Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsgrunn utenfor statsallmenning

DatoFOR-2007-08-20-987
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2007 hefte 8
Ikrafttredelse01.09.2007
Sist endretFOR-2013-06-07-589
EndrerFOR-1988-04-19-336, FOR-1992-12-18-1176
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§22, LOV-1981-05-29-38-§31, LOV-1981-05-29-38-§26, LOV-1981-05-29-38-§50, FOR-2007-04-26-474
Kunngjort24.08.2007
KorttittelForskrift om jakt og fangst mv. på statsgrunn

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) 20. august 2007 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 22, lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 31, § 26 pkt. 3 og 4 og § 50 og delegeringsvedtak 26. april 2007 nr. 474.
Endringer: Endret ved forskrifter 24 sep 2007 nr. 1078, 7 juni 2013 nr. 589.

Kapittel I. Generelle bestemmelser

§ 1.Formål

Viltet og fisken skal forvaltes slik at hensynet til det biologiske mangfoldet ivaretas. Innenfor denne ramme skal ressursen utvikles med sikte på å sikre allmennhetens adgang til jakt, felling, fangst, fiske og friluftsliv, og fremme det lokale næringslivet.

§ 2.Virkeområde og administrasjon

Forskriften regulerer jakt, felling, fangst og fiske på statsgrunn utenom statsallmenning forvaltet etter fjelloven. Jakt, felling, fangst og fiske i henhold til denne forskrift administreres av Statskog SF i samsvar med bestemmelsene i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. og lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet.

§ 3.Retten til jakt, felling, fangst og fiske

Småviltjakt og fangst er tillatt mot løsing av jaktkort og fiske mot løsing av fiskekort. Innlandsfiske med stang og håndsnøre skal være fritt mot løsning av fiskekort for alle som det siste året har vært og fortsatt er bosatt i Norge. All jakt, felling, fangst og fiske skal bys ut på en måte som er akseptabel for allmennheten. Dersom det er nødvendig å regulere antallet jegere og fiskere skal det påses at det er en rimelig fordeling mellom innenbygdsboende og utenbygdsboende jegere/jaktlag eller fiskere. Ved vurdering av hva som er rimelig fordeling, skal det blant annet legges vekt på lokalbefolkningens muligheter for jakt, felling eller fiske innen kommunen.

§ 4.Reguleringer

Statskog SF kan i forskrift foreta reguleringer av jakten, fangsten eller fisket dersom dette er nødvendig av hensyn til bestanden, utøvelsen eller en hensiktsmessig geografisk fordeling av jegere og fiskere eller andre brukere.

0Endret ved forskrift 7 juni 2013 nr. 589.
§ 5.Felles forvaltningsområder

Eiendommer som ikke egner seg for fritt salg av jakt- eller fiskekort eller selvstendig forvaltning, skal fortrinnsvis forvaltes felles med naboeiendommer for å oppnå en rasjonell og forsvarlig forvaltning i området.

0Endret ved forskrift 7 juni 2013 nr. 589.
§ 6.Forpaktning

Statskog SF kan ved avtale forpakte bort jakt, fangst og fiske i vassdrag med anadrom laksefisk for inntil 10 år til lokale organisasjoner eller lag, fortrinnsvis med fremme av fiske og jakt/fangst som formål. For mindre områder og i særlige tilfeller kan forpaktning skje til bedrifter, grupper og enkeltpersoner og på avvikende vilkår. Fiske i bortforpaktede vassdrag skal likevel være tillatt for allmennheten mot løsning av fiskekort.

0Endret ved forskrift 7 juni 2013 nr. 589.
§ 7.Nødvendige dokumenter, plikt til å la seg kontrollere og rapporteringsplikt

Jakt- eller fiskekort skal medbringes under utøvelse av jakt, felling, fangst og fiske og fremvises på forlangende fra oppsyn eller politiet, grunneier eller en som opptrer på hans vegne. Det samme gjelder utvisningsbevis om slikt blir utstedt. Jegere og fiskere plikter å avgi rapport om utbytte av jakt, felling, fangst og fiske og levere inn deler av felt vilt dersom Statskog SF krever dette.

Statskog SF kan som betingelse for lovlig jakt, fangst og fiske, stille krav om at det ved kjøp av sesongkort skal rapporteres fangst på forhåndsbestemte rapporteringstidspunkt.

0Endret ved forskrift 7 juni 2013 nr. 589.
§ 8.Opplæring

Statskog SF kan tilby opplæring rettet mot kvinner, ungdom, førstegangsjegere og førstegangsfiskere for å sikre en bred, variert og forsvarlig rekruttering av kompetente jegere og fiskere.

0Tilføyd ved forskrift 7 juni 2013 nr. 589.

Kapittel II. Salg av fiske, småviltjakt og fangst

§ 9.Korttyper ved salg av småviltjakt og fiske

For småviltjakt og fiske skal følgende korttyper være tilgjengelig:

1.Dagskort/døgnkort
2.5-dagerskort eller ukekort (7 dager) for småvilt og ukekort for innlandsfiske
3.Sesongkort for eiendommer over 7000 dekar.

Statskog SF kan dessuten tilby:

1.Det alternativ som Statskog SF under pkt. 2 ovenfor velger ikke å innføre som obligatorisk korttype.
2.Familiekort for fiske (ektepar, samboerpar og enslige) m/barn under 20 år.
3.2- og 3-dagers/døgnkort.
4.Særskilte kortordninger for ungdom mellom 16 og 20 år, personer over 67 år og for grupper på kortere turer hvor jakt og fiske ikke er det primære formålet (ekskursjoner, skoleklasser på tur).
5.Gratis jakt for personer som etter forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst § 6 (opplæringsjakt) helt eller delvis skal slippe å betale for jaktkortet.
6.Smårovviltkort (jaktbart rovvilt som ikke er storvilt jf. forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst § 3).

Prisen på jakt og fiske fastsettes av Statskog SF. Dersom det anses nødvendig, kan Direktoratet for naturforvaltning fastsette maksimalpriser.

Når jakt tilbys på ukebasis i regulert periode med søknadsfrist kan Statskog SF velge kun å tilby ukekort og sesongkort.

0Endret ved forskrift 7 juni 2013 nr. 589 (tidligere § 8).

Kapittel III. Jakt, felling og fangst

§ 10.Småviltjakt og fangst

Prisen på småviltjakt med og uten hund skal være lik. Prisen på korttidskort skal være lik for innenbygdsboende og utenbygdsboende. Pris på langtidskort for fast bosatte i egen kommune kan settes lavere enn for utenbygdsboende, men ikke lavere enn inntil to tredjedeler av prisen for utenbygdsboende.

Bever skal utbys etter en nærmere fastsatt kortpris. Slik jakt kan også leies bort ved ett- eller flerårige kontrakter. Likevel ikke for lengre enn totalt 5 jaktår.

0Endret ved forskrift 7 juni 2013 nr. 589 (tidligere § 9).
§ 11.Elg og hjort

Følgende alternative utbudsmåter skal gjelde:

a)Fast pris pr. kg kjøtt for felt dyr. Det kan betales en fast grunnavgift for hvert enkelt dyr som tildeles. Innbetalt grunnavgift trekkes fra i det endelige oppgjør for felte dyr.
b)I særlige tilfeller kan jaktretten leies ut til fast pris pr. dyr.
c)Jaktkort til fast pris med tillegg pr. kg kjøtt ved felt vilt.

Er det flere søkere skal tildeling skje ved loddtrekning.

Slik jakt kan leies bort ved ett- eller flerårige kontrakter. Likevel ikke for lengre enn totalt 5 jaktår.

0Endret ved forskrift 7 juni 2013 nr. 589 (tidligere § 10).
§ 12.Villrein

Følgende alternative utbudsmåter skal gjelde:

a)Pris pr. dyr, fastsatt etter kjønn og alder
b)Kilopris
c)Pris basert på vektklasser etter gjennomsnittsvektene i den lokale villreinstammen.

Statskog SF kan bestemme at det skal betales en fast grunnavgift for hvert enkelt dyr som tildeles. Slik innbetalt grunnavgift skal trekkes fra i det endelige oppgjør for felte dyr.

0Endret ved forskrift 7 juni 2013 nr. 589 (tidligere § 11).
§ 13.Rådyr

Rådyr skal utbys etter en nærmere fastsatt kortpris. Slik jakt kan også leies bort ved ett- eller flerårige kontrakter. Likevel ikke for lengre enn totalt 5 jaktår.

0Endret ved forskrift 7 juni 2013 nr. 589 (tidligere § 12).
§ 14.Kvotejakt og lisensfelling av bjørn, ulv, jerv og gaupe

Tillatelse til lisensfelling og kvoteregulert jakt/felling av bjørn, ulv, jerv og gaupe skal tilbys i de områder hvor fastsatt myndighet har vedtatt kvote.

0Endret ved forskrift 7 juni 2013 nr. 589 (tidligere § 13).

Kapittel IV. Fiske

§ 15.Fiske i sjø etter anadrome laksefisk

Fiske med faststående bundne redskaper etter anadrome laksefisk kan bare skje etter utvisning av lakseplass. Utvisning skal kun skje dersom fisket er forsvarlig ut fra biologiske forhold. Vilkår for utvisning er at fiskeren er fast bosatt i fylket lakseplassen ligger. Ved tildeling av lakseplass skal det legges vekt på tilknytning til primærnæring, bosted i området lakseplassen ligger, ansiennitet som yrkesfisker og tidligere bruk av lakseplassen, søkers inntekt og laksefiskets betydning for det totale næringsgrunnlaget.

Lakseplassen utvises for inntil fem år for enkelt eller dobbelt bruk. Hver husstand kan utvises inntil tre lakseplasser. Plassene kan bare brukes av fiskeren eller dennes husstand. Fremleie og bortlån er ikke tillatt. Det er likevel tillatt å leie hjelpemannskap.

Fiskeren plikter å merke plassen med tildelt nummer og vedlikeholde nummereringen. Det er ikke tillatt å endre plassens beliggenhet uten godkjenning.

Ved utvisning av lakseplass skal avstanden mellom redskapen være minst 400 meter ved enkelt bruk og minst 600 meter ved dobbelt bruk.

Det skal føres fortegnelse over utviste lakseplasser innen hver kommune.

0Endret ved forskrift 7 juni 2013 nr. 589 (tidligere § 14).
§ 16.Inndragning av lakseplasser

Utviste lakseplasser kan inndras og fornyelse nektes dersom fiskeren gjør seg skyldig i overtredelser av § 15, bestemmelser gitt i medhold av lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv., eller ikke i rett tid betaler avgiften for utvisning/utleie.

En lakseplass kan også inndras når den blir ledig og det av hensyn til fiskebestandene er utilrådelig med fortsatt utvisning.

0Endret ved forskrift 7 juni 2013 nr. 589 (tidligere § 15).

Kapittel V. Avsluttende bestemmelser

§ 17.Klage

Enkeltvedtak om prisfastsettelse kan påklages til Direktoratet for naturforvaltning etter bestemmelsene i forvaltningsloven. Dette gjelder ikke vedtak om prisfastsettelse for eiendommer nevnt i § 5. Vedtak om bortforpaktning etter § 6 kan påklages.

0Endret ved forskrift 7 juni 2013 nr. 589 (tidligere § 16).
§ 18.Retningslinjer og dispensasjoner

Direktoratet for naturforvaltning gir nærmere retningslinjer for praktiseringen av disse forskriftene.

Direktoratet for naturforvaltning kan i særlige tilfeller dispensere fra disse bestemmelsene.

Statskog SF kan bestemme at personer uten fast bosted i Norge jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 31, første ledd og lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 22, første ledd, etter søknad kan få adgang til slik jakt og fiske som denne forskriften omfatter.

0Endret ved forskrift 24 sep 2007 nr. 1078 (i kraft 1 sep 2007), 7 juni 2013 nr. 589 (tidligere § 17).
§ 19.Straff

Overtredelse av denne forskrifts § 4 og § 7 eller forskrift gitt i medhold av disse bestemmelser, er straffbart, jf. lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv. § 49 og lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt § 56.

0Endret ved forskrift 7 juni 2013 nr. 589 (tidligere § 18).
§ 20.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. september 2007. Samtidig oppheves forskrift 19. april 1988 nr. 336 om viltforvaltning på statsgrunn og forskrift 18. desember 1992 nr. 1176 om fiskeforvaltning på statsgrunn.

0Endret ved forskrift 7 juni 2013 nr. 589 (tidligere § 19).