Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av kjøtt og kjøttprodukter fra dyr av hestefamilien fra Mexico

DatoFOR-2007-09-10-1032
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet
PublisertI 2007 hefte 9
Ikrafttredelse10.09.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§23
Kunngjort11.09.2007
KorttittelForskrift om hestekjøttprodukter fra Mexico

Hjemmel: Fastsatt av Det sentrale Mattilsynet ved hovedkontoret 10. september 2007 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg I kap. I (vedtak 2006/27/EF).

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å sikre at kjøtt og kjøttprodukter som omsettes i Norge beregnet til humant konsum, er helsemessig trygge.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder kjøtt og kjøttprodukter fra dyr av hestefamilien som har opprinnelse i Mexico, og er beregnet til humant konsum.

§ 3.Veterinær grensekontroll

Kjøtt og kjøttprodukter som omfattes av denne forskrift kontrolleres og prøvetas i henhold til nærmere retningslinjer fra Mattilsynet, om veterinær grensekontroll. For den veterinære grensekontrollen som skal gjennomføres av Mattilsynet, gjelder følgende: Alle forsendelser prøvetas og analyseres i henhold til forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsutstyr og fisk for å sikre helsemessige trygge næringsmidler § 13 og § 13a, for å sikre at produktene ikke inneholder noen av de forbudte stoffene som fremgår av samme forskrift § 3, pkt. 3.

§ 4.Forbud mot import

Ved konstatering av overskridelser av restmengder i forbindelse med kontroll etter § 3, gjelder forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsutstyr og fisk for å sikre helsemessige trygge næringsmidler § 10, tilsvarende.

§ 5.Utgifter og kostnadsdekning

Alle kostnader tilknyttet håndhevingen av denne forskriften, skal pålegges ansvarlig for varepartiet eller dennes representant, jf. forskrift 18. oktober 1999 nr. 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland § 21.

§ 6.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften er straffbar, jf. matloven § 28.

§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.