Forskrift om unntak fra aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10

DatoFOR-2007-11-30-1336
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2007 hefte 12
Ikrafttredelse30.11.2007
Sist endret
EndrerFOR-1998-12-18-1333
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-13-44-§8-10, LOV-1997-06-13-45-§8-10, FOR-1998-07-17-619
Kunngjort04.12.2007   kl. 14.05
KorttittelForskrift om kreditt til ansattes aksjekjøp

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet 30. november 2007 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 8-10 annet ledd og lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) § 8-10 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 17. juli 1998 nr. 619.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 2 (direktiv 77/91/EØF).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Forskriftens virkeområde

Denne forskriften gjelder unntak fra forbudet i aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10.

§ 2.Ulovlig finansiell bistand

Har selskapet ytet finansiell bistand i strid med reglene i denne forskriften, er disposisjonen ugyldig etter bestemmelsene i aksjeloven § 8-11 og allmennaksjeloven § 8-11.

Kapittel 2. Adgang til å yte finansiell bistand til ansattes erverv av aksjer i selskapet eller selskapets morselskap

§ 3.Virkeområde

Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper.

§ 4.Adgang til å yte finansiell bistand til ansattes aksjeerverv

Et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap kan uten hinder av aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10 yte finansiell bistand til eller for selskapets ansatte eller ansatte i selskapets morselskap i forbindelse med de ansattes erverv av aksjer i selskapet eller selskapets morselskap, dersom kravene i § 5 til § 7 er oppfylt. Likestilt med aksjer er rett til å erverve aksjer.

Med finansiell bistand menes å stille midler til rådighet, yte lån eller stille sikkerhet.

§ 5.Generell ordning

Tilbudet om finansiell bistand skal gis de ansatte på like vilkår.

Tilbudet må omfatte alle som har vært ansatt i selskapet sammenhengende i minst 12 måneder. Selskapet kan likevel fastsette en lavere grense for ansettelsestid.

§ 6.Den finansielle bistandens størrelse

Den finansielle bistanden skal, på det tidspunktet den ytes, ligge innenfor rammen av de midler som selskapet kan benytte til utdeling av utbytte.

Den finansielle bistanden i forbindelse med ervervet må for den enkelte ansatte ikke overstige 20 prosent av netto utbetalt årslønn etter forskuddstrekk. Beløpet kan likevel ikke overstige folketrygdens grunnbeløp (G).

§ 7.Sikkerhetsstillelse

Betryggende sikkerhet skal stilles fra det tidspunkt den finansielle bistanden ytes.

Dersom sikkerhet stilles i form av trekk i den ansattes lønn, skal trekk skje ved hvert tidspunkt lønn utbetales, og hvert trekk skal være forholdsvis like stort. Trekk i lønn kan skje i inntil 24 måneder. Selskapet skal i avtale med den ansatte sikre seg retten til å gjøre opp det resterende beløpet senest i siste avlønning dersom den ansatte slutter i sin stilling i selskapet før hele beløpet er betalt tilbake, og sikre seg rett til å gjøre trekk i lønnen i oppsigelsesperioden.

Kapittel 3. Eiendomsselskapers adgang til å stille sikkerhet ved erverv av aksjer i selskapet eller selskapets morselskap

§ 8.Virkeområde

Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder aksjeselskaper.

§ 9.Adgang til å stille sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet eller selskapets morselskap

Et aksjeselskap kan uten hinder av aksjeloven § 8-10 stille sikkerhet i form av pant i fast eiendom i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet eller selskapets morselskap dersom kravene i § 10 til § 12 er oppfylt.

Med pant i fast eiendom menes avtalepant i fast eiendom etter lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant § 2-1 til § 2-4.

§ 10.Krav til selskapet som skal stille sikkerhet

Selskapet som skal stille sikkerhet må, på det tidspunkt sikkerheten etableres, oppfylle følgende krav:

1)Selskapet må være et eiendomsselskap. Med eiendomsselskap menes selskap hvis virksomhet utelukkende består i å eie fast eiendom og drift av denne. Selskapet kan likevel i tillegg eie aksjer eller andeler i andre eiendomsselskaper.
2)Selskapet må ikke ha andre kreditorer enn den som finansierer ervervet. Selskapet kan likevel ha kreditorer med krav som knytter seg til den løpende driften av selskapet, eller som har betryggende sikkerhet for sitt krav, eller som skriftlig samtykker i slik sikkerhetsstillelse som nevnt i § 9.
3)Selskapet må ikke ha andre ansatte enn daglig leder.
§ 11.Krav til kjøper

Kjøper må som følge av ervervet være direkte eller indirekte eier av samtlige aksjer i selskapet som skal stille sikkerhet.

Kjøper må etter ervervet være et selskap som omfattes av aksjeloven § 8-7 (3) nr. 2.

§ 12.Krav til disposisjonene

Ervervet og sikkerhetsstillelsen skal grunnes på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper.

Kapittel 4. Ikrafttredelse. Oppheving av tidligere forskrift.

§ 13.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 18. desember 1998 nr. 1333 om aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers adgang til å yte finansiell bistand til ansattes erverv av aksjer.