Forskrift om tekniske tilpasninger og overgangsordninger på matområdet i forbindelse med innlemmelsen av Bulgaria og Romania i EØS-avtalen

DatoFOR-2007-10-29-1199
DepartementNærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet
PublisertI 2007 hefte 11
Ikrafttredelse29.10.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§33, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort02.11.2007   kl. 14.20
KorttittelForskrift om tilpasninger på matområdet, EØS

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 29. oktober 2007 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
EØS-henvisninger: Avtale 25. juli 2007 om Republikken Bulgarias og Romanias deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

§ 1.Formål og virkeområde

Formålet med denne forskriften er å gjennomføre innenfor matlovens virkeområde de endringer i EØS-avtalen vedlegg I kapittel I, II og III, vedlegg II kapittel XII, XIII, XIV, XV og XXVII, vedlegg XX kapittel II og protokoll 47 som følger av Avtale 25. juli 2007 om Republikken Bulgarias og Romanias deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS-utvidelsesavtalen).

Denne forskrift skal i tilfelle av motstrid gå foran

a)andre forskrifter gitt i medhold av matloven.
b)bestemmelser i matloven, så langt det er nødvendig for å oppfylle Norges forpliktelser som følge av EØS-avtalen, som endret ved EØS-utvidelsesavtalen.
§ 2.Endring av status

Bulgaria og Romania skal regnes som land innen EØS fra denne forskriftens ikrafttredelse. Dette gjelder også i forhold til forskrifter der disse landene er oppført som tredjeland.

§ 3.Tekniske tilpasninger og overgangsordninger

Bestemmelser i EØS-utvidelsesavtalen om tekniske tilpasninger eller overgangsordninger knyttet til tiltredelsen av republikkene Bulgaria og Romania, og bestemmelser om gjennomføringen av disse, innenfor det virkeområdet som er angitt i § 1, skal gjelde i Norge som forskrift.

§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.