Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 653/2007 av 13. juni 2007 om bruken av et felles europeisk format for sikkerhetssertifikater og søknadsdokumenter i samsvar med artikkel 10 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF og om gyldigheten av sikkerhetssertifikater utstedt i henhold til direktiv 2001/14/EF

DatoFOR-2007-12-07-1392
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 12
Ikrafttredelse07.12.2007
Sist endretFOR-2012-05-14-429
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§6, LOV-1993-06-11-100-§11, LOV-1993-06-11-100-§15, LOV-1993-06-11-100-§16, FOR-1997-04-04-275
Kunngjort13.12.2007   kl. 15.20
KorttittelForskrift om forordning om jernbanesertifikater

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 7. desember 2007 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 6, § 11, § 15 og § 16, jf. delegeringsvedtak 4. april 1997 nr. 275.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42ea (forordning (EF) nr. 653/2007 endret ved forordning (EU) nr. 445/2011).
Endringer: Endret ved forskrift 14 mai 2012 nr. 429.

§ 1.Gjennomføring av forordning (EF) nr. 653/2007 i norsk rett

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42ea (forordning (EF) nr. 653/2007 endret ved forordning (EU) nr. 445/2011) av 13. juni 2007 om bruken av et felles europeisk format for sikkerhetssertifikater og søknadsdokumenter i samsvar med artikkel 10 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF og om gyldigheten av sikkerhetssertifikater utstedt i henhold til direktiv 2001/14/EF gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 i avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrift 14 mai 2012 nr. 429.
§ 2.Statens jernbanetilsyn er sikkerhetsmyndighet i henhold til forordningens artikkel 5 og artikkel 6.
§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Forordning (EF) nr. 653/2007

pdf.gif

Oversettelsen i pdf er uoffisiell.