Forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak

DatoFOR-2007-12-19-1761
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endretFOR-2016-06-23-771 fra 01.07.2016
EndrerFOR-2000-12-01-1389
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1994-08-05-55-§6-2, LOV-1997-02-28-19-§5-3, LOV-1999-07-02-61-§2-1a, LOV-1999-07-02-61-§4-1, LOV-1999-07-02-61-§5-5, LOV-1999-07-02-63-§5-1, LOV-2001-06-15-93-§53
Kunngjort15.01.2008   kl. 15.35
KorttittelForskrift om utgifter til poliklinisk helsehjelp

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 19. desember 2007 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 2-1a fjerde ledd, § 4-1 annet ledd, § 5-5 nr. 1 og nr. 2, jf. lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) § 53 nr. 12, lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 5-1 siste ledd og lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 6-2.
Tilføyd hjemmel: Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-3 fjerde ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 26 feb 2008 nr. 192, 26 juni 2008 nr. 7.34, 25 nov. 2008 nr. 1265, 15 des 2008 nr. 1393, 7 jan 2009 nr. 28, 8 jan 2009 nr. 44, 26 juni 2009 nr. 906, 18 des 2009 nr. 1728, 6 jan 2010 nr. 9, 1 feb 2010 nr. 81, 23 juni 2010 nr. 961, 15 des 2010 nr. 1693, 29 juni 2011 nr. 702, 19 des 2011 nr. 1430, 18 des 2012 nr. 1339, 17 jan 2013 nr. 61, 25 juni 2013 nr. 766, 12 des 2013 nr. 1503, 24 juni 2014 nr. 870, 26 aug 2014 nr. 1114, 11 des 2014 nr. 1670, 22 juni 2015 nr. 748, 14 des 2015 nr. 1475, 17 des 2015 nr. 1728, 18 des 2015 nr. 1740, 5 feb 2016 nr. 101, 23 juni 2016 nr. 771.

Kapittel 1

§ 1.Godtgjørelse av utgifter til poliklinisk helsehjelp ytes dersom helsepersonell er søkt for sykdom eller mistanke om sykdom, for legemsfeil, for veiledning i familieplanlegging, ved svangerskap og nedkomst.

Godtgjørelse av utgifter til slik helsehjelp som nevnt i første ledd ytes også i forbindelse med cervix-cytologiske undersøkelser som utføres etter innkalling som ledd i fastsatt screeningprogram.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1728 (i kraft 1 jan 2010).
§ 2.Pasienten skal normalt være henvist fra lege, kiropraktor, manuellterapeut, tannlege eller psykolog utenfor vedkommende sykehus for at godtgjørelse ytes, og for at egenandel etter denne forskriften skal kunne kreves. Pasienten kan også være henvist fra optiker til øyenlegespesialist/øyeavdeling utenfor vedkommende sykehus. Videre kan pasienter være henvist til poliklinisk tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet fra kommunal helse- og omsorgstjeneste eller sosialtjeneste.

Unntak gjelder for pasienten som på egen hånd oppsøker sykehusets akuttfunksjon som øyeblikkelig hjelp og hvor denne avdeling/funksjon finner det nødvendig å undersøke/behandle vedkommende. Det samme gjelder der det ved undersøkelse foretatt ved poliklinikk i en hovedspesialitet viser seg at vedkommende har en sykdom av en helt annen art som krever full undersøkelse ved poliklinikk i en annen hovedspesialitet uten sammenheng med utredning eller behandling av den første sykdomstilstanden.

Pasienten skal etter endt behandling tilbakeføres til henvisende instans med epikrise.

0Endret ved forskrifter 26 feb 2008 nr. 192, 7 jan 2009 nr. 28, 18 des 2009 nr. 1728 (i kraft 1 jan 2010), 26 aug 2014 nr. 1114 (i kraft 1 sep 2014), 22 juni 2015 nr. 748 (i kraft 1 juli 2015).
§ 3.
1.Godtgjørelse fra staten ytes etter regler og takster som er fastsatt i denne forskriften. Egenbetaling fra pasienten ytes etter takster som er fastsatt i forskriftens kapittel 2. Egenbetaling og godtgjørelse ytes etter de takster som gjelder på behandlingstiden.
2.Godtgjørelse fra staten utbetales til det regionale helseforetaket som eier eller har driftsavtale med den helseinstitusjonen der den polikliniske helsehjelpen ytes, og direkte til statlige institusjoner som ikke er eid av et regionalt helseforetak. Helseinstitusjonen kan ikke kreve pasienten for den delen av godtgjørelsen som staten dekker.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1728 (i kraft 1 jan 2010).
§ 4.Godkjente egenandeler, jf. kapittel 2, punkt 2.1, dekkes av staten:
1.Ved kontrollundersøkelser under svangerskap, ved nedkomst og ved behandling for sykdom i forbindelse med svangerskap og nedkomst, samt for en undersøkelse etter nedkomst. Det samme gjelder ved avbrudd av svangerskap og en kontrollundersøkelse etter inngrepet.
2.Ved behandling for skader (sykdom) som går inn under kapittel 13, jf. § 5-25 i lov om folketrygd og under lovene om krigspensjonering. For militærpersoner er det likevel et vilkår at helsehjelpen ikke kan gis av militært helsepersonell.
3.Ved behandling av personer som er innsatt i kriminalomsorgens anstalter dersom helsehjelpen gis ved annet personell enn det som er knyttet til helsetjenester til innsatte.
4.Ved behandling hvor pasientens tilstand er til hinder for å innkreve egenandelen, for eksempel ved alvorlige sinnslidelser, behandling etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A, større akutte skader, bevisstløshet og dødsfall.
5.Ved psykiatrisk behandling av barn og ungdom under 18 år.
6.Ved behandling av barn under 16 år.
7.Ved undersøkelse, behandling og kontroll for allmennfarlige smittsomme sykdommer. Det vil si når:
a)en pasient har grunn til å anta seg smittet med allmennfarlig smittsom sykdom og mottar poliklinisk helsehjelp i form av nødvendig undersøkelse etter smittevernloven § 5-1, eller
b)helsepersonell under konsultasjon får begrunnet mistanke om at pasienten har en allmennfarlig smittsom sykdom og etter samtykke fra pasienten setter i verk nødvendig undersøkelse etter smittevernloven § 3-5, eller
c)helsepersonell har oppfordret eller pålagt pasienten å møte til konsultasjon for allmennfarlig smittsom sykdom for å foreta undersøkelse som ledd i smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6, eller
d)det er behov for behandling eller kontroll for allmennfarlig smittsom sykdom.

Med allmennfarlige smittsomme sykdommer menes følgende sykdommer (jf. forskrift av 1. januar 1995 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer):

Botulisme

Chlamydiainfeksjon, genital

Difteri

Flekktyfus

Gonore

Gulfeber

Hemoragisk feber

Hepatitt A-virusinfeksjon

Hepatitt B-virusinfeksjon

Hepatitt C-virusinfeksjon

Hepatitt E-virusinfeksjon

HIV-infeksjon

Kikhoste

Kolera

Legionellose

Lepra

Meningokokksykdom

Miltbrann

Paratyfoidfeber

Pest

Poliomyelitt

Rabies

Shigellose

Syfilis

Tilbakefallsfeber

Tuberkulose

Tyfoidfeber

Sykdom forårsaket av enteropatogen E. coli (enterohemoragisk E. coli/EHEC, enteroinvasiv E. coli/EIEC, enteropatogen E. coli/EPEC, enterotoksigen E. coli/ETEC, enteroaggregativ E. coli/EAggEC)

Sykdom forårsaket av meticillin-resistente gule stafylokokker

Sykdom forårsaket av multiresistente pneumokokker

Sykdom forårsaket av vancomycin-resistente enterokokker.

Det ytes godtgjørelse etter denne bestemmelsen når pasienten oppholder seg i Norge, selv om pasienten ikke er medlem av folketrygden.

Staten dekker ikke pasientens egenandel uten at pasienten har grunn til å anta seg smittet eller helsepersonellet får begrunnet mistanke om at det foreligger en allmennfarlig smittsom sykdom. Helsepersonellet skal i pasientens journal begrunne at et eller flere av vilkårene for dekning av egenandel er oppfylt.

8.Ved oppsøkende behandling overfor rusmiddelavhengige.
0Endret ved forskrifter 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009), 18 des 2009 nr. 1728 (i kraft 1 jan 2010), 18 des 2009 nr. 1728 (i kraft 1 jan 2010), 23 juni 2010 nr. 961 (i kraft 1 juli 2010), 17 jan 2013 nr. 61.
§ 5.Ved krav om godtgjørelse av utgifter til poliklinisk helsehjelp skal helseinstitusjonen legge fram spesifisert regning for Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer. Regningen må foruten diagnose, tariffnummer og datum for utført helsehjelp inneholde alle opplysninger som er nødvendig for å avgjøre refusjonskravet. Fristen for å fremsette krav om godtgjørelse er fire måneder regnet fra utgangen av den måned behandlingen fant sted.

Helseinstitusjonen plikter å overføre regning, som nevnt i første ledd, elektronisk til Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer i samsvar med krav fastsatt av samme myndighet. Helseinstitusjonen skal følge Datatilsynets regler for sikring av personopplysninger.

Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer kan inngå avtale med et regionalt helseforetak om en særskilt oppgjørsordning for poliklinisk behandling eller undersøkelse foretatt ved helseinstitusjon som det regionale helseforetaket eier. Helsedirektoratet kan fastsette nærmere vilkår for inngåelse av slik avtale.

0Endret ved forskrifter 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009), 18 des 2009 nr. 1728 (i kraft 1 jan 2010).
§ 6.Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer skal revidere og kontrollere regningen for utført undersøkelse/behandling og utbetale godtgjørelsen snarest og senest en måned etter at regningen er mottatt.
0Endret ved forskrifter 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009), 18 des 2009 nr. 1728 (i kraft 1 jan 2010).
§ 7.Når en pasient blir erklært arbeidsufør, plikter helseinstitusjonen å sende blanketten «Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom» del A underskrevet av behandlende lege direkte til Arbeids- og velferdsetaten samme dag som konsultasjonen har funnet sted. Del B, C og D av blanketten leveres til medlemmet.

Legen skal på «Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom» dokumentere at medlemmet er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som skyldes sykdom eller skade. Dersom medlemmet ikke er i arbeidsrelatert aktivitet, og dette skyldes medisinske grunner som klart er til hinder for slik aktivitet, skal legen senest når arbeidsuførheten har vart i 8 uker utstede del II av «Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom».

«Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom» utstedes på blankett fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet og skal være fullstendig utfylt. Legen skal bygge utstedelsen av blanketten på en personlig undersøkelse av pasienten. Dokumentasjon av arbeidsuførhet bør som hovedregel ikke gis for et lengre tidsrom enn 14 dager om gangen. Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder tilsvarende for annet helsepersonell som er gitt anledning til å dokumentere arbeidsuførhet.

§ 8.Tvist om beregning av godtgjørelsens størrelse kan bringes inn for Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer til avgjerd, hvis tilfellet ikke går inn under loven om anke til Trygderetten.
0Endret ved forskrift 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009).
§ 9.Tvist om forståelsen av de enkelte punkter i avtale om godtgjørelse for utgifter til poliklinisk helsehjelp kan, hvis bestemmelser om behandling av tvister ikke er tatt inn i avtalen, bringes inn for Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer til avgjerd hvis begge parter er enige om det.
0Endret ved forskrifter 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009), 18 des 2009 nr. 1728 (i kraft 1 jan 2010).
§ 10.Helsedirektoratet kan i særlige tilfelle for et enkelt organ eller flere organer underlagt Helsedirektoratet, gjøre unntak fra forskriftene.
0Endret ved forskrift 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009).

Kapittel 2 - Egenandeler og pasientbetaling

Følgende egenandeler og bestemmelser om pasientbetaling er gitt i medhold av lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 5-5 nr. 1 og nr. 2 jf. lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. § 53 nr. 12 og lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter § 5-1 siste ledd.

0Kapitlet endret ved forskrifter 17 jan 2013 nr. 61, 23 juni 2016 nr. 771 (i kraft 1 juli 2016).

2.1 Godkjente egenandeler

Følgende egenandeler er godkjente og inngår i egenandelstak 1, jf. forskrift 18. april 1997 nr. 334 om egenandelstak 1 gitt i medhold av lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 5-3: 

TakstnummerEgenandel
201bUndersøkelse, behandling eller kontroll utført av relevant legespesialist, psykologspesialist eller tannlegespesialist, eller som utføres av leger, psykologer og tannleger uten eller under spesialisering, spesialist i allmennmedisin, sykepleiere, jordmødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer og audiografer, og personell i godkjent fagstilling i voksenpsykiatrisk poliklinikk og ruspoliklinikk.kr 345
202Radiologisk undersøkelse og ultralydundersøkelse ved billeddannende spesialavdeling, samt nukleærmedisinske billedundersøkelser.kr 245
 

Merknad 2A Når godkjente egenandeler kan kreves

Godkjent fagstilling forstås som i merknad P11. Egenandelen kan avkreves også når undersøkelsen, behandlingen eller kontrollen har vært ambulant kontakt når vilkårene for øvrig er oppfylt. Jf. likevel forskriftens § 4. 

Merknad 2B Hjelpefunksjon fra annen poliklinikk

Dersom en pasient mottar helsehjelp knyttet til samme sykdom/skade fra ulike poliklinikker på samme dag, kan pasienten ikke avkreves mer enn én egenandel. Egenandel for røntgen-, ultralyd- og nukleærmedisinsk bildeundersøkelse ved respektive spesialavdelinger kan likevel kreves. 

Merknad 2C Forsinket konsultasjon

Dersom behandling/undersøkelse eller kontroll ved offentlig poliklinikk er forsinket med mer enn én time etter avtalt tid, og pasienten ikke har fått varsel om forsinkelsen før oppmøte, er det ikke anledning til å kreve egenandel for tjenesten. Pasienten skal bli informert om årsaken til forsinkelsen. Hvis mulig skal pasienten varsles om forsinkelse før oppmøte. 

Merknad 2D Egenandel ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker

Det skal ikke kreves egenandel for behandling ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker eller ved ungdomspsykiatriske team, jf. forskriftens § 4 nr. 5. 

Merknad 2E Egenandeler for grupperettet pasientopplæring, poliklinisk rehabilitering og behandlingstiltak i gruppe

Det kan kun kreves én egenandel per pasient per program innenfor grupperettet pasientopplæring, for poliklinisk rehabilitering, samt for behandlingstiltak i gruppe. Programmet er definert som én helsehjelpsepisode, selv om programmet går over flere dager.

0Endret ved forskrifter 26 juni 2008 nr. 734 (i kraft 1 juli 2008). 26 juni 2009 nr. 906 (i kraft 1 juli 2009), 18 des 2009 nr. 1728 (i kraft 1 jan 2010), 6 jan 2010 nr. 9, 1 feb 2010 nr. 81, 23 juni 2010 nr. 961 (i kraft 1 juli 2010), 15 des 2010 nr. 1693 (i kraft 1 jan 2011), 29 juni 2011 nr. 702 (i kraft 1 juli 2011), 25 juni 2013 nr. 766 (i kraft 1 juli 2013), 12 des 2013 nr. 1503 (i kraft 1 jan 2014), 24 juni 2014 nr. 870 (i kraft 1 juli 2014), 26 aug 2014 nr. 1114 (i kraft 1 sep 2014), 14 des 2015 nr. 1475 (i kraft 1 jan 2016), 17 des 2015 nr. 1728 (i kraft 1 jan 2016), 5 feb 2016 nr. 101, 23 juni 2016 nr. 771 (i kraft 1 juli 2016).

2.2 Pasientbetaling

Pasientbetaling kan, som hovedregel, kreves av alle pasienter, også av pasienter som er fritatt å betale egenandel. Pasientbetaling er ikke godkjent egenandel og inngår ikke i egenandelstak 1, jf. merknad 2A. Slik betaling kan derfor ikke føres på egenandelskortet og inngår ikke i beregningsgrunnlaget for frikort. 

Merknad 2F

For bestilt time som ikke benyttes, det vil si at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves betaling som i beløp tilsvarer det dobbelte av egenandel 201b. Pasienten skal informeres om plikten til å betale ved uteblivelse. Slik betaling kan kreves av alle pasienter, også av pasienter som er fritatt fra betaling av egenandel. 

TakstnummerPasientbet.
201cPasientgebyr for manglende oppmøte/avbestillingkr 690
 

Merknad 2G Utskrift av journal 

TakstnummerPasientbet.
203Utskrift av pasientjournal/Kopi av røntgenbilderkr 70

Poliklinikkene kan kreve betaling av pasienten for utskrift av journal eller for kopi av røntgenbilder. Kan kreves av alle pasienter. 

Merknad 2H Utgifter til bandasjemateriell og bedøvelsesmidler 

TakstnummerPasientbet.
204aMaks. pasientbetaling for utgifter til bandasjemateriell og bedøvelsesmidlerkr 25
204bMaks. pasientbetaling for utgifter til bandasjemateriell og bedøvelsesmidlerkr 75

I tillegg til egenandelen kan somatiske poliklinikker kreve betaling av pasienten for utgifter til bandasjer og bedøvelsesmateriell, dersom dette benyttes ved undersøkelsen/behandlingen. Selv om det utføres flere prosedyrer som hver for seg gir rett til å kreve betaling av pasienten, kan det kun kreves betaling av pasienten en gang per undersøkelse/behandling. Takst 204a og 204b kan kun kreves når egenandel utløses jf. merknad 2A.

Betaling for bandasjemateriell og bedøvelsesmidler kan som hovedregel kreves av alle pasienter, også av pasienter som er fritatt for egenandel. Disse utgiftene omfattes ikke av egenandelsordningen, og kan følgelig ikke føres på kvitteringskortet. Folketrygden dekker slike utgifter ved godkjent yrkesskade, jf. folketrygdloven kap. 13 og ved godkjent krigsskade, jf. lov 13. desember 1946 nr. 21 om krigspensjonering for militærpersoner og lov 13. desember 1946 nr. 22 om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner med tilleggslov 22. desember 1968 nr. 2. 

Merknad 2I Pasientbetaling ved særskilte behandlingstilbud 

Sterilisering av kvinner uten medisinsk indikasjon, jf. takstkode B23d, kapittel 4

Ved sterilisering av kvinner kan det kreves en pasientbetaling på kr 6 079. Denne omfattes ikke av egenandelsordningen og kan ikke føres på kvitteringskortet. Dersom sterilisering foretas etter medisinsk indikasjon (takstkode B23i) kan slik pasientbetaling ikke kreves. Ved sterilisering etter medisinsk indikasjon kan vanlig egenandel avkreves, jf. merknad 2A. Takstkode B23d skal rapporteres til Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer. 

Sterilisering av menn, jf. takstkode B10b, kapittel 4

Ved sterilisering av menn kan det kreves en pasientbetaling på kr 1 268. Denne omfattes ikke av egenandelsordningen og kan ikke føres på kvitteringskortet. Det kan ikke kreves vanlig egenandel i tillegg. Takstkode B10b skal rapporteres til Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer. 

Assistert befruktning, jf. takstkode B50, B51 og B52, kapittel 4

Staten yter refusjon for inntil tre forsøk med assistert befruktning. Poliklinikkene kan kreve kr 1 500 i pasientbetaling per forsøk. Beløpet kan ikke føres på egenandelskortet. Takstkodene skal rapporteres til Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer. 

Rehabilitering av tannsett ved behandling av marginal periodonitt, jf. takstkode E07 og E08, kapittel 4

Ved rehabilitering av tannsett med protetisk behandling som følge av tap av tenner etter systematisk behandling av marginal periodontitt kan det kreves en maksimal pasientbetaling på kr 6 500 ved innsetting av første implantat, og kr 2 500 pr. implantat i tillegg. Beløpet kan ikke føres på egenandelskortet. Takstkodene skal rapporteres til Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer.

- Maksimal pasientbetaling ved sterilisering av kvinner uten medisinsk indikasjonKr 6 079
Maksimal pasientbetaling for sterilisering av mennkr 1 268
- Pasientbetaling per forsøk med assistert befruktningkr 1 500
- Pasientbetaling ved kirurgisk innsetting av implantat hvor marginal periodontitt er hovedårsak til tanntap - første innsetting av implantatkr 6 500
- Pasientbetaling ved kirurgisk innsetting av implantat hvor marginal periodontitt er hovedårsak til tanntap - pr. implantat i tilleggkr 2 550
0Endret ved forskrifter 15 des 2008 nr. 1393 (i kraft 1 jan 2009), 8 jan 2009 nr. 44, 26 juni 2009 nr. 906 (i kraft 1 juli 2009), 23 juni 2010 nr. 961 (i kraft 1 juli 2010), 25. juni 2013 nr. 766 (i kraft 1 juli 2013), 24 juni 2014 nr. 870 (i kraft 1 juli 2014), 11 des 2014 nr. 1670 (i kraft 1 jan 2015), 23 juni 2016 nr. 771 (i kraft 1 juli 2016).

Kapittel 3 - Generelle merknader 

Polikliniske pasienter versus innlagte pasienter

For vanlige polikliniske konsultasjoner og kortvarig observasjon skal pasienten registreres i det pasientadministrative systemet som poliklinisk og omsorgsnivå poliklinikk skal benyttes. Pasienten skal ikke registreres som innlagt i det pasientadministrative system.

Dersom pasienten blir innlagt ved sykehuset samme dag som den polikliniske konsultasjonen har funnet sted, skal pasienten registreres i det pasientadministrative systemet for innlagte. Sykehusoppholdet omfattes da ikke av den tilskuddsordning som er fastsatt i denne forskriften og poliklinisk refusjon etter denne forskriften skal ikke kreves. Det skal heller ikke kreves egenandel fra pasienten. Dette gjelder uavhengig om det er sammenheng mellom den polikliniske konsultasjonen og årsaken til innleggelsen. Helsedirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om skillet mellom polikliniske og innlagte pasienter.

Så lenge en pasient er innlagt ved et sykehus er det ikke anledning til å kreve refusjon, pasientbetaling eller egenandeler fra pasienten etter denne forskriften. Dette gjelder enten pasienten behandles ved en av sykehusets egne poliklinikker eller ved en poliklinikk utenfor sykehuset. 

Stjernetakster

Enklere laboratorieundersøkelser merket med *, er inkludert i ISF poliklinikk. Dette gjelder enkle kvantitative undersøkelser innen klinisk kjemi. Takster for mer ressurskrevende laboratorietjenester, som ikke er merket med *, kan kreves i tillegg. 

Konvensjonspasienter

I henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 5-3 skal folketrygden dekke utgifter for konvensjonspasienter og for medlemmer som ikke har bosted i Norge.

0Endret ved forskrifter 15 des 2008 nr. 1393 (i kraft 1 jan 2009), 12 des 2013 nr. 1503 (i kraft 1 jan 2014).

Kapittel 4 - Refusjonssatser

(F.o.m. 1. juli 2016.) 

Takstkoder knyttet til særskilte behandlingstilbud med pasientbetaling

UrologiRefusjonPas. bet.Merknad
B10bSterilisering av menn01 268B10
Gynekologi/obstetrikk
B23dSterilisering ved laparotomi/-skopi uten medisinsk indikasjon06 079B23d
B23iSterilisering ved laporotomo/-skopi etter medisinsk indikasjon075B23i
B50AIH/AID01 500B50
B51IVF01 500B50
B52IVF med eset og nedfrysing av embryo01 500B50
E07Kirurgisk innsetting av implantat hvor marginal peridontitt er hovedårsak til tanntap - første innsetting av implantat06 500E7
E08Kirurgisk innsetting av implantat hvor marginal peridontitt er hovedårsak til tanntap - pr. implantat i tillegg02 550E7
 

Merknad B10:

Det kan kreves pasientbetaling ved sterilisering av menn, se merknad 2I, kapittel 2. Det kan ikke kreves egenandel i tillegg. Takst B10b skal rapporteres til Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer. 

Merknad B23d:

Det kan kreves pasientbetaling ved sterilisering av kvinner uten medisinsk indikasjon, jf. merknad 2I, kapittel 2. Det kan ikke kreves vanlig egenandel i tillegg. Takst B23d skal rapporteres til Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer. 

Merknad B23i:

Dersom sterilisering foretas etter medisinsk indikasjon kan det ikke kreves forhøyet egenandel, se merknad 2I kapittel 2. Det kan derimot kreves egenandel (jf. takstene 201a, 201b og 202). Det kan også kreves pasientbetaling for utgifter til bandasjemateriell og bedøvelsesmidler, jf. takst 204b. 

Merknad B50:

Staten yter refusjon for inntil tre forsøk med assistert befruktning per pasient. Ved hvert forsøk kan det avkreves en pasientbetaling på kroner 1 500. Dette beløpet kan ikke føres på kvitteringskortet. Maksimal pasientbetaling uavhengig av metode blir med tre forsøk 4 500 kroner per par. 

Merknad E7:

Rehabilitering av tannsett med implantatforankret protetisk behandling som følge av tap av tenner av marginal periodontitt.

Takst E07 kan kreves ved innsetting av første implantat. Takst E08 kan kreves pr. innsatte implantat utover det første.

Det kan kreves en pasientbetaling på maksimalt 6 500 kroner ved innsetting av første implantat. Ved innsetting av flere implantat enn ett, kan det kreves en pasientbetaling på maksimalt 2 550 kroner per implantat. Disse pasientbetalingene kan ikke føres på kvitteringskortet, jf. kapittel 2, merknad 2G. Det kan ikke avkreves andre former for betaling av pasienten i forbindelse med behandlingsopplegget. Takst E07 og E08 skal rapporteres til Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer. 

P Voksenpsykiatrisk poliklinikk, ruspoliklinikk

Takst nr.TekstRef.P.bet.Merkn.
Hovedtakster
P10Inntak og førstegangskonsultasjon (pasient og/eller pårørende/foresatte til stede)384P9, P10
P11Per timeverk ansatte i godkjent fagstilling har utført poliklinisk arbeid49,5P9, P11
P12Utredning eller behandling (pasient og foresatte/pårørende til stede)102P9, P12
P12aUtredning eller behandling (kun pasient til stede)102P9, P12
P12bUtredning eller behandling (kun foresatte/pårørende til stede)102P9, P12
P13Oppfølgingsmøte med førstelinjetjenesten (møte/veiledning/konsultasjon med førstelinjetjenesten om en eller flere navngitte pasienter)104P9, P13
P14aOppfølgingssamtale per telefon med førstelinjetjenesten om navngitt pasient.43P9, P14
P14bTelefonkonsultasjon med pasient43P9, P14
P30Behandling og oppfølging gjennom ACT-team eller lignende ambulante oppsøkende behandlingsteam500P30
P31Nettbasert behandlingsprogram400P31
Tilleggstakster
P15Tester (bruk av en eller flere nærmere angitte tester)352P9, P15
P16Gruppe-/familiebehandling425P9, P16
P17Ambulant konsultasjon100P17
 

Merknad P9: 

Psykisk helsevern og ruspoliklinikker

For å kreve inn ovenfornevnte takster skal psykiatrisk poliklinikk være faglig godkjent av fylkesmannen, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 annet ledd. Fylkesmannens vedtak kan påklages til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten. For å bli faglig godkjent må den psykiatriske poliklinikken ha egnede lokaler og tilfredsstillende bemanning. Grunnbemanningen i den psykiatriske poliklinikken må minst utgjøre 4 fagstillinger med bl.a. lege som er spesialist i psykiatri, psykolog og sykepleier. Ovenfornevnte takster kan også utløses av ruspoliklinikker. Slike ruspoliklinikker kan enten inngå organisatorisk i helseforetaksstrukturen eller være drevet etter avtale med regionalt helseforetak. Poliklinikker som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere kan utløse takster på lik linje med voksenpsykiatriske poliklinikker og voksenpsykiatriske poliklinikker som også tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere. Poliklinisk virksomhet som utføres i avdelinger på sykehus eller klinikk uten at dette er formelt og fast organisert i godkjent poliklinikk, gir ikke rett til refusjon for åpningstid, takst P11, og for utredning og behandling etter 1. gangs konsultasjon, takst P12. Refusjon per henvist pasient, takst P10, utbetales likevel til psykiatrisk poliklinisk virksomhet i avdeling i sykehus eller klinikk.

Nødvendige laboratorie- og røntgenundersøkelser er inkludert i takstene. 

Merknad P10:

Takst P10 omfatter 1. gangs konsultasjon. Taksten kan kun benyttes én gang per år for samme pasient. Dette gjelder også for øyeblikkelig hjelp. Taksten kan benyttes igjen etter ett år, men krever ny henvisning fra lege i primærhelsetjenesten eller lege i somatisk sykehusavdeling eller kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen, ev. øyeblikkelig hjelp. Taksten kan også benyttes dersom konsultasjonen har foregått utenfor poliklinikkens lokaler. 

Merknad P11:

Taksten kan kreves per timeverk ansatt i godkjent stilling har utført psykiatrisk poliklinisk arbeid. Et årsverk regnes som 1 725 timer. Sykefravær utover den periode hvor arbeidsgiver er ansvarlig for lønnsutbetaling og permisjoner med eller uten lønn, trekkes fra. Med poliklinisk arbeid menes derfor alle former for pasientrettet arbeid, generell rådgiving og veiledning, kompetanseutvikling og internt samarbeid. Faglige lederstillinger gir grunnlag for refusjon, mens merkantile stillinger ikke gir refusjon. Antall timer per ansatt beregnes i forhold til stillingsandel.

Aktuelle fagstillinger omfatter leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer, pedagoger og vernepleiere samt annen relevant høyskole- og universitetsutdanning.

Stillinger det kreves refusjon for må være knyttet til godkjente voksenpsykiatriske poliklinikker. I den grad ansatte ved andre avdelinger utfører poliklinisk arbeid som skal gi grunnlag for refusjon, må en del av stillingen være knyttet til poliklinikken. 

Merknad P12:

Takst P12 omfatter undersøkelse, utredning og behandling inntil pasienten kan tilbakeføres primærhelsetjenesten eller kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen dersom den er henvisende instans. Taksten kan også kreves dersom utredningen/behandlingen har foregått utenfor poliklinikkens lokaler. For 1. gangs konsultasjon gjelder takst P10. 

Merknad P13:

Takst P13 kan kreves når ansatt i godkjent fagstilling (jf. merknad P11) har deltatt aktivt i oppfølgingsmøte med førstelinjetjenesten om navngitt pasient, eller drevet veiledning opp mot førstelinjetjenesten. Førstelinjetjenesten defineres i denne sammenheng som primær-/kommunelege, skole, NAV-kontor eller kommunen. Taksten kan også kreves dersom møtet/veiledningen er avholdt utenfor poliklinikkens lokaler. 

Merknad P14:

Takst P14 kan kreves når ansatt i godkjent fagstilling (jf. merknad P11) har hatt oppfølgingssamtale per telefon med førstelinjetjenesten (jf. merknad P13) om navngitt person. Taksten kan også kreves ved telefonkonsultasjon med pasient. Det er et vilkår for å kreve takst P14 at telefonsamtalen skal ha karakter av konsultasjon. Takst P14 kan ikke kreves ved kortere samtaler der saksopplysninger innhentes, møteavtaler fastsettes etc. 

Merknad P15:

Det kan kreves tilleggstakst for omfattende personlighetstesting, som intelligensvurdering/evnevurdering, spesielle funksjonsundersøkelser, miljøvurderinger, personlighetsvurderinger og nevropsykologiske undersøkelser. Tilleggstakst for tester omfatter ikke generelle diagnostiske verktøy. Taksten kan kun kreves i forbindelse med bruk av takst P12. 

Merknad P16:

Ved gruppe-/familiebehandling kan takst P16 kreves i tillegg til takst P12. Det benyttes kun en hovedtakst og en tilleggstakst per gruppe-/familiesesjon, slik at antall personer til stede i gruppen påvirker ikke antall takster. Det kan kreves inn en egenandel per pasient. 

Merknad P17

Taksten kan kreves i tillegg til P10, P12, P12a og P12b når behandler(e) oppsøker pasienten ambulant og dette er begrunnet i pasientens behov.

Med ambulant virksomhet menes polikliniske kontakter som gjennomføres av spesialisthelsetjenesten, utenfor rammen av ordinære fysiske lokaler i spesialisthelsetjenesten, og med bruk av virksomhetens eget personell.

Den ambulante tjenesteformen må være begrunnet i minst ett av følgende hensyn:

-Tilgang til nødvendige helsetjenester.
-Forsvarlig og omsorgsfull behandling.
-Tilstrekkelig utredning og kartlegging av behandlingsmessige muligheter.
-Samarbeid med kommunens helse- og omsorgstjeneste. 

Merknad P30

Taksten kan kreves når pasienten følges opp og behandles av et etablert ACT-team eller ACT-funksjonen i et FACT-team.

Taksten kan også kreves i tilfeller der pasienten følges opp og behandles gjennom andre ambulante og oppsøkende team som har likhetstrekk med ACT-team med hensyn til pasientmålgruppe og metode.

Taksten kan kreves en gang per kalendermåned.

Pasienten må ha fått ACT- eller ACT-lignende oppfølging minimum halvparten av kalendermåneden for at taksten skal kunne kreves. For FACT-team innebærer dette at pasienten må ha blitt fulgt opp gjennom teamets ACT-funksjon i minst halvparten av kalendermåneden.

Krav til teamorganiseringen for at takstrefusjon skal kunne kreves:

-Teamet skal tilby utredning og integrert behandling av samtidige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser.
-Teamene skal være opprettet gjennom gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak.
-Behandlings- og oppfølgingsansvar skal ligge hos teamet.
-Psykolog og lege/psykiater må inngå i teamet. Tverrfaglig sammensetting av sosial- og helsefaglig personell samt andre med relevant kompetanse. Teamet bør ha minst 5 behandlere for å oppnå reell tverrfaglighet.
-Få pasienter per behandler. (ca. 10 pasienter per behandler er gjeldende anbefalinger i ACT-modellen).
-Hovedarbeidsformen skal være ambulant, vanligvis slik at minst 80 prosent av pasientkontakten bør foregå utenfor kontoret.
-Teamet skal ivareta pasientens behov for kontinuitet i behandlingen. Dette innebærer å tilby ikke- tidsbegrenset behandling/rehabilitering.
-Teamet skal kunne være tilgjengelig når pasienten trenger det (også hver dag i perioder) eller sikre annen tilgjengelighet.

Det legges til grunn at ACT-team og ACT-funksjonen av FACT-team følger faglige standarder, jf. ACT-håndbok 2. utgave. Håndboken skal ligge til grunn for etablering av ACT- og FACT-team.

I tilfeller der taksten kreves relatert til team som ikke er ACT- eller FACT-team, skal ansvarlig helseforetak sende følgende informasjon til Helsedirektoratet første gang taksten kreves:

-Kopi av samarbeidsavtale med kommunen som danner grunnlag for teamet.
-Annen dokumentasjon som beskriver hvordan de ovenstående kravene til teamorganiseringen er ivaretatt, herunder om personellsammensetning og pasientmålgruppe. 

Merknad P31

Taksten kan kreves når en pasient har gjennomført et helhetlig nettbasert behandlingsprogram. Det kan kreves én takst for hvert gjennomførte behandlingsprogram.

Det legges til grunn at behandling for samme sykdom eller problemstilling er del av samme behandlingsprogram, selv om dette strekker seg over lengre tid.

Forutsetninger knyttet til det nettbaserte behandlingsprogrammet for at takstrefusjon skal kunne kreves:

-Det nettbaserte behandlingsprogrammet er en integrert del av et poliklinisk utrednings- og behandlingsforløp.
-Det nettbaserte behandlingsprogrammet kommer til erstatning for noen av de polikliniske konsultasjonene som ellers ville funnet sted i behandlingen av pasienten.
-Det er minst én utredningssamtale på poliklinikken før pasienten skal i gang med den nettbaserte behandlingen og det er avslutningssamtale etter gjennomføring av programmet.
-Behandlingen finner sted gjennom et sikkert system som tilfredsstiller krav til informasjonssikkerhet.

Det kan ikke kreves egenandel for nettbaserte behandlingsprogram. 

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk 

Psykiatrisk ungdomsteam 

Takst nr.TekstRef.P.bet.Merkn.
Hovedtakster
P20Inntak og førstegangskonsultasjon (pasient og/eller pårørende/foresatte til stede)1 165P18, P19, P20
P21Per timeverk ansatte i godkjent fagstilling har utført poliklinisk arbeid79,5P18, P19, P21
P22Utredning eller behandling (pasient og pårørende/foresatte til stede)293P18, P19, P22
P22aUtredning eller behandling (kun pasient til stede)293P18, P19, P22
P22bUtredning eller behandling (kun pårørende/foresatte til stede)293P18, P19, P22
P23Oppfølgingsmøte med førstelinjetjenesten. (møte/veiledning/konsultasjon med førstelinjetjenesten om en eller flere navngitte pasienter)192P18, P19, P23
P24aOppfølgingssamtale per telefon med førstelinjetjenesten om navngitt pasient.64P18, P19, P24
P24bTelefonkonsultasjon med pasient64P18, P19, P24
Tilleggstakster
P25Tester (bruk av en eller flere nærmere angitte tester)482P18, P19, P25
P26Gruppe-/familiebehandling482P18, P19, P26
P27Ambulant konsultasjon100P27
 

Merknad P18:

Pedagogisk-psykologisk tjeneste kan henvise pasient til barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker dersom begge parter er med i prøveprosjekt for henvisningsrett for PPT til BUP og HABU. Prøveprosjektet omfatter Bodø BUP, Meløy PPT, PPT for Indre Salten, BUP Levanger, Stjørdal PPT, Indre Namdal PPT, Steinkjer PPT, BUP Haugesund, Karmøy PPT, Haugesund PPT, Sauda PPT, BUP Nedre Romerike, Skedsmo PPT, Sørum PPT, Aurskog-Høland PPT, BUP Porsgrunn og BUP Skien, Skien PPT, Porsgrunn PPT og Nome PPT. 

Merknad P19:

For å kreve inn takster skal barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker være faglig godkjent av fylkesmannen, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 annet ledd. For å bli faglig godkjent må poliklinikken ha egnede lokaler og tilfredsstillende bemanning. Grunnbemanningen i poliklinikk må minst utgjøre 4 fagstillinger med lege som er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde klinisk barne- og ungdomspsykologi, sosionom med klinisk videreutdanning i barne- og ungdomspsykiatri og klinisk pedagog med videreutdanning i barne- og ungdomspsykiatri.

Godkjenning av poliklinikken forutsetter at en vesentlig del av disse fagstillingene er besatt. Andre refusjonsutløsende stillinger kan være stillinger for høyskoleutdannet personell med videreutdanning i miljøterapi eller annen klinisk videreutdanning rettet mot poliklinisk arbeid med barn, ungdom og deres familier, samt utdanningsstillinger for lege, psykolog, sosionom, pedagog og miljøterapeut.

Også psykiatriske ungdomsteam må være godkjent av fylkesmannen for å kreve inn takster. For å bli faglig godkjent må ungdomsteamet ha egnede lokaler. Det kreves en minimumsbemanning på 4 fagpersoner for at et ungdomsteam skal kunne godkjennes som selvstendig team, deriblant lege som er spesialist i psykiatri eller barne- og ungdomspsykiatri, psykolog og sosionom.

Stillinger ved team som ikke har tilstrekkelig bemanning til å godkjennes som selvstendig team kan legges under voksenpsykiatrisk eller barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og regnes med i dennes refusjonsgrunnlag. I slike tilfeller nyttes takstene under «Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og psykiatrisk ungdomsteam» for de ungdomspsykiatriske stillingene selv om de er knyttet til voksenpsykiatrisk poliklinikk. Ved henvisning til psykiatriske ungdomsteam til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk utløses takst bare dersom regionalt helseforetak har utpekt disse til å ta imot slike henvisninger.

Fylkesmannens vedtak etter første og tredje avsnitt kan påklages til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

Det skal ikke kreves egenandel for behandling ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker eller ved psykiatriske ungdomsteam, jf. forskriftenes § 4. pkt. 5. Egenandelen er inkludert i refusjonstaksten.

Nødvendige laboratorie- og røntgenundersøkelser er inkludert de respektive takstene. 

Merknad P20:

Takst P20 omfatter 1. gangs konsultasjon. Taksten kan kun benyttes én gang per år for samme pasient. Dette gjelder også for øyeblikkelig hjelp. Taksten kan benyttes igjen etter ett år, men krever ny henvisning fra lege i primærhelsetjenesten eller somatisk sykehusavdeling eller barnevernet eller kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen, ev. øyeblikkelig hjelp. Taksten kan også benyttes dersom konsultasjonen har foregått utenfor poliklinikkens lokaler. 

Merknad P21:

Taksten kan kreves per timeverk ansatt i godkjent stilling har utført poliklinisk arbeid. Et årsverk regnes som 1 725 timer. Sykefravær utover den periode hvor arbeidsgiver er ansvarlig for lønnsutbetaling og permisjoner med eller uten lønn, trekkes fra. Med poliklinisk arbeid menes derfor alle former for pasientrettet arbeid, generell rådgiving og veiledning, kompetanseutvikling og internt samarbeid. Faglige lederstillinger gir grunnlag for refusjon, mens merkantile stillinger ikke gir refusjon. Antall timer per ansatt beregnes i forhold til stillingsandel.

Aktuelle fagstillinger omfatter leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer, pedagoger og vernepleiere samt annen relevant høyskole og universitetsutdanning.

Stillinger det kreves refusjon for må være knyttet til godkjente poliklinikker. I den grad ansatte ved andre avdelinger utfører poliklinisk arbeid som skal gi grunnlag for refusjon, må en del av stillingen være knyttet til poliklinikken. 

Merknad P22:

Takst P22 omfatter undersøkelse, utredning og behandling inntil pasienten kan tilbakeføres primærhelsetjenesten, barnevern eller kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen dersom den er henvisende instans. Taksten kan også kreves dersom utredningen/behandlingen har foregått utenfor poliklinikkens lokaler. For 1. gangs konsultasjon gjelder takst P20. 

Merknad P23:

Takst P23 kan kreves når ansatt i godkjent fagstilling (jf. merknad P21) har deltatt aktivt i oppfølgingsmøte med førstelinjetjenesten om navngitt pasient, eller drevet veiledning opp mot førstelinjetjenesten. Førstelinjetjenesten defineres i denne sammenheng som primær-/kommunelege, skole, NAV-kontor, kommunen, barnehage, barnevern eller PPT.

Taksten kan også kreves dersom møtet/veiledningen er avholdt utenfor poliklinikkens lokaler. 

Merknad P24:

Takst P24 kan kreves når ansatt i godkjent fagstilling (jf. merknad P21) har hatt oppfølgingssamtale per telefon med førstelinjetjenesten (jf. merknad P23) om navngitt person. Taksten kan også kreves ved telefonkonsultasjon med pasient. Det er et vilkår for å kreve takst P24 at telefonsamtalen skal ha karakter av konsultasjon. Takst P24 kan ikke kreves ved kortere samtaler der saksopplysninger innhentes, møteavtaler fastsettes etc. 

Merknad P27

Taksten kan kreves i tillegg til P20, P22, P22a og P22b når behandler(e) oppsøker pasienten ambulant og dette er begrunnet i pasientens behov.

Med ambulant virksomhet menes polikliniske kontakter som gjennomføres av spesialisthelsetjenesten, utenfor rammen av ordinære fysiske lokaler i spesialisthelsetjenesten, og med bruk av virksomhetens eget personell.

Den ambulante tjenesteformen må være begrunnet i minst ett av følgende hensyn:

-Tilgang til nødvendige helsetjenester.
-Forsvarlig og omsorgsfull behandling.
-Tilstrekkelig utredning og kartlegging av behandlingsmessige muligheter.
-Samarbeid med kommunens helse- og omsorgstjeneste. 

Merknad P25:

Det kan kreves tilleggstakst for omfattende personlighetstesting, som intelligensvurdering/evnevurdering, spesielle funksjonsundersøkelser, miljøvurderinger, personlighetsvurderinger og nevropsykologiske undersøkelser. Tilleggstakst for tester omfatter ikke generelle diagnostiske verktøy. Taksten kan kun kreves i forbindelse med bruk av takst P22. 

Merknad P26:

Ved gruppebehandling kan takst P26 kreves i tillegg til takst P22. Det samme gjelder familiebehandling. Det benyttes kun en hovedtakst og en tilleggstakst per gruppe-/familiesesjon, slik at antall personer til stede i gruppen påvirker ikke antall takster. 

R Laboratorieundersøkelser og prøver

For at medisinske laboratorier skal kunne kreve inn takstene, må virksomheten være godkjent i henhold til forskrift 1. desember 2000 nr. 1276 om medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet gitt i medhold av spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 fjerde ledd, § 4-1 og § 5-2 fjerde ledd. For at sykehus skal kunne kreve inn takstene, må laboratorievirksomheten være en del av den godkjente virksomheten ved sykehuset i henhold til bestemmelser gitt i medhold av spesialisthelsetjenesteloven § 4-1. 

1 Generelle takster 

Ref.Merkn.
Molekylærbiologiske teknikker
701aEnkel DNA/RNA-isolering eller felling27R2
701bOrganisk ekstrasjon av DNA/RNA51R2
701cPCR (polymerasekjedereaksjon) 1-2 primerpar84R2
701dTillegg per ekstra primerpar22R2
701eRevers transkripsjon27R2
701fSekvensering per DNA-tråd239R2
701gIn situ-hybridisering (1–3 prober)221R2
701hTillegg per probe utover 327R2
Andre
701jMåling av beinmineralinnhold - måling med DXA50R3b
701kTesting for human papiloma virus (HPV)304R3bb
 

Merknad R1:

Takstene i indremedisin, immunhematologi, mikrobiologi, serologi, virologi, patologi og klinisk kjemi er beregnet på spesialister innenfor disse fag, men kan benyttes av andre leger når særlige forhold tilsier det. Takstene innen patologi kan også benyttes av odontologer som har spesialkompetanse innen oral patologi. Det beregnes ikke tillegg for taking av prøven samtidig med honorar for undersøkelsen. 

Merknad R2:

Takstene kan kun benyttes av spesialister innen immunologi og transfusjonsmedisin, klinisk kjemi, medisinsk genetikk, medisinsk mikrobiologi og patologi ved regionsykehus, sentralsykehus, Det norske radiumhospital og Statens institutt for folkehelse. Takstene kan kun benyttes til pasientrettede og medisinsk faglige begrunnede analyser. Takstene gjelder ikke klamydia eller kommersielle kits til påvisning av infektiøse agens, med unntak av mykobakterier. Molekylærbiologiske takster som ikke er generelle, er nevnt under den enkelte spesialitet. Takstene under merknad R2 kan ikke kreves for HPV-testing, jf. takst 701k. 

Merknad R3:

Taking av EKG utløser ikke refusjon. 

Merknad R3b:

Takst 701j kan ikke benyttes ved screening-undersøkelser. Taksten kan kun kreves av spesialister innen endokrinologi, nukleærmedisin, radiologi, revmatologi eller andre med dokumentert spesialkunnskap innen fagområdet metabolske beinsykdommer. Taksten kan kun kreves én gang per år per pasient. Pasienten kan i tillegg avkreves egenandel, takst 202. 

Merknad R3bb:

Takst 701k kan kreves når kriteriene for HPV-testing i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft følges. Taksten kan også kreves når HPV-test anvendes i samsvar med veiledere eller retningslinjer for oppfølging av pasienter med screeningfunn eller etter behandling for livmorhalskreft eller forstadier til slik kreft. 

2 Klinisk nevrofysiologi 

Ref.Merkn.
Polygrafisk søvnregistrering
702aStasjonær polygrafisk langtidsregistrering og videometri1 355R4
702bAmbulatorisk polygrafisk søvnregistrering, ambulatorisk langtids-EEG med båndspiller814R5
EEG
702cTaking av standard EEG109R6
702dTolking av standard EEG82R6
702eTaking og tyding av spesielt arbeids- eller tidkrevende EEG298R7
702fNevrografi, elektromyografi, o.l.191R8
702gFremkalte responser114R9
 

Merknad R4:

Omfatter undersøkelse av minst 8 fysiologiske parametre under søvn. Taksten omfatter også langtids stasjonær EEG-registrering med varighet over 4 timer og langtids EEG med synkronisert videoopptak (videometri). 

Merknad R5:

Polygrafisk søvnregistrering må minst omfatte registrering og tolking av søvnstadier for at taksten skal kunne anvendes. 

Merknad R6:

I tillegg til spesialister innen klinisk nevrofysiologi, kan også nevrologer med særlig godkjenning fra Den norske lægeforening benytte takstene 702c og 702d. 

Merknad R7:

Takst 702e omfatter prematur, neonatal og perinatal registrering, samt langtidsreg. med varighet opptil 4 timer. 

Merknad R8:

Takstnummer 702f omfatter spesial-EMG, senresponser, dekrementreaksjoner, nevrofysiologiske sensibilitetsundersøkelser, dynamometri o.l. Taksten multipliseres i forhold til hvor mange av de aktuelle undersøkelsene som utføres, i henhold til de utarbeidede retningslinjer: «Bruk av spesialisttakster i klinisk nevrofysiologi ved offentlig godkjente sykehuslaboratorier», Norsk forening for klinisk nevrofysiologi 1998. 

Merknad R9:

Takst 702g omfatter SEP, VEP, AER, ERG og motorisk kortikal stimulering. 

3 Immunologi og transfusjonsmedisinR1
Ref.Merkn.
Blodtyping
703aABO-typing, Rh(D)-typing20
703bAndre spesielle typinger86
Undersøkelser av blodtypeantistoffer
703cEnkelt forlik22
703dFull antistoffscreening. Utvidet forlik38
703eOmfattende immunhematologisk undersøkelse (titrering og immunologisk utredning)71
703fAntistoffidentifisering117
703gDirekte antiglobulinreaksjon37
703hTerapeutisk tapping og tapping av autologt blod150
Påvisning av antistoff/antigen
703iImmunologisk kvantitering av enkeltprotein. Kvantitering av hemolytisk komplementaktivitet. Nefelometrisk kvantitering av revmatoid faktor21
703jIdentifikasjon og titrering av revmatoid faktor med indirekte hemagglutinasjonsteknikk22
703kAndre antistoff med indirekte hemagglutinasjonsteknikk44
703lImmunelektroforese. Immunfiksasjon, ett antiserum26R10
703llImmunelektroforese. Immunfiksasjon, per antiserum ut over ett22R10
703mPåvisning av antistoffer med indirekte immunfluorescensteknikk, ELISA- eller RIA-teknikk. Kvalitativ latex agglutinasjon for antigen eller antistoffpåvisning22
703nTillegg for titrering/kvantitering av autoantistoffer med indirekte immunfluorescensteknikk, ELISA- eller RIA-teknikk22
703oPåvisning av antistoff eller antigen ved immundiffusjon27
703pIdentifisering av platespesifikke antistoffer (MAIPA)296
703qPåvisning av spermieagglutinier22
Immunologiske undersøkelser av celler
703rMed 1–10 antisera253
703sMed 11 eller flere antisera387
Omfattende undersøkelse av lymfocytter fra perifert blod
703tStimulering av lymfocytter i kultur222
Lymfocyttransformasjonstest med ett antigen eller mitogen
703uTillegg for stimulering for hvert ytterligere antigen eller mitogen32
703vKvantitering av subpopulasjoner av lymfocytter ved hjelp av membranmarkører og væskestrømscytometri per antigen38
Serologiske allergiundersøkelser
703wKvantitering av immunglobulin E med RIA eller EIA22
703xKvantitering av allergen-spesifikke antistoff med RIA eller EIA33
703yIn vitro-allergitest for påvisning av spesielle IgE-antistoffer52
Testing av minimum 5 allergenspesifikke antistoff
Prøver på fagocytose og kjemotakse
703zNitroblue-tetrazoliumprøve (NTB) uten stimulering32
703æNitroblue-tetrazoliumprøve (NTB) med endotoxinstimulering37
703øKvantitativ fagocytoseprøve99
703åKvantitativ kjemotakseprøve101
Serologisk HLA-typing
703aaSerologisk HLA klasse I-typing172
703bbSerologisk HLA klasse II-typing247
703ccSerologisk HLA-typing, ett antigen118
703ddCrossmatch eller screening av HLA-antistoffer80
Andre analyser
703eeEnkle undersøkelser, kuldeagglutinasjon, hurtigprøve eller titrering18
703ffBlandet lymfocytt kultur (MLC)241
703ggPlasmautskifting563R11
703hhSubstitusjonsveske v/plasmautskifting (etter regning)R11
 

Merknad R10:

For immunelektroforese og immunfiksasjon, takst 703l, gjelder taksten for oppsett med ett antiserum, for hvert ytterligere antiserum, takst 703ll. 

Merknad R11:

Refusjon for plasmautskifting ytes kun etter godkjenning av Helse- og omsorgsdepartementet. I tillegg til selve undersøkelsen medgår det varierende og kostbar substitusjonsvæske som finansieres etter regning. 

4 Medisinsk mikrobiologi 

Ref.Merkn.
Bakteriologi (inkl. mykologi og parasittologi)R1
704aEnkel undersøkelse21
Gram- eller KOH-preparat som egen undersøkelse
Serotyping av S.pneumoniae, S.pyogenes, N.meningitidis
Dyrking av bakterier (inkl. enkel identifikasjon)
Dyrking av Trichomonas
Dyrking av gjærsopper (inkl. enkel identifikasjon)
Spirocheter, mørkefelt
Sterilitetskontroll av dialyse- eller infusjonsvæske
704bKomplisert undersøkelse22R12
Ziehl-Nielsen-preparat som egen undersøkelse
Malariaplasmodiser (mikroskopi)
ELISA/RIA/IF for påvisning av antigen/antistoff
Sterilitetskontroll av transfusjonsblod
Resistensundersøkelser lapp-/tablettmetoden (enkel undersøkelse, 5 eller færre midler - tillegg til dyrking)
Artsidentifikasjon ved utvidet biokjemisk testing (utenom enkel identifikasjon) av bakterier fra blod, spinalvæske o.l. (inkl. enkel identifikasjon)
Drikkevannsundersøkelser (filtermetoden)
Dyrking av borrelia
Dyrking av tarmpatogene bakterier (per agens)
Klamydia antigentest ELISA/IF
704cSpesialundersøkelser I28R12
Dyrking av blodkulturer, anaerobe bakterier, mykobakterier, muggsopper, dermatofyter
Resistensundersøkelser av mykobakterier (per middel)
Resistensundersøkelser lapp-/tablettmetoden (utvidet undersøkelse - > 5 midler - tillegg til dyrking)
Antibiotikakonsentrasjonsbestemmelser (mikrobiologisk metode)
Antikonsentrasjonsbestemmelser, EMIT/TDx o.l.
C. difficile toxin undersøkelser
Fagtyping
Drikkevannsundersøkelser (rør)
Undersøkelse på protozoer og helminter i fæces med konsentrering
704dSpesialundersøkelser II66
Arts-/typeidentifikasjon av mykobakterier
Resistensbestemmelser av bakterier ved E-test (per 4 midler) eller ved automatisk MIC-avlesning (per 4 midler) eller med agar/buljongfortynningsmetoden per middel
Mykoplasma/ureaplasma (med identifikasjon)
Undersøkelser på protozoer og helminter med konsentrering og 2 farging
VirologiR1
704eEnkel undersøkelse23
Latex agglutinasjon for antigenpåvisning, hurtigprøve
ELISA/RIA/IF for påvising av antigen/antistoff
Klamydia antigentest ELISA/IF
704fKomplisert undersøkelse28
Klamydiadyrking
704gSpesialundersøkelser I53
Dyrking av virus i cellekultur
Identifikasjon/typing av virus i cellekultur med nøytraliserende typesera
Poding av egg eller på dyr per agens
PCR/LCR klamydia
704hSpesialundersøkelser II120
Enkel elektronmikroskopi
InfeksjonsserologiR1
704iUndersøkelser I12
VDRL/RPR
704jUndersøkelser II13
Kuldeagglutinasjon, hurtigprøve eller titrering
Indirekte hemagglutinasjon (IHA), masseundersøkelser
Revers hemagglutinasjon (HA), masseundersøkelser
704kEnkel undersøkelse20
Agglutinasjon med bakterieantigen per antigen
Antistreptolysintitrering
Antistafylolysintitrering
KBR med bakterieantigen og kardiolipin
ELISA/RIA, HBsAG masseundersøkelser
IHA, enkeltundersøkelser
Revers HA, enkeltundersøkelser
704lKomplisert undersøkelse22
Paul-Bunnells reaksjon med absorpsjoner
Hemolyse i gel, kvantitering
IHA kvantitering av antistoff
KBR og HI med virusantigen per antigen
ELISA RIA/IF for påvisning av antigen/antistoff, enkeltundersøkelse
704mMeget komplisert undersøkelse26
FTA-ABS
Nøytralisasjonsreaksjon virusantistoff per antigen
ELISA/RIA spesifikt IgM/IgA
704nSpesialundersøkelser I27R13
HIV-test
704oSpesialundersøkelse II43R14
TPI
Påvisning av spesifikt IgM ved sakkarosegradient
Toxoplasmose Dye Test
704pReferanseundersøkelser I297R15
HIV-konfirmasjonstest. Referanseprøve
704qReferanseundersøkelser II120
HCV-konfirmasjonstest. Referanseprøve
704rHIV-RNA kvantitering (teknisk utførelse og tolking)767R16
 

Merknad R12:

Bruk av takst 704c utelukker bruk av takst 704b på samme isolat. 

Merknad R13:

Takst 704n kan ikke benyttes ved screeningundersøkelser, herunder blodgiving, men kun ved sykdom eller mistanke om sykdom. Taksten betales i sin helhet av folketrygden. 

Merknad R14:

Folketrygden yter ikke godtgjørelse for prøver som utføres gratis for helseråd ved offentlig laboratorium etter smittevernloven. 

Merknad R15:

Takst 704p kan ikke benyttes ved screeningundersøkelser, herunder blodgiving, men kun ved sykdom eller mistanke om HIV-infeksjon. Taksten betales i sin helhet av folketrygden. 

Merknad R16:

Takst 704r kan kun benyttes av regionssykehus og Statens institutt for folkehelse. Taksten betales i sin helhet av folketrygden.

704sHIV-resistens analyse1 036
5 PatologiR1
Ref.Merkn.
Fremstilling og granskning av histologiske prøver
705a1–2 blokker62R17, R19
705b3–7 blokker122R17, R19
705c8–19 blokker236R17, R19
705d20 blokker eller mer362R17, R19
Fremstilling og granskning av cytologiske prøver
705eCervico-vaginalutstryk26
705fAndre utstrykspreparater, inkl. væskebasert cytologi og punksjonscytologi77
705gPunksjonscytologi, prøvetaking og hurtigfarging170
Obduksjoner
705hRutineobduksjon1 203R18
705iSeparat nevropatologisk undersøkelse543R18
Immun- og enzymhistokjemiske undersøkelser på fiksert materiale
705j1-3 undersøkelser156R19
705k4 eller flere undersøkelser233R19
Immun- og enzymhistokjemiske undersøkelser på ufiksert materiale
705lFrysesnittundersøkelser, hurtigdiagnostikk84R19
705mImmun- og enzymhistokjemi, 1-10 undersøkelser302R19
705nImmun- og enzymhistokjemi, 11 eller flere undersøkelser451R19
705oElektronmikroskopiske undersøkelser906
Særskilte kvantitative undersøkelser
705pBilledanalyse451
705qVæskestrømscytometri (flow cytometri)451
Spesifisert legearbeid per påbegynt halvtime
705rMerarbeid53
 

Merknad R17:

Med histologiske prøver menes alt vev som ledsages av en remisse. I taksten er inkludert dypere snitt og spesialfarginger (ikke immun- og enzymhistokjemi). 

Merknad R18:

Takstene 705h og 705i godtgjøres av trygden i de tilfelle der dødsfallet har skjedd utenfor sykehus og der obduksjonen er rekvirert av lege. 

Merknad R19:

Takstnummer 705r kan brukes ved merarbeid ut over 1/2 time ved takstene 705a, 705b, 705l, utover 1 time ved takst 705c, 705d, utover 2 timer ved takst 705j, 705k, 705m og 705n. 

6 Medisinsk genetikk 

Ref.Merkn.
Cytogenetiske undersøkelser
706aKromosomundersøkelser452
706bTillegg for prometafaseundersøkelse267
706cTillegg for fluorescens in situ-hybridisering753
706dTillegg for etablering av fibroblastkultur767
706eTillegg for benmargceller og solide svulster1 004
Molekylærgenetiske undersøkelser
706fMutasjonsanalyse med PCR-basert metode119R21
706gMutasjonsanalyse med Southern blot-metode157R21
706hMutasjonsutredning med PCR-basert metode169R21
Biokjemiske undersøkelser
706iAnalyse av genprodukter og metabolitter1 158
706jTillegg for etablering av fibroblastkultur767
 

Merknad R20:

Takster innen medisinsk genetikk kan kun benyttes av godkjente spesialister innen faget. Takstene gjelder i tillegg kun undersøkelser av fødte individer. Dersom det er behov for genetisk veiledning, benyttes takstene M01, M02, M03a, M04a, M05a og M05b. 

Merknad R21:

Ved behov for reanalyse kan takstene benyttes flere ganger.

7 Klinisk kjemi
Ref.Merkn.
*707aEnkle kvantitative undersøkelser. Taksten kan ikke kreves i tillegg til takstgruppene 1–64R1
Albumin/ALAT/ALP/Amylase/ASAT
Bikarbonat/Bilirubin, total eller fraksjon
CK
Fosfat
Glukose/GT
Hematogram, enkelt (Hb, Hct, EPK, LPK)
Jern
Kalium/Kalsium (total)/Klorid/Kolestrol (total)/Karbamid
(urea)/Kreatinin
LD/Lipase
Magnesium
Natrium/NT
PT
TIBC/Totalprotein/Triglyserider/Trombocytter/TT
Urinsyre (Urat)
707bMer kompliserte eller sammensatte analyser12
CK-MB
Manuell differensialtelling av leukocytter
Ferritin
Hormoner, vitaminer, medikamenter og særskilte metabolitter bestemt med fotometriske metoder (inkl. flammefotometri)
Immunologisk kvantitering av enkeltprotein
Kalsium (ionisert). Kolesterol (fraksjonert) Kreatinin clearance og tilsvarende
HbA1c
Laktat
Osmolalitet
Retikulocytter
Syre-base-status med blodgasser (komplett)
Thyreoideafunksjonsanalyser (T3, T4, fritt T4, TSH)
Utvidet hematogram (maskinell diff.telling, trombocytter)
707cMer kompliserte eller sammensatte analyser27
Atomabsorbsjonsspektrofotometri
Direkte bestemmelse av alkoholer, hormoner (ekskl. thyreoidea), medikamenter, vitaminer og andre organiske forbindelser (ekskl. ferritin) med immunometriske (eller tilsvarende) metodikk
Tynnskikt- eller papirkromatografisk undersøkelse av aminosyrer eller medikamenter
Elektroforetisk separasjon av proteiner, inkl. eventuell oppkonsentrering av materialet
Konkrementanalyse
Spermieundersøkelser (prøvepreparering, telling, morfologi- og motolitetsvurdering)
Immunelektroforese eller immunfiksasjon, ett antiserum
707ccImmunelektroforese eller immunfiksasjon, per antiserum ut over ett20
707dSærdeles kostbare og kompliserte analyser80
Særdeles tidkrevende funksjonsundersøkelser I
Belastningsundersøkelser med glukose, insulin, laktose, xylose, o.l. (inkl. de nødvendige prosedyrer). Bestemmelse av alkoholer, hormoner, medikamenter, stoffskifteprodukter og andre organiske forbindelser med kromatografisk eller immunometrisk metodikk etter forutgående ekstrasjon eller enzymbehandling
Høyoppløselig serumproteinelektroforese med direkte kvantitering av enkeltproteiner
707eSærdeles kostbare og kompliserte analyser159
Særdeles tidkrevende funksjonsundersøkelser II
Bestemmelse av alkoholer, hormoner, medikamenter, stoffskifteprodukter og andre organiske forbindelser med kromatografisk, immunometrisk eller massespektrometriskmetodikk etter forutgående kromatografisk separasjon. Bestemmelse av aminosyremønster med aminosyreanalysator
 

8 Nukleærmedisin (opphevet) 

9 Klinisk farmakologi 

Ref.Merkn.
709aDirekte bestemmelse av medikamenter og rusmidler28
Direkte bestemmelse av medikamenter og rusmidler med immunometrisk eller tilsvarende metodikk, kromatografisk metodikk (GC, HPLC eller tilsvarende) eller atomabsorbsjons-/flammefotometrisk metodikk
709bKvantitativ bestemmelse av medikamenter og rusmidler80
Kvantitativ bestemmelse av medikamenter og rusmidler med kromatografisk (GC, HPLC eller tilsvarende) metodikk, eller immunometrisk eller tilsvarende metodikk etter ekstrasjon eller enzymbehandling
709cBekreftende analyser av medikamenter og rusmidler157
Bekreftende analyser av medikamenter og rusmidler med massespektrometrisk (eller tilsvarende) metodikk eller frifraksjonsbestemmelse av legemidler
 

S Radiologi

For det samlede antall undersøkelser rekvisisjonen omfatter, kan det kreves én egenandel av pasienten, jf. takst 202. 

1 Radiologi

Hovedregelen er at det til enhver poliklinisk radiologisk prosedyre er knyttet én og bare én unik refusjonssats (kronebeløp). I «Regelverk for finansiering av poliklinisk radiologi ved statlige helseinstitusjoner i 2016» fremgår det hvilken refusjonskategori den enkelte prosedyre er plassert i.

Det kan kreves refusjon for de radiologiske prosedyrene som inngår i kodeverket «Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer» (NCRP).

Se kodeveiledning og regelverk for finansiering av poliklinisk radiologi ved statlige helseinstitusjoner for detaljer, jf. merknad S1.

Et gyldig refusjonskrav må minst inneholde en kode for enten en diagnostisk undersøkelse eller en bildeveiledet intervensjon, samt det refusjonsbeløp som kreves, jf. merknad S1. 

Tabell S1: Refusjonskategorier og satser radiologi 

ModalitetRefusjonskategoriKronerMerknad
RøntgenRG116,5S1
RøntgenRG241S1
RøntgenRG3145S1
RøntgenRG4297S1
RøntgenRG5504S1
Computer TomografiCT1166S1
Computer TomografiCT2278S1
Computer TomografiCT3491S1
MRMR1408S1
MRMR2465S1
MRMR31 026S1
UltralydUL118S1
UltralydUL244S1
UltralydUL389S1
UltralydUL4331S1
IntervensjonINT199S1
IntervensjonINT2139S1
IntervensjonINT3759S1
IntervensjonINT42 020S1
 

2 Nukleærmedisin

Hovedregelen er at det til enhver poliklinisk nukleærmedisinsk prosedyre er knyttet én og bare én unik refusjonssats (kronebeløp). De prosedyrene det kan kreves refusjon for inngår i «Regelverk for finansiering av poliklinisk radiologi ved statlige helseinstitusjoner i 2016». Et gyldig refusjonskrav må i tillegg til en prosedyrekode alltid inneholde en tilleggskode for det radiofarmakum som benyttes. Se kodeveiledning og regelverket for finansiering av poliklinisk radiologi ved statlige helseinstitusjoner for detaljer, jf. merknad S1. I regelverkene for finansiering av poliklinisk radiologi fremgår også hvilken refusjonskategori den enkelte prosedyre er plassert i. 

Tabell S2: Refusjonskategorier og satser for nukleærmedisin inkludert PET 

RefusjonskategoriRefusjonMerknad
NM 1887S1
NM 21 122S1
NM 31 894S1
NM 43 567S1
NM 56 461S1
NM 610 054S1
NM 718 494S1
PET 14 244S1
PET25 150S!
PET35 724S1
PET 48 972S1
 

Merknad S1:

Se følgende dokumenter på Helsedirektoratet hjemmesider

-Kodeverket «Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer (NCRP)» er samordnet med andre prosedyrekodeverk og inngår nå i kodeverket for medisinske, kirurgiske og radiologiske prosedyrer (NCMP, NCSP og NCRP), jf. https://helsedirektoratet.no/helsefaglige-kodeverk
-«Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer (NCRP), kodeveiledning for 2016» inngår nå i Kodeveiledningen for ICD 10, NCMP, NCSP og NCRP, jf. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/regelverk-og-veiledning-for-kliniske-kodeverk-i-spesialisthelsetjenesten

Se følgende dokumentet på HELFOs nettsider (www.helfo.no):

-«Regelverk for finansiering av poliklinisk radiologi ved statlige helseinstitusjoner i 2016».

En samlet oppstilling av kodene i NCRP 2016 og de tilhørende refusjonskategorier fremgår av vedlegg A i regelverket.

0Kapittel 4 endret ved forskrifter 26 juni 2008 nr. 734 (i kraft 1 juli 2008), 15 des 2008 nr. 1393 (i kraft 1 jan 2009), 8 jan 2009 nr. 44, 26 juni 2009 nr. 906 (i kraft 1 juli 2009), 18 des 2009 nr. 1728 (i kraft 1 jan 2010), 23 juni 2010 nr. 961 (i kraft 1 juli 2010), 15 des 2010 nr. 1693 (i kraft 1 jan 2011), 19 des 2011 nr. 1430 (i kraft 1 jan 2012), 18 des 2012 nr. 1339 (i kraft 1 jan 2013), 25. juni 2013 nr. 766 (i kraft 1 juli 2013), 12 des 2013 nr. 1503 (i kraft 1 jan 2014), 24 juni 2014 nr. 870 (i kraft 1 juli 2014), 11 des 2014 nr. 1670 (i kraft 1 jan 2015), 14 des 2015 nr. 1475 (i kraft 1 jan 2016), 18 des 2015 nr. 1740 (i kraft 1 jan 2016), 5 feb 2016 nr. 101, 23 juni 2016 nr. 771 (i kraft 1 juli 2016).

Kapittel 5

Forskriften trer i kraft 1. januar 2008. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 1. desember 2000 nr. 1389 for godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved helseinstitusjoner på fylkeskommunal helseplan og ved statlige helseinstitusjoner.