Forskrift om import av matpoteter fra Egypt

DatoFOR-2007-11-16-1259
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2007 hefte 11
Ikrafttredelse16.11.2007
Sist endret
EndrerFOR-1996-07-02-687
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§18, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort20.11.2007   kl. 15.45
KorttittelForskrift om import av matpoteter fra Egypt

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 16. november 2007 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 12 og § 18 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å hindre introduksjon, spredning og etablering av mørk ringråte (Ralstonia solanacearum) i Norge, ved import av matpotet fra Egypt.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder krav til import, og videre omsetning av matpoteter fra Egypt. Forskriftens krav kommer i tillegg til de krav som følger av forskrift 1. desember 2000 nr. 1333 om planter og tiltak mot planteskadegjørere, og forskrift 30. april 1999 nr. 634 om matpotet.

§ 3.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

Matpotet: Knoller av Solanum tuberosum

Mørk ringråte: Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et.al

Sending: En sending kan max. inneholde 25 000 kg

Feddan: 1 feddan = 0,41 ha = 4,1 da

PFA-område: Pest Free Area = et område som er erklært fritt for Ralstonia solanacearum av den offisielle plantehelsemyndigheten i Egypt og i henhold til ISPM 10.

§ 4.Generelle krav til import av matpoteter fra Egypt

Importen kan kun foregå i tidsrommet 1. januar til 1. mars.

Importører som skal importere matpoteter fra Egypt, skal være registrert jf. forskrift 1. desember 2000 nr. 1333 om planter og tiltak mot planteskadegjørere, kapittel III før matpoteter fra Egypt føres inn i landet.

Import av matpoteter fra Egypt kan kun foregå fra PFA-områder, dyrkere, pakkerier og eksportører som er offentlig godkjent for produksjon og eksport av poteter til Norge. Import forutsetter at Mattilsynet har mottatt en slik oversikt fra egyptiske myndigheter. Importører plikter å forsikre seg om dette før import finner sted. Oppdatert liste kan fås ved å kontakte Mattilsynet.

§ 5.Meldeplikt

Import av matpoteter fra Egypt skal meldes til Mattilsynets Distriktskontor i Oslo, senest to virkedager før ankomst til Norge og på den måte Mattilsynet bestemmer.

§ 6.Importsted

Alle sendinger med matpoteter fra Egypt skal innføres over Tollregion Oslo og Akershus, men må framstilles for kontroll hos Mattilsynets Distriktskontor i Oslo før varene kan endelig frigis.

§ 7.Plantesunnhetssertifikat

Enhver sending av matpoteter fra Egypt skal være fulgt av et plantesunnhetssertifikat utstedt av den offisielle plantehelsemyndigheten i Egypt. Sertifikatet skal identifisere produksjonsstedet, og dokumentere at kravene i denne forskriften er tilfredsstilt.

§ 8.Krav til områder

Matpoteter fra Egypt som importeres til Norge skal komme fra områder som:

-er offisielt godkjent som område fritt for mørk ringråte og som kan identifiseres ved et individuelt offisielt kodenummer,
-er offisielt godkjent for eksport av poteter til EU, og
-kun bruker vann fra borebrønner til vanning.
§ 9.Krav til produksjonen

Matpoteter fra Egypt som importeres til Norge skal være produsert av settepoteter som enten har sin direkte opprinnelse i EU eller Norge eller som en gang har vært produsert fra slike settepoteter. Settepoteter skal være produsert i områder som er offisielt godkjent fritt for mørk ringråte og som kun bruker vann fra borebrønner til vanning. Settepotetene skal umiddelbart før setting ha vært offisielt undersøkt for latent smitte etter EUs testprogram som fastsatt i Rådets direktiv 98/57/EF og funnet fri for mørk ringråte.

§ 10.Krav til kontroll av matpoteter i Egypt

Matpoteter fra Egypt som importeres til Norge skal:

-ha vært offisielt kontrollert i vekstsesongen og funnet fri for symptomer på mørk ringråte,
-ha vært offisielt kontrollert før høsting ved at det tas en prøve på 500 knoller pr. fem feddan (= 2,02 ha) eller 200 knoller pr. feddan (= 0,41 ha) eller mindre. Prøven skal ha vært undersøkt i laboratorium herunder ved inkubasjonstest og visuelle observasjoner ved skjæring av knollene og ha vært undersøkt for symptomer på mørk ringråte,
-ha vært offisielt kontrollert umiddelbart før pakking ved serologisk test av 400 knoller og være undersøkt for latent smitte av mørk ringråte,
-ha vært offisielt kontrollert umiddelbart før eksport til Norge ved at det skjæres 200 knoller fra hvert sykdomsfritt område og være undersøkt for symptomer på mørk ringråte.

Matpotetene skal ved alle undersøkelsene være funnet fri for symptomer på mørk ringråte.

§ 11.Krav til pakking

Matpoteter fra Egypt som importeres til Norge skal i Egypt være sortert og pakket i forseglede forbrukerpakninger på opp til 10 kg. Pakkeriet skal være offentlig godkjent og befinne seg innenfor det offentlige godkjente smittefrie området hvor potetene er dyrket. Sortering og pakking skal foregå under kontroll av den offisielle egyptiske plantehelsemyndigheten. Det skal ikke behandles poteter fra andre områder på pakkeriet i den perioden når det sorteres og pakkes poteter for eksport til Norge.

§ 12.Krav til merking

Pakningene skal være merket med følgene opplysninger:

Land

Produsent

Pakkeri

Eksportør

Hvilket område, bekken eller sektor, potetene har vært dyrket i.

Pakningene skal også være merket med opplysninger om at det ikke er tillatt å benytte potetknollene som settepoteter i Norge av plantehelsemessige årsaker.

§ 13.Kontroll i Norge

Alle sendinger skal kontrolleres av Mattilsynet ved dokumentkontroll, visuell kontroll av minst 200 knoller og serologisk testing av minst 200 knoller. Sendingene skal være funnet fri for mørk ringråte før sendingene frigis.

§ 14.Tiltak ved påvisning av mørk ringråte

Sendinger hvor det påvises mørk ringråte skal avvises og returneres til avsender. Det er ikke tillatt å benytte sendingene på annen måte eller å destruere sendinger i Norge.

Ved påvisning av mørk ringråte forbys all ytterligere import av matpoteter fra Egypt.

§ 15.Restriksjoner på omsetning

Frigitte sendinger skal transporteres direkte fra importkontrollstedet og til virksomheter som skal omsette matpotetene direkte til forbruker. Det er ikke tillatt å ta potetene inn i virksomheter som produserer, lagrer, sorterer eller pakker poteter og andre grønnsaker.

§ 16.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.

§ 17.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften.

§ 18.Ikrafttredelse og opphevelse

Forskriften trer i kraft straks.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 2. juli 1996 nr. 687 om tiltak mot mørk ringråte i potet.