Forskrift om takseringsregler til bruk ved beskatning ved trekk i lønn mv. (lønnstrekkordningen) av personer som skattlegges på Svalbard i inntektsåret 2008 etter lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard

DatoFOR-2007-12-18-1539
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 13
IkrafttredelseInntektsåret 2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§7-1, FOR-1982-01-22-1998, LOV-1996-11-29-68
Kunngjort21.12.2007   kl. 15.45
KorttittelForskrift om takseringsregler, Svalbard, 2008

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 18. desember 2007 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 7-1 nr. 1 og delegeringsvedtak 22. januar 1982 nr. 1998.

§ 1.Verdsettelse av naturalytelser

Når arbeidstakeren skattlegges ved trekk i lønn (lønnstrekkordningen), skal følgende naturalytelser verdsettes slik:

Fritt opphold (kost og losji)kr 100 pr. døgn
Kost (alle måltider)kr 73
Kost (to måltider)kr 57
Kost (ett måltid)kr 38
Losji (eget rom eller delt rom)kr 27
Fri boliginntil 40 kvmkr 1 500 pr. måned
41-65 kvmkr 2 300 pr. måned
66-125 kvmkr 3 900 pr. måned
over 125 kvmkr 4 600 pr. måned
Fri bilkr 1 100 pr. måned
§ 2.Overskudd på utgiftsgodtgjørelser

Overskudd på utgiftsgodtgjørelser er skattepliktig.

Ved beregning av overskudd på godtgjørelser til dekning av utgifter ved reiser/opphold utenfor hjemmet, både med og uten overnatting, innenlands og utenlands, skal det legges til grunn de samme regler og samme satser som gjelder for utbetaling av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser på fastlandet for 2008.

Ved beregning av overskudd på fast godtgjørelse for bruk av egen bil i yrket, skal 1/3 av godtgjørelsen, maksimalt kr 900 pr. måned, anses for medgått til dekning av utgifter. Den øvrige delen er skattepliktig.

Ved beregning av overskudd på arbeidsgivers dekning av utgifter til bruk av egen bil og egen snøscooter i yrket, skal det legges til grunn de samme regler og satser som gjelder for utbetaling av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser på fastlandet for 2008.

For godtgjørelse til dekning av kostnader til elektronisk kommunikasjon og fordel ved arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon skal det legges til grunn de samme regler og satser som gjelder for utbetaling av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser på fastlandet for 2008.