Forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften)

DatoFOR-2007-12-19-1761
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endretFOR-2016-12-20-1848 fra 01.01.2017
EndrerFOR-2000-12-01-1389
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1994-08-05-55-§6-2, LOV-1997-02-28-19-§5-3, LOV-1999-07-02-61-§2-1a, LOV-1999-07-02-61-§4-1, LOV-1999-07-02-61-§5-5, LOV-1999-07-02-63-§5-1, LOV-2001-06-15-93-§53
Kunngjort15.01.2008   kl. 15.35
KorttittelPoliklinikkforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 19. desember 2007 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 2-1a fjerde ledd, § 4-1 annet ledd, § 5-5 nr. 1 og nr. 2, jf. lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) § 53 nr. 12, lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 5-1 siste ledd og lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 6-2.
Tilføyd hjemmel: Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-3 fjerde ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 26 feb 2008 nr. 192, 26 juni 2008 nr. 7.34, 25 nov. 2008 nr. 1265, 15 des 2008 nr. 1393, 7 jan 2009 nr. 28, 8 jan 2009 nr. 44, 26 juni 2009 nr. 906, 18 des 2009 nr. 1728, 6 jan 2010 nr. 9, 1 feb 2010 nr. 81, 23 juni 2010 nr. 961, 15 des 2010 nr. 1693, 29 juni 2011 nr. 702, 19 des 2011 nr. 1430, 18 des 2012 nr. 1339, 17 jan 2013 nr. 61, 25 juni 2013 nr. 766, 12 des 2013 nr. 1503, 24 juni 2014 nr. 870, 26 aug 2014 nr. 1114, 11 des 2014 nr. 1670, 22 juni 2015 nr. 748, 14 des 2015 nr. 1475, 17 des 2015 nr. 1728, 18 des 2015 nr. 1740, 5 feb 2016 nr. 101, 23 juni 2016 nr. 771, 20 des 2016 nr. 1848.

Kapittel 1

§ 1.Godtgjørelse av utgifter til poliklinisk helsehjelp ytes dersom helsepersonell er søkt for sykdom eller mistanke om sykdom, for legemsfeil, for veiledning i familieplanlegging, ved svangerskap og nedkomst.

Godtgjørelse av utgifter til slik helsehjelp som nevnt i første ledd ytes også i forbindelse med cervix-cytologiske undersøkelser som utføres etter innkalling som ledd i fastsatt screeningprogram.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1728 (i kraft 1 jan 2010).
§ 2.Pasienten skal normalt være henvist fra lege, kiropraktor, manuellterapeut, tannlege eller psykolog utenfor vedkommende sykehus for at godtgjørelse etter denne forskriften skal ytes. Pasienten kan også være henvist fra optiker til øyenlegespesialist/øyeavdeling utenfor vedkommende sykehus. Videre kan pasienter være henvist til poliklinisk tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet fra kommunal helse- og omsorgstjeneste eller sosialtjeneste.

Unntak gjelder for pasienten som på egen hånd oppsøker sykehusets akuttfunksjon som øyeblikkelig hjelp og hvor denne avdeling/funksjon finner det nødvendig å undersøke/behandle vedkommende. Det samme gjelder der det ved undersøkelse foretatt ved poliklinikk i en hovedspesialitet viser seg at vedkommende har en sykdom av en helt annen art som krever full undersøkelse ved poliklinikk i en annen hovedspesialitet uten sammenheng med utredning eller behandling av den første sykdomstilstanden.

Pasienten skal etter endt behandling tilbakeføres til henvisende instans med epikrise.

0Endret ved forskrifter 26 feb 2008 nr. 192, 7 jan 2009 nr. 28, 18 des 2009 nr. 1728 (i kraft 1 jan 2010), 26 aug 2014 nr. 1114 (i kraft 1 sep 2014), 22 juni 2015 nr. 748 (i kraft 1 juli 2015), 20 des 2016 nr. 1848 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3.
1.Godtgjørelse fra staten ytes etter regler og takster som er fastsatt i denne forskriften. Godtgjørelse ytes etter de takster som gjelder på behandlingstiden.
2.Godtgjørelse fra staten utbetales til det regionale helseforetaket som eier eller har driftsavtale med den helseinstitusjonen der den polikliniske helsehjelpen ytes, og direkte til statlige institusjoner som ikke er eid av et regionalt helseforetak. Helseinstitusjonen kan ikke kreve pasienten for den delen av godtgjørelsen som staten dekker.
0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1728 (i kraft 1 jan 2010), 20 des 2016 nr. 1848 (i kraft 1 jan 2017).
§ 4.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009), 18 des 2009 nr. 1728 (i kraft 1 jan 2010), 18 des 2009 nr. 1728 (i kraft 1 jan 2010), 23 juni 2010 nr. 961 (i kraft 1 juli 2010), 17 jan 2013 nr. 61, opphevet ved forskrift 20 des 2016 nr. 1848 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5.Ved krav om godtgjørelse av utgifter til poliklinisk helsehjelp skal helseinstitusjonen legge fram spesifisert regning for Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer. Regningen må foruten diagnose, tariffnummer og datum for utført helsehjelp inneholde alle opplysninger som er nødvendig for å avgjøre refusjonskravet. Fristen for å fremsette krav om godtgjørelse er fire måneder regnet fra utgangen av den måned behandlingen fant sted.

Helseinstitusjonen plikter å overføre regning, som nevnt i første ledd, elektronisk til Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer i samsvar med krav fastsatt av samme myndighet. Helseinstitusjonen skal følge Datatilsynets regler for sikring av personopplysninger.

Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer kan inngå avtale med et regionalt helseforetak om en særskilt oppgjørsordning for poliklinisk behandling eller undersøkelse foretatt ved helseinstitusjon som det regionale helseforetaket eier. Helsedirektoratet kan fastsette nærmere vilkår for inngåelse av slik avtale.

0Endret ved forskrifter 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009), 18 des 2009 nr. 1728 (i kraft 1 jan 2010).
§ 6.Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer skal revidere og kontrollere regningen for utført undersøkelse/behandling og utbetale godtgjørelsen snarest og senest en måned etter at regningen er mottatt.
0Endret ved forskrifter 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009), 18 des 2009 nr. 1728 (i kraft 1 jan 2010).
§ 7.Når en pasient blir erklært arbeidsufør, plikter helseinstitusjonen å sende blanketten «Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom» del A underskrevet av behandlende lege direkte til Arbeids- og velferdsetaten samme dag som konsultasjonen har funnet sted. Del B, C og D av blanketten leveres til medlemmet.

Legen skal på «Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom» dokumentere at medlemmet er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som skyldes sykdom eller skade. Dersom medlemmet ikke er i arbeidsrelatert aktivitet, og dette skyldes medisinske grunner som klart er til hinder for slik aktivitet, skal legen senest når arbeidsuførheten har vart i 8 uker utstede del II av «Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom».

«Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom» utstedes på blankett fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet og skal være fullstendig utfylt. Legen skal bygge utstedelsen av blanketten på en personlig undersøkelse av pasienten. Dokumentasjon av arbeidsuførhet bør som hovedregel ikke gis for et lengre tidsrom enn 14 dager om gangen. Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder tilsvarende for annet helsepersonell som er gitt anledning til å dokumentere arbeidsuførhet.

§ 8.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009), opphevet ved forskrift 20 des 2016 nr. 1848 (i kraft 1 jan 2017).
§ 9.Tvist om forståelsen av de enkelte punkter i avtale om godtgjørelse for utgifter til poliklinisk helsehjelp kan, hvis bestemmelser om behandling av tvister ikke er tatt inn i avtalen, bringes inn for Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer til avgjerd hvis begge parter er enige om det.
0Endret ved forskrifter 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009), 18 des 2009 nr. 1728 (i kraft 1 jan 2010).
§ 10.Helsedirektoratet kan i særlige tilfelle for et enkelt organ eller flere organer underlagt Helsedirektoratet, gjøre unntak fra forskriftene.
0Endret ved forskrift 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009).

Kapittel 2 (Opphevet)

0Kapitlet endret ved forskrifter 17 jan 2013 nr. 61, 23 juni 2016 nr. 771 (i kraft 1 juli 2016), opphevet ved forskrift 20 des 2016 nr. 1848 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel 3 - Generelle merknader 

Polikliniske pasienter versus innlagte pasienter

For vanlige polikliniske konsultasjoner og kortvarig observasjon skal pasienten registreres i det pasientadministrative systemet som poliklinisk og omsorgsnivå poliklinikk skal benyttes. Pasienten skal ikke registreres som innlagt i det pasientadministrative system.

Dersom pasienten blir innlagt ved sykehuset samme dag som den polikliniske konsultasjonen har funnet sted, skal pasienten registreres i det pasientadministrative systemet for innlagte. Sykehusoppholdet omfattes da ikke av den tilskuddsordning som er fastsatt i denne forskriften og poliklinisk refusjon etter denne forskriften skal ikke kreves. Dette gjelder uavhengig om det er sammenheng mellom den polikliniske konsultasjonen og årsaken til innleggelsen. Helsedirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om skillet mellom polikliniske og innlagte pasienter.

Så lenge en pasient er innlagt ved et sykehus er det ikke anledning til å kreve refusjon etter denne forskriften. Dette gjelder enten pasienten behandles ved en av sykehusets egne poliklinikker eller ved en poliklinikk utenfor sykehuset. 

Stjernetakster

Enklere laboratorieundersøkelser merket med *, er inkludert i ISF poliklinikk. Dette gjelder enkle kvantitative undersøkelser innen klinisk kjemi. Takster for mer ressurskrevende laboratorietjenester, som ikke er merket med *, kan kreves i tillegg. 

Konvensjonspasienter

I henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 5-3 skal folketrygden dekke utgifter for konvensjonspasienter og for medlemmer som ikke har bosted i Norge. 

Smittevern

Det ytes godtgjørelse for undersøkelse, behandling og kontroll for allmennfarlige smittsomme sykdommer når pasienten oppholder seg i Norge, selv om pasienten ikke er medlem av folketrygden, jf. forskrift av 1. januar 1995 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer.

0Endret ved forskrifter 15 des 2008 nr. 1393 (i kraft 1 jan 2009), 12 des 2013 nr. 1503 (i kraft 1 jan 2014), 20 des 2016 nr. 1848 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel 4 - Refusjonssatser 

R Laboratorieundersøkelser og prøver

For at medisinske laboratorier skal kunne kreve inn takstene, må virksomheten være godkjent i henhold til forskrift 1. desember 2000 nr. 1276 om medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet gitt i medhold av spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 fjerde ledd, § 4-1 og § 5-2 fjerde ledd. For at sykehus skal kunne kreve inn takstene, må laboratorievirksomheten være en del av den godkjente virksomheten ved sykehuset i henhold til bestemmelser gitt i medhold av spesialisthelsetjenesteloven § 4-1. 

1 Generelle takster 

Ref.Merkn.
Molekylærbiologiske teknikker
701aEnkel DNA/RNA-isolering eller felling28R2
701bOrganisk ekstrasjon av DNA/RNA52R2
701cPCR (polymerasekjedereaksjon) 1–2 primerpar84R2
701dTillegg per ekstra primerpar22R2
701eRevers transkripsjon28R2
701fSekvensering per DNA-tråd240R2
701gIn situ-hybridisering (1–3 prober)222R2
701hTillegg per probe utover 328R2
Andre
701jMåling av beinmineralinnhold – måling med DXA50R3b
701kTesting for human papiloma virus (HPV)305R3bb
 

Merknad R1:

Takstene i indremedisin, immunhematologi, mikrobiologi, serologi, virologi, patologi og klinisk kjemi er beregnet på spesialister innenfor disse fag, men kan benyttes av andre leger når særlige forhold tilsier det. Takstene innen patologi kan også benyttes av odontologer som har spesialkompetanse innen oral patologi. Det beregnes ikke tillegg for taking av prøven samtidig med honorar for undersøkelsen. 

Merknad R2:

Takstene kan kun benyttes av spesialister innen immunologi og transfusjonsmedisin, klinisk kjemi, medisinsk genetikk, medisinsk mikrobiologi og patologi ved regionsykehus, sentralsykehus, Det norske radiumhospital og Statens institutt for folkehelse. Takstene kan kun benyttes til pasientrettede og medisinsk faglige begrunnede analyser. Takstene gjelder ikke klamydia eller kommersielle kits til påvisning av infektiøse agens, med unntak av mykobakterier. Molekylærbiologiske takster som ikke er generelle, er nevnt under den enkelte spesialitet. Takstene under merknad R2 kan ikke kreves for HPV-testing, jf. takst 701k. 

Merknad R3:

Taking av EKG utløser ikke refusjon. 

Merknad R3b:

Takst 701j kan ikke benyttes ved screening-undersøkelser. Taksten kan kun kreves av spesialister innen endokrinologi, nukleærmedisin, radiologi, revmatologi eller andre med dokumentert spesialkunnskap innen fagområdet metabolske beinsykdommer. Taksten kan kun kreves én gang per år per pasient. 

Merknad R3bb:

Takst 701k kan kreves når kriteriene for HPV-testing i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft følges. Taksten kan også kreves når HPV-test anvendes i samsvar med veiledere eller retningslinjer for oppfølging av pasienter med screeningfunn eller etter behandling for livmorhalskreft eller forstadier til slik kreft. 

2 Klinisk nevrofysiologi 

Ref.Merkn.
Polygrafisk søvnregistrering
702aStasjonær polygrafisk langtidsregistrering og videometri1 360R4
702bAmbulatorisk polygrafisk søvnregistrering, ambulatorisk langtids-EEG med båndspiller816R5
EEG
702cTaking av standard EEG109R6
702dTolking av standard EEG82R6
702eTaking og tyding av spesielt arbeids- eller tidkrevende EEG299R7
702fNevrografi, elektromyografi, o.l.192R8
702gFremkalte responser114R9
 

Merknad R4:

Omfatter undersøkelse av minst 8 fysiologiske parametre under søvn. Taksten omfatter også langtids stasjonær EEG-registrering med varighet over 4 timer og langtids EEG med synkronisert videoopptak (videometri). 

Merknad R5:

Polygrafisk søvnregistrering må minst omfatte registrering og tolking av søvnstadier for at taksten skal kunne anvendes. 

Merknad R6:

I tillegg til spesialister innen klinisk nevrofysiologi, kan også nevrologer med særlig godkjenning fra Den norske lægeforening benytte takstene 702c og 702d. 

Merknad R7:

Takst 702e omfatter prematur, neonatal og perinatal registrering, samt langtidsreg. med varighet opptil 4 timer. 

Merknad R8:

Takstnummer 702f omfatter spesial-EMG, senresponser, dekrementreaksjoner, nevrofysiologiske sensibilitetsundersøkelser, dynamometri o.l. Taksten multipliseres i forhold til hvor mange av de aktuelle undersøkelsene som utføres, i henhold til de utarbeidede retningslinjer: «Bruk av spesialisttakster i klinisk nevrofysiologi ved offentlig godkjente sykehuslaboratorier», Norsk forening for klinisk nevrofysiologi 1998. 

Merknad R9:

Takst 702g omfatter SEP, VEP, AER, ERG og motorisk kortikal stimulering. 

3 Immunologi og transfusjonsmedisinR1
Ref.Merkn.
Blodtyping
703aABO-typing, Rh(D)-typing21
703bAndre spesielle typinger86
Undersøkelser av blodtypeantistoffer
703cEnkelt forlik23
703dFull antistoffscreening. Utvidet forlik39
703eOmfattende immunhematologisk undersøkelse (titrering og immunologisk utredning)71
703fAntistoffidentifisering117
703gDirekte antiglobulinreaksjon37
703hTerapeutisk tapping og tapping av autologt blod150
Påvisning av antistoff/antigen
703iImmunologisk kvantitering av enkeltprotein. Kvantitering av hemolytisk komplementaktivitet. Nefelometrisk kvantitering av revmatoid faktor22
703jIdentifikasjon og titrering av revmatoid faktor med indirekte hemagglutinasjonsteknikk22
703kAndre antistoff med indirekte hemagglutinasjonsteknikk44
703lImmunelektroforese. Immunfiksasjon, ett antiserum26R10
703llImmunelektroforese. Immunfiksasjon, per antiserum ut over ett22R10
703mPåvisning av antistoffer med indirekte immunfluorescensteknikk, ELISA- eller RIA-teknikk. Kvalitativ latex agglutinasjon for antigen eller antistoffpåvisning22
703nTillegg for titrering/kvantitering av autoantistoffer med indirekte immunfluorescensteknikk, ELISA- eller RIA-teknikk22
703oPåvisning av antistoff eller antigen ved immundiffusjon27
703pIdentifisering av platespesifikke antistoffer (MAIPA)297
703qPåvisning av spermieagglutinier22
Immunologiske undersøkelser av celler
703rMed 1–10 antisera254
703sMed 11 eller flere antisera388
Omfattende undersøkelse av lymfocytter fra perifert blod
703tStimulering av lymfocytter i kultur223
Lymfocyttransformasjonstest med ett antigen eller mitogen
703uTillegg for stimulering for hvert ytterligere antigen eller mitogen32
703vKvantitering av subpopulasjoner av lymfocytter ved hjelp av membranmarkører og væskestrømscytometri per antigen38
Serologiske allergiundersøkelser
703wKvantitering av immunglobulin E med RIA eller EIA22
703xKvantitering av allergen-spesifikke antistoff med RIA eller EIA33
703yIn vitro-allergitest for påvisning av spesielle IgE-antistoffer53
Testing av minimum 5 allergenspesifikke antistoff
Prøver på fagocytose og kjemotakse
703zNitroblue-tetrazoliumprøve (NTB) uten stimulering32
703æNitroblue-tetrazoliumprøve (NTB) med endotoxinstimulering37
703øKvantitativ fagocytoseprøve99
703åKvantitativ kjemotakseprøve101
Serologisk HLA-typing
703aaSerologisk HLA klasse I-typing173
703bbSerologisk HLA klasse II-typing248
703ccSerologisk HLA-typing, ett antigen118
703ddCrossmatch eller screening av HLA-antistoffer80
Andre analyser
703eeEnkle undersøkelser, kuldeagglutinasjon, hurtigprøve eller titrering18
703ffBlandet lymfocytt kultur (MLC)242
703ggPlasmautskifting565R11
703hhSubstitusjonsveske v/plasmautskifting (etter regning)R11
 

Merknad R10:

For immunelektroforese og immunfiksasjon, takst 703l, gjelder taksten for oppsett med ett antiserum, for hvert ytterligere antiserum, takst 703ll. 

Merknad R11:

Refusjon for plasmautskifting ytes kun etter godkjenning av Helse- og omsorgsdepartementet. I tillegg til selve undersøkelsen medgår det varierende og kostbar substitusjonsvæske som finansieres etter regning. 

4 Medisinsk mikrobiologi 

Ref.Merkn.
Bakteriologi (inkl. mykologi og parasittologi)R1
704aEnkel undersøkelse21
Gram- eller KOH-preparat som egen undersøkelse
Serotyping av S.pneumoniae, S.pyogenes, N.meningitidis
Dyrking av bakterier (inkl. enkel identifikasjon)
Dyrking av Trichomonas
Dyrking av gjærsopper (inkl. enkel identifikasjon)
Spirocheter, mørkefelt
Sterilitetskontroll av dialyse- eller infusjonsvæske
704bKomplisert undersøkelse22R12
Ziehl-Nielsen-preparat som egen undersøkelse
Malariaplasmodiser (mikroskopi)
ELISA/RIA/IF for påvisning av antigen/antistoff
Sterilitetskontroll av transfusjonsblod
Resistensundersøkelser lapp-/tablettmetoden (enkel undersøkelse, 5 eller færre midler – tillegg til dyrking)
Artsidentifikasjon ved utvidet biokjemisk testing (utenom enkel identifikasjon) av bakterier fra blod, spinalvæske o.l. (inkl. enkel identifikasjon)
Drikkevannsundersøkelser (filtermetoden)
Dyrking av borrelia
Dyrking av tarmpatogene bakterier (per agens)
Klamydia antigentest ELISA/IF
704cSpesialundersøkelser I28R12
Dyrking av blodkulturer, anaerobe bakterier, mykobakterier, muggsopper, dermatofyter
Resistensundersøkelser av mykobakterier (per middel)
Resistensundersøkelser lapp-/tablettmetoden (utvidet undersøkelse – > 5 midler – tillegg til dyrking)
Antibiotikakonsentrasjonsbestemmelser (mikrobiologisk metode)
Antikonsentrasjonsbestemmelser, EMIT/TDx o.l.
C. difficile toxin-undersøkelser
Fagtyping
Drikkevannsundersøkelser (rør)
Undersøkelse på protozoer og helminter i fæces med konsentrering
704dSpesialundersøkelser II66
Arts-/typeidentifikasjon av mykobakterier
Resistensbestemmelser av bakterier ved E-test (per 4 midler) eller ved automatisk MIC-avlesning (per 4 midler) eller med agar/buljongfortynningsmetoden per middel
Mykoplasma/ureaplasma (med identifikasjon)
Undersøkelser på protozoer og helminter med konsentrering og 2 farging
VirologiR1
704eEnkel undersøkelse23
Latex agglutinasjon for antigenpåvisning, hurtigprøve
ELISA/RIA/IF for påvising av antigen/antistoff
Klamydia antigentest ELISA/IF
704fKomplisert undersøkelse28
Klamydiadyrking
704gSpesialundersøkelser I53
Dyrking av virus i cellekultur
Identifikasjon/typing av virus i cellekultur med nøytraliserende typesera
Poding av egg eller på dyr per agens
PCR/LCR klamydia
704hSpesialundersøkelser II120
Enkel elektronmikroskopi
InfeksjonsserologiR1
704iUndersøkelser I12
VDRL/RPR
704jUndersøkelser II13
Kuldeagglutinasjon, hurtigprøve eller titrering
Indirekte hemagglutinasjon (IHA), masseundersøkelser
Revers hemagglutinasjon (HA), masseundersøkelser
704kEnkel undersøkelse20
Agglutinasjon med bakterieantigen per antigen
Antistreptolysintitrering
Antistafylolysintitrering
KBR med bakterieantigen og kardiolipin
ELISA/RIA, HBsAG masseundersøkelser
IHA, enkeltundersøkelser
Revers HA, enkeltundersøkelser
704lKomplisert undersøkelse23
Paul-Bunnells reaksjon med absorpsjoner
Hemolyse i gel, kvantitering
IHA kvantitering av antistoff
KBR og HI med virusantigen per antigen
ELISA RIA/IF for påvisning av antigen/antistoff, enkeltundersøkelse
704mMeget komplisert undersøkelse26
FTA-ABS
Nøytralisasjonsreaksjon virusantistoff per antigen
ELISA/RIA spesifikt IgM/IgA
704nSpesialundersøkelser I27R13
HIV-test
704oSpesialundersøkelse II43R14
TPI
Påvisning av spesifikt IgM ved sakkarosegradient
Toxoplasmose Dye Test
704pReferanseundersøkelser I298R15
HIV-konfirmasjonstest. Referanseprøve
704qReferanseundersøkelser II120
HCV-konfirmasjonstest. Referanseprøve
704rHIV-RNA kvantitering (teknisk utførelse og tolking)769R16
704sHIV-resistens analyse1 039R1
 

Merknad R12:

Bruk av takst 704c utelukker bruk av takst 704b på samme isolat. 

Merknad R13:

Takst 704n kan ikke benyttes ved screeningundersøkelser, herunder blodgiving, men kun ved sykdom eller mistanke om sykdom. Taksten betales i sin helhet av folketrygden. 

Merknad R14:

Folketrygden yter ikke godtgjørelse for prøver som utføres gratis for helseråd ved offentlig laboratorium etter smittevernloven. 

Merknad R15:

Takst 704p kan ikke benyttes ved screeningundersøkelser, herunder blodgiving, men kun ved sykdom eller mistanke om HIV-infeksjon. Taksten betales i sin helhet av folketrygden. 

Merknad R16:

Takst 704r kan kun benyttes av regionssykehus og Statens institutt for folkehelse. Taksten betales i sin helhet av folketrygden. 

5 Patologi

Ref.Merkn.
Fremstilling og granskning av histologiske prøver
705a1–2 blokker62R17, R19
705b3–7 blokker122R17, R19
705c8–19 blokker237R17, R19
705d20 blokker eller mer363R17, R19
Fremstilling og granskning av cytologiske prøver
705eCervico-vaginalutstryk26
705fAndre utstrykspreparater, inkl. væskebasert cytologi og punksjonscytologi78
705gPunksjonscytologi, prøvetaking og hurtigfarging171
Obduksjoner
705hRutineobduksjon1 207R18
705iSeparat nevropatologisk undersøkelse545R18
Immun- og enzymhistokjemiske undersøkelser på fiksert materiale
705j1–3 undersøkelser156R19
705k4 eller flere undersøkelser234R19
Immun- og enzymhistokjemiske undersøkelser på ufiksert materiale
705lFrysesnittundersøkelser, hurtigdiagnostikk84R19
705mImmun- og enzymhistokjemi, 1–10 undersøkelser303R19
705nImmun- og enzymhistokjemi, 11 eller flere undersøkelser452R19
705oElektronmikroskopiske undersøkelser909
Særskilte kvantitative undersøkelser
705pBilledanalyse452
705qVæskestrømscytometri (flow cytometri)452
Spesifisert legearbeid per påbegynt halvtime
705rMerarbeid53
 

Merknad R17:

Med histologiske prøver menes alt vev som ledsages av en remisse. I taksten er inkludert dypere snitt og spesialfarginger (ikke immun- og enzymhistokjemi). 

Merknad R18:

Takstene 705h og 705i godtgjøres av trygden i de tilfelle der dødsfallet har skjedd utenfor sykehus og der obduksjonen er rekvirert av lege. 

Merknad R19:

Takstnummer 705r kan brukes ved merarbeid ut over 1/2 time ved takstene 705a, 705b, 705l, utover 1 time ved takst 705c, 705d, utover 2 timer ved takst 705j, 705k, 705m og 705n. 

6 Medisinsk genetikk 

Ref.Merkn.
Cytogenetiske undersøkelser
706aKromosomundersøkelser453
706bTillegg for prometafaseundersøkelse268
706cTillegg for fluorescens in situ-hybridisering755
706dTillegg for etablering av fibroblastkultur769
706eTillegg for benmargceller og solide svulster1 007
Molekylærgenetiske undersøkelser
706fMutasjonsanalyse med PCR-basert metode119R21
706gMutasjonsanalyse med Southern blot-metode157R21
706hMutasjonsutredning med PCR-basert metode170R21
Biokjemiske undersøkelser
706iAnalyse av genprodukter og metabolitter1 161
706jTillegg for etablering av fibroblastkultur769
 

Merknad R20:

Takster innen medisinsk genetikk kan kun benyttes av godkjente spesialister innen faget. Takstene gjelder i tillegg kun undersøkelser av fødte individer. Dersom det er behov for genetisk veiledning, benyttes takstene M01, M02, M03a, M04a, M05a og M05b. 

Merknad R21:

Ved behov for reanalyse kan takstene benyttes flere ganger. 

7 Klinisk kjemi

Ref.Merkn.
*707aEnkle kvantitative undersøkelser. Taksten kan ikke kreves i tillegg til takstgruppene 1–64R1
Albumin/ALAT/ALP/Amylase/ASAT
Bikarbonat/Bilirubin, total eller fraksjon
CK
Fosfat
Glukose/GT
Hematogram, enkelt (Hb, Hct, EPK, LPK)
Jern
Kalium/Kalsium (total)/Klorid/Kolestrol (total)/Karbamid
(urea)/Kreatinin
LD/Lipase
Magnesium
Natrium/NT
PT
TIBC/Totalprotein/Triglyserider/Trombocytter/TT
Urinsyre (Urat)
707bMer kompliserte eller sammensatte analyser12
CK-MB
Manuell differensialtelling av leukocytter
Ferritin
Hormoner, vitaminer, medikamenter og særskilte metabolitter bestemt med fotometriske metoder (inkl. flammefotometri)
Immunologisk kvantitering av enkeltprotein
Kalsium (ionisert). Kolesterol (fraksjonert) Kreatinin clearance og tilsvarende
HbA1c
Laktat
Osmolalitet
Retikulocytter
Syre-base-status med blodgasser (komplett)
Thyreoideafunksjonsanalyser (T3, T4, fritt T4, TSH)
Utvidet hematogram (maskinell diff.telling, trombocytter)
707cMer kompliserte eller sammensatte analyser27
Atomabsorbsjonsspektrofotometri
Direkte bestemmelse av alkoholer, hormoner (ekskl. thyreoidea), medikamenter, vitaminer og andre organiske forbindelser (ekskl. ferritin) med immunometriske (eller tilsvarende) metodikk
Tynnskikt- eller papirkromatografisk undersøkelse av aminosyrer eller medikamenter
Elektroforetisk separasjon av proteiner, inkl. eventuell oppkonsentrering av materialet
Konkrementanalyse
Spermieundersøkelser (prøvepreparering, telling, morfologi- og motolitetsvurdering)
Immunelektroforese eller immunfiksasjon, ett antiserum
707ccImmunelektroforese eller immunfiksasjon, per antiserum ut over ett20
707dSærdeles kostbare og kompliserte analyser80
Særdeles tidkrevende funksjonsundersøkelser I
Belastningsundersøkelser med glukose, insulin, laktose, xylose, o.l. (inkl. de nødvendige prosedyrer). Bestemmelse av alkoholer, hormoner, medikamenter, stoffskifteprodukter og andre organiske forbindelser med kromatografisk eller immunometrisk metodikk etter forutgående ekstrasjon eller enzymbehandling
Høyoppløselig serumproteinelektroforese med direkte kvantitering av enkeltproteiner
707eSærdeles kostbare og kompliserte analyser159
Særdeles tidkrevende funksjonsundersøkelser II
Bestemmelse av alkoholer, hormoner, medikamenter, stoffskifteprodukter og andre organiske forbindelser med kromatografisk, immunometrisk eller massespektrometriskmetodikk etter forutgående kromatografisk separasjon. Bestemmelse av aminosyremønster med aminosyreanalysator
 

8 Nukleærmedisin (opphevet) 

9 Klinisk farmakologi 

Ref.Merkn.
709aDirekte bestemmelse av medikamenter og rusmidler28
Direkte bestemmelse av medikamenter og rusmidler med immunometrisk eller tilsvarende metodikk, kromatografisk metodikk (GC, HPLC eller tilsvarende) eller atomabsorbsjons-/flammefotometrisk metodikk
709bKvantitativ bestemmelse av medikamenter og rusmidler80
Kvantitativ bestemmelse av medikamenter og rusmidler med kromatografisk (GC, HPLC eller tilsvarende) metodikk, eller immunometrisk eller tilsvarende metodikk etter ekstrasjon eller enzymbehandling
709cBekreftende analyser av medikamenter og rusmidler157
Bekreftende analyser av medikamenter og rusmidler med massespektrometrisk (eller tilsvarende) metodikk eller frifraksjonsbestemmelse av legemidler
 

S Radiologi 

1 Radiologi

Hovedregelen er at det til enhver poliklinisk radiologisk prosedyre er knyttet én og bare én unik refusjonssats (kronebeløp). I «Regelverk for finansiering av poliklinisk radiologi ved statlige helseinstitusjoner i 2017» fremgår det hvilken refusjonskategori den enkelte prosedyre er plassert i.

Det kan kreves refusjon for de radiologiske prosedyrene som inngår i kodeverket «Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer» (NCRP), og fra utvalgte prosedyrer fra kodeverkene NCSP og NCMP. Se kodeveiledning og regelverk for finansiering av poliklinisk radiologi ved statlige helseinstitusjoner for detaljer, jf. merknad S1.

Et gyldig refusjonskrav må minst inneholde en kode for enten en diagnostisk undersøkelse eller en bildeveiledet intervensjon, samt det refusjonsbeløp som kreves, jf. merknad S1. 

Tabell S1: Refusjonskategorier og satser radiologi 

ModalitetRefusjonskategoriKronerMerknad
RøntgenRG116,5S1
RøntgenRG241,3S1
RøntgenRG3146S1
RøntgenRG4298S1
RøntgenRG5505S1
Computer TomografiCT1167S1
Computer TomografiCT2279S1
Computer TomografiCT3492S1
MRMR1409S1
MRMR2467S1
MRMR31 029S1
UltralydUL118,2S1
UltralydUL244S1
UltralydUL389,5S1
UltralydUL4333S1
IntervensjonINT1100S1
IntervensjonINT2140S1
IntervensjonINT3760S1
IntervensjonINT42 025S1
 

2 Nukleærmedisin

Hovedregelen er at det til enhver poliklinisk nukleærmedisinsk prosedyre er knyttet én og bare én unik refusjonssats (kronebeløp). De prosedyrene det kan kreves refusjon for inngår i «Regelverk for finansiering av poliklinisk radiologi ved statlige helseinstitusjoner i 2017». Et gyldig refusjonskrav må i tillegg til en prosedyrekode alltid inneholde en tilleggskode for det radiofarmakum som benyttes. Se kodeveiledning og regelverket for finansiering av poliklinisk radiologi ved statlige helseinstitusjoner for detaljer, jf. merknad S1. I regelverkene for finansiering av poliklinisk radiologi fremgår også hvilken refusjonskategori den enkelte prosedyre er plassert i. 

Tabell S2: Refusjonskategorier og satser for nukleærmedisin inkludert PET 

RefusjonskategoriRefusjonMerknad
NM 1890S1
NM 21 125S1
NM 31 900S1
NM 43 578S1
NM 56 480S1
NM 610 084S1
NM 718 549S1
PET 14 257S1
PET25 165S!
PET35 741S1
PET 48 999S1
 

Merknad S1:

Se følgende dokumenter på hjemmesidene til Direktoratet for e-helse:

-Kodeverket «Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer (NCRP)» er samordnet med andre prosedyrekodeverk og inngår nå i kodeverket for medisinske, kirurgiske og radiologiske prosedyrer (NCMP, NCSP og NCRP), jf. https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/prosedyrekodeverkene-kodeverk-for-medisinske-kirurgiske-og-radiologisk e-prosedyrer-ncmp-ncsp-og-ncrp
-«Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer (NCRP), kodeveiledning for 2017» inngår nå i Kodeveiledningen for ICD 10, NCMP, NCSP og NCRP, jf. https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/kodeveiledning-icd-10-ncsp-ncmp-og-ncrp

Regelverket for den polikliniske finansieringsordningen finnes på HELFOs nettsider (www.helfo.no):

-«Regelverk for finansiering av poliklinisk radiologi ved statlige helseinstitusjoner i 2017».
0Kapittel 4 endret ved forskrifter 26 juni 2008 nr. 734 (i kraft 1 juli 2008), 15 des 2008 nr. 1393 (i kraft 1 jan 2009), 8 jan 2009 nr. 44, 26 juni 2009 nr. 906 (i kraft 1 juli 2009), 18 des 2009 nr. 1728 (i kraft 1 jan 2010), 23 juni 2010 nr. 961 (i kraft 1 juli 2010), 15 des 2010 nr. 1693 (i kraft 1 jan 2011), 19 des 2011 nr. 1430 (i kraft 1 jan 2012), 18 des 2012 nr. 1339 (i kraft 1 jan 2013), 25. juni 2013 nr. 766 (i kraft 1 juli 2013), 12 des 2013 nr. 1503 (i kraft 1 jan 2014), 24 juni 2014 nr. 870 (i kraft 1 juli 2014), 11 des 2014 nr. 1670 (i kraft 1 jan 2015), 14 des 2015 nr. 1475 (i kraft 1 jan 2016), 18 des 2015 nr. 1740 (i kraft 1 jan 2016), 5 feb 2016 nr. 101, 23 juni 2016 nr. 771 (i kraft 1 juli 2016), 20 des 2016 nr. 1848 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel 5

Forskriften trer i kraft 1. januar 2008. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 1. desember 2000 nr. 1389 for godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved helseinstitusjoner på fylkeskommunal helseplan og ved statlige helseinstitusjoner.