Forskrift om overgangsbestemmelser til lov 1. desember 2006 nr. 65 om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. (saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.)

DatoFOR-2007-11-30-1349
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 12
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2006-12-01-65, LOV-1992-07-17-100, LOV-1991-12-13-81 jf. LOV-2011-06-24-30-§13-2
Kunngjort07.12.2007   kl. 14.05
KorttittelForskr. om overgangsbestemmelser til lov 2006:65

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 30. november 2007 med hjemmel i lov 1. desember 2006 nr. 65 om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. (saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.) del X annet ledd. Fremmet av Barne- og likestillingsdepartementet.

§ 1.Endringene i lov 1. desember 2006 nr. 65 om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. skal gjelde for saker som er brakt inn for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker etter 31. desember 2007.
§ 2.Forskriften trer i kraft 1. januar 2008.