Forskrift om totalisatorspill

DatoFOR-2007-08-24-1011
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2007 hefte 9
Ikrafttredelse24.08.2007
Sist endret
EndrerFOR-1996-01-12-19, FOR-1997-01-17-27, FOR-1997-01-24-85, FOR-2001-01-12-23
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1927-07-01-3
Kunngjort31.08.2007 kl. 15.00
KorttittelForskrift om totalisatorspill

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 24. august 2007 med hjemmel i lov 1. juli 1927 nr. 3 om veddemål ved totalisator. Fremmet av Landbruks- og matdepartementet.

§ 1.Konsesjon for totalisatorspill

Totalisatorspill kan bare tilbys av den virksomhet som er gitt konsesjon for slikt spill i Norge. Konsesjon skal gis til virksomhet som har til formål bl.a. å støtte hesteavlen.

Kongen gir konsesjon for totalisatorspill etter totalisatorloven § 1. Landbruks- og matdepartementet kan sette vilkår for konsesjonen, og trekke tilbake en gitt konsesjon i samsvar med totalisatorloven § 3 annet ledd.

Totalisatorspill uten konsesjon er forbudt. Det er også forbudt å markedsføre slikt spill.

§ 2.Formål

Formålet med denne forskriften er å sikre at totalisatorspill foregår i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative konsekvenser av spillet.

§ 3.Driftsansvar og spilleregler

Konsesjonshaver har overordnet driftsansvar og økonomistyring for alt totalisatorspill. Galoppsporten skal sikres sin forholdsmessige del av antall løpsdager og rammer for totalisatorarrangement gjennom de årlige terminlister.

Landbruks- og matdepartementet fastsetter spillereglene.

§ 4.Fordeling av inntekter

Inntektene fra totalisatorspillet skal bidra til å styrke hestesporten, hesteholdet og norsk hesteavl.

Bruttoomsetningen fordeles slik:

a)spillerandel som godkjennes av Landbruks- og matdepartementet
b)totalisatoravgift
c)utgifter til driften av totalisatorvirksomheten
d)beløp fastsatt av Landbruks- og matdepartementet til fremme av hestesporten, hesteholdet og norsk hesteavl.

Landbruks- og matdepartementet fastsetter den andel som skal forvaltes av Norsk Hestesenter. Galoppsporten skal sikres likeverdige vilkår som travsporten til fremme av hestesporten, hesteholdet og norsk hesteavl.

Konsesjonshaver skal betale avgift til staten på 3,7 % av bruttoomsetning pr. år.

§ 5.Tilsyn

Lotteritilsynet fører tilsyn med totalisatorvirksomheten i tråd med delegeringsvedtak. Tilsynsmyndigheten kan fatte nødvendige vedtak for å sikre at regelverket er fulgt, herunder pålegg om retting og vedtak om opphør/stenging av ulovlig virksomhet.

Landbruks- og matdepartementet er klageinstans på vedtak fattet av Lotteritilsynet etter denne forskriften.

Konsesjonshaver skal dekke kostnadene til tilsyn og kontroll.

§ 6.Sanksjoner og straff

Overtredelse av denne forskrift er straffbar i henhold til totalisatorloven § 3. Tilsynsmyndigheten kan begjære påtale på vegne av Landbruks- og matdepartementet jf. straffeloven § 79 fjerde ledd.

§ 7.Ikrafttredelse og opphevelse av andre forskrifter

Denne forskrift trer i kraft straks.

Fra samme tid oppheves:

a)forskrift 12. januar 1996 nr. 19 om spillerandeler ved totalisatorveddemål
b)forskrift 17. januar 1997 nr. 27 om konsesjon for totalisatorspill og sats for statsavgift
c)forskrift 24. januar 1997 nr. 85 for totalisatorspill
d)forskrift 12. januar 2001 nr. 23 om statsavgift ved totalisatoravgift.