Forskrift om ligningsmyndigheter for Svalbard

DatoFOR-2007-12-04-1354
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 12
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endretFOR-2008-12-22-1582 fra 01.01.2009
EndrerFOR-1997-12-12-1296
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1996-11-29-68-§4-2, LOV-1996-11-29-68-§5-3
Kunngjort07.12.2007   kl. 14.05
KorttittelForskrift om ligningsmyndigheter for Svalbard

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 4. desember 2007 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard § 4-2 og § 5-3.
Endringer: Endret ved forskrift 22 des 2008 nr. 1582 (bl.a. tittel).

I

§ 1.Ligningsmyndigheter for Svalbard

Skattekontoret skal ha en kontorenhet lokalisert på Svalbard.

Det skal være en egen skatteklagenemnd for Svalbard. Skatteklagenemnda for Svalbard består av tre personer med varamedlemmer som velges av lokalstyret selv i Longyearbyen lokalstyre. To tredjedeler av nemndsmedlemmene skal ha utdannelse innen regnskap, økonomi eller jus, samt yrkeserfaring på disse områdene. Leder velges av nemnda. Skatteklagenemnda treffer avgjørelse skriftlig eller i fulltallig møte.

§ 2.(Opphevet 1 jan 2009 ved forskrift 22 des 2008 nr. 1582.)

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2008. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 12. desember 1997 nr. 1296 om ligningsmyndigheter og skatteoppkrever for Svalbard, og om overgangsregler.