Forskrift om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap

DatoFOR-2007-07-03-842
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2007 hefte 7
Ikrafttredelse03.07.2007
Sist endretFOR-2016-01-19-51 fra 05.02.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§19, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort06.07.2007
Rettet21.01.2014 (EØS-henvisning)
KorttittelForskrift om bekjempelse av fugleinfluensa

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 3. juli 2007 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 3.1 nr. 5a (direktiv 2005/94/EF og vedtak 2006/415/EF sist endret ved beslutning (EU) 2015/2225).
Endringer: Endret ved forskrifter 23 des 2008 nr. 1586, 19 jan 2016 nr. 51.
Rettelser: 21.01.2014 (EØS-henvisning).

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å hindre spredning av aviær influensa i populasjoner av fjørfe og andre fugler i fangenskap.

§ 2.Saklig virkeområde

Forskriften gjelder dyrehelsemessige forhold vedrørende mistanke om eller bekreftet aviær influensa hos fjørfe eller andre fugler i fangenskap.

Ved mistanke om eller utbrudd av høypatogen aviær influensa i et dyrehold gjelder kapitlene I-V og kapittel IX. Ved mistanke om eller utbrudd av høypatogen aviær influensa H5N1 i et dyrehold gjelder i tillegg kapittel VI.

Ved mistanke om eller utbrudd av lavpatogen aviær influensa i et dyrehold gjelder kapitlene I, VII og VIII og kapittel IX.

§ 3.Stedlig virkeområde

Forskriften gjelder for Norge med unntak av Svalbard og Jan Mayen.

§ 4.Definisjoner 

Aviær influensa: Infeksjon hos fjørfe eller andre fugler i fangenskap forårsaket av influensa A virus:

a)av subtype H5 og H7, eller
b)med intravenøs patogenitetsindeks i seks uker gamle hønsekyllinger på over 1,2. 

Høypatogen aviær influensa (HPAI): Infeksjon hos fjørfe eller andre fugler i fangenskap forårsaket av:

a)aviær inflensavirus av subtype H5 eller H7 med en genomseksvens som koder for multiple basiske aminosyrer på kløyvingsstedet for hemagglutininmolekylet tilsvarende det som er kjent fra andre HPAI virus, hvor av det kan sluttes at hemagglutininmolekylet kan kløyves av proteaser som forekommer ubikvitært i vertsdyret, eller
b)aviær influensavirus med intravenøs patogenitetsindeks i seks uker gamle hønsekyllinger på over 1,2. 

Høypatogen aviær influensa H5N1: Infeksjon hos fjørfe eller andre fugler i fangenskap forårsaket av influensa A virus av subtype H5N1, med en genomseksvens som koder for multiple basiske aminosyrer på kløyvingsstedet for hemagglutininmolekylet tilsvarende det som er kjent fra andre HPAI virus, hvor av det kan sluttes at hemagglutininmolekylet kan kløyves av proteaser som forekommer ubikvitært i vertsdyret. 

Utbrudd av høypatogen aviær influensa: Et dyrehold hvor høypatogen aviær influensa er bekreftet av Mattilsynet. 

Lavpatogen aviær influensa (LPAI): Infeksjon hos fjørfe eller andre fugler i fangenskap forårsaket av aviær influensavirus av subtype H5 og H7 som ikke omfattes av definisjonen av høypatogen aviær influensa. 

Utbrudd av lavpatogen aviær influensa: Et dyrehold hvor lavpatogen aviær influensa er bekreftet av Mattilsynet. 

Fjørfe: Alle fugler som oppdrettes eller holdes i fangenskap for produksjon av kjøtt, rugeegg, konsumegg, andre produkter, eller vilt til utsetting, unntatt stuefugl. 

Andre fugler i fangenskap: Enhver fugl som holdes i dyrehold, unntatt fjørfe. 

Fuglevilt: Viltlevende fugl som jaktes eller fanges for konsum. 

Dyrehold: Landbrukslokalitet/-eiendom, eller enhver annen bygning/eiendom hvor fjørfe eller andre fugler i fangenskap oppdrettes eller holdes på permanent eller midlertidig basis, unntatt;

a)Slakterier, transportmidler, karantener, grensekontrollstasjoner og laboratorier, og
b)Dyreholdets bolighus dersom det i disse ikke holdes fjørfe eller andre fugler i fangenskap på permanent basis. 

Kontaktdyrehold: Dyrehold hvor aviær influensa kan være introdusert som følge av lokalisering, personkontakt, forflytning av fjørfe eller andre fugler i fangenskap eller annen smittefarlig kontakt. 

Rugeegg: Egg lagt av fjørfe, for utruging. 

Konsumegg: Egg lagt av fjørfe, for konsum eller til bruk i næringsmiddelindustri. 

Daggamle kyllinger: Alt fjørfe som er yngre enn 72 timer. 

Dyreeier: En fysisk eller juridisk person, som eier, holder eller på annen måte har ansvaret for fjørfe eller andre fugler i fangenskap med eller uten vederlag. 

Risikosone: Et avgrenset område rundt dyrehold hvor aviær influensa er bekreftet. Ved påvisning av høypatogen aviær influensa skal det avgrensede område ha en radius på minst 3 km. Ved opprettelse av risikosone rundt dyrehold hvor lavpatogen aviær influensa er bekreftet skal det avgrensede område ha en radius på minst 1 km. 

Observasjonssone: Et avgrenset område rundt dyrehold hvor høypatogen aviær influensa er bekreftet, med en radius på minst 10 km, som inkluderer risikosonen. 

A-område: Et avgrenset område rundt dyrehold hvor høypatogen aviær influensa H5N1 er mistenkt eller bekreftet og der sykdomsrisikoen vurderes som høy. A-området tilsvarer det samlede areal av risiko- og observasjonssonene. 

B-område: Et avgrenset område rundt A-området, der sykdomsrisikoen vurderes som lav. B-området skiller A-området fra sykdomsfrie deler av landet.

Kapittel II. Tiltak ved mistanke om høypatogen aviær influensa

§ 5.Tiltak i dyrehold med mistanke om høypatogen aviær influensa

Når Mattilsynet fastslår at det foreligger mistanke om høypatogen aviær influensa i et dyrehold gjelder følgende inntil annet er bestemt:

a)Dyreholdet settes under tilsyn av Mattilsynet. Dyreeier skal sørge for at alt fjørfe og andre fugler i fangenskap holdes isolert i sine respektive dyrerom. Dersom dette ikke er mulig eller er dyrevernsmessig uforsvarlig, skal de holdes annet sted i dyreholdet hvor de ikke kan komme i kontakt med annet fjørfe eller andre fugler i fangenskap fra andre dyrehold eller ville fugler.
b)Det er forbudt å flytte fjørfe eller andre fugler i fangenskap til eller fra dyreholdet.
c)Det er forbudt å flytte kadaver av fjørfe eller andre fugler i fangenskap, kjøtt fra fjørfe, herunder slakteavfall, fôr til fjørfe, redskaper og materialer, avfall, gjødsel og brukt strø og alt annet som kan tenkes å overføre aviær influensasmitte, ut av dyreholdet.
d)Det er forbudt å flytte rugeegg og konsumegg ut av dyreholdet.
e)Forflytninger av personer, husdyr, kjøretøy og utstyr til og fra dyreholdet er forbudt.
f)Dyreeier skal etablere hensiktsmessige smittesluser og sørge for at det benyttes egnede desinfeksjonsmidler ved inngang til og utgang fra lokaler hvor fjørfe og andre fugler i fangenskap holdes, samt ved dyreholdets inn- og utganger.
g)Dyreeier skal oppgi antall eller anslå antall fjørfe, andre fugler i fangenskap og husdyr av klassen pattedyr i dyreholdet, fordelt på art og produksjonskategori. Dyreeier skal føre liste over antall dyr i hver kategori som er syke, døde eller som kan være smittet. Listen skal oppdateres daglig.

Mattilsynet kan avgjøre at mistenkt tilfelle skal bekjempes som om sykdommen var påvist, jf. § 10.

§ 6.Unntak fra tiltak i § 5

Mattilsynet kan etter en konkret vurdering, og på vilkår, gi unntak fra bestemmelsene i § 5 første ledd.

§ 7.Restriksjoner i andre dyrehold

Mattilsynet kan gi forskrift om gjennomføring av noen eller alle tiltakene i § 5 i en midlertidig sone rundt et mistenkt dyrehold.

Tiltakene som gjelder i dyrehold med mistanke om aviær influensa jf. § 5 kan også innføres i andre dyrehold.

§ 8.Restriksjoner på forflytning

Mattilsynet kan i forskrift gi bestemmelser om midlertidige begrensninger på forflytning av fjørfe, andre fugler i fangenskap, produkter fra disse og kjøretøy som benyttes i fjørfeindustrien. Begrensningene kan gjelde for hele eller deler av landet.

Restriksjonene kan utvides til å gjelde husdyr av klassen pattedyr, i inntil 72 timer.

§ 9.Oppheving av restriksjoner

Tiltakene i § 5 gjelder inntil Mattilsynet avkrefter mistanken.

Kapittel III. Tiltak ved utbrudd av høypatogen aviær influensa i et dyrehold

§ 10.Tiltak i smittet dyrehold

I smittet dyrehold gjelder tiltakene i § 5.

I tillegg skal følgende gjennomføres i dyreholdet:

a)Alt fjørfe og andre fugler i fangenskap i dyreholdet skal avlives straks, etter anvisning fra og under tilsyn av Mattilsynet.
b)Alle kadaver og alle egg i dyreholdet skal destrueres etter anvisning fra og under tilsyn av Mattilsynet.
c)Fjørfe og andre fugler i fangenskap som er klekket fra rugeegg som er innsamlet i dyreholdet i tiden fra sannsynlig tidspunkt for introduksjon av smitte i dyreholdet til tidspunktet for gjennomføring av tiltakene i § 5, skal spores og settes under tilsyn av Mattilsynet.
d)Rugeegg og konsumegg som er innsamlet i dyreholdet i tiden fra sannsynlig tidspunkt for introduksjon av smitte i dyreholdet til tidspunktet for gjennomføring av tiltakene i § 5, skal spores og destrueres etter anvisning fra og under tilsyn av Mattilsynet.
e)Kjøtt fra fjørfe fra dyreholdet, som er slaktet i tiden fra sannsynlig tidspunkt for introduksjon av smitte i dyreholdet til tidspunktet for gjennomføring av tiltakene i § 5, skal spores og destrueres etter anvisning fra og under tilsyn av Mattilsynet.
f)Alt biologisk materiale, inkludert fôr, gjødsel og avfall, som kan være kontaminert med viruset, skal destrueres eller behandles på en måte som sikrer at aviær influensavirus destrueres. Destruksjon eller annen behandling skal skje i henhold til Mattilsynets anvisninger.
g)Etter at kadaver er fjernet og destruert, skal dyreholdet rengjøres, desinfiseres og saneres etter anvisninger fra Mattilsynet.
§ 11.Unntak fra krav i § 10

Mattilsynet kan, på vilkår, gi unntak fra bestemmelsene i § 10 første ledd, jf. § 6.

Mattilsynet kan etter en særskilt vurdering, og på vilkår, treffe vedtak om unntak fra kravet om avliving, jf. § 10 annet ledd bokstav a).

§ 12.Oppheving av restriksjoner

Tiltakene i § 10 gjelder i minimum 21 dager og fram til Mattilsynet attesterer at tiltakene, herunder sanering, er gjennomført i henhold til Mattilsynets anvisninger, jf. § 10 g).

§ 13.Gjeninnsetting av fjørfe og andre fugler i fangenskap

Gjeninnsetting av fjørfe og andre fugler i fangenskap i dyreholdet kan skje tidligst fra det tidspunktet restriksjonene i § 10 er opphevet og etter anvisning fra Mattilsynet.

Gjeninnsetting av andre husdyr skal skje etter tillatelse fra Mattilsynet.

§ 14.Tiltak som angår svin i smittet dyrehold

Ved utbrudd av høypatogen aviær influensa i et dyrehold, skal eventuelle svin i dyreholdet prøvetas av Mattilsynet, for å bekrefte eller avkrefte om dyrene er eller har vært smittet med høypatogen aviær influensavirus. Svin kan ikke flyttes før analyseresultatene foreligger.

§ 15.Tiltak i kontaktdyrehold

Mattilsynet treffer vedtak, på bakgrunn av en epidemiologisk utredning, om et dyrehold er å anse som et kontaktdyrehold.

Tiltakene som gjelder i dyrehold med mistanke om høypatogen aviær influensa jf. § 5, gjelder også i kontaktdyrehold inntil smitte kan utelukkes.

Mattilsynet kan etter en vurdering utvide tiltakene i kontaktdyrehold, slik at også tiltak i § 10 gjøres gjeldende.

Kapitel IV. Opprettelse av soner og tiltak i soner ved utbrudd av høypatogen aviær influensa

§ 16.Opprettelse av soner

Når et utbrudd av høypatogen aviær influensa er bekreftet, skal Mattilsynet gi forskrift om opprettelse av risiko- og observasjonssoner.

§ 17.Plikter i risiko- og observasjonssoner

Dyreeier med dyrehold med fjørfe eller andre fugler i fangenskap i risiko- eller observasjonssonen plikter å gjennomføre følgende:

a)Alt fjørfe og andre fugler i fangenskap skal holdes isolert i sine respektive dyrerom. Dersom dette ikke er mulig eller er dyrevernsmessig uforsvarlig, skal de holdes annet sted i dyreholdet hvor de ikke kan komme i kontakt med annet fjørfe eller andre fugler i fangenskap fra andre dyrehold eller ville fugler.
b)Melde fra om sin virksomhet til Mattilsynet dersom dyreholdet ikke er registrert i Mattilsynets registre.
c)Registrere og oppbevare data om alle forflytninger inn og ut av dyreholdet med det formål å kunne spore dyr, produkter, gjenstander, personer som har vært i kontakt med infisert fjørfe og kjøretøy som benyttes i fjørfenæringen. Dyreparker er unntatt fra kravet om registrering av besøkende, dersom de ikke har adgang til områder i dyreparken hvor fugler holdes.
d)Etablere hensiktsmessige smittesluser og sørge for at det benyttes egnede desinfeksjonsmidler ved inngang til og utgang fra lokaler hvor fjørfe og andre fugler i fangenskap holdes, samt ved dyreholdets inn- og utganger.
e)Sørge for at personer som kommer til eller forlater dyreholdet gjennomfører nødvendige smitteforebyggende tiltak for å unngå spredning av aviær influensa.
f)Kadaver av fjørfe og andre fugler i fangenskap skal avfallshåndteres etter anvisning fra Mattilsynet.
g)Sørge for rengjøring og desinfeksjon av kjøretøy og utstyr som er brukt til å transportere levende fjørfe eller andre fugler i fangenskap, kadaver, kjøtt, fôr, gjødsel, strø eller annet materiale som kan være kontaminert. I risikosonen skal dyreeier i tillegg sørge for at alle kjøretøy rengjøres og desinfiseres ved innkjøring til og utkjøring fra dyrehold i risikosonen.
h)Øyeblikkelig rapportere til Mattilsynet om økt forekomst av sykdom, økt dødelighet eller markant nedgang i produksjonen.
§ 18.Forbud i risikosonen

I risikosonen er det forbudt å:

a)Transportere fjørfe, andre fugler i fangenskap, rugeegg, konsumegg eller fjørfekadaver.
b)Transportere fjørfekjøtt eller produkter som inneholder slikt kjøtt, fra slakteri, nedskjæringsvirksomhet eller kjøle-/fryselager i risikosonen, med mindre kjøttet eller produktene er:
-Produsert fra fjørfe med opprinnelse utenfor risikosonen, og som er lagret og transportert atskilt fra kjøtt fra fjørfe med opprinnelse i sonen, eller
-Produsert minst 21 dager før sannsynlig tidspunkt for introduksjon av smitte i dyrehold i risikosonen, og lagret og transportert atskilt fra fjørfekjøtt produsert etter dette tidspunktet.
-Behandlet slik at eventuelle virus er tilintetgjort, og er lagret og transportert atskilt fra kjøtt som kan inneholde virus.
c)Transportere husdyr inn eller ut av dyrehold med fjørfe og andre fugler i fangenskap. Forbudet gjelder ikke husdyr av klassen pattedyr, som holdes kun i bolighus og ikke har kontakt med fjørfe eller andre fugler i fangenskap og ikke har tilgang til områder hvor disse holdes.
d)Flytte eller spre brukt strø eller gjødsel i eller fra dyrehold med fjørfe eller andre fugler i fangenskap.
e)Arrangere markeder, utstillinger, konkurranser eller andre ansamlinger av fjørfe eller andre fugler i fangenskap.
f)Sette ut fuglevilt.

Forbudene i bokstav a) og b) gjelder ikke transitt uten stans gjennom sonen.

§ 19.Forbud i observasjonssonen

I observasjonssonen er det forbudt å:

a)Transportere fjørfe, rugeegg, konsumegg eller fjørfekadaver.
b)Transportere husdyr inn eller ut av dyrehold med fjørfe eller andre fugler i fangenskap. Forbudet gjelder ikke husdyr av klassen pattedyr, som holdes kun i bolighus og ikke har kontakt med fjørfe eller andre fugler i fangenskap og ikke har tilgang til områder hvor disse holdes.
c)Flytte eller spre brukt strø eller gjødsel i eller fra dyrehold med fjørfe eller andre fugler i fangenskap.
d)Arrangere markeder, utstillinger, konkurranser eller andre ansamlinger av fjørfe eller andre fugler i fangenskap.
e)Sette ut fuglevilt.

Forbudet i a) gjelder ikke transitt uten stans gjennom sonen.

§ 20.Unntak fra forbud i risiko- og observasjonssonen

Som unntak fra forbudene i § 18 a) til d) og § 19 a) til c) kan Mattilsynet på vilkår gi tillatelse til nasjonal transport.

Når et utbrudd av høypatogen aviær influensa er bekreftet i et dyrehold med andre fugler i fangenskap, kan Mattilsynet i forskrift helt eller delvis fravike bestemmelsen i § 16 samt § 18 og § 19.

§ 21.Varighet av tiltakene i sonene

Risikosonen opprettholdes i minst 21 dager etter avsluttet foreløpig rengjøring og desinfeksjon i dyrehold med utbrudd, og inntil nødvendige prøver fra dyrehold i sonen er undersøkt. Ved oppheving av risikosonen innlemmes den tidligere risikosonen i observasjonssonen.

Observasjonssonen opprettholdes i minst 30 dager etter avsluttet foreløpig rengjøring og desinfeksjon i dyrehold med utbrudd.

§ 22.Ytterligere tiltak i sonene

Mattilsynet kan, dersom epidemiologiske eller andre forhold tilsier det, gjennomføre ytterligere tiltak for å begrense smittespredning i sonene, herunder slakting for konsum eller avliving til destruksjon av fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Kapitel V. Tiltak ved utbrudd av høypatogen aviær influensa i slakterier, på grensekontrollstasjoner og i transportmidler

§ 23.Tiltak i slakteri, på grensekontrollstasjon eller i transportmiddel

Ved mistanke om eller bekreftet forekomst av høypatogen aviær influensa hos fjørfe i et slakteri, på en grensekontrollstasjon eller i et transportmiddel gjelder følgende:

a)Alt fjørfe og andre fugler i fangenskap som kan være smittet skal avlives og destrueres,
b)Kjøtt og biprodukter som kan være kontaminert skal destrueres,
c)Bygninger, utstyr og kjøretøy som er kontaminert skal rengjøres og desinfiseres etter anvisning og under tilsyn av Mattilsynet,
d)Etter avsluttet rengjøring og desinfeksjon skal det gå minst 24 timer før nytt fjørfe eller andre fugler i fangenskap kan tas inn.
§ 24.Tiltak i opprinnelsesdyrehold og kontaktdyrehold

Ved mistanke om eller bekreftet forekomst av høypatogen aviær influensa hos fjørfe i et slakteri eller i et transportmiddel gjelder bestemmelsene i kapittel II for opprinnelsesdyrehold og kontaktdyrehold.

Mattilsynet kan på bakgrunn av epidemiologiske data gi pålegg om at de tiltak som gjelder for dyrehold med utbrudd av høypatogen aviær influensa i kapittel III, gjennomføres i opprinnelsesdyrehold og kontaktdyrehold.

Kapittel VI. Tiltak ved mistanke om og utbrudd av høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 i et dyrehold

§ 25.Opprettelse av A- og B-områder

Når et utbrudd av høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 er mistenkt eller bekreftet, skal Mattilsynet gi forskrift om opprettelse av A- og B-områder. A- og B-områder opprettes i tillegg til risiko- og observasjonssoner jf. § 16.

§ 26.Restriksjoner i A- og B-områder

I A- og B-områder er det forbudt å:

a)Jakte fugl.
b)Arrangere markeder, utstillinger, konkurranser eller andre ansamlinger av fjørfe eller andre fugler i fangenskap.
c)Transportere fjørfe og rugeegg fra disse, samt rugeegg fra viltlevende fugl ut av B-området.
d)Transportere produkter til humant konsum med opprinnelse fra viltlevende fugl ut av A- eller B-området.
e)Transportere biprodukter mellom eller ut av A- og B-områdene, dersom de helt eller delvis stammer fra fugler fra A- eller B-området.
§ 27.Unntak fra forbud i A- og B-områder

Mattilsynet kan på vilkår gi unntak fra forbudene i § 26 bokstav c) til e).

§ 28.Varighet av forbud i A- og B-områder

A- og B-områdene oppheves samtidig som observasjonssonen, jf. § 21.

Kapittel VII. Tiltak ved mistanke om og utbrudd av lavpatogen aviær influensa i et dyrehold

§ 29.Mistanke om utbrudd av lavpatogen aviær influensa

Bestemmelsene i § 5, § 6, § 7 og § 9 gjelder ved mistanke om lavpatogen aviær influensa.

§ 30.Utbrudd av lavpatogen aviær influensa

I smittet dyrehold gjelder tiltakene i § 5.

I tillegg gjelder § 10 bokstav a) til c) og bokstav f) og g).

Rugeegg som er innsamlet i dyreholdet i tiden fra sannsynlig tidspunkt for introduksjon av smitte i dyreholdet til tidspunktet for gjennomføring av tiltakene som gjelder ved utbrudd av lavpatogen aviær influensa, skal spores og settes under tilsyn av Mattilsynet.

Tiltakene i denne paragraf gjelder i minimum 21 dager og frem til Mattilsynet attesterer at tiltakene er gjennomført i henhold til Mattilsynets anvisninger.

0Endret ved forskrift 23 des 2008 nr. 1586.
§ 31.Unntak fra krav i § 30

Mattilsynet kan, på vilkår, gi unntak fra bestemmelsene i § 30 første ledd, jf. § 5 første ledd.

Mattilsynet kan etter en særskilt vurdering, og på vilkår, treffe vedtak om unntak fra § 30 andre ledd, krav om avliving, jf. § 10 bokstav a).

§ 32.Gjeninnsetting av fjørfe og andre fugler i fangenskap

Bestemmelsene i § 13 gjelder ved utbrudd av lavpatogen aviær influensa.

§ 33.Andre tiltak ved utbrudd av lavpatogen aviær influensa

Bestemmelsene i § 14 og § 15 gjelder ved utbrudd av lavpatogen aviær influensa.

§ 34.Tiltak i rugerier ved utbrudd av lavpatogen aviær influensa

Bestemmelsene i § 12, § 15, § 29, § 30, § 31 gjelder i rugerier ved utbrudd av lavpatogen aviær influensa.

Kapittel VIII. Opprettelse av risikosone og tiltak i sonen ved utbrudd av lavpatogen aviær influensa i et dyrehold

§ 35.Opprettelse av risikosone

Når et utbrudd av lavpatogen aviær influensa er bekreftet, skal Mattilsynet gi forskrift om opprettelse av risikosone.

§ 36.Plikter i risikosonen

Bestemmelsene i § 17 gjelder tilsvarende for dyreeier med dyrehold med fjørfe eller andre fugler i fangenskap i risikosonen.

§ 37.Forbud i risikosonen

Bestemmelsene i § 18 gjelder som forbud i risikosonen ved utbrudd av lavpatogen aviær influensa med unntak av bokstav b).

§ 38.Unntak fra forbud i risikosonen

Som unntak fra forbudene i § 37 kan Mattilsynet, på vilkår, gi tillatelse til nasjonal transport.

Når et utbrudd av lavpatogen aviær influensa er bekreftet i et dyrehold, kan Mattilsynet ved forskrift, i særskilte tilfeller, helt eller delvis fravike bestemmelsen i § 35 og § 37.

§ 39.Varighet av tiltakene i risikosonen

Risikosonen opprettholdes i minst 21 dager etter avsluttet foreløpig rengjøring og desinfeksjon i dyrehold med utbrudd og inntil nødvendige prøver fra dyrehold i sonen er undersøkt.

Dersom det er gitt unntak fra krav om avlivning, jf. § 31 annet ledd, skal risikosonen opprettholdes i minst 42 dager etter påvisning av utbruddet og inntil nødvendige prøver fra dyrehold i sonen er undersøkt.

0Endret ved forskrift 23 des 2008 nr. 1586.
§ 40.Ytterligere tiltak i risikosonen

Bestemmelsene i § 22 gjelder ved utbrudd av lavpatogen aviær influensa.

Kapittel IX. Avsluttende bestemmelser

§ 41.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.

§ 42.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 43.Straffebestemmelser

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbar i henhold til matloven § 28.

§ 44.Ikrafttredelse og opphevelse

Forskriften trer i kraft straks.