) nr. 1266/2009, forordning (EU) nr. 581/2010, forordning (EU) nr. 1161/2014 og forordning (EU) 2016/130) og nr. 21a (direktiv 2006/22/EF som endret ved direktiv 2009/4/EF og direktiv 2009/5/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 7 sep 2007 nr. 1031, 12 juni 2008 nr. 578, 17 juli 2008 nr. 813, 10 feb 2010 nr. 149, 29 juni 2010 nr. 1027, 22 des 2010 nr. 1795, 24 mai 2011 nr. 529, 20 des 2011 nr. 1410, 19 des 2012 nr. 1347, 13 des 2013 nr. 1508, 10 des 2014 nr. 1556, 23 juni 2015 nr. 755, 21 des 2015 nr. 1815, 9 mai 2016 nr. 472, 22 des 2016 nr. 1836.

§ 1.Gjennomføring av forordninger om kjøre- og hviletid, fartsskriver mv.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 20 og 24e (forordning (EF) nr. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 og forordning (EF) nr. 2135/98 samt om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 3820/85) og vedlegg XIII nr. 21 (forordning (EØF) nr. 3821/85 av 20. desember 1985 om bruk av fartsskriver innen veitransport, endret ved forordning (EØF) nr. 3314/90, forordning (EØF) nr. 3572/90, forordning (EØF) nr. 3688/92, forordning (EF) nr. 2479/95, forordning (EF) nr. 1056/97, forordning (EF) nr. 2135/98, forordning (EF) nr. 1360/2002, forordning (EF) nr. 432/2004, forordning (EF) nr. 561/2006, forordning (EF) nr. 68/2009, forordning (EU) nr. 1266/2009, forordning (EU) nr. 581/2010, forordning (EU) nr. 1161/2014 og forordning (EU) 2016/130) gjelder som forskrift med de endringer som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 og EØS-avtalen ellers.

0Endret ved forskrifter 12 juni 2008 nr. 578 (i kraft 1 juli 2008), 10 feb 2010 nr. 149, 24 mai 2011 nr. 529, 23 juni 2015 nr. 755, 9 mai 2016 nr. 472.
§ 2.Unntak

Innenlands vegtransport med kjøretøy nevnt i forordning (EF) nr. 561/2006 artikkel 13 nr. 1 bokstav a, b, c, d, e, g, h, i, j, l, n og p er unntatt fra kravene i forordningen artiklene 5 til 9 om medfølgende personale, kjøretid, pauser og hviletid. Unntaket i forordning (EF) nr. 561/2006 artikkel 13 nr. 1 bokstav i begrenses til kjøretøyer med høyst 12 sitteplasser inkludert førersetet. Kjøretøy omfattet av unntakene er også unntatt fra bestemmelser om fartskriver, jf. forordning (EF) 3821/85 om bruk av fartskriver innen vegtransport artikkel 3 nr. 2.

Vegdirektoratet kan gjøre unntak fra bestemmelsene i denne forskriften i den utstrekningen forordningene nevnt i § 1 tillater det.

Forordning (EF) nr. 561/2006 artikkel 8 nr. 6 gjelder ikke for transport i samsvar med forordning (EF) nr. 561/2006 artikkel 8 nr. 6a inntatt ved forordning (EF) nr. 1073/2009 artikkel 29.

0Endret ved forskrifter 17 juli 2008 nr. 813 (i kraft 1 aug 2008), 29 juni 2010 nr. 1027.
§ 3.Definisjoner

I denne forskriften betyr følgende:

1.Digital fartskriver: Fartskriver som er i samsvar med forordning (EØF) nr. 3821/85 vedlegg 1 B.
2.Analog fartskriver: Fartskriver som er i samsvar med forordning (EØF) nr. 3821/85 vedlegg 1.
§ 4.Generelt om fartsskriver og fartsskriverkort

Regionvegkontoret utsteder fartskriverkort. Søknad om fartskriverkort skal skrives på fastsatt skjema. Ved søknad om sjåførkort skal gyldig legitimasjon fremlegges.

Fartskriverkort utstedt på grunnlag av uriktige opplysninger eller forfalskede dokumenter, skal tilbakekalles eller inndras. Tilsvarende gjelder ved bruk av en annens fartskriverkort, forfalsket fartskriverkort eller annen urettmessig bruk.

Fartskriverkort som er i ustand eller fungerer galt, skal korteier returnere til regionvegkontoret i henhold til forordning (EØF) nr. 3821/85 artikkel 16 nr. 3.

Tapt eller stjålet fartskriverkort skal korteier uten ugrunnet opphold melde fra om på fastsatt skjema til regionvegkontoret i henhold til forordning (EØF) nr. 3821/85 artikkel 16 nr. 3.

Fartskriverkort som er meldt tapt eller stjålet og som gjenfinnes skal ikke brukes med mindre det er registrert ved et regionvegkontor at kortet er kommet tilbake til rette korteier eller kortbruker, og det ikke er utstedt erstatningskort.

Vegdirektoratet fører register over utstedte, stjålne, tapte og defekte fartskriverkort.

For utstedelse av fartsskriverkort betales kr 710,– i gebyr.

Periodisk inspeksjon av digital og analog fartsskriver installert i kjøretøy skal utføres i tråd med forordning (EØF) nr. 3821/85 vedlegg 1 og 1 B og minst én gang i løpet av to år (24 måneder) etter siste inspeksjon.

0Endret ved forskrifter 22 des 2010 nr. 1795 (i kraft 1 jan 2011), 24 mai 2011 nr. 529, 20 des 2011 nr. 1410 (i kraft 1 jan 2012), 19 des 2012 nr. 1347 (i kraft 1 jan 2013), 13 des 2013 nr. 1508 (i kraft 1 jan 2014), 10 des 2014 nr. 1556 (i kraft 1 jan 2015), 21 des 2015 nr. 1815 (i kraft 1 jan 2016), 22 des 2016 nr. 1836 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5.Sjåførkort

Sjåførkort utstedes til person som:

1.Ikke allerede har søknad om sjåførkort til behandling eller ikke allerede har gyldig sjåførkort, med mindre dette sjåførkortet leveres inn til regionvegkontoret i henhold til § 4, og
2.Har førerkort og oppfyller kravene til bosted i Norge i henhold til forordning (EØF) nr. 3821/85 art. 14 nr. 3.

Sjåførkort er gyldig i fem år fra og med fire dager etter at søknaden er registrert ved regionvegkontoret. Kortere gyldighetsperiode kan gis når søkeren ber om det.

Søknad om fornyelse av sjåførkort skal sendes inn til regionvegkontoret senest 15 virkedager før kortets gyldighetstid utløper.

§ 6.Bedriftkort

Bedriftkort skal brukes av foretak som utøver transport omfattet av denne forskriften og som eier eller innehar bruksrett til kjøretøy utstyrt med digital fartskriver.

Foretak skal med bedriftkortet låse de data som tilhører vedkommende foretak til de digitale fartskrivere som foretaket har benyttet ved utførelse av transport. Foretak som benytter kjøretøy utstyrt med digital fartskriver, hvor kjøretøyet også benyttes av annet foretak, skal med bedriftkortet låse opp fartskriveren slik at lagring og tilgjengeliggjøring av data i fartskriveren er mulig også for annet foretak.

Foretak skal minst hver måned sikre at alle data knyttet til transportaktiviteter utført av eller for foretaket blir lastet ned fra digital fartskriver som er benyttet ved transport utført for foretaket, og fra sjåførkort som benyttes av sjåfører som utfører transport for foretaket.

På anmodning fra vedkommende sjåfør, skal foretaket gi sjåføren en kopi av nedlastede data som kan knyttes til sjåføren og utskrifter av disse dataene.

Foretakene skal behandle fartskriverdata i samsvar med lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.

§ 7.Kontrollkort

Kontrollkort utstedes til person som kan foreta kontroll etter § 10 og som har opplæring i samsvar med annet ledd.

Vegdirektoratet kan stille krav til nødvendig opplæring og autorisasjon av kontrollør.

§ 8.Typegodkjenning

Vegdirektoratet gir typegodkjenning for fartskrivere og fartskriverkort i Norge.

Den som søker om typegodkjenning av fartskriver eller fartskriverkort bærer selv omkostningene knyttet til typegodkjenningen.

§ 9.Minstekrav til kontroll

Regionvegkontoret og politiet skal organisere og gjennomføre kontroll i tråd med direktiv 2006/22/EF av 15. mars 2006 om minimumsbetingelser for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 3820/85 og forordning (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sosiale bestemmelser innenfor vegtransportvirksomhet og om opphevelse av direktiv 88/599/EØF, som senest endret ved direktiv 2009/4/EF og direktiv 2009/5/EF.

Minst 1 % av sjåførenes arbeidsdager skal kontrolleres. Minst 15 % av kontrollene skal utføres langs veg, og minst 30 % skal utføres hos foretak.

Fra 1. januar 2008 skal minst 2 % av sjåførenes arbeidsdager kontrolleres. Minst 30 % av kontrollene skal utføres langs veg, og minst 50 % skal utføres hos foretak.

Fra 1. januar 2010 skal minst 3 % av sjåførenes arbeidsdager kontrolleres etter samme fordeling som i tredje ledd.

0Endret ved forskrift 10 feb 2010 nr. 149.
§ 10.Myndighet til kontroll

Regionvegkontoret og politiet kan til enhver tid foreta kontroll hos den som er underlagt denne forskriften. På forlangende skal sjåfør eller foretak utlevere eller overføre elektronisk de opplysningene og den dokumentasjonen som er nødvendig for å kontrollere at reglene i denne forskriften er fulgt. Kontroll kan omfatte fartsskriveren med tilhørende komponenter.

Vegdirektoratet er koordinerende organ i henhold til direktiv 2006/22/EF artikkel 2 nr. 1 tredje ledd og artikkel 7. Når Vegdirektoratet krever det, skal regionvegkontoret og politiet sende inn oversikt over sine registreringer.

0Endret ved forskrift 10 feb 2010 nr. 149.
§ 11.Kontroll langs veg

Kontroll skal foregå uten forskjellsbehandling på grunnlag av kjøretøyets registreringsland, sjåførens hjemland, foretakets etableringsland, turens start- og bestemmelsested eller fartskrivertype.

Når det innledes straffeforfølgning eller ilegges sanksjoner, skal regionvegkontoret eller politiet utstede dokumentasjon på dette. Sjåføren skal beholde og oppbevare slik dokumentasjon i en måned, og deretter overlevere den til foretaket som skal oppbevare dokumentasjonen i ett år.

Regionvegkontoret og politiet skal for egne kontroller føre statistikk over hvilken type veg kontrollen er gjennomført på og om registreringer er foretatt med analog eller digital fartskriver.

§ 12.Kontroll hos foretak

Foretak som blir kontrollert skal oppbevare dokumentasjon i ett år på at det har vært gjennomført kontroll.

Regionvegkontoret og politiet skal føre statistikk over transportaktivitetstypen, størrelsen av foretakets vognpark og om registreringer er foretatt med analog eller digital fartskriver.

§ 13.Pålegg om hvile

Når en sjåfør har overtrådt bestemmelsene på en slik måte at videre kjøring klart kan sette trafikksikkerheten i fare, kan regionvegkontoret og politiet pålegge sjåføren å gjennomføre nødvendig hvile.

0Tilføyd ved forskrift 12 juni 2008 nr. 578 (i kraft 1 juli 2008).
§ 14.Straff

Overtredelse av denne forskriften straffes etter vegtrafikkloven § 31.

Overtredelse begått på fremmed stats territorium som oppdages i Norge skal straffes her i riket i samsvar med vegtrafikkloven § 31, uavhengig av statsborgerskap og bostedsland, jf. forordning (EF) nr. 561/2006 art. 19 nr. 2 første ledd.

0Endret ved forskrift 12 juni 2008 nr. 578 (i kraft 1 juli 2008, tidligere § 13).
§ 15.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft 1. august 2007. Fra samme tid oppheves forskrift 28. september 1993 nr. 910 om kjøre- og hviletid m.v. ved innenlandsk transport og transport innen EØS-området, unntatt forskriften kap. V Bestemmelser om fartskriververksted og § 2-1 nr. 1 for så vidt gjelder kjøretøy nevnt i artikkel 13 nr. 1 e) i forordning (EØF) 3820/85 av 20. desember 1985 om harmonisering av visse bestemmelser innen det sosiale området.

0Endret ved forskrifter 7 sep 2007 nr. 1031, 12 juni 2008 nr. 578 (i kraft 1 juli 2008, tidligere § 14), 17 juli 2008 nr. 813 (i kraft 1 aug 2008).

Forordninger

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Les forordningen her:

pdf.gif

0Oversettelsen i pdf er uoffisiell.

Forordning (EØF) nr. 3821/85 

Les forordningen her: pdf.gif  

Konsolidert utgave av forordning (EF) nr. 3821/85

0Uoffisiell konsolidert utgave på Vegdirektoratets hjemmeside.
 

Engelsk konsolidert utgave (EUR-LEX) av forordning (EF) nr. 3821/85

0Uoffisiell konsolidert engelsk versjon.

Forordning (EU) nr. 1266/2009 

For å lese dansk versjon av forordning (EU) nr. 1266/2009 se her: pdf.gif

For å lese engelsk versjon av forordning (EU) nr. 1266/2009 se her: pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 24 mai 2011 nr. 529.

Forordning (EU) nr. 581/2010

For å lese dansk versjon av forordning (EU) nr. 581/2010 se her: pdf.gif

For å lese engelsk versjon av forordning (EU) nr. 581/2010 se her: pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 24 mai 2011 nr. 529.