Forskrift om krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr innenfor EØS

DatoFOR-2007-08-10-955
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2007 hefte 8
Ikrafttredelse10.08.2007
Sist endretFOR-2016-05-19-543 fra 01.06.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§33, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort14.08.2007
Rettet19.04.2013 (Forordning (EF) nr. 1739/2005)
KorttittelForskrift om krav til dyrehelse, sirkusdyr

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Det sentrale Mattilsynet ved hovedkontoret 10. august 2007 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 12, § 14, § 15, § 19 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, jf. delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 4.2 nr. 82 (forordning (EF) nr. 1739/2005).
Endringer: Endret ved forskrifter 3 sep 2010 nr. 1255, 25 feb 2013 nr. 230, 19 mai 2016 nr. 543.

§ 1.Gjennomføring av forordning (EF) nr. 1739/2005

EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 4.2 nr. 82 (forordning (EF) nr. 1739/2005 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2.Krav til hunder, katter, ildrer og dyr av hestefamilien

Bestemmelsene om pass og dyrehelse i forskrift 19. mai 2016 nr. 542 om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr gjelder tilsvarende for hunder, katter og ildere i sirkus eller dyrenummer.

Sirkusdyr av hestefamilien skal ved forflytning innenfor EØS følges av identifikasjonsdokument i samsvar med forskrift 28. april 2010 nr. 631 om identifikasjon av dyr av hestefamilien.

0Endret ved forskrifter 3 sep 2010 nr. 1255, 25 feb 2013 nr. 230 (i kraft 1 mai 2013), 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).
§ 3.Karantene ved forflytning av flaggermus, primater og rovdyr til Norge

Ved forflytning til Norge av flaggermus (Chiroptera), primater (Primates) og rovdyr (Carnivora), unntatt hunder, katter og ildrer, som omfattes av forordning (EF) nr. 1739/2005, skal den driftsansvarlige for sirkuset eller dyrenummeret sørge for at dyrene blir satt i karantene på et sted som er hensiktsmessig lokalisert, utformet og utstyrt med tanke på å forhindre spredning av eventuell rabiessmitte til andre dyr og mennesker, og som før dyrenes ankomst til Norge har blitt godkjent av Mattilsynet.

Rovdyr og primater skal holdes på det godkjente karantenestedet de første 6 måneder etter ankomst eller under hele oppholdet i Norge dersom oppholdet er av kortere varighet. Flaggermus skal holdes på det godkjente karantenestedet så lenge de lever eller under hele oppholdet i Norge. Mattilsynet kan fastsette vilkår for hvordan karanteneringen skal gjennomføres, herunder stille krav til karantenepersonell, tilsyn med dyrene, journalføring, renhold, fôring og stell av dyrene og gjødsel- og avfallshåndtering mv.

Unntatt fra kravet om innsetting i karantene er rovdyr og primater som de siste 6 måneder før ankomst til Norge eller siden fødselen kun har oppholdt seg i Sverige, Irland eller Det forente kongerike.

§ 4.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matloven § 23 om tilsyn og vedtak.

§ 5.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 6.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

Forordninger

Forordning (EF) nr. 1739/2005

0Lagt til i fulltekst 19. april 2013. Uoffisiell oversettelse.

Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 4.2 nr. 82 (forordning (EF) nr. 1739/2005) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av vedkommende rettsakt i henhold til avtalens protokoll 1 mv.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005
av 21. oktober 2005
om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR1

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler oppført i vedlegg A del I til direktiv 90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet,2 særlig artikkel 23, og

ut fra følgende betraktninger:

1)Det bør, i samsvar med direktiv 92/65/EØF, og som unntak fra de alminnelige bestemmelsene om forflytning av dyr i direktivets kapittel II, fastsettes særlige krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr. Tiltakene fastsatt i denne forordning bør gjelde omreisende virksomheter i form av utstillinger, markeder eller dyrenummer, men ikke permanente virksomheter som nevnt i artikkel 2 første ledd bokstav c) til direktiv 92/65/EØF.
2)Av hensyn til dyrehelse, er det nødvendig at vedkommende myndighet har visse opplysninger om sirkus og markeder med sirkusdyr, særlig med hensyn til forflytning mellom medlemsstater. Derfor bør det kreves at slike sirkus og markeder, samt deres reiseruter, registreres i en medlemsstat.
3)Sirkus og markeder reiser ofte utenfor sine opprinnelige medlemsstater. Det bør derfor være mulig for dem å bli registrert i den medlemsstaten hvor de vanligvis er bosatt eller oppholder seg, selv om dette ikke er deres opprinnelige medlemsstat.
4)Et dyrenummer består av ett enkelt dyr eller et begrenset antall dyr som hovedsakelig holdes for offentlig framvisning eller underholdning, og kan være drevet eller eid av en enkeltstående person. Dyrenummer kan opptre utenfor sin opprinnelige medlemsstat, for eksempel når de utgjør en del av et sirkus eller når de utfører uavhengige oppdrag som underholdningsnummer eller filminnspilling. Bestemmelsene i denne forordning bør derfor også gjelde for dyrenummer.
5)Faren som et sirkus eller marked utgjør for dyrehelsen er direkte knyttet til hvilke dyrearter som holdes der. Det bør derfor kreves at driftsansvarlige for sirkus og dyrenummer fører register med relevante opplysninger om dyrene de holder.
6)Det er nødvendig å lette dyrehelsekontrollen for sirkusdyr. Ettersom sirkusdyrene blir forflyttet på ulike måter innen Fellesskapet, er det hensiktsmessig å fastsette bestemmelser for pass for sirkusdyr hvor alle relevante dyrehelseopplysninger bør registreres, herunder detaljer om offentlige tester og vaksinasjoner.
7)Dyrehelsereglene for sirkusdyr kan baseres på de samme prinsipper som Fellesskapets regelverk om dyrehelse med hensyn til handel med husdyr som holdes i driftsenheter innenfor Fellesskapet, herunder rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet3 og rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor Fellesskapet.4 Disse bestemmelsene bør imidlertid tilpasses de særlige problemer som medføres av de relevante dyrerasene når de holdes på sirkus og markeder og behørig kontrolleres av en offentlig veterinær som nevnt i artikkel 2 nr. 7 i rådsdirektiv 90/425/EØF.5
8)Krav til dyrehelse og dokumentasjon eller ledsagende pass har blitt fastsatt for forflytning av katter, hunder og ildrer innenfor Fellesskapet i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/20036 og for dyr av hestefamilien i kommisjonsvedtak 93/623/EØF.7 Disse reglene om pass og dyrehelse bør derfor gjelde for sirkusdyr av disse artene.
9)I samsvar med direktiv 92/65/EØF, og av hensyn til konsekvens, er det hensiktsmessig å tillate Irland, Kypros og Det forente kongerike å anvende sine nasjonale regler om karantene på sirkusdyr som er mottakelige for rabies.
10)Tiltakene fastsatt i denne forordning bør ikke berøre regelverket som gjennomfører rådsforordning (EF) nr. 338/97 av 9. desember 1996 om vern av ville dyr og planter ved kontroll av handelen med dem.8
11)For å sikre sporbarhet av sirkusdyr, er det nødvendig å registrere forflytning av sirkusdyr innenfor Fellesskapet ved å ta i bruk Traces-systemet innført ved kommisjonsvedtak 2004/292/EF,9 og å anvende bestemmelsene om krav til utstedelse av sertifikat for handel innen Fellesskapet fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 599/2004 av 30. mars 2004 om vedtakelse av en harmonisert sertifikatmodell og en inspeksjonsrapport i forbindelse med handel innenfor Fellesskapet med dyr og produkter av animalsk opprinnelse.10
12)Det bør gis tilstrekkelig tid til å gjennomføre de nye kravene fastsatt i denne forordning.
13)Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen –
1Ordlyden i fortalen til de rettsaktene som EØS-avtalens vedlegg omhandler, er ikke tilpasset til EØS, jf. EØS-avtalens protokoll 1 nr. 1. Fortalen er bare relevant i den grad den kan bidra til en korrekt tolkning av bestemmelsene i rettsaktene innenfor rammen av EØS-avtalen.
2Rådsdirektiv 92/65/EØF er gjennomført i norsk rett ved forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler, forskrift 20. februar 2004 nr. 453 om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sæd, egg og embryo til og fra godkjente anlegg og forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter.
3Rådsdirektiv 64/432/EØF er gjennomført i norsk rett ved forskrift 25. mars 2002 nr. 304 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin og forskrift 25. mars 2002 nr. 305 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe.
4Rådsdirektiv 91/68/EØF er gjennomført i norsk rett ved forskrift 14. mars 2005 nr. 232 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av småfe.
5Rådsdirektiv 90/425/EØF er gjennomført i norsk rett i all hovedsak ved forskrift 31. desember 1998 nr. 1484 om tilsyn og kontroll ved import og eksport av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved import av levende dyr fra tredjestater.
6Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr.
7Kommisjonsvedtak 93/623/EØF er gjennomført i norsk rett ved forskrift 13. januar 1999 nr. 67 om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien.
8Rådsforordning (EF) nr. 338/97 er ikke inntatt i EØS-avtalen.
9EUT L 94 av 31.3.2004, s. 63. Vedtaket sist endret ved vedtak 2005/515/EF (EUT L 187 av 19.7.2005, s. 29).
10Kommisjonsforordning (EF) nr. 599/2004 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. november 2005 nr. 1349 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 599/2004 om vedtakelse av en harmonisert sertifikatmodell og en inspeksjonsrapport for handel innenfor EØS-området med dyr og produkter av animalsk opprinnelse.
 

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1 Formål og virkeområde

Som unntak fra kapittel II i direktiv 92/65/EØF, fastsetter denne forordning kravene til dyrehelse som gjelder forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater.

Regler for sirkus får tilsvarende anvendelse for dyrenummer.

Denne forordning får anvendelse uten å berøre:

a)tiltakene som gjelder dyr som er mottakelige for rabies i visse EØS-stater som fastsatt i artikkel 10 nr. 4 i direktiv 92/65/EØF;
b)relevante regler om sertifisering fastsatt i regelverket som gjennomfører forordning (EF) nr. 338/97 om vern av ville dyr og planter ved kontroll av handelen med dem.
Artikkel 2 Definisjoner

I denne forordning menes med:

1.«sirkus», en omreisende utstilling eller marked som omfatter ett eller flere dyr.
2.«dyr», et dyr av artene som er oppført i vedlegg A til direktiv 92/65/EØF som holdes for offentlig framvisning med henblikk på underholdning eller undervisning.
3.«driftsansvarlig for sirkus», sirkuseieren, hans stedfortreder, eller en annen person som har overordnet ansvar for sirkuset.
4.«offentlig veterinær», offentlig veterinær i samsvar med artikkel 2 nr. 7 i direktiv 90/425/EØF.
Artikkel 3 Forflytning mellom EØS-stater

Et sirkus kan kun flytte til en annen EØS-stat hvis det er registrert i samsvar med artikkel 4 og hvis det oppfyller kravene i artikkel 8, 9 og 10.

Artikkel 4 Registrering av sirkus
1. Minst 40 arbeidsdager før et sirkus for første gang flytter til en annen EØS-stat, skal driftsansvarlig for sirkuset levere en skriftlig søknad om registrering til vedkommende myndighet i den EØS-stat sirkuset har sitt juridiske hjemsted eller i den EØS-stat det oppholder seg.
2. Etter at søknaden nevnt i nr. 1 er mottatt, skal vedkommende myndighet utføre all nødvendig kontroll med hensyn til overholdelse av kravene til dyrehelse fastsatt i denne forordning.
3. Hvis kravene nevnt i nr. 2 er oppfylt, skal vedkommende myndighet utstede:
a)et entydig registreringsnummer for sirkuset, som skal begynne med EØS-statens ISO-kode.
b)et register over dyr på sirkuset i samsvar med artikkel 5.
c)et register over ankomststeder i samsvar med artikkel 6.
d)dyrepass i samsvar med artikkel 7.
4. Vedkommende myndighet skal journalføre alle dokumenter de utsteder i samsvar med nr. 3.
Artikkel 5 Register over dyr

Registeret over dyr i sirkuset nevnt i artikkel 4 nr. 3 bokstav b skal være i samsvar med modellen fastsatt i vedlegg I og skal påføres registreringsnummeret nevnt i artikkel 4 nr. 3 bokstav a. Hver side skal stemples og signeres av den offentlige veterinæren før utstedelse.

Artikkel 6 Register over ankomststeder

Registeret over ankomststeder nevnt i artikkel 4 nr. 3 bokstav c skal være i samsvar med modellen fastsatt i vedlegg II og skal påføres registreringsnummeret nevnt i artikkel 4 nr. 3 bokstav a. Hver oppføring skal stemples og signeres av den offentlige veterinæren før hver forflytning som nevnt i artikkel 9.

Artikkel 7 Dyrepass
1. Vedkommende myndighet skal, i samsvar med artikkel 4, utstede et pass for hvert dyr i sirkuset, bortsett fra dyr nevnt i nr. 2, 3 og 4 i denne artikkel, som er i samsvar med modellen fastsatt i vedlegg III.
2. Vedkommende myndighet skal, i samsvar med artikkel 4, utstede et felles pass for fugler og gnagere på sirkuset etter modellen fastsatt i vedlegg IV.
3. Bestemmelsene om pass og dyrehelse i forordning (EF) nr. 998/2003 skal gjelde for hunder, katter og ildere på sirkuset.
4. Bestemmelsene om pass og dyrehelse i vedtak 93/623/EØF skal gjelde for dyr av hestefamilien på sirkuset.
Artikkel 8 Forpliktelser for driftsansvarlig for sirkuset
1. Før sirkuset forflytter seg til en annen EØS-stat, skal driftsansvarlig for sirkuset sørge for at:
a)registrene nevnt i artikkel 4 nr. 3 bokstav b og c er behørig oppdatert.
b)alle dyr på sirkuset ledsages av behørig oppdaterte pass.
c)vedkommende myndighet i EØS-staten de oppholder seg i er informert, minst 10 arbeidsdager før avreise, om at de har til hensikt å forflytte seg til en annen EØS-stat.
2. Driftsansvarlig for sirkuset skal sørge for at hvert dyr på sirkuset holdes på en slik måte at man unngår direkte eller indirekte kontakt med dyr som ikke er registrert i samsvar med denne forordning.
3. Driftsansvarlig for sirkuset skal sørge for at alle opplysninger i registrene nevnt i artikkel 4 nr. 3 bokstav b og c oppbevares i minst fem år.
Artikkel 9 Krav ved forflytninger av sirkus mellom EØS-stater
1. Før et sirkus forflytter seg til en annen EØS-stat skal den offentlige veterinæren i EØS-avreisestaten:
a)kontrollere at avreisestedet ikke omfattes av noen dyrehelserestriksjoner med hensyn til sykdommer som et dyr på sirkuset er mottakelig for.
b)i løpet av de siste 10 arbeidsdagene før avreise, inspisere dyrene på sirkuset for å sikre at de er klinisk friske.
c)kontrollere at registeret over dyr på sirkuset nevnt i artikkel 4 nr. 3 bokstav b er oppdatert og fullstendig på inspeksjonsdagen.
d)kontrollere at passene til dyrene på sirkuset er oppdatert.
2. Hvis alle kravene nevnt i nr. 1 er oppfylt, skal den offentlige veterinæren angi at sirkuset har tillatelse til å forflytte seg innen de 10 påfølgende arbeidsdagene ved å undertegne og stemple den siste kolonnen i registeret over ankomststeder nevnt i artikkel 4 nr. 3 bokstav c.
Artikkel 10 Opplysninger om forflytninger av sirkus mellom EØS-stater
1. Minst 48 timer før sirkuset forflytter seg fra en EØS-stat til en annen, skal driftsansvarlig for sirkuset oversende de opplysningene som er nødvendige for utfylling av sertifikat for handel innen EØS i Traces-systemet til vedkommende myndighet i EØS-avreisestaten.
2. Vedkommende myndighet i EØS-avreisestaten skal, ved å bruke Traces-systemet, melde fra om forflytningen til vedkommende myndighet i EØS-bestemmelsesstaten og til vedkommende myndighet i eventuelle EØS-transittstater.
3. I sertifikatmodellen for handel innen EØS fastsatt i forordning (EF) nr. 599/2004, skal art og passnummer for dyrene på sirkuset angis i punkt I.31 om identifikasjon av dyr/produkter og denne forordning skal nevnes i del II.
Artikkel 11 Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 21. oktober 2005.1 

For Kommisjonen
Markos KYPRIANOU
Medlem av Kommisjonen
1Ikrafttredelse i EØS følger av EØS-komiteens beslutning nr. 104/2006. Rettsvirkningene i EFTA-statens interne rett følger av EØS-avtalens artikkel 7.
Vedlegg

Se her for å lese vedlegg til kommisjonsforordning (EF) nr. 1739/2005: pdf.gif