Forskrift om rapporteringsplikt for foretak som driver inkassovirksomhet

DatoFOR-2007-11-29-1332
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 11
Ikrafttredelse29.11.2007
Sist endretFOR-2009-12-18-1726 fra 21.12.2009
EndrerFOR-2005-12-16-1515
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1956-12-07-1-§4, LOV-1988-05-13-26-§30
Kunngjort30.11.2007   kl. 15.45
KorttittelForskrift om rapporteringsplikt, inkassoforetak

Hjemmel: Fastsatt av Kredittilsynet (nå Finanstilsynet) 29. november 2007 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) § 4 første ledd nr. 3, jf. lov 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven) § 30 første ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726.

§ 1.Plikt til innsendelse

Foretak som driver inkassovirksomhet i medhold av bevilling etter inkassoloven § 5, plikter hvert halvår å fylle ut og sende til Finanstilsynet opplysninger om inkassovirksomheten på eget rapporteringsskjema.

For foretak som sender inn skjema på elektronisk form via Altinn til Finanstilsynet gjelder følgende frister:

1. september (1. halvår)

1. mars (2. halvår).

For foretak som sender inn skjema på papir til Finanstilsynet gjelder følgende frister:

15. august (1. halvår)

15. februar (2. halvår).

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 2.Begrensninger i rapporteringsplikten

Finanstilsynet kan i det enkelte tilfellet begrense rapporteringsplikten.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Forskrift 16. desember 2005 nr. 1515 om rapporteringsplikt for foretak som driver inkassovirksomhet oppheves fra samme dato.