Forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise

DatoFOR-2007-12-04-1353
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 12
Ikrafttredelse14.12.2007
Sist endretFOR-2016-12-16-1663
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§10-42, LOV-1993-06-11-101-§15-3, LOV-1993-06-11-101-§15-4, LOV-1993-06-11-101-§16-1, FOR-2001-04-06-321
Kunngjort07.12.2007   kl. 14.05
KorttittelForskrift om flyselskaper med driftsforbud

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 4. desember 2007 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 9-1, § 10-42, § 15-3, § 15-4 og § 16-1, samt delegeringsvedtak 6. april 2001 nr. 321.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66za (forordning (EF) nr. 2111/2005), nr. 66zaa (forordning (EF) nr. 473/2006) og nr. 66zab (forordning (EF) nr. 474/2006 endret ved forordning (EF) nr. 910/2006, forordning (EF) nr. 1543/2006, forordning (EF) nr. 235/2007, forordning (EF) nr. 787/2007, forordning (EF) nr. 1043/2007, forordning (EF) nr. 1400/2007, forordning (EF) nr. 331/2008, forordning (EF) nr. 715/2008, forordning (EF) nr. 1131/2008, forordning (EF) nr. 298/2009, forordning (EF) nr. 619/2009, forordning (EF) nr. 1144/2009, forordning (EU) nr. 273/2010, forordning (EU) nr. 590/2010, forordning (EU) nr. 791/2010, forordning (EU) nr. 1071/2010, forordning (EU) nr. 390/2011, forordning (EU) nr. 1197/2011, forordning (EU) nr. 295/2012, forordning (EU) nr. 1146/2012, forordning (EU) nr. 659/2013, forordning (EU) nr. 1264/2013, forordning (EU) nr. 368/2014, forordning (EU) nr. 1318/2014, forordning (EU) 2015/1014, forordning (EU) 2015/2322, forordning (EU) 2016/963 og forordning (EU) 2016/2214).
Endringer: Endret ved forskrifter 15 april 2008 nr. 358, 28 juli 2008 nr. 834, 17 nov 2008 nr. 1218, 15 april 2009 nr. 418, 16 juli 2009 nr. 1009, 27 nov 2009 nr. 1412, 6 april 2010 nr. 494, 9 juli 2010 nr. 1086, 15 sep 2010 nr. 1272, 25 nov 2010 nr. 1478, 29 april 2011 nr. 432, 25 nov 2011 nr. 1137, 16 april 2012 nr. 312, 12 des 2012 nr. 1239, 11 juli 2013 nr. 898, 6 des 2013 nr. 1711, 22 april 2014 nr. 556, 16 des 2014 nr. 1709, 2 juli 2015 nr. 875, 16 des 2015 nr. 1699, 20 juni 2016 nr. 737, 16 des 2016 nr. 1663.

§ 1.Gjennomføring av forordninger om driftsforbud mv.
(1) EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66za (forordning (EF) nr. 2111/2005 av 14. desember 2005 om etablering av en fellesskapsliste av flyselskaper underlagt driftsforbud innenfor Fellesskapet og om informering av flypassasjerer om identiteten til det flyselskapet som utfører transporten (hovedforordningen)) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
(2) EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66zaa (forordning (EF) nr. 473/2006 av 22. mars 2006 om etablering av gjennomføringsregler for fellesskapslisten av flyselskaper som er underlagt driftsforbud innenfor Fellesskapet som referert til i kapittel II i forordning (EF) nr. 2111/2005 (gjennomføringsforordningen)) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
(3) EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66zab (forordning (EF) nr. 474/2006 av 22. mars 2006 som etablerer en fellesskapsliste som er underlagt driftsforbud innenfor Fellesskapet som referert til i kapittel II i forordning (EF) nr. 2111/2005 (svartelisteforordningen)), slik denne er endret ved
1.forordning (EF) nr. 910/2006 av 20. juni 2006,
2.forordning (EF) nr. 1543/2006 av 12. oktober 2006,
3.forordning (EF) nr. 235/2007 av 5. mars 2007,
4.forordning (EF) nr. 787/2007 av 4. juli 2007,
5.forordning (EF) nr. 1043/2007 av 11. september 2007,
6.forordning (EF) nr. 1400/2007 av 28. november 2007,
7.forordning (EF) nr. 331/2008 av 11. april 2008,
8.forordning (EF) nr. 715/2008 av 24. juli 2008,
9.forordning (EF) nr. 1131/2008 av 14. november 2008,
10.forordning (EF) nr. 298/2009 av 8. april 2009,
11.forordning (EF) nr. 619/2009 av 13. juli 2009,
12.forordning (EF) nr. 1144/2009 av 26. november 2009,
13.forordning (EF) nr. 273/2010 av 30. mars 2010,
14.forordning (EU) nr. 590/2010 av 5. juli 2010,
15.forordning (EU) nr. 791/2010 av 6. september 2010,
16.forordning (EU) nr. 1071/2010 av 22. november 2010,
17.forordning (EU) nr. 390/2011 av 19. april 2011,
18.forordning (EU) nr. 1197/2011 av 21. november 2011,
19.forordning (EU) nr. 295/2012 av 3. april 2012,
20.forordning (EU) nr. 1146/2012 av 3. desember 2012,
21.forordning (EU) nr. 659/2013 av 10. juli 2013,
22.forordning (EU) nr. 1264/2013 av 3. desember 2013,
23.forordning (EU) nr. 368/2014 av 10. april 2014,
24.gjennomføringsforordning (EU) nr. 1318/2014 av 11. desember 2014,
25.gjennomføringsforordning (EU) 2015/1014 av 25. juni 2015,
26.gjennomføringsforordning (EU) 2015/2322 av 10. desember 2015,
27.gjennomføringsforordning (EU) 2016/963 av 16. juni 2016,
28.gjennomføringsforordning (EU) 2016/2214 av 8. desember 2016,

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Under henvisning til EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66za annet avsnitt bokstav (a) gjelder endringsforordningene nevnt ovenfor som norsk rett selv om de ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen.

0Endret ved forskrifter 15 april 2008 nr. 358, 28 juli 2008 nr. 834, 17 nov 2008 nr. 1218, 15 april 2009 nr. 418, 16 juli 2009 nr. 1009, 27 nov 2009 nr. 1412 (i kraft 28 nov 2009), 6 april 2010 nr. 494, 9 juli 2010 nr. 1086, 15 sep 2010 nr. 1272, 25 nov 2010 nr. 1478, 29 april 2011 nr. 432, 25 nov 2011 nr. 1137, 16 april 2012 nr. 312, 12 des 2012 nr. 1239, 11 juli 2013 nr. 898, 6 des 2013 nr. 1711, 22 april 2014 nr. 556, 16 des 2014 nr. 1709, 2 juli 2015 nr. 875, 16 des 2015 nr. 1699, 20 juni 2016 nr. 737, 16 des 2016 nr. 1663.
§ 2.Svalbard

Bestemmelsene om informasjon til passasjerer i hovedforordningen kapittel III gjelder for alle reiser som innebærer flygninger fra Svalbard til det norske fastland, og for salg av slike reiser på Svalbard.

§ 3.Luftfartstilsynets oppgaver og myndighet
(1) Luftfartstilsynet er ansvarlig for å utføre de oppgavene som etter hovedforordningen, gjennomføringsforordningen og svartelisteforordningen er pålagt medlemsstatene, og å føre tilsyn med at de nevnte forordningene, og beslutninger fattet i medhold av forordningene og forskriften her, blir etterlevd. Luftfartstilsynet er særlig ansvarlig for å
1.håndheve driftsforbudene som nevnt i hovedforordningen artikkel 3 nr. 1,
2.anmode om oppdateringer av svartelisten som nevnt i hovedforordningen artikkel 4 nr. 2,
3.oversende informasjon som nevnt i hovedforordningen artikkel 4 nr. 3 og artikkel 6 nr. 3, og i gjennomføringsforordningen artikkel 6 nr. 1, 6 nr. 2,
4.sikre at passasjerene får tilgang til svartelisten på de måtene som er nevnt i hovedforordningen artikkel 9 nr. 2 og 3,
5.ta initiativ til konsultasjoner som nevnt i gjennomføringsforordningen artikkel 3 nr. 1,
6.gi informasjon om gjennomføringstiltak som nevnt i gjennomføringsforordningen artikkel 5, og
7.påse at alle forpliktelser i hovedforordningen kapittel III etterleves, jf. luftfartsloven § 10-42.
(2) Luftfartstilsynet kan gi pålegg om hvordan pliktene etter hovedforordningen artikkel 11 nr. 4 skal etterleves. I pålegget kan det presiseres hvem som har plikt til å etablere nødvendige informasjonssystemer og hvem som skal betale for etableringen.
(3) Luftfartstilsynet har myndighet til å endre § 1 tredje ledd i denne forskriften ved å gi forskrifter som gjennomfører forordninger som endrer forordning (EF) nr. 474/2006 i tråd med Norges nasjonale forpliktelser etter EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66zb annet avsnitt bokstav (a). Første punktum gjelder likevel ikke når slike endringer innebærer nasjonale avveininger av politisk karakter.
§ 4.Overgangsregler

Reglene om informasjon til passasjerene i hovedforordningens kapittel III gjelder for reiser som skal gjennomføres etter at forskriften har trådt i kraft, jf. § 5.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 14. desember 2007.

Forordninger

Forordning (EF) nr. 2111/2005 

pdf.gif

Oversettelsen i pdf er uoffisiell.

Forordning (EF) nr. 473/2006 

pdf.gif

Oversettelsen i pdf er uoffisiell.

Forordning (EF) nr. 474/2006 

pdf.gif

Oversettelsen i pdf er uoffisiell.

Forordning (EF) nr. 910/2006 

pdf.gif

Oversettelsen i pdf er uoffisiell.

Forordning (EF) nr. 1543/2006 

pdf.gif

Oversettelsen i pdf er uoffisiell.

Forordning (EF) nr. 235/2007 

pdf.gif

Oversettelsen i pdf er uoffisiell.

Forordning (EF) nr. 787/2007 

pdf.gif

Oversettelsen i pdf er uoffisiell.

Forordning (EF) nr. 1043/2007 

OJ L 239/07, s. 50-60

Engelsk versjon i Den Europeiske Unions Tidende.

Forordning (EF) nr. 1400/2007 

OJ L 311/07, s. 12-24

Engelsk versjon i Den Europeiske Unions Tidende.

Forordning (EF) nr. 331/2008 

OJ L 102/2008, s. 3-16

Engelsk versjon i Den Europeiske Unions Tidende.

0Tilføyd ved forskrift 15 april 2008 nr. 358.

Forordning (EF) nr. 715/2008 

OJ L 197/36, s. 36-51

Engelsk versjon i Den Europeiske Unions Tidende.

0Tilføyd ved forskrift 28 juli 2008 nr. 834.

Forordning (EF) nr. 1131/2008 

pdf.gif

Engelsk versjon i Den Europeiske Unions Tidende.

0Tilføyd ved forskrift 17 nov 2008 nr. 1218.

Forordning (EF) nr. 298/2009 

pdf.gif

Engelsk versjon i Den Europeiske Unions Tidende.

0Tilføyd ved forskrift 15 april 2009 nr. 418.

Forordning (EF) nr. 619/2009 

pdf.gif

Engelsk versjon.

0Tilføyd ved forskrift 16 juli 2009 nr. 1009.

Forordning (EF) nr. 1144/2009 

pdf.gif

Engelsk versjon i Den europeiske unions tidende.

0Tilføyd ved forskrift 27 nov 2009 nr. 1412 (i kraft 28 nov 2009).

Forordning (EF) nr. 273/2010 

pdf.gif

Engelsk versjon.

0Tilføyd ved forskrift 6 april 2010 nr. 494.

Forordning (EU) nr. 590/2010: 

pdf.gif

Engelsk versjon.

0Tilføyd ved forskrift 9 juli 2010 nr. 1086.

Forordning (EU) nr. 791/2010 

pdf.gif

Engelsk versjon.

0Tilføyd ved forskrift 15 sep 2010 nr. 1272.

Forordning (EU) nr. 1071/2010 

pdf.gif

Engelsk versjon.

0Tilføyd ved forskrift 25 nov 2010 nr. 1478.

Forordning (EU) nr. 390/2011 

For å lese forordning (EU) nr. 390/2011 se her: pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 29 april 2011 nr. 432.

Forordning (EU) nr. 1197/2011 

For å lese forordning (EU) nr. 1197/2011 se her: pdf.gif

Engelsk versjon.

0Tilføyd ved forskrift 25 nov 2011 nr. 1137.

Forordning (EU) nr. 295/2012 

For å lese forordning (EU) nr. 295/2012 se her: pdf.gif

Engelsk versjon.

0Tilføyd ved forskrift 16 april 2012 nr. 312.

Forordning (EU) nr. 1146/2012

For å lese forordning (EU) nr. 1146/2012 se her: pdf.gif

Engelsk versjon.

0Tilføyd ved forskrift 12 des 2012 nr. 1239.

Forordning (EU) nr. 659/2013 

For å lese forordning (EU) nr. 659/2013 se her: pdf.gif

Engelsk versjon.

0Tilføyd ved forskrift 11 juli 2013 nr. 898.

Forordning (EU) nr. 1264/2013 

For å lese forordning (EU) nr. 1264/2013 se her: pdf.gif

Engelsk versjon.

0Tilføyd ved forskrift 6 des 2013 nr. 1711.

Forordning (EU) nr. 368/2014 

For å lese forordning (EU) nr. 368/2014 se her: pdf.gif

Engelsk versjon.

0Tilføyd ved forskrift 22 april 2014 nr. 556.

Forordning (EU) nr. 1318/2014 

For å lese forordning (EU) 1318/2014 se her: pdf.gif

Engelsk versjon.

0Tilføyd ved forskrift 16 des 2014 nr. 1709.

Forordning (EU) 2015/1014 

For å lese forordning (EU) 2015/1014 se her: pdf.gif

Engelsk versjon.

0Tilføyd ved forskrift 2 juli 2015 nr. 875.

Forordning (EU) 2015/2322 

For å lese forordning (EU) 2015/2322 se her: pdf.gif

Engelsk versjon.

0Tilføyd ved forskrift 16 des 2015 nr. 1699.

Forordning (EU) 2016/963 

For å lese forordning (EU) 2016/963 se her: pdf.gif

Engelsk versjon.

0Tilføyd ved forskrift 20 juni 2016 nr. 737.

Forordning (EU) 2016/2214 

pdf.gif

Engelsk versjon.

0Tilføyd ved forskrift 16 des 2016 nr. 1663.