Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. desember 2007 med hjemmel i lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter § 1, § 3, § 3b, § 5, § 6, § 8a, § 9, § 11, § 15a, § 21, § 28, § 31, § 34, § 38, § 44 syvende ledd tredje punktum, § 49, § 52b, § 62a, § 62b, § 66c, § 66m, § 68 og § 69. Fremmet av Justis- og politidepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet).
Tilføyd hjemmel: Kongeriget Norges Grundlov 17. mai 1814 § 26 første ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 17 okt 2008 nr. 1119, 15 mai 2009 nr. 511, 18 des 2009 nr. 1839, 25 juni 2010 nr. 937, 24 juni 2011 nr. 625, 1 mars 2013 nr. 246, 11 april 2014 nr. 414, 14 nov 2014 nr. 1409, 12 mai 2015 nr. 495.

Kapittel 1. Nasjonale patentsøknader

§ 1.Formkrav

Søknad om patent leveres på særskilt søknadsskjema. Skjemaet med vedlegg skal utfylles med trykt skrift.

0Endret ved forskrifter 15 mai 2009 nr. 511, 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 2.Søknadens innhold

Søknaden skal inneholde:

1.oppfinnerens navn og adresse, søkerens navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt også fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse
2.- - -
3.en kort og saklig tittel på oppfinnelsen
4.en beskrivelse av oppfinnelsen, med tegninger dersom det er nødvendig for å forstå oppfinnelsen
5.en bestemt angivelse av hva som søkes beskyttet ved patentet (patentkrav)
6.et sammendrag som nevnt i § 11
7.opplysning om søknaden omfatter deponert biologisk materiale som nevnt i patentloven § 8a
8.opplysning om leverandørland og opprinnelsesland for biologisk materiale som nevnt i patentloven § 8b
9.opplysning om innhentet samtykke for bruk av humant biologisk materiale som nevnt i patentloven § 8c
10.opplysning om det internasjonale søknadsnummeret og leveringsdag, og eventuell påberopt prioritetsdato ved videreføring av internasjonal søknad etter patentloven § 31
11.en fortegnelse over medfølgende dokumenter.

Søknaden skal være signert av søkeren eller dennes fullmektig. Signaturen kan være håndskrevet, trykt, påstemplet eller elektronisk i samsvar med den standard Patentstyret til enhver tid har fastsatt. Dersom patent søkes av en annen enn oppfinneren, skal søknaden inneholde en erklæring fra søkeren om at vedkommende har rett til oppfinnelsen. Erklæringen skal angi grunnlaget for søkerens rett til oppfinnelsen.

0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 2a.Adresse for korrespondanse

Dersom ikke annet er angitt i søknaden, er adressen som oppgis etter § 2 nr. 1 adresse for meddelelser og forkynnelser m.m. etter patentloven § 67. Har søker oppnevnt fullmektig, er fullmektigens adresse slik adresse så langt som fullmakten rekker. Er det flere søkere eller fullmektiger, og ikke annet er angitt, er adressen til den som er nevnt først adresse for korrespondanse. Søker kan når som helst melde inn ny adresse for korrespondanse.

0Tilføyd ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 3.Leveringsdag

Søknaden får leveringsdag selv om vilkårene i § 2 ikke er oppfylt dersom den inneholder en beskrivelse av oppfinnelsen og opplysninger som gjør det mulig å identifisere og kontakte søkeren eller dennes fullmektig. Dersom søknaden leveres elektronisk, må den være levert i et format som Patentstyret godtar.

Dersom Patentstyret ved fastsettelsen av leveringsdagen finner at deler av beskrivelsen, tegningene eller patentkravene mangler, skal Patentstyret straks varsle søkeren om dette og be om at forholdet rettes innen to måneder fra varslet ble sendt. Søknaden beholder leveringsdagen dersom søkeren innen nevnte frist eller, dersom varsel ikke er sendt, innen to måneder fra en søknad som oppfyller vilkårene i første ledd ble levert:

a)leverer det som mangler,
b)viser til at delene er inkludert i søknaden ved henvisning til en tidligere søknad, eller
c)erklærer at ikke noen del mangler og Patentstyret finner å kunne legge dette til grunn.
§ 4.Basisdokumenter

Søknadens basisdokumenter er beskrivelsen av oppfinnelsen med tilhørende tegninger og patentkrav som leveres på norsk eller engelsk senest den dagen søknaden ble eller skal anses levert. Leveres ikke beskrivelsen med tilhørende tegninger og patentkrav på norsk eller engelsk senest denne dagen, skal den første beskrivelsen med tilhørende patentkrav som deretter leveres på norsk eller engelsk, anses som basisdokumenter i den utstrekning innholdet tydelig fremgår av de dokumentene som forelå ved leveringen av søknaden.

0Endret ved forskrift 14 nov 2014 nr. 1409 (i kraft 1 jan 2015).
§ 5.Språkkrav

Beskrivelse, patentkrav og sammendrag skal være på norsk eller engelsk. Andre dokumenter skal være på norsk, dansk, svensk eller engelsk.

Er beskrivelsen, patentkrav, sammendrag eller andre dokumenter på annet språk enn nevnt i første ledd første punktum, kan Patentstyret kreve at søkeren skal levere en oversettelse til norsk eller engelsk innen en frist Patentstyret fastsetter. Patentstyret kan kreve at oversettelsen bekreftes av en statsautorisert oversetter.

For dokumenter som nevnt i første ledd annet punktum, kan Patentstyret i det enkelte tilfellet godta annet språk enn norsk, dansk, svensk eller engelsk.

0Endret ved forskrifter 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010), 14 nov 2014 nr. 1409 (i kraft 1 jan 2015).
§ 6.Patentkrav

Et patentkrav skal inneholde:

1.en benevnelse på oppfinnelsen
2.en angivelse av den teknikken som oppfinnelsen utgjør noe nytt i forhold til (teknikkens stilling), dersom dette er nødvendig
3.en angivelse av det nye og særegne ved oppfinnelsen.

Oppfinnelsen skal så vidt mulig plasseres i en av kategoriene produkter, anordninger, fremgangsmåter og anvendelser.

Et patentkrav må ikke inneholde noe som ikke gjelder den oppfinnelsen som er angitt i kravet, eller som er uvesentlig for den eneretten som kreves.

§ 7.Flere patentkrav

En søknad kan inneholde flere patentkrav. Patentkravene skal i så fall nummereres.

Til et patentkrav kan det knyttes ett eller flere andre krav.

Et patentkrav kan være selvstendig eller uselvstendig. Uselvstendige krav er krav som gjelder utføringsformer av en oppfinnelse angitt i et annet patentkrav i søknaden, og som derfor omfatter samtlige kjennetegn i dette kravet. Uselvstendige krav skal innledes med en henvisning til det eller de foregående kravene som det knytter seg til.

Antallet selvstendige krav er begrenset til ett selvstendig krav i hver kategori. Flere selvstendige krav innenfor samme kategori kan bare tas med dersom det dreier seg om produkter eller fremgangsmåter med gjensidig avhengighet, forskjellige oppfinneriske anvendelser av et produkt eller alternative løsninger av et spesielt problem. Patentstyret avgjør om oppfinnelser kan tas med i atskilte selvstendige krav innenfor samme kategori.

§ 8.Enhetlighet

Ved anvendelsen av patentloven § 10 kan en søknad bare omfatte flere oppfinnelser dersom det er en teknisk sammenheng mellom oppfinnelsene. Teknisk sammenheng mellom oppfinnelsene foreligger når ett eller flere like eller tilsvarende tekniske særtrekk er felles for dem. Tekniske særtrekk er de trekk ved hver oppfinnelse som utgjør et bidrag ut over teknikkens stilling.

Spørsmålet om det er teknisk sammenheng mellom flere oppfinnelser avgjøres uten hensyn til om de er angitt i særskilte krav eller som alternativer i ett patentkrav.

§ 9.Beskrivelsen

Beskrivelsen skal bare inneholde slikt som bidrar til å forstå oppfinnelsen.

Biologisk materiale skal beskrives på den måten som Patentstyret fastsetter. For allment tilgjengelig biologisk materiale skal det opplyses hvordan det kan fremskaffes. Beskrivelsen av biologisk materiale som nevnt i patentloven § 8a, skal inneholde alle opplysninger av betydning om det biologiske materialets karakteristiske trekk som søkeren har tilgang til.

§ 10.Tegninger

Tegninger skal vise de enkeltheter som er nødvendige for å forstå beskrivelsen.

§ 11.Sammendrag

Sammendraget skal inneholde en kort sammenfatning av det som fremgår av patentkrav, beskrivelse og tegninger i basisdokumentene. Inneholder søknaden tegninger, skal søkeren angi hvilken figur som ønskes publisert sammen med sammendraget. Har ikke søkeren angitt noe om dette velger Patentstyret hvilken figur som skal publiseres.

§ 12.Deponering av biologisk materiale m.m.

Deponeringen som nevnt i patentloven § 8a første ledd skal skje i samsvar med Budapestkonvensjonen 28. april 1977 nr. 1 om internasjonal anerkjennelse av deponering av mikroorganismer i forbindelse med behandling av patentsaker. Deponeringen skal skje ved en institusjon som er internasjonal deponeringsmyndighet etter konvensjonen, eller hos en institusjon som er godkjent av Det europeiske patentverket.

Når en prøve av biologisk materiale er deponert, skal søkeren gi Patentstyret skriftlig opplysning om hvor deponeringen har skjedd og det saksnummeret som denne institusjonen har gitt det deponerte materialet. Opplysningene skal gis senest 16 måneder etter leveringsdagen eller, dersom det er krevd prioritet, den dagen prioritet er krevd fra. Dersom deponert biologisk materiale overføres til en annen internasjonal deponeringsmyndighet etter regel 5 nr. 1 i gjennomføringsreglene til Budapestkonvensjonen, skal søkeren eller patenthaveren underrette Patentstyret om dette og om det saksnummeret som institusjonen har gitt det deponerte materialet.

Ny deponering etter patentloven § 8a annet ledd skal skje i samsvar med Budapestkonvensjonen. Søkeren eller patenthaveren skal underrette Patentstyret om den nye deponeringen og om det saksnummeret som denne institusjonen har gitt det deponerte materialet innen fire måneder etter at deponeringen skjedde, eller innen fristen som fremgår av annet ledd.

Patentstyret kan kreve kopi av den kvittering deponeringsinstitusjonen har utstedt som bevis for riktigheten av opplysninger som gis etter annet og tredje ledd.

Krav etter patentloven § 22 åttende ledd om at prøver av biologisk materiale bare skal utleveres til en særlig sakkyndig, må fremsettes overfor Patentstyret senest dagen før søknaden blir tilgjengelig for enhver etter patentloven § 22.

Kapittel 2. Prioritet

§ 13.Søknadsprioritet

Søkeren kan kreve prioritet etter patentloven § 6 på grunnlag av den første søknaden som beskriver oppfinnelsen, dersom denne ble levert i en stat som er tilsluttet Pariskonvensjonen 20. mars 1883 nr. 1 angående beskyttelse av den industrielle eiendomsrett eller avtale 15. april 1994 nr. 1 om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (WTO). Det samme gjelder for søknad levert til en regional patentmyndighet dersom dette etter lovgivning i et land som er tilsluttet Pariskonvensjonen eller etter en bilateral eller multilateral avtale inngått mellom stater som er tilsluttet Pariskonvensjonen likestilles med levering av nasjonal søknad. En tidligere søknad som gir grunnlag for prioritet betegnes i forskriften her som prioritetsdokument.

Krav om prioritet må tas med i søknaden ved leveringen eller ettersendes innen 16 måneder regnet fra prioritetsdagen. Kravet skal opplyse om hvilken patentmyndighet den påberopte søknaden ble levert til, hvilken dag den ble levert og søknadsnummeret. Dersom søknadsnummeret ikke er kjent, skal nummeret ettersendes så snart søkeren får kjennskap til det. Dersom den tidligere søknaden ikke er tilgjengelig for Patentstyret i et elektronisk register, kan Patentstyret kreve at søkeren innen tre måneder skal levere inn et prioritetsbevis. Prioritetsbeviset skal inneholde opplysninger som nevnt i annet punktum i leddet her, søkerens navn og kopi av søknaden. Prioritetsbeviset skal være bekreftet av myndigheten som den påberopte søknaden ble levert til.

Søkeren kan rette eller tilføye et krav om prioritet ved skriftlig melding til Patentstyret innen en tidsfrist på 16 måneder regnet fra prioritetsdagen. Dersom en rettelse eller tilføyelse vil medføre en endring av prioritetsdagen, beregnes fristen på 16 måneder fra den prioritetsdag som vil utløpe først. Ved slikt krav om rettelse eller tilføyelse, må den skriftlige meldingen leveres innen fire måneder regnet fra leveringsdagen her i riket. Det er ikke adgang til rettelser eller tilføyelser når søknaden er blitt tilgjengelig for enhver ved at søkeren har bedt om tidlig kunngjøring.

Krav om prioritet kan trekkes tilbake ved skriftlig melding til Patentstyret inntil søknaden er endelig avgjort.

§ 14.Vilkår for søknadsprioritet

For at en søknad skal kunne gi grunnlag for prioritet etter patentloven § 6, må den være den første som beskriver oppfinnelsen. En senere søknad som beskriver oppfinnelsen gir grunnlag for prioritet dersom følgende vilkår er oppfylt:

1.den er levert til samme patentmyndighet som den første søknaden og av den samme søkeren eller dennes rettsetterfølger
2.den første søknaden er trukket tilbake, henlagt eller avslått uten at den var tilgjengelig for enhver da den senere søknaden ble levert
3.den første søknaden ikke har tjent som grunnlag for noe krav om prioritet
4.den første søknaden ikke danner grunnlag for noen bestående rettighet.
§ 15.Prioritet ved søknad som omfatter flere oppfinnelser

Omfatter en søknad flere oppfinnelser, kan søkeren kreve prioritet for én eller flere av oppfinnelsene. Prioritet kan i slike tilfeller påberopes på grunnlag av forskjellige søknader. Dette gjelder selv om de påberopte søknadene er levert i forskjellige stater. Den enkelte søknad må oppfylle vilkårene i § 14.

§ 16.Forholdet mellom prioritetsdokumentet og basisdokumentene

Prioriteten gjelder bare det som fremgår av prioritetsdokumentet.

Prioritetsdokumentet kan ikke påberopes for innføring av nytt innhold som går utover søknadens basisdokumenter. Åpenbare feil eller skrivefeil kan imidlertid rettes med støtte i prioritetsdokumentet.

§ 17.Søknad levert i stat som ikke er tilsluttet Pariskonvensjonen eller WTO

Det gis prioritet etter patentloven § 6 på grunnlag av en søknad som er levert i en stat som ikke er tilsluttet Pariskonvensjonen eller WTO-avtalen, dersom denne staten gir slik prioritet på grunnlag av patentsøknader som er levert i Norge. Bestemmelsene i kapittelet her gjelder tilsvarende.

Kapittel 3. Bestemmelser om fullmakt

§ 18.(Opphevet 1 juli 2010, jf. forskrift 25 juni 2010 nr. 937.)
§ 19.(Opphevet 1 juli 2010, jf. forskrift 25 juni 2010 nr. 937.)

Kapittel 4. Endring av søknaden

§ 20.Endring av patentkrav

Endringer i patentkrav kan skje ved at søkeren leverer nytt eksemplar av samtlige fastholdte krav oppstilt i sammenheng. Patentstyret kan i det enkelte tilfellet unnlate å kreve nye eksemplarer, eller godta at det bare leveres nye eksemplarer av patentkrav som er endret.

Endres et patentkrav, skal søkeren angi hvor i basisdokumentene grunnlaget for endringen finnes. Et patentkrav kan ikke endres slik at det omfatter noe som ikke fremgår av basisdokumentene.

Etter at Patentstyret har informert søkeren om resultatet av nyhetsgranskingen, kan det ikke i samme søknad tas med krav som angir en oppfinnelse som er uavhengig av oppfinnelser angitt i tidligere leverte krav.

Er patentkravene begrenset etter at Patentstyret har gitt søkeren melding om manglende enhetlighet, kan ikke søknaden lenger anses å omfatte den eller de oppfinnelser som ved begrensningen er strøket fra kravene.

Endring av kravkategori godtas når teknisk avhengighet er til stede og fremgår av basisdokumentene.

§ 21.Endringer av beskrivelsen og tegninger

I beskrivelsen med tilhørende tegninger kan søkeren kun foreta endringer eller tillegg som er nødvendige for å oppfylle kravene i patentloven § 8. Slike endringer eller tillegg må ikke medføre at patentkravene omfatter noe som ikke fremgår av basisdokumentene.

Ved levering av ny beskrivelse skal søkeren avgi en erklæring om hvilke deler av beskrivelsen som ikke stemmer med tidligere levert beskrivelse, samt på hvilken måte endringene som er gjort innebærer noe nytt med hensyn til realiteten. Med mindre særlige grunner tilsier noe annet, skal Patentstyret uten særskilt kontroll godta en slik erklæring.

Kapittel 5. Deling og utskilling av søknader

§ 22.Deling av søknaden

Søkeren kan kreve en tidligere levert søknad delt i flere selvstendige søknader dersom det i basisdokumentene er beskrevet flere oppfinnelser. Søkeren skal sammen med krav om deling levere nytt søknadsskjema, ny beskrivelse med eventuelle tegninger og nye patentkrav for hver søknad som ikke er en videreføring av den opprinnelige søknaden. Kravet om deling skal angi den opprinnelige søknadens nummer og skal inneholde opplysninger om hvilke oppfinnelser som hver av de nye søknadene skal omfatte. Det skal betales fastsatt avgift for hver ny søknad.

Søknaden som regnes som en videreføring av den opprinnelige søknaden beholder sitt opprinnelige søknadsnummer. Hver ny søknad tildeles nytt søknadsnummer og betegnes som avdelt søknad.

Avdelt søknad må leveres før den opprinnelige søknaden er endelig avgjort. Den avdelte søknaden kan ikke være identisk med den opprinnelige søknaden.

Kravet om deling avslås dersom vilkårene i første og tredje ledd ikke er oppfylt.

Gjennomføres deling, gis søkeren melding om dette med opplysning om nummeret på den avdelte søknaden.

§ 23.Avdelt søknad

I en avdelt søknad skal beskrivelsen med tilhørende tegninger og patentkrav som leveres samtidig med søknaden regnes som basisdokumenter. Etter at basisdokumentene er levert, kan det ikke føyes til elementer fra den opprinnelige søknaden. Andre dokumenter i den opprinnelige søknaden enn basisdokumentene er også dokumenter i den avdelte søknaden dersom de ble levert før delingen fant sted.

Avdelt søknad beholder prioriteten fra den opprinnelige søknaden.

§ 24.Utskilling av søknad

Er en søknad blitt endret slik at den omfatter en oppfinnelse som ikke fremgår av basisdokumentene, kan søkeren kreve at denne oppfinnelsen skilles ut i en ny søknad. Søkeren skal sammen med kravet om utskilling levere nytt søknadsskjema, ny beskrivelse med eventuelle tegninger og nye patentkrav for hver ny søknad. Søknaden regnes som levert samme dag som det første dokumentet som omfatter oppfinnelsen som ikke fremgikk av den opprinnelige søknadens basisdokumenter kom inn til Patentstyret. Søknaden tildeles et nytt søknadsnummer. Det skal betales fastsatt avgift for hver utskilt søknad.

Ny søknad må leveres før den opprinnelige søknaden er endelig avgjort. Den utskilte søknaden kan ikke være identisk med den opprinnelige søknaden

Kravet om utskilling avslås dersom vilkårene i første og annet ledd ikke er oppfylt.

§ 22 femte ledd og § 23 første ledd gjelder tilsvarende.

Kapittel 6. Rett til innsyn i sakens dokumenter. Utlevering av prøver av biologisk materiale

§ 25.Innsynsrett

Ved anvendelsen av patentloven § 22 annet ledd første punktum, skal dokumentene gjøres tilgjengelig for enhver dagen etter den dag som har samme tall i måneden som den dag som danner utgangspunktet for beregningen. Har Patentstyret ikke åpent for ekspedisjon denne dagen gjøres søknaden tilgjengelig fra og med første påfølgende åpningsdag. Skal beregningen etter patentloven § 22 annet ledd første punktum skje ut fra prioritetsdagen og det er krevd prioritet fra forskjellige dager, skjer beregningen ut fra den tidligste prioritetsdagen.

Når søkeren krever at søknaden skal gjøres tilgjengelig for enhver tidligere enn fastsatt i patentloven § 22 første eller annet ledd, gjøres søknaden tilgjengelig straks kravet er mottatt, med mindre søkeren angir en senere dato. Eventuelle opplysninger om deponert biologisk materiale etter § 12 annet og tredje ledd må gis senest samtidig med at slikt krav fremsettes.

Gjøres søknaden tilgjengelig for enhver før patent meddeles, skal sammendraget kunngjøres så snart dets endelige ordlyd er fastlagt. Patentstyret kan kunngjøre også andre deler av søknaden sammen med sammendraget.

§ 26.Utlevering av prøve av biologisk materiale

Krav etter patentloven § 22 niende ledd om utlevering av prøve av biologisk materiale skal utformes som fastsatt i regel 11 i gjennomføringsreglene til Budapestkonvensjonen.

Gjelder kravet prøve av deponert biologisk materiale knyttet til en søknad som ikke er endelig avgjort, må den som krever utlevering, avgi en erklæring hvor vedkommende forplikter seg overfor søkeren til ikke å bruke prøven til annet enn eksperimenter som angår selve oppfinnelsen, og til ikke å la andre få tilgang til prøven før søknaden er endelig avgjort, eller, dersom patent meddeles, før patentet har opphørt. Gjelder kravet prøve av deponert biologisk materiale knyttet til et patent, må den som krever utlevering, avgi en erklæring hvor vedkommende forplikter seg overfor patenthaveren til ikke å anvende prøven til annet enn eksperimenter som angår selve oppfinnelsen og til ikke å la andre få tilgang til prøven før patentet har opphørt. Første og annet punktum i leddet her gjelder tilsvarende for biologisk materiale som er avledet fra prøven, og som har beholdt de karakteristiske trekkene ved materialet som er vesentlige for utøvelsen av oppfinnelsen. Kravet om utlevering skal inneholde en erklæring om at den som krever utlevering påtar seg slike forpliktelser.

Kan prøve bare utleveres til en særlig sakkyndig, skal det i kravet om utlevering oppgis hvem som skal brukes som sakkyndig. Patentstyret oppretter en fortegnelse over personer som kan brukes som sakkyndige. Bare personer som er oppført i fortegnelsen, eller som søkeren i det enkelte tilfellet godtar, kan brukes som sakkyndige. Brukes det sakkyndig, skal kravet om utlevering inneholde slik erklæring fra den sakkyndige som nevnt i annet ledd.

Annet og tredje ledd får ikke anvendelse når det er nødvendig å deponere avledet biologisk materiale i forbindelse med en senere søknad.

Når et krav om utlevering av prøve av biologisk materiale er fremsatt og vilkårene for utlevering er oppfylt, skal Patentstyret avgi en erklæring om det. Patentstyret sender kravet om utlevering og erklæringen til institusjonen der materialet er deponert. Kopi av kravet om utlevering og erklæringen sendes samtidig til patentsøkeren eller patenthaveren. Kan Patentstyret ikke avgi slik erklæring, underrettes den som har krevd utlevering om dette.

Kapittel 7. Søknadsbehandlingen

§ 27.Klassifikasjon

Søknaden skal klassifiseres i samsvar med det internasjonale patentklassifikasjonssystem. Søknaden kan i tillegg klassifiseres etter et annet klassifiseringssystem.

§ 27a.Saksbehandlingsspråk

Når søknaden er på engelsk, skal Patentstyrets avgjørelser og henvendelser og uttalelser til søkeren skrives på engelsk dersom søkeren anmoder om det.

Når søknaden er på norsk, skal Patentstyrets uttalelser om patenterbarhet og nyhetsgransking skrives på engelsk dersom søkeren anmoder om det.

0Tilføyd ved forskrift 14 nov 2014 nr. 1409 (i kraft 1 jan 2015).
§ 28.Nyhetsgransking

Nyhetsgranskingen skal strekke seg frem til leveringsdagen for søknaden. Dette gjelder også når det er krevd prioritet.

Basisdokumentene i en annen søknad er nyhetshindrende etter patentloven § 2 annet ledd annet punktum fra leveringsdagen eller fra prioritetsdagen i den utstrekning det er sammenfall mellom basisdokumentene og prioritetsdokumentet. Sammendraget og andre dokumenter i søknaden blir nyhetshindrende fra og med den dag dokumentene blir tilgjengelige for enhver etter patentloven § 22.

§ 29.Nyhetsgransking ved internasjonal granskingsmyndighet

Innen tre måneder fra den dagen søknaden ble levert eller skal regnes som levert, kan søkeren kreve at Nordisk Patentinstitutt, Det svenske patentverket eller Det europeiske patentverket foretar slik nyhetsgransking som nevnt i patentloven § 9 vedrørende søknader uten prioritet som er på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Søkeren skal utpeke den myndighet som skal utføre granskingen.

Er søknaden ikke skrevet på et språk som granskingsmyndigheten godtar, skal en oversettelse av søknaden vedlegges kravet om nyhetsgransking.

Kravet om nyhetsgransking regnes som trukket tilbake dersom søknaden og oversettelsen ved utløpet av fristen i første ledd ikke oppfyller de formkravene som gjelder for internasjonale søknader.

§ 30.Uttalelse fra annen granskingsmyndighet

Søkes patent på en oppfinnelse som den samme søkeren har søkt om patent på utenfor riket, skal søkeren etter anmodning fra Patentstyret opplyse om hva vedkommende patentmyndighet har uttalt vedrørende nyhetsgranskingen og patenterbarheten. Innen en frist som Patentstyret fastsetter, skal søkeren sende inn:

a)kopi av det som vedkommende patentmyndighet har uttalt om nyhetsgranskingen og patenterbarheten for øvrig, eller
b)erklæring om at søkeren ennå ikke har mottatt slik uttalelse.

Oversitter søkeren den fristen som Patentstyret har fastsatt, henlegges søknaden etter patentloven § 15. Dersom søkeren uttrykkelig nekter å sende inn kopi av uttalelse eller erklæring, avslås søknaden etter patentloven § 16.

§ 30a.Prioritert behandling

Når Patentstyret har etablert samarbeid som nevnt i § 105 a med en annen patentmyndighet, skal Patentstyret etter krav fra søkeren gi søknaden prioritert behandling så langt søknaden gjelder krav som den andre patentmyndigheten har uttalt er patenterbare. Krav om slik behandling må oppfylle vilkårene som er fastsatt ved etableringen av samarbeidet.

0Tilføyd ved forskrift 24 juni 2011 nr. 625 (i kraft 1 juli 2011).
§ 31.Angivelse av publikasjoner

Angivelse av publikasjoner skal skje på den måte Patentstyret fastsetter.

§ 32.Modell, prøve e.l.

Dersom det er nødvendig for å bedømme en patentsøkt oppfinnelse, kan Patentstyret pålegge søkeren å sende inn modell, prøve e.l. eller å utføre undersøkelser eller forsøk.

§ 33.Utsettelse av meddelelse av patent

Skal en søknad imøtekommes før den er gjort tilgjengelig for enhver etter patentloven § 22 annet eller tredje ledd, kan Patentstyret etter krav fra søkeren utsette meddelelsen av patent til søknaden er gjort tilgjengelig for enhver. Patentstyret kan ellers ikke utsette meddelelsen av patent etter at beslutning om å imøtekomme søknaden er truffet.

Krav om utsatt meddelelse av patent skal leveres i eget skriv. Det kan bare tas hensyn til kravet dersom det er kommet inn til Patentstyret innen to måneder etter at søkeren er underrettet om at patent kan meddeles. Det som er fastsatt i patentloven § 20 om betaling av meddelelsesavgift og søknad om fritak for slik avgift gjelder selv om det er krevd utsettelse med patentmeddelelsen.

§ 33a.Oversettelse av patentkravene i søknad på engelsk

Når søknaden er på engelsk, skal Patentstyret, før det sendes underretning etter patentloven § 19, opplyse søkeren om at det må sendes inn en oversettelse til norsk av patentkravene i søknaden før patent kan meddeles. Patentstyret fastsetter samtidig en frist for å sende inn oversettelse.

0Tilføyd ved forskrift 14 nov 2014 nr. 1409 (i kraft 1 jan 2015).
§ 34.Patentskrift

Patentstyret skal utferdige et patentskrift, jf. patentloven § 21 tredje ledd, etter at meddelelsesavgift er betalt eller fritak for slik avgift er gitt. Patentskriftet skal inneholde opplysninger om:

1.datoen for meddelelsen av patentet
2.søknads- og patentnummer
3.patentets klassifisering etter det internasjonale patentklassifikasjonssystem
4.navn eller foretaksnavn og adresse til patenthaveren, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuell særskilt korrespondanseadresse etter § 2a
5.oppfinnerens navn og adresse
6.oppfinnelsens tittel
7.leveringsdagen for nasjonal søknad
8.søknaden er en internasjonal søknad, og i tilfelle det internasjonale søknadsnummer, den internasjonale leveringsdag og dagen for videreføring etter patentloven § 31 eller den dag søknaden anses levert etter patentloven § 38
9.prioritet er krevd, og i tilfelle leveringssted og -dag samt nummer for den søknaden det kreves prioritet fra
10.søknaden er fremkommet ved deling eller utskilling, og i tilfelle den opprinnelige søknadens nummer
11.den institusjon der prøve av biologisk materiale er deponert, og det saksnummer institusjonen har gitt prøven
12.anførte publikasjoner.
0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 35.Protest

Dersom Patentstyret før patent er meddelt mottar en protest som er av betydning for vurderingen av søknaden, skal Patentstyret gi søkeren melding om dette. Er det i protesten påberopt annet nyhetshinder enn åpenlys utøvelse, skal Patentstyret umiddelbart undersøke om dette medfører at søkeren bør tilskrives om realiteten i saken. Inneholder protesten påstand om åpenlys utøvelse av oppfinnelsen, opptas den som regel til vurdering først etter utløpet av fristen for å nedlegge innsigelse og bare hvis den samme påstand også fremsettes i en innsigelse.

Protest mot meddelelse av patent gir ikke partsrettigheter. Dersom protesten ikke tas til følge, skal vedkommende som har fremsatt den gjøres oppmerksom på adgangen til å inngi innsigelse.

0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).

Kapittel 8. Innsigelse, administrativ patentbegrensning og administrativ overprøving

§ 36.Innsigelsens form og innhold

Innsigelse etter patentloven § 24 leveres til Patentstyret og skal inneholde:

1.opplysning om innsigerens navn eller foretaksnavn og adresse, samt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse dersom innsigeren er representert ved fullmektig
2.opplysning om nummeret på det patentet som det reises innsigelse mot
3.en angivelse av omfanget av innsigelsen og de grunnene som den støttes på, med en angivelse av de kjensgjerningene og bevisene, eksempelvis publikasjoner, som anføres til støtte for innsigelsen.

Innsigelsen skal være signert av innsigeren eller dennes fullmektig. § 2a gjelder tilsvarende for adresse ved korrespondanse med innsiger.

0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 37.Melding om innsigelse

Melding fra Patentstyret til patenthaveren om innsigelse skal inneholde opplysning om dato for innsigelsen, navn og adresse til innsigeren og til eventuell fullmektig for innsigeren.

§ 38.Varsel ved fortsatt behandling av innsigelse

Dersom innsigelsen trekkes tilbake kan behandlingen av innsigelsen bare fortsette, jf. patentloven § 24 åttende ledd, dersom Patentstyret varsler patenthaveren om dette innen to måneder etter at Patentstyret fikk melding om at innsigelsen er trukket.

0Endret ved forskrift 14 nov 2014 nr. 1409 (i kraft 1 jan 2015).
§ 39.Melding om utfallet av innsigelsessak

Patentstyret skal gi patenthaveren og innsigeren melding om utfallet av innsigelsessaken og om klageadgang og klagefrist.

§ 40.Krav om administrativ patentbegrensning

Krav om administrativ patentbegrensning etter patentloven § 39a leveres til Patentstyret og skal inneholde:

1.opplysning om patenthaverens navn eller foretaksnavn og adresse, samt også fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse dersom patenthaveren er representert ved fullmektig
2.opplysning om nummeret på det patentet som søkes begrenset
3.angivelse av den begrensningen som kreves.

Et krav om administrativ patentbegrensning skal være signert av patenthaveren eller dennes fullmektig. § 2a gjelder tilsvarende.

Dersom beskrivelsen kreves endret, skal kravet i tillegg inneholde en renskrevet versjon av den beskrivelsen som ønskes inntatt i det nye patentskriftet. Dersom patentkravene kreves endret, skal patenthaveren sammen med kravet levere nye eksemplarer av samtlige fastholdte krav oppstilt i sammenheng.

Patentstyret skal avvise krav om administrativ patentbegrensning som er fremsatt av andre enn patenthaveren.

0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 41.Administrativ overprøving

Krav om administrativ overprøving etter patentloven § 52b leveres til Patentstyret og skal inneholde:

1.opplysning om navn eller foretaksnavn og adresse til den som har levert kravet, samt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse dersom vedkommende er representert ved fullmektig
2.opplysning om nummeret til patentet som angripes
3.en redegjørelse for grunnlaget for at patentet angripes
4.opplysning om hvilke patentkrav overprøvingen gjelder, alternativt hvilke patentkrav som er uberørt av kravet om overprøving
5.nødvendig dokumentasjon av forhold som påberopes til støtte for kravet.

Et krav om administrativ overprøving skal være signert av den som krever overprøving eller dennes fullmektig. § 2a gjelder tilsvarende for adresse for korrespondanse med den som krever overprøving.

§ 37 og § 39 gjelder tilsvarende.

0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 42.Nytt patentskrift

Ved endring av patentet etter innsigelse, administrativ patentbegrensning eller administrativ overprøving, skal Patentstyret utgi et nytt patentskrift. Det nye patentskriftet skal inneholde opplysninger som nevnt i § 34 samt angi at patentet er endret og hvilken dag beslutningen om endringen ble kunngjort.

Når patentet er meddelt på engelsk, gjelder patentloven § 21 tredje ledd tredje til femte punktum tilsvarende. Før nytt patentskrift utgis skal Patentstyret opplyse patenthaveren om at det må sendes inn en oversettelse til norsk av de endrete patentkravene for at patentet skal opprettholdes i endret form. Patentstyret fastsetter samtidig en frist for å sende inn oversettelse. Patentloven § 21 tredje ledd sjette til niende punktum gjelder tilsvarende.

0Endret ved forskrift 14 nov 2014 nr. 1409 (i kraft 1 jan 2015).

Kapittel 9. Patentregistret mv.

§ 43.Patentregisteret

Patentstyret fører et register over innkomne nasjonale og videreførte internasjonale søknader og over meddelte patenter på grunnlag av slike søknader. For registrering av europeiske patenter som gjelder her i riket i patentregisteret gjelder § 45. Opplysningene i registeret om den enkelte søknad er tilgjengelige for enhver når dokumentene i saken er tilgjengelige etter patentloven § 22.

Registret skal inneholde følgende opplysninger om søknaden og det meddelte patentet:

1.søknadens og patentets nummer
2.klassifisering etter det internasjonale patentklassifikasjonssystem
3.eventuell klassifisering etter andre patentklassifikasjonssystemer
4.- - -
5.søkerens navn eller foretaksnavn og adresse
6.eventuell fullmektigs navn eller foretaksnavn og adresse
7.oppfinnerens navn og adresse
8.oppfinnelsens tittel
9.om søknaden er en nasjonal eller internasjonal søknad
10.for nasjonal søknad; leveringsdag
11.for videreført internasjonal søknad; internasjonalt søknadsnummer, internasjonal leveringsdag og den dag søknaden ble videreført etter patentloven § 31 eller anses levert etter patentloven § 38
12.for europeisk søknad som er omgjort til nasjonal søknad; søknadens nummer og leveringsdag etter den europeiske patentkonvensjonen, samt den dag søknaden er omgjort til nasjonal søknad
13.om prioritet er krevd, og i tilfelle hvor den påberopte tidligere søknad er levert, samt leveringsdag og søknadsnummer for denne søknad
14.om søknaden er en avdelt eller utskilt søknad, og i tilfelle den opprinnelige søknadens nummer
15.om det ved deling av eller utskilling fra en søknad er fremkommet nye søknader, med opplysning om de nye søknadsnumrene
16.den dag dokumentene i saken ble tilgjengelige for enhver etter patentloven § 22, og, dersom det er sendt inn oversettelse som nevnt i patentloven § 60 annet ledd første punktum, at slik oversettelse er sendt inn, og dagen dette ble kunngjort
17.mottatte og sendte dokumenter i saken
18.den dag meddelelsen av patentet ble kunngjort
19.andre beslutninger som er truffet i saken og sakens status
20.innbetalte, utestående og eventuelt tilbakebetalte avgifter
21.innbetalt årsavgift eller henstand med betaling av årsavgift
22.tidspunktet patentet er bortfalt fra etter patentloven § 51
23.om patenthaveren har gitt avkall på patentet etter patentloven § 54
24.om krav om at en fristoversittelse ikke skal få virkning og avgjørelse av slikt krav, jf. patentloven § 72 annet ledd
25.at det er reist søksmål om ugyldigkjennelse, overføring av et patent eller om tvangslisens
26.at patentet er kjent ugyldig ved dom etter patentloven § 52, og utfallet av saken når dommen er rettskraftig
27.at det er tatt utlegg eller arrest i patentet
28.at det er inngitt innsigelse mot patentet og avgjørelse i innsigelsessaken
29.at det er inngitt krav om administrativ begrensning eller opphør av patentet og avgjørelse i slik sak
30.at det er inngitt krav om administrativ overprøving av patentet og avgjørelse i slik sak
31.at en avgjørelse er påklaget til Klagenemnden for industrielle rettigheter etter patentloven § 26, § 39d eller § 52e
32.om overdragelse eller lisens
33.om deponering av biologisk materiale som nevnt i § 12
34.om søkerens, innehaverens, fullmektigens eller lisenstakerens navn, foretaksnavn eller adresse er endret
35.om ny fullmektig ved endring i fullmektigforhold
36.eventuell særskilt korrespondanseadresse for søker eller innehaver, jf. § 2a og § 103
37.om det er sendt inn rettelse av oversettelse etter patentloven § 21 tredje ledd sjette punktum eller § 60 annet ledd femte punktum, og, dersom rettelse er sendt inn, dagen dette ble kunngjort
38.om pant.

Melding om endringer etter annet ledd nr. 32, 34 og 35 skal leveres på særskilt skjema fastsatt av Patentstyret.

0Endret ved forskrifter 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010), 1 mars 2013 nr. 246 (i kraft 1 april 2013), 14 nov 2014 nr. 1409 (i kraft 1 jan 2015), 12 mai 2015 nr. 495 (i kraft 1 juli 2015).
§ 44.Registrering av supplerende beskyttelsessertifikater

Patentstyret registrerer supplerende beskyttelsessertifikater og søknader om slike sertifikater i patentregisteret. Opplysningene i registeret skal være tilgjengelig for enhver. Følgende opplysninger føres inn i registeret:

1.søkerens navn eller foretaksnavn og adresse, samt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse dersom vedkommende er representert ved fullmektig, og eventuell særskilt korrespondanseadresse, jf. § 64a og § 2a
2.nummer og leveringsdag for søknaden om supplerende beskyttelsessertifikat
3.basispatentets nummer
4.oppfinnelsens tittel
5.det aktive stoffet eller blandingen av aktive stoffer som det søkes om supplerende beskyttelsessertifikat for
6.nummer på og dato for markedsføringstillatelsen, og preparatet som identifiseres i tillatelsen
7.nummer på og dato for den første tillatelse til markedsføring innenfor EØS-området
8.mottatte og sendte dokumenter i saken
9.innbetalte, utestående og eventuelt tilbakebetalte avgifter
10.de beslutninger som er truffet i saken og sakens status
11.dato for utstedelse og kunngjøring av sertifikatet samt sertifikatets nummer
12.sertifikatets gyldighetstid
13.at sertifikatet er bortfalt og grunnen til det
14.om pant.
0Endret ved forskrifter 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010), 12 mai 2015 nr. 495 (i kraft 1 juli 2015).
§ 45.Registrering av europeiske søknader og patenter

For europeiske søknader hvor søkeren har levert oversettelse av patentkravene til norsk etter patentloven § 66g første ledd, fører Patentstyret et særskilt register. Opplysningene i registeret er tilgjengelig for enhver. Følgende opplysninger skal føres i registeret:

1.søknadens nummer hos Det europeiske patentverket
2.søkerens navn eller foretaksnavn og adresse, samt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse dersom vedkommende er representert ved fullmektig, og eventuelt særskilt korrespondanseadresse, jf. § 2a jf. § 64a
3.den dag oversettelse av patentkravene ble levert og den dag dette ble kunngjort
4.den dag en eventuell rettelse av oversettelsen ble levert og den dag dette ble kunngjort
5.søknadens leveringsdag og, dersom søknaden er en avdelt europeisk søknad, datoen for levering av den avdelte søknaden
6.om sakens dokumenter er tilgjengelige for enhver
7.opplysninger svarende til de som er nevnt i § 43 annet ledd nr. 7, 8 og 15
8.om pant.

Sendes det inn oversettelse og betales det gebyr i samsvar med patentloven § 66c første ledd første punktum, føres opplysning om dette inn i registeret over europeiske søknader med angivelse av når oversettelsen er sendt inn og gebyr er betalt, samt når Patentstyret har kunngjort dette. Det samme gjelder for rettelse av slik oversettelse som sendes inn før patentet er registrert etter tredje ledd.

Et europeisk patent føres inn i patentregisteret når Det europeiske patentverket har kunngjort sin beslutning om å meddele patent og patenthaver har sendt inn oversettelse og betalt gebyr i samsvar med patentloven § 66c første ledd første punktum. Følgende opplysninger skal føres inn i registeret:

1.den dag Det europeiske patentverket har kunngjort sin beslutning om å meddele patent
2.den dag oversettelse er sendt inn og gebyr er betalt, samt den dag Patentstyret har kunngjort at dette har funnet sted
3.søknadens leveringsdag og, dersom søknaden er en avdelt europeisk søknad, datoen for levering av den avdelte søknaden
4.den dag dokumentene i saken ble tilgjengelig for enhver
5.opplysninger som nevnt i § 34 nr. 1 til 6 og 8 til 11 og § 43 annet ledd nr. 20 til 27, 29 til 32 og 34 til 38.

Når Det europeiske patentverket har kunngjort sin beslutning om å oppheve eller endre et europeisk patent som gjelder i Norge, skal opplysning om dette føres inn i patentregisteret med angivelse av datoen for kunngjøringen. Dersom patenthaveren sender inn oversettelse og betaler gebyr i samsvar med patentloven § 66c første ledd annet punktum jf. første punktum, skal opplysning om dette føres inn i registeret med angivelse av når oversettelse er sendt inn og gebyr er betalt, samt når Patentstyret har kunngjort dette. Sendes ikke oversettelse inn eller betales ikke gebyr som nevnt i patentloven § 66c første ledd annet punktum jf. første punktum innenfor fristen etter patentloven § 66c første ledd annet punktum jf. første punktum, skal opplysning om dette føres inn i registeret.

Dersom Det europeiske patentverket i medhold av artikkel 112 a i den europeiske patentkonvensjonen har opphevet en beslutning som gjelder et europeisk patent som gjelder i Norge, skal opplysning om dette føres inn i patentregisteret med angivelse av datoen for når beslutningen ble kunngjort.

Leveres det en rettelse av oversettelse som nevnt i tredje eller fjerde ledd og fastsatt gebyr betales, skal opplysning om dette registreres med angivelse av når rettelse ble levert og gebyr ble betalt, samt om når dette ble kunngjort.

0Endret ved forskrifter 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010), 14 nov 2014 nr. 1409 (i kraft 1 jan 2015), 12 mai 2015 nr. 495 (i kraft 1 juli 2015).

Kapittel 10. Kunngjøringer

§ 46.Kunngjøring av opplysninger som er tilgjengelige for enhver

Kunngjøring etter patentloven § 22 fjerde ledd skal inneholde:

1.søknadens nummer
2.søkerens navn eller foretaksnavn og adresse, samt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse dersom vedkommende er representert ved fullmektig, og eventuell særskilt korrespondanseadresse, jf. § 2a
3.oppfinnerens navn og adresse
4.søknadens klassifisering etter det internasjonale klassifikasjonssystem
5.opplysning om leveringsdag
6.opplysning om internasjonal leveringsdag
7.oppfinnelsens tittel
8.dersom prioritet er krevd; opplysning om tidspunkt og sted for leveringen av den prioritetsbegrunnende søknad samt dens nummer
9.opplysning om dette dersom det er deponert prøve av biologisk materiale
10.opplysning om at søkeren har krevd at prøve av deponert biologisk materiale kun skal utleveres til en særlig sakkyndig
11.opplysning om at det er levert oversettelse som nevnt i patentloven § 60 annet ledd første punktum, dersom dette er gjort.

Dersom oversettelsen av beskrivelsen eller patentkravene er endret før utløpet av fristen etter § 77 i forskriften her, men etter at dokumentene i saken er blitt tilgjengelige for enhver, skal dette kunngjøres. Slik kunngjøring skal i tillegg inneholde det som er nevnt i første ledd og opplysning om den dato endringen av oversettelsen kom inn til Patentstyret, samt i hvilke nummer av Norsk Patenttidende tidligere kunngjøringer av søknaden etter patentloven § 22 fjerde ledd fant sted.

Dersom oversettelse som nevnt i patentloven § 60 annet ledd første punktum er sendt inn etter at dokumentene i saken har blitt tilgjengelige for enhver etter patentloven § 22, skal dette kunngjøres, jf. patentloven § 60 annet ledd annet punktum. Slik kunngjøring skal inneholde opplysninger som nevnt i første ledd nr. 1 til 10. Når det leveres rettelse av oversettelse som nevnt i patentloven § 60 annet ledd første punktum, skal dette kunngjøres, jf. patentloven § 60 annet ledd sjette punktum. Kunngjøringen skal inneholde opplysning om at rettelse er levert, datoen for leveringen og opplysninger som nevnt i første ledd nr. 1 til 10.

0Endret ved forskrifter 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010), 14 nov 2014 nr. 1409 (i kraft 1 jan 2015).
§ 47.Kunngjøring av meddelelse av patent mv.

Kunngjøring av meddelelse av patent etter patentloven § 21 skal inneholde de opplysninger som er nevnt i § 34, med unntak for anførte publikasjoner.

Kunngjøring av at det er sendt inn rettelse av oversettelse etter patentloven § 21 tredje ledd sjette punktum skal inneholde opplysning om at rettelse er levert, datoen for levering og betaling av gebyr, samt opplysninger som nevnt i § 34.

0Endret ved forskrift 14 nov 2014 nr. 1409 (i kraft 1 jan 2015).
§ 48.Kunngjøring av innkomne innsigelser

Kunngjøring etter patentloven § 24 sjette ledd skal inneholde:

1.patentets nummer og klassifisering etter det internasjonale patentklassifikasjonssystem
2.patenthavers navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuell særskilt korrespondanseadresse, jf. § 2a
3.innsigerens navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuelt særskilt korrespondanseadresse, jf. § 36 annet ledd annet punktum, jf. § 2a
4.innsigelsens dato
5.hvilket nummer av Norsk Patenttidende patentmeddelelsen ble kunngjort i.
0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 49.Kunngjøring av endelig avgjørelse i innsigelsessak

Kunngjøring av at en innsigelse er endelig avgjort av Patentstyret, jf. patentloven § 25 femte ledd, skal inneholde opplysning om:

1.patentets nummer og klassifisering etter det internasjonale patentklassifikasjonssystem
2.patenthavers navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuell særskilt korrespondanseadresse, jf. § 2a
3.innsigerens navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuelt særskilt korrespondanseadresse, jf. § 36 annet ledd annet punktum, jf. § 2a
4.hvilket nummer av Norsk Patenttidende patentmeddelelsen ble kunngjort i
5.utfallet av innsigelsessaken
6.den dag avgjørelsen ble endelig.
0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 50.Kunngjøring av administrativ patentbegrensning

Kunngjøring etter patentloven § 39e skal inneholde opplysning om:

1.patentets nummer og klassifisering etter det internasjonale patentklassifikasjonssystem
2.patenthavers navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuell særskilt korrespondanseadresse, jf. § 40 annet ledd annet punktum, jf. § 2a
3.dato for avgjørelse av krav om administrativ patentbegrensning
4.hvilket nummer av Norsk Patenttidende patentmeddelelsen ble kunngjort i
5.utfallet av begrensningssaken
6.den dag avgjørelsen ble kunngjort.
0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 51.Kunngjøring av krav om administrativ overprøving

Kunngjøring etter patentloven § 52b fjerde ledd skal inneholde:

1.patentets nummer og klassifisering etter det internasjonale patentklassifikasjonssystem
2.patenthavers navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuell særskilt korrespondanseadresse, jf. § 2a
3.navn eller foretaksnavn og adresse på den som krever administrativ overprøving, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuelt særskilt korrespondanseadresse, jf. § 41 annet ledd annet punktum, jf. § 2a
4.dato for kravet om administrativ overprøving
5.hvilket nummer av Norsk Patenttidende patentmeddelelsen ble kunngjort i.
0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 52.Kunngjøring av avgjørelse i sak om administrativ overprøving

Kunngjøring av avgjørelse i sak om administrativ overprøving, jf. patentloven § 52d fjerde ledd, skal inneholde opplysning om:

1.patentets nummer og klassifisering etter det internasjonale patentklassifikasjonssystem
2.patenthavers navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuell særskilt korrespondanseadresse, jf. § 2a
3.navn eller foretaksnavn og adresse på den som krever administrativ overprøving, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuelt særskilt korrespondanseadresse, jf. § 41 annet ledd annet punktum, jf. § 2a
4.dato for kravet om administrativ overprøving
5.hvilket nummer av Norsk Patenttidende patentmeddelelsen ble kunngjort i
6.utfallet av den administrative overprøvingen
7.den dag avgjørelsen ble kunngjort.
0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 53.Kunngjøring av supplerende beskyttelsessertifikat

Kunngjøring av supplerende beskyttelsessertifikat skal innholde de opplysninger som er nevnt i § 44 nr. 1 til 12.

§ 54.Kunngjøring av endret gyldighetsperiode for supplerende beskyttelsessertifikat

Når en avgjørelse om å endre et supplerende beskyttelsessertifikats gyldighetsperiode er blitt endelig, kunngjøres dette. Kunngjøringen skal inneholde de opplysningene som er nevnt i § 44 nr. 1 til 12 samt dato for avgjørelsen om endring av gyldighetsperioden.

§ 55.Kunngjøring av europeisk søknad og europeisk patent mv.

Kunngjøring etter patentloven § 66g første ledd skal inneholde:

1.opplysning om at oversettelse er levert
2.søknadens nummer
3.klassifisering av søknaden
4.søkerens navn eller foretaksnavn og adresse, samt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse dersom vedkommende er representert ved fullmektig, og eventuell særskilt korrespondanseadresse, jf. § 64a og § 2a
5.oppfinnelsens tittel
6.opplysning om søknadens leveringsdag
7.om prioritet er krevd, og i tilfelle hvor den påberopte tidligere søknad er levert, samt leveringsdag og søknadsnummer for denne søknad.

Kunngjøring etter patentloven § 66c tredje ledd første punktum skal inneholde:

1.opplysning om at patentet gjelder her i riket og datoen for kunngjøring av beslutningen om å meddele patent
2.det som er nevnt i første ledd nr. 2 til 7.

Kunngjøring etter patentloven § 66c tredje ledd annet punktum skal inneholde:

1.opplysning om at patentet gjelder her i riket i endret form og datoen for kunngjøring av beslutningen om at patentet skal opprettholdes i endret form
2.patentets nummer
3.klassifisering av patentet
4.patenthaverens navn eller foretaksnavn og adresse, samt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse dersom vedkommende er representert ved fullmektig, og eventuell særskilt korrespondanseadresse, jf. § 64a og § 2a
5.det som er nevnt i første ledd nr. 5 til 7.

Kunngjøring av rettet oversettelse av patentkravene i en søknad etter patentloven § 66j første ledd fjerde punktum skal inneholde:

1.opplysning om at rettet oversettelse er levert og datoen for leveringen
2.Det som er nevnt i første ledd nr. 2 til 7.

Kunngjøring av rettet oversettelse av et patent etter patentloven § 66j første ledd tredje punktum skal inneholde:

1.opplysning om at rettet oversettelse er levert og datoen for leveringen og betaling av avgift
2.det som er nevnt i første ledd nr. 5 og tredje ledd nr. 2 til 4.

Kunngjøring av opphevelse av et europeisk patent etter patentloven § 66b annet ledd tredje punktum jf. § 55 skal inneholde:

1.opplysning om at patentet er besluttet opphevet og datoen for beslutningen
2.det som er nevnt i første ledd nr. 5 og tredje ledd nr. 2 til 4.

Dersom Det europeiske patentverket beslutter at en fristoversittelse ikke skal få virkning, jf. patentloven § 66k første ledd, og dette vil innebære at en søknad eller et patent igjen får virkning her i riket eller at omfanget av patentvernet her i riket utvides, skal Patentstyret kunngjøre dette. Kunngjøringen skal inneholde:

1.opplysning om hvilken frist som er oversittet og at det er besluttet at fristoversittelsen ikke får virkning
2.opplysninger som nevnt i første ledd nr. 2 til 7 dersom beslutningen gjelder en søknad
3.opplysninger som nevnt i tredje ledd nr. 2 til 5 dersom beslutningen gjelder et patent.
0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 56.Kunngjøring av beslutning om at en fristoversittelse ikke skal få virkning

Kunngjøring etter patentloven § 66c første ledd fjerde punktum og § 74 første ledd skal innholde:

1.opplysning om hvilken frist som er oversittet og at det er besluttet at fristoversittelsen ikke får virkning
2.opplysinger som nevnt i § 43 annet ledd nr. 1 til 3 og 5 til 8, samt 36.
0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 57.Andre kunngjøringer

Patentstyret skal kunngjøre følgende:

1.melding om overdragelse
2.melding om lisens
3.melding om endring av søkerens, innehaverens, fullmektigens eller lisenstakerens navn eller foretaksnavn og adresse, samt av særskilt korrespondanseadresse
4.melding om oppnevning, endring eller sletting av fullmektig
5.melding om at det er tatt utlegg eller arrest
6.meldinger etter patentloven § 55
7.melding om pantsettelse.

Kunngjøringen skal inneholde opplysning om hvilken dato meldingen kom inn til Patentstyret.

0Endret ved forskrifter 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010), 12 mai 2015 nr. 495 (i kraft 1 juli 2015).

Kapittel 11. Europeiske patenter

§ 58.Levering av europeisk søknad

Leveres en europeisk søknad til Patentstyret, skal Patentstyret:

1.registrere leveringsdagen
2.sende søkeren en bekreftelse på at søknaden er mottatt
3.underrette Det europeiske patentverket om leveringen
4.videresende søknaden til Det europeiske patentverket, men ikke dersom søknaden er omfattet av lov 26. juni 1953 nr. 8 om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar.
§ 59.Oversettelse av europeisk søknad og europeisk patent

Ved innsendelse av en oversettelse av patentkravene i en europeisk søknad etter patentloven § 66g første ledd skal det samtidig gis opplysninger om søknadens nummer og søkerens navn eller foretaksnavn og adresse. Mangler slike opplysninger, anses oversettelse for ikke å være sendt inn.

Ved innsendelse av oversettelse etter patentloven § 66c første ledd første punktum skal det samtidig gis opplysninger om søknadens nummer og patenthaverens navn eller foretaksnavn og adresse. Ved innsendelse av oversettelse etter patentloven § 66 første ledd annet punktum jf. første punktum skal det samtidig gis opplysninger om patentets nummer og patenthaverens navn eller foretaksnavn og adresse. Mangler opplysninger som nevnt i første eller annet punktum, anses oversettelse for ikke å være sendt inn.

0Endret ved forskrift 14 nov 2014 nr. 1409 (i kraft 1 jan 2015, gjelder bare for patenter der Det europeiske patentverkets kunngjøring av at patentet er meddelt, finner sted etter at endringen har trådt i kraft).
§ 60.Rettelse av oversettelse etter patentloven § 66j

Rettelse av oversettelse etter patentloven § 66j skal skje ved inngivelse av ny oversettelse med en tydelig angivelse av rettelsene. Med rettelsen skal det følge opplysninger om patentets eller søknadens nummer og søkerens eller patenthaverens navn og adresse.

Dersom kravene etter første ledd ikke er oppfylt, anses rettet oversettelsen for ikke å være inngitt.

§ 61.Krav om endring til nasjonal søknad

Mottar Patentstyret et krav om endring av søknaden til nasjonal søknad etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 135 nr. 2, skal Patentstyret straks videresende kravet og en gjenpart av søknaden til de land som er oppført i kravet.

§ 62.Oversendelse av endret europeisk søknad til Patentstyret

Oversendes en europeisk søknad som er endret til nasjonal søknad til Patentstyret etter artikkel 135 nr. 2 i den europeiske patentkonvensjonen, skal Patentstyret så snart som mulig gi søkeren melding om at søknaden er mottatt.

Søkeren må inngi til Patentstyret en oversettelse til norsk eller engelsk av søknaden, eller en kopi av søknaden dersom den er på engelsk, innen tre måneder fra melding som nevnt i første ledd er sendt.

0Endret ved forskrift 14 nov 2014 nr. 1409 (i kraft 1 jan 2015).
§ 63.Basisdokumentene for en endret europeisk søknad

Basisdokumentene for en europeisk søknad som er endret til nasjonal søknad er beskrivelsen av oppfinnelsen med tilhørende tegninger og patentkrav som leveres på norsk eller engelsk senest samtidig med at oversettelsen av søknaden leveres eller skal anses levert, jf. § 62 annet ledd. Leveres ikke beskrivelsen med tilhørende tegninger og patentkrav på norsk eller engelsk den dagen da søknaden ble eller skal anses levert, skal den første beskrivelsen med tilhørende patentkrav som deretter inngis på norsk eller engelsk regnes som basisdokumenter i det omfang innholdet fremgår av dokumentene som forelå ved leveringen av søknaden.

0Endret ved forskrift 14 nov 2014 nr. 1409 (i kraft 1 jan 2015).
§ 64.Sammendrag for endret europeisk søknad

Har Det europeiske patentverket fastlagt sammendraget for en europeisk søknad som er endret til nasjonal søknad, skal dette godtas som sammendrag ved behandlingen av søknaden her i riket.

§ 64a.Adresse for korrespondanse

§ 2a får tilsvarende anvendelse for korrespondanse med søker eller innehaver av europeisk patent.

0Tilføyd ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).

Kapittel 12. Internasjonale patentsøknader

§ 65.Patentstyret som mottakende myndighet

Patentstyret er mottakende myndighet for internasjonale søknader som leveres av:

1.norske statsborgere
2.personer bosatt her i riket
3.personer som driver næringsvirksomhet her i riket
4.norske juridiske personer.

Leveres en internasjonal søknad av flere i fellesskap, er Patentstyret mottakende myndighet for søknaden hvis minst én av søkerne omfattes av første ledd.

Patentstyret mottar, kontrollerer og videresender internasjonale søknader i samsvar med konvensjonen om patentsamarbeid 19. juni 1970 nr. 1 og gjennomføringsreglene til denne. Slike søknader skal likevel ikke videresendes i strid med bestemmelsene i lov 26. juni 1953 nr. 8 om oppfinnelse av betydning for rikets forsvar. Internasjonal nyhetsgranskingsmyndighet og internasjonal myndighet for forberedende patenterbarhetsprøving for internasjonale søknader der Patentstyret er mottakende myndighet, er etter søkerens valg Nordisk Patentinstitutt, Det svenske patentverket eller Det europeiske patentverket.

§ 66.Levering av internasjonal søknad

Internasjonal søknad leveres til Patentstyret på særskilt søknadsskjema. Skjemaet med vedlegg skal utfylles med trykt skrift. Søknaden skal være på norsk eller engelsk. Søknaden må oppfylle kravene i konvensjonen om patentsamarbeid og gjennomføringsreglene til denne.

§ 2a gjelder tilsvarende.

0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 67.Særskilt register over internasjonale søknader

Som mottakende myndighet fører Patentstyret et særskilt register over leverte internasjonale søknader. Registret er ikke åpent for innsyn.

§ 68.Krav om prioritet i internasjonal søknad

Søkeren kan kreve prioritet etter patentloven § 6, jf. konvensjonen om patentsamarbeid artikkel 8 og gjennomføringsreglene til denne regel 4 nr. 10 og 26bis, på grunnlag av den første søknaden som beskriver oppfinnelsen dersom denne ble levert i en stat som er tilsluttet Pariskonvensjonen 20. mars 1883 nr. 1 angående beskyttelse av den industrielle eiendomsrett, avtale 15. april 1994 nr. 1 om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (WTO) eller den europeiske patentkonvensjonen. Det samme gjelder for søknad levert til en regional patentmyndighet dersom dette etter lovgivning i et land som er tilsluttet Pariskonvensjonen eller etter en bilateral eller multilateral avtale inngått mellom stater som er tilsluttet Pariskonvensjonen likestilles med levering av nasjonal søknad. Bestemmelsene i § 14 og § 15 gjelder tilsvarende.

Krav om prioritet må enten tas med i den internasjonale søknaden ved leveringen til Patentstyret, eller ettersendes innen fire måneder regnet fra den internasjonale søknadsdagen. Kravet skal opplyse om til hvilken patentmyndighet den påberopte søknaden ble levert, hvilken dag den ble levert og søknadsnummeret. Dersom søknadsnummeret ikke er kjent ved innsendelsen av prioritetskravet, skal nummeret ettersendes straks søkeren får kjennskap til det. Dersom den påberopte søknaden er en regional søknad, skal det i kravet også opplyses om hvilken myndighet som meddeler patenter i den regionale ordningen. Om ikke alle statene i den regionale ordningen er tilsluttet Pariskonvensjonen eller WTO-avtalen, skal det i kravet dessuten nevnes én stat som er med i ordningen som er tilsluttet Pariskonvensjonen eller WTO-avtalen. Dersom kravet ikke oppfyller vilkårene i leddet her, skal Patentstyret gi søkeren en frist på fire måneder regnet fra den internasjonale søknadsdagen til å rette kravet.

Søkeren kan rette eller tilføye et krav om prioritet ved skriftlig melding til Patentstyret eller Det internasjonale byrå ved Verdensorganisasjonen for immateriell eiendomsrett innen en frist på 16 måneder regnet fra prioritetsdagen. Dersom rettelsen eller tilføyelsen vil medføre endring av prioritetsdagen, beregnes fristen på 16 måneder fra den prioritetsdagen som vil utløpe først. Ved krav om rettelse eller tilføyelse som vil medføre endring av prioritetsdagen, må den skriftlige meldingen leveres innen fire måneder regnet fra den internasjonale søknadsdagen. Det er ikke lenger adgang til rettelser eller tilføyelser når søknaden har blitt tilgjengelig for enhver ved at søkeren har bedt om tidlig kunngjøring.

§ 69.Prioritetsdokument

Dersom det er krevd prioritet etter § 68, skal søkeren levere et prioritetsdokument til Patentstyret eller Det internasjonale byrå i samsvar med regel 17.1 bokstav a i gjennomføringsreglene til konvensjonen om patentsamarbeid.

Skal Patentstyret utstede prioritetsdokumentet, kan søkeren anmode Patentstyret om å overføre dokumentet til Det internasjonale byrå i samsvar med regel 17.1 bokstav b i gjennomføringsreglene til konvensjonen om patentsamarbeid. Er prioritetsdokumentet tilgjengelig for Patentstyret fra et elektronisk register, kan søkeren kreve at Patentstyret overfører prioritetsdokumentet elektronisk til Det internasjonale byrå. Søkeren kan også kreve at Det internasjonale byrå overfører et prioritetsdokument som er tilgjengelig for byrået fra et elektronisk register til Patentstyret.

§ 70.Opplysning om deponert biologisk materiale

Er biologisk materiale deponert, skal søkeren gi Det internasjonale byrå skriftlig opplysning om ved hvilken institusjon deponeringen ble foretatt, og det saksnummeret som denne institusjonen har gitt det biologiske materialet, med mindre opplysninger om dette er gitt i søknaden. Opplysningene skal gis senest 16 måneder etter søknadsdagen eller den dagen prioritet er krevd fra. Dersom søkeren krever tidlig publisering av den internasjonale søknaden etter artikkel 21 nr. 2 bokstav b i konvensjonen om patentsamarbeid, skal opplysningene gis senest samtidig med kravet om publisering.

§ 71.Anvendelse av reglene i forskriften på internasjonale søknader

Dersom ikke annet følger av bestemmelsene i kapitlet her, gjelder bestemmelsene i forskriften for øvrig, unntatt kapittel 11, også for internasjonale søknader som videreføres etter patentloven § 31 eller opptas til behandling etter patentloven § 38.

0Endret ved forskrift 24 juni 2011 nr. 625 (i kraft 1 juli 2011).
§ 72.Språk ved videreføring eller omprøving av internasjonal søknad

Er en internasjonal søknad på et annet språk enn norsk eller engelsk, skal en oversettelse til norsk eller engelsk leveres ved videreføring etter patentloven § 31 eller ved krav om omprøving etter patentloven § 38. § 5 gjelder tilsvarende. Dersom kun en del av den internasjonale søknaden videreføres her i riket, kan Patentstyret bestemme at bare disse delene av søknaden skal oversettes. Søkeren skal i så fall avgi en erklæring som tydelig angir hva som ikke omfattes av oversettelsen og grunnen til at noe er utelatt.

0Endret ved forskrift 14 nov 2014 nr. 1409 (i kraft 1 jan 2015).
§ 73.Videreført internasjonal søknad som omfatter flere oppfinnelser

Søkes det beskyttelse for uavhengig oppfinnelse angitt i en internasjonal søknad, må søknaden deles etter § 22 og ny søknadsavgift betales, selv om tilleggsavgift er betalt etter patentloven § 36 første ledd.

§ 74.Varsel til Det internasjonale byrå

Når en internasjonal søknad er videreført i samsvar med patentloven § 31 og Patentstyret ved utløpet av videreføringsfristen ikke har registrert at Det internasjonale byrå har mottatt søknaden, skal Patentstyret varsle byrået om dette.

§ 75.Sammendrag og basisdokumenter i videreført internasjonal søknad m.m.

Er en kopi av den søknaden som påberopes som grunnlag for prioritet levert til Det internasjonale byrå, kan Patentstyret bare kreve kopi og oversettelse av denne når det er i samsvar med regel 17 nr. 2 i gjennomføringsreglene til konvensjonen om patentsamarbeid.

Foreligger det for en internasjonal søknad et sammendrag godkjent av en internasjonal nyhetsgranskingsmyndighet, skal dette godtas som sammendrag ved behandlingen av søknaden her i riket. Foreligger ikke slikt sammendrag skal Patentstyret fastsette sammendraget. § 11 gjelder tilsvarende ved slik fastsettelse av sammendrag.

For internasjonale søknader som videreføres etter patentloven § 31 og som er på norsk eller engelsk, regnes den kopien av beskrivelsen med tilhørende tegninger og patentkrav som er levert etter patentloven § 31, som basisdokument. Dersom det kreves en oversettelse for videreføring av den internasjonale søknaden, regnes i stedet den oversettelsen av beskrivelsen med tilhørende tegninger og patentkrav som er levert etter patentloven § 31 som basisdokument. Er det gjort endringer i oversettelsen innen fristen etter forskriften her § 77, er det den endrede oversettelsen som skal regnes som basisdokument. Er patent meddelt med patenthaverens samtykke innen utløpet av fristen etter § 77, skal beskrivelsen med tilhørende tegninger og patentkrav slik de forelå på meddelelsestidspunktet regnes som basisdokumenter. Det samme gjelder når søknaden er avslått innen utløpet av fristen etter § 77.

§ 4 gjelder tilsvarende for hva som skal regnes som basisdokumenter i en søknad som opptas til behandling etter patentloven § 38.

0Endret ved forskrift 14 nov 2014 nr. 1409 (i kraft 1 jan 2015).
§ 76.Nyhetsgransking av internasjonal søknad

§ 30 gjelder ikke når søknaden har vært gjenstand for internasjonal forberedende patenterbarhetsprøving og rapport om resultatet er levert til Patentstyret, jf. patentloven § 69 tredje ledd annet punktum.

Uten søkerens samtykke må en realitetsuttalelse i en internasjonal søknad ikke avgis før utløpet av fristen etter § 77.

§ 77.Frist for første tidspunkt for avgjørelse i internasjonal søknad

Patentstyret kan ikke avgjøre en internasjonal søknad, jf. patentloven § 34, før fire måneder er gått etter utløpet av fristen etter patentloven § 31 første ledd, med mindre søkeren ber om det.

§ 78.Frist for omprøving etter patentloven § 38

Fristen for å kreve omprøving etter patentloven § 38 er to måneder fra melding om avgjørelse som nevnt i patentloven § 38 første ledd ble sendt søkeren. Konvensjonen om patentsamarbeid artikkel 25 nr. 1 gjelder tilsvarende.

Kapittel 13. Supplerende beskyttelsessertifikater

§ 79.Definisjoner

I kapitlet her menes med:

1.sertifikat: et supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler eller plantefarmasøytiske produkter
2.legemiddelforordningen: EØS-avtalen vedlegg XVII nr. 6 (rådsforordning (EØF) nr. 1768/92 av 18. juni 1992 om innføring av et supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler med tilpasninger til EØS-avtalen) med de endringer og tillegg som følger av protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig
3.plantemiddelforordningen: EØS-avtalen vedlegg XVII nr. 6a (Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1610/96 av 23. juli 1996 om innføring av et supplerende beskyttelsessertifikat for plantefarmasøytiske produkter) med de endringer og tillegg som følger av protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
§ 80.Søknad om sertifikat

Søknad om sertifikat leveres til Patentstyret på særskilt søknadsskjema. Skjemaet og vedleggene utfylles med trykt skrift. Søknaden skal være signert av søkeren eller søkerens fullmektig. § 2a gjelder tilsvarende. Dersom søkeren har søkt sertifikat for samme produkt i andre stater i EØS-området, må søkeren angi søknadsnumre og søknadsmyndigheter i tillegg til det som søknaden skal inneholde etter legemiddelforordningen artikkel 8 eller plantemiddelforordningen artikkel 8.

Søknaden skal være på norsk eller engelsk. Er et bilag til søknaden på et annet språk, skal det følge med en oversettelse. Oversettelsen kan kreves bekreftet av en oversetter eller på annen måte godkjent av Patentstyret. Patentstyret kan gjøre unntak fra plikten til å levere oversettelse.

Dersom sertifikat søkes av flere i fellesskap, og en av dem skal være bemyndiget til å motta meddelelser på alles vegne, skal dette angis i søknaden.

0Endret ved forskrifter 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010), 14 nov 2014 nr. 1409 (i kraft 1 jan 2015).
§ 81.Endring av søknad om sertifikat

En søknad om sertifikat kan ikke endres slik at sertifikat søkes for et annet produkt eller for et annet basispatent.

§ 82.Patentstyrets saksopplysning m.m.

Patentstyret skal undersøke sertifikatregistret for å kontrollere at vilkåret i legemiddelforordningen artikkel 3 bokstav c eller plantemiddelforordningen artikkel 3 nr. 1 bokstav c er oppfylt.

Før et supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler kan utstedes, skal det fra Statens legemiddelverk være innhentet bekreftelse på at den tillatelsen som er omtalt i legemiddelforordningen artikkel 3 bokstav b, er den første som er gitt til å markedsføre produktet som legemiddel her i riket. Før et supplerende beskyttelsessertifikat for plantefarmasøytiske produkter kan utstedes, skal det fra Mattilsynet være innhentet bekreftelse på at den tillatelsen som er omtalt i plantemiddelforordningen artikkel 3 nr. 1 bokstav b, er den første som er gitt til å markedsføre produktet som plantefarmasøytisk produkt her i riket.

For frister etter legemiddelforordningen artikkel 10 nr. 3 og plantemiddelforordningen artikkel 10 nr. 3 gjelder reglene i patentloven § 15 annet og tredje ledd og § 16 tilsvarende.

§ 27a første ledd gjelder tilsvarende ved behandlingen av søknad om sertifikat.

0Endret ved forskrift 14 nov 2014 nr. 1409 (i kraft 1 jan 2015).
§ 83.Sertifikatets innhold

Et sertifikat skal inneholde de opplysningene som er nevnt i § 44 nr. 1 til 12.

Et endret sertifikat skal inneholde de opplysninger som nevnt i § 54.

§ 84.Krav om endring av gyldighetsperiode

Enhver kan fremsette et skriftlig krav til Patentstyret om endring av gyldighetsperioden til et utstedt sertifikat. Kravet skal inneholde:

1.navn og adresse til den som fremsetter kravet
2.opplysning om sertifikatets nummer eller basispatentets nummer
3.de grunner kravet støtter seg på.

Patentstyret skal avvise et krav som ikke oppfyller vilkårene i første ledd.

Er kravet fremsatt av en annen enn sertifikatinnehaveren, gjelder § 37 tilsvarende.

Dersom gyldighetsperioden endres, skal Patentstyret utstede nytt sertifikat og melde fra til den som fremsatte kravet samt anmerke dette i registret. Dersom gyldighetsperioden ikke endres, skal Patentstyret melde fra til den som fremsatte kravet. I meldingen skal det opplyses om vilkårene for behandling i Klagenemnden for industrielle rettigheter og spørres om vedkommende ønsker å opprettholde kravet.

§ 2a og patentloven § 24 syvende ledd gjelder tilsvarende.

0Endret ved forskrifter 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010), 1 mars 2013 nr. 246 (i kraft 1 april 2013), 14 nov 2014 nr. 1409 (i kraft 1 jan 2015).
§ 85.Klageadgang

Dersom en søknad om sertifikat avslås eller henlegges, kan søkeren påklage avgjørelsen til Klagenemnden for industrielle rettigheter (Klagenemnden). Patentloven § 27 første og annet ledd gjelder tilsvarende.

Avslag på krav om endring av et sertifikats gyldighetsperiode tas under behandling av Klagenemnden dersom den som avgjørelsen har gått imot, innen to måneder fra melding om at kravet ikke ble tatt til følge, ble sendt vedkommende:

1.gir Patentstyret skriftlig melding om at kravet opprettholdes
2.betaler fastsatt gebyr.

Patentloven § 22 femte og sjette ledd gjelder tilsvarende for dokumenter som inngis til Klagenemnden.

0Endret ved forskrift 1 mars 2013 nr. 246 (i kraft 1 april 2013).
§ 86.Søksmål

Dersom Klagenemnden avslår en søknad om sertifikat, kan søkeren bringe avgjørelsen inn for domstolene. Patentloven § 27 tredje ledd gjelder tilsvarende.

Dersom Klagenemnden har avslått et krav om endring av gyldighetsperioden til et sertifikat, kan sertifikatinnehaveren bringe avgjørelsen inn for domstolene innen to måneder fra melding om avgjørelsen ble sendt vedkommende. Søksmålsfristen skal inntas i meldingen. Søksmål rettes mot staten ved Klagenemnden. Andre enn sertifikatinnehaveren kan ikke bringe avgjørelse som avslår et krav om endring av gyldighetsperioden til et sertifikat inn for domstolene.

Enhver kan reise søksmål for domstolene for å få kjent et utstedt sertifikat ugyldig. Den som reiser ugyldighetssøksmål skal samtidig gi melding om dette til Patentstyret. Patentloven § 64 gjelder tilsvarende.

0Endret ved forskrift 1 mars 2013 nr. 246 (i kraft 1 april 2013).
§ 87.(Opphevet 1 juli 2010, jf. forskrift 25 juni 2010 nr. 937.)

Kapittel 14. Definisjon av plantesort. Landbruksunntaket

§ 88.Definisjon av plantesort

Med plantesort forstås i patentloven og i forskriften her en bestand av planter innenfor en enkelt taksonomisk gruppe av lavest kjente rang, som

1.kan defineres på grunnlag av forekomsten av kjennetegn som skyldes en bestemt genotype eller kombinasjon av genotyper,
2.kan skilles fra enhver annen bestand av planter på grunnlag av forekomsten av minst ett av de nevnte kjennetegn, og
3.kan betraktes som en enhet når det gjelder evnen til å formere seg uforandret.

Forekomsten av kjennetegn som nevnt i første ledd nr. 1, kan være invariabel eller variabel mellom sortsbestanddeler av samme slag, forutsatt at også variasjonsnivået skyldes genotypen eller kombinasjonen av genotyper.

§ 89.Rett til å bruke planteformeringsmateriale

En gårdbrukers rett til å bruke planteformeringsmateriale i samsvar med patentloven § 3b første ledd, gjelder bare for følgende plantearter:

1.Fôrvekster: Cicer arietinum L. (kikert), Lupinus luteus L. (gul lupin), Medicago sativa L. (luserne), Pisum sativum L. (hageert), Trifolium alexandrinum L. (alexandrinekløver), Trifolium resupinatum L. (vendekløver), Vicia faba (bønnevikke) og Vicia sativa L. (fôrvikke)
2.Kornarter: Avena sativa (havre), Hordeum vulgare L. (bygg), Oryza sativa L. (ris), Phalaris canariensis L. (kanarigras), Secale cereale L. (rug), X Triticosecale Wittm. (rughvete), Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. (hvete), Triticum durum Desf. (durumhvete) og Triticum spelta L. (spelthvete)
3.Poteter: Solanum tuberosum (poteter)
4.Olje- og fiberplanter: Brassica napus L. - partim - (raps), Brassica rapa L. - partim - (rybs) og Linum usitatissimum (lin).
§ 90.Vederlag for utøvelse av rett etter patentloven § 3b første ledd

Det skal ikke betales vederlag for utøvelse av retten etter patentloven § 3b første ledd når formeringsmaterialet brukes i små gårdsbruk. Små gårdsbruk er gårdsbruk som:

1.når det gjelder poteter, ikke dyrker et areal som overstiger det som er nødvendig for å produsere 185 tonn poteter pr. høst, uansett størrelsen på det arealet der gårdbrukeren eventuelt dyrker andre planter enn poteter
2.når det gjelder fôrvekster, ikke dyrker disse vekstene i en periode på mer enn fem år på et areal som overstiger det som er nødvendig for å produsere 92 tonn korn pr. høst, uansett størrelsen på det arealet der gårdbrukeren eventuelt dyrker andre planter
3.når det gjelder de øvrige plantearter som er nevnt i forskriften her § 89, ikke dyrker disse vekstene på et areal som overstiger det som er nødvendig for å produsere 92 tonn korn pr. høst, uansett størrelsen på det arealet der gårdbrukeren eventuelt dyrker andre planter.

Andre gårdbrukere skal betale rettighetshaveren et rimelig vederlag som skal være betydelig lavere enn det beløpet som kreves for en lisens til å produsere formeringsmateriale av samme slag i samme område. Dersom ikke annet er avtalt, skal vederlaget tilsvare 50 prosent av det beløpet som kreves for en slik lisens som nevnt i første punktum i leddet her.

En gårdbruker skal ikke betale vederlag for bruk av avlsdyr eller annet animalsk formeringsmateriale i samsvar med patentloven § 3b annet ledd.

§ 91.Opplysningsplikt

Dersom ikke annet er avtalt, skal gårdbrukeren på anmodning gi rettighetshaveren opplysninger som er relevante for å avgjøre om vilkårene for å bruke landbruksunntaket etter patentloven § 3b første ledd jf. § 90 og § 89 i forskriften her er oppfylt, og for å beregne et eventuelt vederlag etter § 90 annet ledd. Gårdbrukeren skal herunder oppgi:

1.mengden av planteformeringsmateriale som gårdbrukeren eventuelt har brukt i medhold av patentloven § 3b første ledd
2.den virksomheten som eventuelt har produsert planteformeringsmaterialet for gårdbrukeren på grunnlag av dennes innhøstede produkter (forarbeidsvirksomheten).

Dersom ikke annet er avtalt, skal forarbeidsvirksomheten på anmodning gi rettighetshaveren opplysninger om mengden av innhøstede produkter som forarbeidsvirksomheten eventuelt har behandlet for gårdbrukeren, og den samlede mengden planteformeringsmateriale som er produsert på grunnlag av de innhøstede produktene. Retten til å kreve opplysninger gjelder bare for opplysninger fra inneværende produksjonsår og de tre foregående år.

Kapittel 15. Den etiske nemnden for patentsaker

§ 92.Anmodning om rådgivende uttalelse

Er Patentstyret i tvil om patentloven § 1b er til hinder for å imøtekomme en søknad, eller om et patent er meddelt i strid med denne bestemmelsen, skal Patentstyret be om en rådgivende uttalelse fra Den etiske nemnden for patentsaker, jf. patentloven § 15a, § 25 tredje ledd og § 52d første ledd annet punktum.

Anmodningen om rådgivende uttalelse skal være skriftlig og begrunnet. Patentstyret skal sende kopi av anmodningen til partene i saken, som skal gis en frist på én måned for å gi skriftlige kommentarer til Den etiske nemnden for patentsaker. Fristen kan forlenges av Patentstyret eller nemnden hvis det finnes rimelig.

§ 93.Organisering av Den etiske nemnden

Den etiske nemnden for patentsaker skal ha fem medlemmer med personlig varamedlem. Nemnden skal være organisert som et utvalg under Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT).

Medlemmene og varamedlemmene, herunder en leder for nemnden, oppnevnes av Kunnskapsdepartementet etter forslag fra De nasjonale forskningsetiske komiteer for en periode på fire år. Ingen kan oppnevnes som medlem for mer enn to perioder i sammenheng.

Et medlem eller et varamedlem kan løses fra sitt verv av Kunnskapsdepartementet før periodens utløp etter eget ønske eller ved vesentlig mislighold av vervet.

§ 94.Saksbehandlingen i nemnden

Saker som er forelagt Den etiske nemnden for patentsaker, skal behandles av en fulltallig nemnd om ikke nemndens leder ut fra sakens karakter finner at tre medlemmer er tilstrekkelig. Nemndens medlemmer skal søke å gi en felles uttalelse. Uttalelsen skal være skriftlig og begrunnet.

Nemndens rådgivende uttalelse skal sendes til Patentstyret med kopi til partene i saken, som skal gis en frist på én måned for å gi skriftlige kommentarer til Patentstyret. Fristen kan forlenges av Patentstyret hvis det finnes rimelig.

§ 95.Innsyn

Saksdokumentene til Den etiske nemnden for patentsaker er omfattet av offentleglova, men slik at nemndens saksdokumenter først blir offentlige fra samme tid som Patentstyrets dokumenter i saken, jf. patentloven § 22 første til tredje ledd. Taushetsplikten etter forvaltningsloven § 13 omfatter ikke opplysninger som angår oppfinnelsen etter at dokumentene i saken har blitt tilgjengelige for enhver etter patentloven § 22 første til tredje ledd.

0Endret ved forskrift 17 okt 2008 nr. 1119 (i kraft 1 jan 2009).

Kapittel 16. Tvangslisens og konsumpsjon

§ 96.Krav om tvangslisens

Den som leverer krav om tvangslisens til Konkurransetilsynet etter patentloven § 50a, skal ved påkrav betale kr 10 000 til Konkurransetilsynet. Dersom gebyret ikke betales innen den fristen som Konkurransetilsynet fastsetter, avvises kravet om tvangslisens.

§ 97.Tvangslisens for fremstilling for eksport

Når vilkårene i § 98 er oppfylt, skal legemiddelprodusent i Norge på anmodning gis tvangslisens etter patentloven § 47 for fremstilling av farmasøytiske produkter for eksport til en berettiget importstat som har bedt produsenten om å levere produktene. Som berettiget importstat regnes en stat eller et tollområde som oppfyller følgende vilkår:

1.på det aktuelle tidspunktet er blant de minst utviklede statene eller områdene etter FNs klassifisering, eller som har utilstrekkelig produksjonsevne i samsvar med vedlegget til WTOs hovedrådsvedtak 30. august 2003 (WTOs legemiddelvedtak)
2.har gitt melding til TRIPS-rådet i WTO i samsvar med WTOs legemiddelvedtak punkt 1 bokstav b og punkt 2 bokstav a.

Dersom staten ikke er tilsluttet WTO-avtalen, gis meldingen etter første ledd nr. 2 til det norske utenriksdepartementet.

§ 98.Vilkår for tvangslisens for fremstilling for eksport

Tvangslisens etter § 97 gis bare dersom følgende vilkår er oppfylt:

1.det er forsøkt oppnådd avtalelisens i Norge, så langt det er nødvendig etter patentloven § 49 første ledd
2.produktet er omfattet av WTOs legemiddelvedtak punkt 1 bokstav a
3.produktet skal fremstilles utelukkende med sikte på eksport til den berettigede importstaten for å dekke denne statens aktuelle, helsemessige behov for produktet, slik behovet er beskrevet i meldingen nevnt i forskriften her § 97
4.oppfinnelsen ikke er patentbeskyttet i den berettigede importstaten, eller det er gitt tvangslisens eller tatt rettslige skritt for å oppnå tvangslisens i denne staten i samsvar med avtalen 15. april 1994 nr. 16 om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter (TRIPS-avtalen) artikkel 31 og WTOs legemiddelvedtak.

Ved vurderingen av hva som er rimelige forretningsmessige vilkår etter patentloven § 49 første ledd, og ved fastsettelsen av vederlag etter patentloven § 50 annet ledd, skal det tas hensyn til den økonomiske verdien utnyttelsen av oppfinnelsen har for importstaten.

I avgjørelsen om tvangslisens kan det oppstilles nærmere vilkår for lisensen, jf. patentloven § 50 annet ledd. Det skal herunder stilles vilkår om:

1.at emballasjen og produktpakningen skal skille seg tydelig fra produkter som er brakt i omsetning i Norge eller i en annen stat av patenthaveren selv eller med dennes samtykke
2.at produktene skal merkes slik at det tydelig fremgår at legemidlet er fremstilt på grunnlag av tvangslisens i Norge for eksport til en bestemt importstat i samsvar med WTOs legemiddelvedtak
3.at fremstilling og eksport skal opphøre hvis tvangslisenshaveren blir kjent med at produktene i ikke ubetydelig grad blir anvendt til formål som ikke er omfattet av tvangslisensen, jf. første ledd nr. 3.
§ 99.Melding om meddelt tvangslisens for fremstilling for eksport

Domstolen eller Konkurransetilsynet skal gi melding til TRIPS-rådet om tvangslisensen i samsvar med WTOs legemiddelvedtak punkt 2 bokstav c. Dersom staten ikke er tilsluttet WTO-avtalen, gis meldingen til det norske utenriksdepartementet.

Tvangslisenshaveren skal gi informasjon på sin hjemmeside på Internett som nevnt i WTOs legemiddelvedtak punkt 2 bokstav b (iii).

§ 100.Begrenset konsumpsjon for legemidler brakt i omsetning i enkelte EØS-stater

En patenthaver kan nekte utnyttelse her i riket av patentbeskyttede legemidler som er brakt i omsetning i Bulgaria, Estland, Kroatia, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia eller Ungarn av patenthaveren selv eller med dennes samtykke, dersom patentbeskyttelse eller supplerende beskyttelsessertifikat ikke kunne oppnås for legemidlet i vedkommende land på tidspunktet da søknad om slik beskyttelse ble inngitt her i riket, jf. patentloven § 3 tredje ledd nr. 2.

Den som ønsker å innføre til Norge et patentbeskyttet legemiddel som nevnt i første ledd, skal varsle patenthaveren, eller den som utleder sine rettigheter fra denne, senest én måned før søknad om markedsføringstillatelse inngis, jf. forskrift 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler § 3-25.

0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1839 (i kraft 12 jan 2010), 11 april 2014 nr. 414 (i kraft 12 april 2014).

Kapittel 17. Forskjellige bestemmelser

§ 101.Reservedeler og tilbehør til luftfartøyer

Reservedeler og tilbehør til luftfartøyer kan uten hinder av meddelte patenter innføres til riket og anvendes her til reparasjon av luftfartøyer hjemmehørende i en fremmed stat som er tilsluttet konvensjonen 7. desember 1944 nr. 1 om internasjonal sivil luftfart (Chicagokonvensjonen), og som enten er tilsluttet Pariskonvensjonen 20. mars 1883 nr. 1 angående beskyttelse av den industrielle eiendomsrett eller har en patentlovgivning som anerkjenner oppfinnelser gjort av statsborgere i en annen stat tilsluttet Chicagokonvensjonen og som gir slike oppfinnelser en beskyttelse som i hovedsak samsvarer med Pariskonvensjonen.

§ 102.Dokumentformater, leveringstidspunkt, frister og avgifter

Søknad og andre dokumenter kan leveres i papirformat eller elektronisk i samsvar med forskrift om avgifter til Patentstyret mv.

Bestemmelser om frister, avgifter og om når et dokument skal regnes som levert med fristavbrytende virkning, er gitt i forskrift om avgifter til Patentstyret mv.

0Endret ved forskrifter 15 mai 2009 nr. 511, 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 103.Adresse for korrespondanse med patenthaver

§ 2a gjelder tilsvarende for korrespondanse med patenthaver og innehaver av supplerende beskyttelsessertifikat for legemiddel eller plantefarmasøytisk produkt.

0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 104.Innleverte modeller

Innleverte modeller oppbevares i Patentstyret under hele søknadsperioden og patentets levetid, og i inntil fem år etter opphør av patentet.

Innleverte modeller er å betrakte som dokumenter i saken, og enhver har rett til å få besiktige disse hos Patentstyret, og, så sant det er praktisk mulig, få rekvirert kopier eller avbildninger av disse på egnet medium.

En innlevert modell kan bare kreves tilbakelevert såfremt denne ikke er av betydning for vurderingen av patenterbarhet. Er det innlevert modell til Patentstyret og innehaver ikke har bedt om å få tilbakelevert denne innen tidspunktet nevnt i første ledd, bestemmer Patentstyret hva som skal skje med den.

§ 105.Språkkrav for etterfølgende dokumenter

Dokumenter som gjelder meddelte patenter, herunder dokumenter i saker om innsigelse, administrativ overprøving eller klage, skal være på norsk, dansk eller svensk. Dokumenter som gjelder administrativ patentbegrensning kan i tillegg til språkene nevnt i første punktum være på engelsk når patentet som begjæringen om begrensning gjelder er på engelsk. Er et dokument på et annet språk, kan Patentstyret eller Klagenemnden kreve at det leveres en oversettelse til norsk innen en frist som Patentstyret eller Klagenemnden fastsetter. Patentstyret eller Klagenemnden kan kreve at oversettelsen bekreftes av en statsautorisert oversetter.

Patentstyret eller Klagenemnden kan i det enkelte tilfelle godta annet språk enn de som er nevnt i første ledd.

0Endret ved forskrifter 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010), 14 nov 2014 nr. 1409 (i kraft 1 jan 2015).
§ 105a.Samarbeid om bruk av uttalelser om patenterbarhet

Patentstyret kan etablere samarbeid med annen patentmyndighet som innebærer at en søknad hos den ene myndigheten gis prioritert behandling så langt patentsøknaden gjelder krav den andre myndigheten har uttalt er patenterbare.

0Tilføyd ved forskrift 24 juni 2011 nr. 625 (i kraft 1 juli 2011).
§ 106.Ikrafttredelse m.m.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2008. Fra samme tid oppheves forskrift 20. desember 1996 nr. 1162 til patentloven og forskrift 23. desember 1996 nr. 1263 om nærmere bestemmelser til patentloven og patentforskriften.

Søknader som før 1. januar 1997 er besluttet utlagt til alminnelig ettersyn, skal ferdigbehandles etter de saksbehandlingsreglene som gjaldt frem til 1. januar 1997.