Forskrift om overgangsregler til lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling

DatoFOR-2007-11-23-1282
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 11
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endretFOR-2011-12-07-1205
EndrerFOR-2007-06-29-754
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-06-29-73, FOR-2007-06-29-755
Kunngjort27.11.2007   kl. 15.05
KorttittelOvergangsregler til ny eiendomsmeglingslov

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 23. november 2007 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling del II første og annet ledd, jf. delegeringsvedtak 29. juni 2007 nr. 755.
Endringer: Endret ved forskrifter 27 sep 2010 nr. 1294, 7 des 2011 nr. 1205.

I

§ 1.Lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling trer i kraft 1. januar 2008, med følgende unntak:
a)§ 4-4 første og annet ledd og § 6-2 første ledd annet punktum trer i kraft 1. juli 2011.
b)§ 4-6 trer i kraft fra den tid departementet bestemmer.
c)For advokater som driver eiendomsmegling, jf. loven § 2-1 første ledd nummer 2, trer § 5-1 i kraft to år etter lovens ikrafttredelse. I overgangsperioden får lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling § 2-6 fjerde ledd tilsvarende anvendelse.
d)For personer som er ansatt hos eller har tilsvarende tilknytning til et foretak eller advokat som driver eiendomsmegling, jf. eiendomsmeglingsloven § 2-1, men ikke har eiendomsmeglerbrev, jf. eiendomsmeglingsloven § 4-2, eller tillatelse etter § 5, trer eiendomsmeglingsloven § 5-2 i kraft to år etter lovens ikrafttredelse.
0Endret ved forskrift 27 sep 2010 nr. 1294.
§ 2.Eiendomsmeglingsforetak som etter dispensasjon fra Finanstilsynet driver slik virksomhet som omtalt i eiendomsmeglingsforskriften § 5-1 annet ledd bokstav b, kan uten hinder av loven § 5-1 første ledd drive slik virksomhet i opptil ett år fra lovens ikrafttredelse.
0Endret ved forskrift 7 des 2011 nr. 1205.
§ 3.Foretak med bevilling til å drive eiendomsmegling etter lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling § 2-1 første ledd og banker med bevilling til å drive eiendomsmegling etter samme lov § 2-1 annet ledd kan drive eiendomsmeglingsvirksomhet uten å søke om tillatelse til å drive eiendomsmegling etter lov 29. juni 2007 nr. 73 § 2-1 i inntil to år etter lovens ikrafttredelse.
§ 4.
(1) For boligbyggelag, jf. lov 6. juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag, som driver eiendomsmegling trer eiendomsmeglingsloven § 2-1 i kraft ett år etter lovens ikrafttredelse. Boligbyggelag uten tillatelse etter eiendomsmeglingsloven § 2-1 kan i denne periode kun medvirke til omsetning av andeler i tilknyttede borettslag der boligbyggelaget er forretningsfører.
(2) For boligbyggelag som driver eiendomsmegling trer eiendomsmeglingsloven § 2-9 annet ledd i kraft tre år etter lovens ikrafttredelse. Dersom boligbyggelaget ikke har en fagansvarlig, jf. eiendomsmeglingsloven § 2-9 annet ledd, kan tillatelse etter eiendomsmeglingsloven § 2-1 begrenses til å gjelde medvirkning til omsetning av andeler i tilknyttede borettslag der boligbyggelaget er forretningsfører.
§ 5.
(1) Personer uten eiendomsmeglerbrev, jf. eiendomsmeglingsloven § 4-2, kan etter søknad til Finanstilsynet gis tillatelse til å være ansvarlig megler, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-2, dersom vedkommende på søknadstidspunktet:
a)har minst tre års praktisk erfaring med eiendomsmegling, hvorav minst to år er opparbeidet de siste fem år før lovens ikrafttredelse,
b)har bestått prøve godkjent av Finanstilsynet,
c)oppfyller kravene i eiendomsmeglingsloven § 4-2 første ledd nr. 1, 4 og 5, og
d)framlegger politiattest, jf. eiendomsmeglingsloven § 4-2 annet ledd.
(2) Eiendomsmeglingsloven § 4-2 sjette ledd, § 4-6, § 6-1 annet ledd, § 8-1 og § 8-4 gjelder tilsvarende for personer med tillatelse etter første ledd.
(3) Finanstilsynet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra kravet om at minst to års praktisk erfaring med eiendomsmegling skal være opparbeidet de siste fem år før lovens ikrafttredelse.
(4) Søknad etter første ledd må fremmes innen fem år etter eiendomsmeglingslovens ikrafttredelse.
(5) Personer med tillatelse etter første ledd kan benytte tittelen «megler», jf. eiendomsmeglingsloven § 4-5 annet ledd.
0Endret ved forskrift 7 des 2011 nr. 1205.
§ 6.Praktisk erfaring som er opparbeidet før bestått eiendomsmeglereksamen, der søkeren har påbegynt studiet før lovens ikrafttredelse, godtas uten hinder av eiendomsmeglingsloven § 4-2 første ledd nr. 3.

II

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2008.