Forskrift om fredning av byggverk i Statens vegvesens eie

DatoFOR-2007-08-24-1004
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertII 2007 hefte 4
Ikrafttredelse24.08.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§15, LOV-1978-06-09-50-§22a, FOR-1979-02-09-8785-§12
Kunngjort30.08.2007   kl. 15.45
Rettet22.04.2008 (overført fra Lt. avd. II, titteljustering)
KorttittelForskrift om fredning av vegvesenets byggverk

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Riksantikvaren 24. august 2007 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15 og forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 12 nr. 1.

I. Omfang

Følgende byggverk omfattes av fredningen:

Vegnr./
Brunr.
Nr.NavnFylkeKommuneTypeKategoriGnr./
Bnr.
GABnr./
bygningsnr.
Omfang
227Vegtomta/
Rollag
Bu0632BygningVegstasjon11/12Tre bygninger: 194659911, 194659946, 194659954Eksteriør, interiør med fast inventar, samt sandsilo som del av anlegget
101Finnholmen/
Talvik
Fi2012BygningVegstasjon12/78Fire bygninger: 192530180, 192530199, 192530202, 192530598Eksteriør, interiør med fast inventar
103LangvasseidFi2030BygningTjenestebolig med 3 uthus22/54Fire bygninger: 193138322 (Rv-6-37, tjenestebolig), 19318330 (Rv-6-36, garasje), 193138349 (ved-/
kullbod), utedo.
Eksteriør og innvendig hovedstruktur
104Vegsletta/
Vadsø
Fi2003BygningSmie8/332192339022Eksteriør, interiør med fast inventar og utstyr knyttet til verksted og smie, samt utendørs kran som del av anlegget
244Skougsand/
Bergseng
He412BygningStrøsandsilo435/1/1152274319, org.nr. 5210556Eksteriør og faste tekniske installasjoner
245TynsetHe437BygningVegstasjon75/1977423918Eksteriør, innvendig hovedstruktur, interiør med fast laboratorieinnredning, samt verksted med faste tekniske installasjoner
147Blåfjellbrakka/
Geiranger
MR1525BygningBrakke119/1400119 (g.navnekode) 971591293 (org.nr.), etaten eier tomtenEksteriør, interiør og fast inventar
149SkodjeMR1529BygningVegstasjon15/9180281878, festet tomtEksteriør
120SørelvaNo1840BygningBrakke76/5To bygninger: 188752241 pluss garasjeEksteriør og innvendig hovedstruktur
237FokstuguOp511BygningVeggarasje2/1/6Eksisterer ikke bygningsnr. (festenr. 6).Eksteriør og interiør med fast inventar
142GrønnbakkenST1634BygningSmie62/222981579Eksteriør og interiør inkl. faste tekniske installasjoner
109HattengTr1939BygningTjenestebolig m. 2 uthus52/42140785032 (tjenestebolig, org.nr. 970937552),
192060907 (hønsehus), 140785105 (garasje)
Eksteriører og interiør i tjenestebolig
188NaglestadVA1034BygningBrøytestasjon8/14To bygninger: 169615292 og 169615306Eksteriør
212KullerødliaVe719BygningLager16/19To bygninger: 8266794 og redskapsbodEksteriør
216SolumVe709BygningKontrollstasjon4076/14, 168390622Eksteriør, innvendig hovedstruktur med interiør og faste tekniske installasjoner
269Ørje vegstasjonØs119BygningVegstasjon91/64Fem bygninger: 147095570, 147095589, 147095597, 147095600, 147095619Eksteriør
63HaukelifjellTe834VegmiljøBrøytestasjon99/244166554810Eksteriør, innvendig hovedstruktur og fast interiør i et soverom
59Haukelifjell, NupshadlaneHo1228VegmiljøBrakkeIntet bygningsnr.Eksteriør og innvendig hovedstruktur
61Haukelifjell, DyrskarHo1228VegmiljøBrakkeIntet bygningsnr.Eksteriør, interiør

Nr. i listen viser til objektnummer i Statens vegvesens landsverneplan - publisert som: Statens vegvesen (2002). «Vegvalg» - Nasjonal verneplan; Veger-Bruer-Vegrelaterte kulturminner. Oslo: Statens vegvesen Vegdirektoratet (ISBN 82-91130-20-5), der byggverkene er nærmere omtalt og identifisert med fotografi og kart. I tillegg ligger alle relevante opplysninger, fotografier og kartkoordinater i register ved Norsk vegmuseum.

Fredningen gjelder samtlige byggverks eksteriør. I de byggverk hvor interiøret fredes, omfatter dette innvendig hovedstruktur (rominndeling) og arkitektoniske detaljer (dører, vinduer, listverk, overflater etc.). I noen grad omfattes også tekniske installasjoner og utstyr.

Fredningen omfatter byggverk som eies av staten v/Statens vegvesen.

Forskrift om fredning skal oppbevares hos Riksantikvaren, fylkeskommunene, kommunene og Statens vegvesen.

II. Formålet med fredningen

Fredningen har som formål å sikre og bevare et utvalg vegrelaterte byggverk som er representative for den historiske utviklingen av vegnettet i Norge fra omkring 1537 og fram til i dag, knyttet til hele spekteret av Statens vegvesens virksomhet over hele landet.

Fredningen av byggverkenes eksteriør skal sikre deres arkitektur og hovedpreg. Både bygningsanleggets hovedstruktur, organisering og detaljering som fasadeløsning, porter, dører og vinduer, materialbruk, overflater og skilt og det fysiske preget som viser funksjon, skal opprettholdes.

Formålet med fredningen av byggverkenes interiør er å bevare rominndeling, bygningsdeler og overflater i interiøret, samt tekniske installasjoner og utstyr som hører til og viser byggets funksjon.

Formålet med fredningen av installasjoner og utstyr er å bevare objektets tekniske spesifikasjoner. Formålet med fredningen av det enkelte objekt, er nærmere omtalt i verneplanen.

Fredningen omfatter byggverk som eies av Statens vegvesen.

III. Fredningsbestemmelser

Bestemmelsene gjelder i tillegg til kulturminnelovens bestemmelser om vedtaksfredete byggverk fra nyere tid.

1.Det er ikke tillatt å rive byggverkene eller deler av dem.
2.Det er ikke tillatt å bygge om byggverkenes eksteriør eller de deler av interiørene som inngår i fredningen. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 5.
3.Utskifting av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet arbeid utover vanlig vedlikehold på byggverkenes eksteriør eller i de deler av byggverkenes interiør som omfattes av fredningen, er ikke tillatt. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 5.
4.Vedlikehold og istandsetting skal skje med materialer og metoder tilpasset byggverkenes egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene.
5.Tilbakeføringer der det er foretatt endringer i senere tid, kan gjennomføres dersom det kan gjøres på et sikkert, dokumentert grunnlag og etter godkjennelse fra forvaltningsmyndighet.

IV. Dispensasjon

Forvaltningsmyndighet, jf. punkt VI, kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. kulturminneloven § 15a.

V. Forvaltningsplan

I tillegg til fredningsbestemmelsene, kan Statens vegvesen utarbeide en forvaltningsplan for byggverkene med presisering av fredningsformålet og nærmere retningslinjer for forvaltning/vedlikehold. Denne planen skal være godkjent av Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VI. Myndighet

Forvaltningen av fredningsforskriften er lagt til Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VII. Iverksettelse av bestemmelsene

Denne forskriften trer i kraft straks.

VIII. Brudd med bestemmelsene

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskrift, eller medvirker til dette, straffes med bøter eller fengsel, jf. kulturminneloven § 27.