Forskrift om flyging med mikrolette luftfartøy (BSL D 4-8)

DatoFOR-2007-11-22-1317
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 11
Ikrafttredelse01.06.2009
Sist endretFOR-2014-09-23-1242 fra 13.11.2014
EndrerFOR-1985-05-10-4160
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§15-1, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort30.11.2007   kl. 15.45
KorttittelForskrift om flyging med mikrolette luftfartøy

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 22. november 2007 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 15-1 og § 15-4, jf. delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.
Endringer: Endret ved forskrifter 25 juni 2008 nr. 716, 22 april 2009 nr. 445 (ikrafttredelse), 23 sep 2014 nr. 1242.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å sikre at bruk av mikrolette luftfartøy skjer på en sikker og samfunnstjenlig måte.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for bruk av mikrolette luftfartøy innenfor norsk område, jf. luftfartsloven § 1-1 og § 1-2.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)mikrolette luftfartøy: fly med høyst to seter og med en minstehastighet eller minste stabile flygehastighet i landingskonfigurasjon på høyst 35 knop kalibrert flygehastighet (CAS) og en største tillatte startmasse (MTOM) som ikke overstiger:
1.300 kg for et landfly med ett sete, 315 kg i tilfelle skrogmontert nødskjerm, eller
2.450 kg for et landfly med to seter, 472,5 kg i tilfelle skrogmontert nødskjerm, eller
3.330 kg for et amfibiefly eller et sjøfly med ett sete, eller
4.495 kg for et amfibiefly eller et sjøfly med to seter, forutsatt at det ved bruk både som sjøfly og som landfly har en masse som ligger under begge relevante MTOM-grenseverdier
b)flygehåndbok: en håndbok som er knyttet til flygetillatelsen, og som angir de grenser innenfor hvilke luftfartøyet kan betraktes som luftdyktig, samt de instruksjoner og opplysninger for besetningen som er nødvendige for luftfartøyets sikre drift.
§ 4.Godkjennelse av sikkerhetssystem

Flyging med mikrolette luftfartøy er bare tillatt innenfor rammene av en organisasjon som driver i samsvar med et sikkerhetssystem som organisasjonen har fått godkjent av Luftfartstilsynet.

Sikkerhetssystemet skal inneholde:

a)plan for utdannelse av flygere av mikrolette luftfartøy og opprettholdelse av deres kunnskaper og ferdigheter,
b)regler for utstedelse og fornyelse av kompetansebevis, samt for tilbakekall av kompetansebevis ved flyging med mikrolette luftfartøyer i strid med forskrifter eller sikkerhetssystemet,
c)operative instrukser og sikkerhetsbestemmelser for ulike typer flygninger med mikrolette luftfartøyer,
d)prosedyrer for rapportering til organisasjonen av avvik fra bokstav a til c, og
e)system som sikrer at planer mv. som nevnt i bokstav a) til d) blir utviklet og etterleves.

Luftfartstilsynet kan sette vilkår for godkjenning av sikkerhetssystem, herunder bl.a. tidsbegrenset godkjenning og rett til å gi pålegg om endringer av sikkerhetssystemet.

§ 5.Registrering av mikrolett luftfartøy

For å oppfylle kravet til norsk nasjonalitet i luftfartsloven § 2-2 første ledd nr. 1 skal et mikrolett luftfartøy være innført i et register for mikrolette luftfartøyer godkjent av Luftfartstilsynet.

Et mikrolett luftfartøy kan ikke innføres i registeret dersom det er innført i fremmed lands register.

Mikrolett luftfartøy kan bare innføres i registeret når:

a)det er utstedt flygetillatelse i samsvar med forskrift 19. januar 2007 nr. 58 om tekniske krav mv. for sivile luftfartøy med startmasse (MTOM) inntil 495 kg (BSL B 2-5), og
b)det tilfredsstiller miljøkravene fastsatt i forskrift 19. juli 1993 nr. 4047 om begrensning av støy og utslipp fra sivile luftfartøyer (BSL B 2-2).

Innføring i mikrofartøyregisteret skjer på grunnlag av skriftlig søknad fra eieren av fartøyet. Søknaden skal:

a)gi opplysning om fabrikant, typebetegnelse, årsmodell og serienummer,
b)godtgjøre at søkeren er rette eier av fartøyet, og
c)dokumentere at kravene i tredje ledd er oppfylt.

Dersom søknaden etter fjerde ledd godtas, innføres fartøyet i registeret og tildeles registreringstegn i samsvar med forskrift 23. november 2002 nr. 1332 om nasjonalitets- og registreringsmerking av luftfartøy (BSL A 1-8). Registreringstegn skal påføres fartøyet iht. samme forskrift.

Skjer det endring i eiendomsforholdet for registrert fartøy, skal dette straks meldes til mikrofartøyregisteret. Meldingen skal inneholde nødvendig informasjon og dokumentasjon om forholdet. Det samme gjelder hvis registrert fartøy endres på en måte som har betydning for fartøyets identifisering.

Mikrolette luftfartøy skal slettes fra mikrofartøyregisteret når:

d)det begjæres av registrert eier,
e)fartøyet er totalt havarert, eller
f)fartøyet ikke har hatt gyldig flygetillatelse siste tre år kalenderåret.
§ 6.Krav til fører av mikrolett luftfartøy

Fører av mikrolett luftfartøy skal være fylt 17 år. Med skriftlig tillatelse fra foresatte kan likevel opplæring i flyging med mikrolett luftfartøy starte etter at eleven har fylt 16 år.

Fører av mikrolett luftfartøy skal ha gyldig kompetansebevis utstedt i henhold til det godkjente sikkerhetssystemet.

Sertifikat eller kompetansebevis skal medbringes under flyging.

Dersom fører av mikrolett luftfartøy skal medbringe passasjerer må han kunne dokumentere at han har fløyet

a)minimum 50 flytimer i mikrolett luftfartøy eller andre motordrevne fly,
b)minimum 5 avganger og landinger i løpet av de siste 30 dager på relevant mikrolett luftfartøy.
§ 7.Operative bestemmelser

Fartøysjefen er ansvarlig for forberedelse og gjennomføring av flygingen.

Flyging med mikrolette luftfartøy skal foregå i samsvar med forskrift 23. september 2014 nr. 1242 om lufttrafikkregler og operative prosedyrer, med følgende modfikasjoner:

a)flyging skal kun foregå i dagslys og i samsvar med de visuelle flygeregler (VFR),
b)flyging over skyer («on top») er ikke tillatt,
c)flyging i ATS-ruter ATS luftrom klasse E skal begrenses til kryssing av ruten på en slik måte at oppholdet der blir av kortest mulig varighet. Før flyging finner sted innenfor ATS-luftrom klasse E skal det opprettes radiosamband med vedkommende flygekontrollenhet og gis opplysninger om posisjon, flygeretning og høyde. Radiosambandet skal opprettholdes under flyging i ATS-luftrom klasse E og flygekontrollenheten skal kontaktes når fartøyet har forlatt dette.

Fartøysjef skal ikke påbegynne flyging før han har forvisset seg om:

a)at fartøyet har flygetillatelse om bord og er utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med forskrift 19. januar 2007 nr. 58 om tekniske krav mv. for sivile luftfartøy med startmasse (MTOM) inntil 495 kg (BSL B 2-5),
b)at drivstoffmengden er tilstrekkelig for den planlagte flyging, herunder tatt hensyn til vind, forsinkelser, reserve m.m.,
c)at den planlagte flyging kan gjennomføres innenfor fartøyets ytelser/grenser som er gitt i flygehåndboken, og
d)at luftfartøyets masse og tyngdepunktets plassering i luftfartøyet er innenfor de grenser som er fastsatt i flygehåndboken,
e)at alle personer i flyet er utstyrt med oppblåsbar redningsvest eller likeverdig flyteanordning dersom det ved start eller landing eller det underveis flys over vann.

Dersom landing planlegges på annen landingsplass enn avgangsplassen skal fartøysjefen innhente informasjon om været i den grad det kan ha betydning for flygningen.

0Endret ved forskrift 23 sep 2014 nr. 1242 (i kraft 13 nov 2014).
§ 8.Administrative bestemmelser

Dersom mikrolette luftfartøy brukes i strid med bestemmelser gitt i lov, forskrift eller godkjent sikkerhetssystem, kan Luftfartstilsynet ved vedtak trekke tilbake godkjenningen av sikkerhetssystemet. Luftfartstilsynet kan dersom forholdene tilsier det fatte vedtak om begrenset tilbaketrekking av godkjenning av sikkerhetssystem, herunder til å gjelde enkelte flyklubber eller underavdelinger av den organisasjon som er meddelt godkjenning av sikkerhetssystem.

Luftfartstilsynet er klageinstans for enkeltevedtak fattet av organisasjoner som har fått godkjent sikkerhetssystem.

§ 9.Dispensasjon

Luftfartstilsynet kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

§ 10.Straff

Brudd på forskriftens § 4, § 5, § 6 og § 7 er straffbart etter luftfartsloven kapittel XIV.

§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskrift gjelder fra 1. juni 2009.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 10. mai 1985 nr. 4160 om mikrolette luftfartøy (BSL D 4-8).

0Endret ved forskrifter 25 juni 2008 nr. 716, 22 april 2009 nr. 445.