Forskrift om sommertid

DatoFOR-2007-12-14-1420
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2007 hefte 12
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-01-26-4-§6, LOV-1925-07-17-11-§4, LOV-1930-02-27-2-§2
Kunngjort14.12.2007   kl. 15.30
KorttittelForskrift om sommertid

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. desember 2007 med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid § 6 annet ledd, lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 første ledd og lov 27. februar 1930 nr. 2 om Jan Mayen § 2 første og annet ledd. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII kap. VII nr. 68c (direktiv 2000/84/EF).

§ 1.Med sommertid menes den perioden av året hvor klokkene stilles 60 minutter (en time) frem i forhold til resten av året.
§ 2.Sommertid fastsettes som normal tid for kongeriket Norge i tiden mellom kl. 0200 siste søndag i mars og kl. 0300 siste søndag i oktober.
§ 3.Forskriften trer i kraft 1. januar 2008.