Forskrift om oppgaveplikt for kontrollerte transaksjoner og mellomværender

DatoFOR-2007-12-07-1368
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 12
Ikrafttredelse01.01.2008 fom inntektsåret 2007
Sist endretFOR-2009-12-15-1520
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§4-12
Kunngjort11.12.2007   kl. 15.10
KorttittelForskr om oppgaveplikt for interne transaksjoner

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 7. desember 2007 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-12 nr. 7.
Endringer: Endret ved forskrift 15 des 2009 nr. 1520.

I

§ 1.Unntak fra oppgaveplikt etter ligningsloven § 4-12 nr. 1
(1) Oppgaveplikten etter ligningsloven § 4-12 nr. 1 skal ikke gjelde for selskap eller innretning som:
a.i inntektsåret har kontrollerte transaksjoner med en samlet virkelig verdi på mindre enn 10 millioner kroner, og
b.ved utgangen av inntektsåret har mindre enn 25 millioner kroner i mellomværender med nærstående selskaper eller innretninger, jf. ligningsloven § 4-12 nr. 4.
(2) Med kontrollerte transaksjoner forstås transaksjoner og overføringer mellom selskaper eller innretninger som er nærstående etter ligningsloven § 4-12 nr. 4 og disposisjoner mellom et fast driftssted og andre deler av foretaket.
(3) Med mellomværender forstås alle typer fordringer og gjeld samt garantier.
(4) For selskaper og innretninger som har oppgaveplikt etter ligningsloven § 4-12 nr. 6 annet punktum, medregnes transaksjoner og mellomværender etter nevnte bestemmelse ved vurderingen av om beløpsgrensene i første ledd er overskredet.
(5) Med fast driftssted forstås en virksomhet som utgjør eller skal regnes som fast driftssted i medhold av bestemmelser i skatteavtaler som Norge har inngått. Når virksomheten ikke omfattes av skatteavtale som Norge har inngått, skal den regnes som fast driftssted når vilkårene i OECDs mønsterskattavtale artikkel 5 er oppfylt.
0Endret ved forskrift 15 des 2009 nr. 1520.

II

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2008 og skal ha virkning fra og med inntektsåret 2007.