Forskrift om minstekrav til kontroll med identifikasjon og registrering av sauer og geiter

DatoFOR-2007-09-14-1058
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2007 hefte 9
Ikrafttredelse14.09.2007
Sist endretFOR-2012-02-13-143
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§33, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort18.09.2007   kl. 13.40
KorttittelForskrift om kontroll med id av sau og geit

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 14. september 2007 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.2 nr. 131 (forordning (EF) nr. 1505/2006 endret ved forordning (EU) nr. 1033/2010).
Endringer: Endret ved forskrift 13 feb 2012 nr. 143.

§ 1.Forordning (EF) nr. 1505/2006

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 131 (forordning (EF) nr. 1505/2006 som endret ved forordning (EU) nr. 1033/2010) om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 21/2004 med hensyn til minstekrav til kontrollene som skal foretas i forbindelse med identifikasjon og registrering av sauer og geiter gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrift 13 feb 2012 nr. 143.
§ 2.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg (Opphevet)

0Opphevet ved forskrift 13 feb 2012 nr. 143.

Forordninger

For å gjøre det lett å finne frem til ordlyden i de forordningene som blir gjennomført, gjengir vi dem i dette avsnittet. Teksten nedenfor er kun til informasjon, og er ikke en del av forskriften.

0Tilføyd ved forskrift 13 feb 2012 nr. 143.

Forordning (EF) nr. 1505/2006

0Tilføyd ved forskrift 13 feb 2012 nr. 143.

Nedenfor gjengis til informasjon norsk oversettelse av forordning (EF) nr. 1505/2006. Dette er grunnrettsakten. Grunnrettsakten er endret ved forordning (EU) nr. 1033/2010. Alle endringer av grunnrettsakten samt de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av grunnrettsakten i samsvar med vedlegg I er innarbeidet nedenfor. 

B Forordning (EF) nr. 1505/2006

som endret ved:

M1 Forordning (EU) nr. 1033/2010 

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1505/2006
av 11. oktober 2006
om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 21/2004 med hensyn til minstekrav til kontrollene som skal foretas i forbindelse med identifikasjon og registrering av sauer og geiter 

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 21/2004 av 17. desember 2003 om opprettelse av et system for identifikasjon og registrering av sauer og geiter og om endring av forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF,1 særlig artikkel 10 nr. 1 bokstav a), og

ut fra følgende betraktninger:

1)Ved forordning (EF) nr. 21/2004 fastsettes det at hver medlemsstat skal opprette et system for identifikasjon og registrering av sauer og geiter i samsvar med bestemmelsene i nevnte forordning. Det bør derfor fastsettes minstekrav til kontrollene som skal utføres av medlemsstatene for å bekrefte at forordningens krav til identifikasjon og registrering av disse dyrene er gjennomført på en korrekt måte («kontrollene»).
2)Vedkommende myndighet i hver medlemsstat bør utføre kontroller på grunnlag av en risikoanalyse. Risikoanalysen bør ta alle relevante faktorer med i betraktning, særlig med hensyn til dyrehelsen.
3)Det bør fastsettes hvor stor prosentdel av driftsenheter og dyr som skal kontrolleres i medlemsstatene. Disse satsene vil bli revidert innen 31. desember 2009 på grunnlag av resultatene i rapportene over de utførte kontrollene, som er oversendt av medlemsstatene.
4)Som hovedregel bør alle dyrene på en driftsenhet kontrolleres. Når det gjelder driftsenheter med mer enn 20 dyr, bør vedkommende myndighet imidlertid tillates å begrense kontrollene til et passende representativt utvalg av dyrene.
5)Medlemsstatene skal oversende en årlig rapport til Kommisjonen med opplysninger om gjennomføringen av kontrollene. Det bør fastsettes en modell for rapporten i denne forordningen.
6)Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelsen fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen
1EUT L 5 av 9.1.2004, s. 8.
 

— VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1 Kontroller angående de driftsansvarliges overholdelse av forordning (EF) nr. 21/2004

Medlemsstatene skal utføre kontroller på stedet («kontroller») for å bekrefte at de driftsansvarlige overholder kravene til identifikasjon og registrering av dyrene som fastsatt i forordning (EF) nr. 21/2004.

Kontrollene skal minst oppfylle minstekravene fastsatt i artikkel 2–5 i denne forordning.

Artikkel 2 Antall driftsenheter som skal kontrolleres

Vedkommende myndighet skal utføre kontroller hvert år som skal omfatte minst 3 % av driftsenhetene og minst 5 % av dyrene i medlemsstaten.

Dersom disse kontrollene viser en betydelig grad av manglende overholdelse av forordning (EF) nr. 21/2004, skal imidlertid disse satsene økes i den etterfølgende kontrollperioden.

Artikkel 3 Utvelging av driftsenheter for kontroll

Vedkommende myndighet skal velge ut driftsenheter som skal kontrolleres på grunnlag av en risikoanalyse som minst skal ta hensyn til følgende:

a)antall dyr på driftsenheten,
b)faktorer som berører dyrehelsen, særlig tidligere utbrudd av dyresykdommer,
c)det beløp som driftsenheten årlig gjør krav på/får utbetalt i tilskudd for sauer og geiter,
d)vesentlige endringer i forhold til tidligere års kontrollperioder,
e)resultatene av kontroller utført i tidligere års kontrollperioder, særlig av om driftsenhetens register føres korrekt, og av transportdokumenter,
f)korrekt videresending av opplysningene til vedkommende myndighet,
g)andre kriterier som skal defineres av medlemsstatene.
Artikkel 4 Framgangsmåte for kontroll
1. Vedkommende myndighet skal generelt utføre kontroller uten forhåndsvarsel.

Imidlertid kan det gis forhåndsvarsel når det er nødvendig. Et eventuelt forhåndsvarsel skal begrenses til det strengt nødvendige og skal normalt ikke overstige 48 timer, bortsett fra i unntakstilfeller.

2. Kontrollene kan gjennomføres sammen med andre kontroller fastsatt i Fellesskapets regelverk.
Artikkel 5 Antall dyr som skal kontrolleres
1. Vedkommende myndighet skal kontrollere identifikasjonen til alle dyr på driftsenheten.

Dersom antallet dyr på driftsenheten overstiger tjue, kan imidlertid vedkommende myndighet beslutte å kontrollere identifikasjonsmerkingen på et representativt utvalg av disse dyrene i samsvar med internasjonalt godkjente standarder, forutsatt at antallet dyr som kontrolleres, er tilstrekkelig for å påvise en manglende overholdelse av forordning (EF) nr. 21/2004 på 5 % blant dyreholderne av slike dyr, med et konfidensintervall på 95 %.

2. Dersom det ved en kontroll av et representativt utvalg av dyr i samsvar med nr. 1 andre ledd i denne artikkel framkommer at kravene om identifikasjonsmerking og registrering fastsatt i artikkel 3 nr. 1 i forordning nr. 21/2004 ikke er overholdt av dyreholderen, skal alle dyr på driftsenheten kontrolleres.

Vedkommende myndighet kan imidlertid beslutte å kontrollere identifikasjonsmerkingen av et representativt utvalg av disse dyrene i samsvar med internasjonalt godkjente standarder som sikrer en vurdering av manglende overholdelse på over 5 % med en nøyaktighet på +/-2 %, med et konfidensintervall på 95 %.

Artikkel 6 Vedkommende myndighets rapporter

Vedkommende myndighet skal utarbeide en rapport for hver kontroll i et format som er standardisert på nasjonalt plan av medlemsstaten, og den skal minst inneholde følgende:

a)begrunnelsen for at driftsenheten er valgt ut til kontroll,
b)personene som er til stede under kontrollen,
c)resultatene av kontrollen og eventuelle tilfeller av manglende overholdelse av forordning (EF) nr. 21/2004.

Vedkommende myndighet skal gi dyreholderen eller dennes representant mulighet til å underskrive rapporten og eventuelt gi sine merknader til innholdet i den.

Artikkel 7 Medlemsstatenes årsrapporter

Medlemsstatene skal innen 31. august 2008 og deretter hvert år innen 31. august, oversende til Kommisjonen en årsrapport i samsvar med modellen fastsatt i vedlegget, med resultatene av kontrollene som er utført i den foregående årlige kontrollperioden, og som minst inneholder følgende opplysninger:

a)antall driftsenheter i den berørte medlemsstaten,

M1

b)antall driftsenheter som er kontrollert,

M1

c)samlet antall dyr som var registrert i begynnelsen av rapporteringsperioden,
d)antall dyr som er kontrollert,
e)eventuelle resultater av kontroller som viser manglende overholdelse av forordning (EF) nr. 21/2004 blant dyreholderne,
f)eventuelle sanksjoner pålagt i samsvar med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 21/2004.
Artikkel 8 Ikrafttredelse og anvendelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 11. oktober 2006.

For Kommisjonen
Markos KYPRIANOU
Medlem av Kommisjonen

M1

Vedlegg
Rapport om resultatene av kontroller foretatt av sauer og geiter med hensyn til kravene til identifikasjon og registrering av disse dyrene i samsvar med forordning (EF) nr. 21/2004
1.Generell informasjon om driftsenhetene, dyrene og kontrollene
Samlet antall driftsenheter i medlemsstaten ved begynnelsen av rapporteringsåret1
Samlet antall driftsenheter kontrollert i løpet av rapporteringsåret
Samlet antall registrerte dyr i medlemsstaten ved begynnelsen av rapporteringsåret1
Samlet antall dyr kontrollert i driftsenheter i løpet av rapporteringsperioden1
1Eller annen nasjonal referansedato for dyrestatistikk.
2.Tilfeller av manglende overholdelse
Antall driftsenheter med manglende overholdelse
3.Pålagte sanksjoner
Antall driftsenheter med pålagte sanksjoner

M1

Forordninger i PDF

Nedenfor gjengis forordning (EF) nr. 1505/2006 og forordning (EU) nr. 1033/2010. 

Forordning (EF) nr. 1505/2006 

For å lese forordning (EF) nr. 1505/2006 se her: pdf.gif  

Forordning (EU) nr. 1033/2010 

For å lese forordning (EU) nr. 1033/2010 se her: pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 13 feb 2012 nr. 143.