Forskrift om innsendelse og offentliggjøring i forbindelse med flagge- og meldepliktig verdipapirhandel, samt delegering av myndighet til å unnta fra språkkrav etter verdipapirhandelloven

DatoFOR-2007-12-06-1359
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 12
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endretFOR-2012-06-18-561 fra 01.07.2012
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-06-29-75-§3-6, LOV-2007-06-29-75-§4-2, LOV-2007-06-29-75-§4-3, LOV-2007-06-29-75-§5-13
Kunngjort07.12.2007   kl. 14.05
KorttittelForskrift om innsendelse av flaggemeldinger mv

Hjemmel: Fastsatt av Kredittilsynet (nå Finanstilsynet) 6. desember 2007 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 3-6 tredje og fjerde ledd, § 4-2 første ledd, § 4-3 første ledd og § 5-13 tredje ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 18 juni 2012 nr. 561.

§ 1.Innsendelse av meldinger

Oversikter som nevnt i verdipapirhandelloven § 3-6 tredje og fjerde ledd, samt meldinger nevnt i § 4-2 første ledd og § 4-3 første ledd skal gis til regulert marked der aksjene er opptatt til handel. Meldinger nevnt i § 4-3 første ledd skal også gis til utstederen av aksjene.

0Endret ved forskrift 18 juni 2012 nr. 561 (i kraft 1 juli 2012).
§ 2.Offentliggjøring av meldinger

Regulert marked som mottar meldinger etter verdipapirhandelloven § 4-2 og § 4-3 skal offentliggjøre disse på måten angitt i verdipapirhandelloven § 5-12. Regulert marked kan offentliggjøre oversikter som nevnt i verdipapirhandelloven § 3-6 femte ledd.

0Endret ved forskrift 18 juni 2012 nr. 561 (i kraft 1 juli 2012).
§ 3.Delegering av dispensasjonsmyndighet fra språkkrav

Regulert marked der verdipapirene er opptatt til handel kan gjøre unntak fra kravet i verdipapirhandelloven § 5-13 første og annet ledd om å gi opplysninger på norsk. Ved vurderingen av om det skal gjøres unntak skal det legges vekt på utstederens aksjonærsammensetning, hvor byrdefullt det fremstår for utstederen å gi opplysninger på norsk i tillegg til andre språk, utstederens arbeidsspråk, og om utstederen før forskriftens ikrafttredelse har hatt dispensasjon.

§ 4.Overgangsregler

Dispensasjon fra språkkravet gitt i medhold av forskrift 17. januar 1994 nr. 30 § 23-5 annet ledd gjelder frem til 1. juni 2008.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2008.