Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 20. desember 2007 med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid § 4, § 7, § 8, § 10, § 17, § 18, § 19, § 24, § 30, § 31, § 32 og § 35 og lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar § 7.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. IX nr. 27 (direktiv 2009/23/EF), nr. 24 (direktiv 80/181/EØF endret ved direktiv 1999/103/EF og direktiv 2009/3/EF) og nr. 27b (direktiv 2004/22/EF), vedlegg II kap. XIX (beslutning nr. 768/2008/EU) og kap. IX (direktiv 2014/32/EU og direktiv 2014/31/EU).
Endringer: Endret ved forskrifter 16 des 2008 nr. 1399, 30 sep 2009 nr. 1225, 22 des 2009 nr. 1811, 15 des 2010 nr. 1741, 24 jan 2012 nr. 91, 16 nov 2012 nr. 1232, 5 des 2013 nr. 1416, 12 des 2013 nr. 1554, 11 april 2014 nr. 565, 2 des 2014 nr. 1515, 18 des 2015 nr. 1749, 17 des 2015 nr. 1887, 29 jan 2016 nr. 124, 25 april 2016 nr. 427, 10 aug 2016 nr. 981, 5 jan 2017 nr. 19.
Rettelser: 16.05.2008 (tabell 4, 6, 8), 26.05.2011 (EØS-henvisningsfeltet).

Kapittel 1 - Innledende bestemmelser

§ 1-1.Virkeområde

Denne forskriften inneholder utfyllende bestemmelser til lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid. Forskriften fastsetter i hvilke tilfeller det stilles krav til måleredskaper og målinger. Forskriften fastsetter også krav til måleredskaper og regler om målenheter, gebyrer og overtredelsesgebyr.

§ 1-2.Definisjoner

I denne forskriften menes med

a)autorisert representant: enhver fysisk eller juridisk person som er etablert i EØS, som har mottatt en skriftlig fullmakt fra en produsent til å opptre på produsentens vegne i forbindelse med spesifikke oppgaver
b)bruker: en fysisk eller juridisk person som eier eller disponerer måleredskapet og som ellers er ansvarlig for at målingen blir foretatt. Nærmere presisering av hvem som er bruker kan foretas i instrumentspesifikke forskrifter
c)CE-merking: merking hvor produsenten angir at måleredskapet oppfyller alle gjeldende krav i det harmoniserte regelverket som må innfris for å kunne påføre merket
d)distributør: enhver fysisk eller juridisk person som gjør et måleredskap tilgjengelig på markedet, med unntak av produsenten eller importøren
e)førstegangsgodkjenning: vedtak som fastslår at det aktuelle måleredskapet som selges er i overensstemmelse med de krav som er fastsatt i kapittel 4 avsnitt 5 om nasjonal samsvarsvurdering
f)første gang gjøre tilgjengelig på markedet: første gang det aktuelle måleredskapet gjøres tilgjengelig på EØS-markedet
g)gjøre tilgjengelig på markedet: enhver tilgjengeliggjøring av et måleredskap som ledd i næringsvirksomhet for distribusjon eller bruk på EØS-markedet, uavhengig av om det ytes vederlag
h)harmonisert standard: harmonisert standard som definert i forordning (EU) nr. 1025/2012 artikkel 2 nr. 1 bokstav c
i)importør: enhver fysisk eller juridisk person som er etablert i EØS, som første gang gjør et måleredskap fra et tredjeland tilgjengelig på EØS-markedet
j)instrumentspesifikk forskrift: forskrift som inneholder tekniske krav og andre krav til en eller flere bestemte typer måleredskaper eller målemetoder
k)kontroll: når det i forbindelse med et tilsyn undersøkes om et måleredskap når det brukes oppfyller kravene til måleredskapet
l)normativt dokument: dokument som inneholder tekniske spesifikasjoner vedtatt av Den internasjonale organisasjonen for legal metrologi (OIML)
m)oppfølgingskontroll: en kontroll av et måleredskap som gjennomføres som følge av en melding fra en bruker eller andre og som fastslår om måleredskapet når det brukes er i overensstemmelse med kravene til måleredskapet
n)ordinær kontroll: en kontroll av et måleredskap som fastslår om måleredskapet når det brukes er i overensstemmelse med kravene til måleredskapet
o)produsent: enhver fysisk eller juridisk person som produserer måleredskap eller som får et måleredskap konstruert eller produsert, og som enten markedsfører dette måleredskapet under sitt navn eller varemerke, eller tar det i bruk til egne formål
p)samsvarsvurdering: den prosess som påviser hvorvidt et måleredskap oppfyller de kravene som er fastsatt i eller i medhold av lov om målenheter, måling og normaltid
q)teknisk kontrollorgan: organ som utfører samsvarsvurderingsaktiviteter, og som er utpekt til å foreta samsvarsvurderinger etter bestemmelsene i denne forskriften og i henhold til lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan
r)typegodkjenning: vedtak som fastslår at en type måleredskap er i samsvar med de kravene som er fastsatt i kapittel 4 avsnitt 5 om nasjonal samsvarsvurdering.
0Endret ved forskrifter 5 des 2013 nr. 1416 (i kraft 1 jan 2014), 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016).

Kapittel 2 - Målenheter

§ 2-1.Bruk av målenheter

Det er ikke tillatt å bruke andre målenheter enn de gjeldende målenheter som er angitt i forskriften med mindre det er gjort unntak i kapitlet her. Gjeldende målenheter er fastsatt i samsvar med det internasjonale systemet for målenheter (SI-systemet). Definisjonene av SI-enhetene er i samsvar med definisjonene fastsatt av Generalkonferansen for mål og vekt (CGPM). I tillegg til SI-enhetene gjelder enkelte målenheter som er definert uavhengig av SI-systemet.

Det er likevel tillatt å bruke andre enheter innenfor sjøfart, luftfart og jernbanetrafikk dersom slike enheter er fastsatt i internasjonale konvensjoner eller avtaler som Norge er forpliktet til å følge.

§ 2-2.Tilleggsangivelser i ikke-gjeldende enheter

En størrelse (måleresultat) kan angis i andre enheter enn de som gjelder etter § 2-1 første ledd dersom angivelsen kommer i tillegg til en angivelse av størrelsen i gjeldende enheter. Måleredskaper som er angitt i § 3-1 kan likevel ikke vise størrelser i andre målenheter enn de gjeldende med mindre Justervesenet har fastsatt noe annet i instrumentspesifikk forskrift.

Angivelser i de gjeldende målenheter skal fremheves. Skriftlige eller trykte tilleggsangivelser i andre enheter må ikke ha større skriftstørrelse enn den skriftlige angivelsen i gjeldende målenheter.

§ 2-3.SI-grunnenhetene

Følgende SI-grunnenheter gjelder: 

Tabell 1. SI-grunnenhetene

StørrelseGrunnenhet
NavnSymbol
Lengdemeterm
Massekilogramkg
Tidsekunds
Elektrisk strømampereA
Termodynamisk temperaturkelvinK
Stoffmengdemolmol
Lysstyrkecandelacd
§ 2-4.Definisjoner av SI-grunnenhetene

SI-grunnenhetene har følgende definisjoner:

a)Enhet for lengde: En meter er lengden av den strekningen lyset tilbakelegger i tomt rom i løpet av 1/299 792 458 sekund
b)Enhet for masse: Et kilogram er massen av den internasjonale kilogramprototypen
c)Enhet for tid: Et sekund er 9 192 631 770 perioder av den stråling som svarer til overgangen mellom de to hyperfinnivåene i grunntilstanden for cesium 133-atomet
d)Enhet for elektrisk strøm: En ampere er den konstante elektriske strømmen som frambringer en gjensidig kraft på 0,2 mikronewton pr. meter leder når strømmen går gjennom hver av to rettlinjede parallelle, uendelig lange ledere med sirkulært og neglisjerbart lite tverrsnitt, og lederne er plassert i en meters innbyrdes avstand i tomt rom
e)Enhet for termodynamisk temperatur: En kelvin er brøkdelen 1/273,16 av den termodynamiske temperaturen til vannets trippelpunkt. Enheten kelvin og dens symbol K brukes også for å uttrykke et temperaturintervall eller en temperaturdifferanse. Termodynamisk temperatur (T) kan i tillegg til å uttrykkes i kelvin også uttrykkes i celsiustemperatur: 

Tabell 2. Navn og symbol for celsiustemperatur

StørrelseEnhet
NavnSymbol
CelsiustemperaturGrad celsius°C

Celsiustemperatur (t) er definert ved følgende likning: t = T - 273,15 K.

Enheten grad celsius er lik enheten kelvin, og et temperaturintervall eller en temperaturdifferanse kan også uttrykkes i grad celsius

f)Enhet for stoffmengde: Et mol er stoffmengden i et system som inneholder like mange elementære enheter som det er atomer i 0,012 kilogram av karbon 12. Når enheten mol nyttes, må elementærenhetene spesifiseres. Disse kan for eksempel være atomer, molekyler, ioner, elektroner, andre partikler eller spesifiserte grupper av slike partikler
g)Enhet for lysstyrke: En candela er lysstyrken i en gitt retning fra en kilde som sender ut monokromatisk stråling med frekvens 540 x 1012 herz og med en strålingsstyrke i den gitte retningen på 1/683 watt pr. steradian.
§ 2-5.Avledede SI-enheter

Avledede SI-enheter er samstemte (koherente) kombinasjoner av SI-grunnenhetene og/eller supplementenhetene i SI og blir dannet algebraisk ved multiplikasjon eller divisjon av disse. Dette gjelder blant annet: 

Tabell 3. Eksempler på avledede SI-enheter uttrykt ved grunnenhetene og supplementenhetene

StørrelseSI-enhet
NavnSymbol
Arealkvadratmeter
Volumkubikkmeter
Hastighetmeter pr. sekundm/s
Akselerasjonmeter pr. sekund i annenm/s2
Vinkelhastighetradian pr. sekundrad/s
Densitetkilogram pr. kubikkmeterkg/m³
Kinematisk viskositetmeter i annen pr. sekundm² /s
Massekonsentrasjonkilogram pr. kubikkmeterkg/m³
Konsentrasjonmol pr. kubikkmetermol/m³
Luminanscandela pr. kvadratmetercd/m²

Følgende avledede SI-enheter har egne navn og symboler: 

Tabell 4. Avledede SI-enheter som har eget navn og symbol

StørrelseSI-enhetUttrykt i
NavnSymbolAvledede enheterGrunnenheter og supplementenheter
Plan vinkelradianradm·m-1
Romvinkelsteradiansrm² ·m⁻²
FrekvenshertzHzs-1
KraftnewtonNm · kg·s-2
Trykk, spenningpascalPaN/m²m⁻¹ ·kg ·s-2
Energi, arbeid, varmejouleJN·mm² ·kg ·s-2
EffektwattWJ/sm² ·kg ·s-3
Elektrisk ladning, elektrisitetsmengdecoulombCA·s
Elektrisk potensial, spenning, potensialdifferens, elektromotorisk spenningvoltVJ/C = W/Ams ·kg ·s⁻³ ·A-1
KapasitansfaradFC/Vm⁻² ·kg⁻¹ ·s4 ·A2
ResistansohmΩV/A = 1/Sm² ·kg ·s⁻³ ·A-2
KonduktanssiemensSA/V = 1/Ohmm⁻² ·kg⁻¹ ·s³ ·A2
Magnetisk fluksweberWbV·sm² ·kg ·s⁻² ·A-1
Magnetisk flukstetthet, magnetisk induksjonteslaTWb/m²kg ·s⁻² ·A-1
InduktanshenryHV ·s/A = Wb/Am² ·kg ·s⁻² ·A-2
Lysfluks, lysstrømlumenlmcd·sr
IlluminansLuxlxlm/m²m⁻² ·cd·sr
Aktivitet for en radionuklidebecquerelBqs-1
Absorbert dose, spesifikk energi (tildelt), kermagrayGyJ/kgm² ·s-2
Doseekvivalent, miljødoseekvivalent, retningsdoseekvivalent, persondoseekvivalentsievertSvJ/kgm² ·s-2
Katalytisk aktivitetkatalKats⁻¹ ·mol
 

De avledede SI-enhetene radian og steradian har følgende definisjoner:

a)Enhet for vinkel: En radian er den vinkel mellom to radier som avgrenser en bue av sirkelens omkrets med en lengde lik radien
b)Enhet for romvinkel: En steradian er den romvinkel som med toppunkt i en kules sentrum avgrenser et areal av kuleoverflaten som er lik et kvadrat med sidekanter lik kuleradien.

De avledede SI-enhetene kan igjen brukes til å uttrykke andre avledede enheter på en enklere måte enn ved grunnenhetene. Dette gjelder blant annet: 

Tabell 5. Eksempler på avledede SI-enheter som kan uttrykkes ved kombinasjoner av grunnenheter og enheter med eget navn

StørrelseSI-enhet
NavnSymbolUttrykt i grunnenheter
Dynamisk viskositetpascal sekundPa.sm⁻¹ ·kg ·s-1
Kraftmomentmeter newtonm.Nm² ·kg ·s-2
Varmekapasitetjoule pr. kelvinJ/Km² ·kg ·s⁻² ·K-1
Spesifikk varmekapasitetjoule pr. kilogram kelvinJ/(kg.K)m² ·s⁻² ·K-1
Elektrisk feltstyrkevolt pr. meterV/mm ·kg ·s⁻³ ·A1
Permittivitetfarad pr. meterF/mm⁻³ ·kg⁻¹ ·s4 ·A-2
Molar entropijoule pr. mol kelvinJ/(mol. K)m² ·kg ·s⁻² ·K⁻¹ ·mol-1
§ 2-6.Desimale multipler av SI-enheter (prefikser)

Følgende prefikser brukes for å danne navn og symboler for desimale multipler av SI-enhetene: 

Tabell 6. Prefikser i SI

Faktorer som enhetene multipliseres medPrefiks
NavnSymbol
1024yottaY
1021zettaZ
1018exaE
1015petaP
1012teraT
109gigaG
106megaM
1 000kilok
100hektoh
10dekada
0,1decid
0,01centic
0,001millim
10-6mikroμ
10-9nanon
10-12pikop
10-15femtof
10-18attoa
10-21zeptoz
10-24yoktoy
 

Sammensatte prefikser, dvs. prefikser som dannes ved at flere av ovennevnte prefikser settes sammen, skal ikke brukes.

Navn og symbol for multipler av grunnenheten for masse dannes ved å føye prefiksene til betegnelsen gram (g), for eksempel milligram (mg).

§ 2-7.Spesielle navn på visse desimale multipler av SI-enheter

Følgende desimale multipler har spesielle navn: 

Tabell 7. Spesielle navn på desimale multipler av SI-enheter

StørrelseEnhet
NavnSymbolUttrykt i SI-enheter
Volumliterl eller L1 l = 1 dm³ = 0,001 m³
Massetonnt1 t = 1 Mg = 1 000 kg
Flatemålara1 a = 100 m²

SI-prefiksene kan brukes sammen med enhetene i tabell 7.

100 ar = 10 000 m² , kalles hektar (ha). 10 ar = 1 000 m² , kalles dekar (daa).

§ 2-8.Enheter som er definert ut fra SI-enheter, men som ikke er desimale multipler

Følgende enheter er definert ut fra SI-enhetene, men er ikke desimale multipler: 

Tabell 8. Enheter som er definert ut fra SI-enheter, men som ikke er desimale multipler

StørrelseEnhet
NavnSymbolUttrykt i SI-enheter
Tidminuttmin1 min = 60 s
timeh1 h = 60 min = 3 600 s
døgnd1 d = 24 h = 86 400 s
Vinkelgraddeg1 deg = π/180 rad
minutt1′ = 1 deg/60 = π/10 800 rad
sekund1″ = 1′/60 = π/648 000 rad
gon (nygrad)gon1 gon = π/200 rad
§ 2-9.Enheter som er definert uavhengig av SI-enhetene

Enhetene i tabell 9 er bare tillatt brukt midlertidig og bare til særskilte formål. Enhetene kan ikke brukes kombinert med SI-enhetene. 

Tabell 9. Enheter som er definert uavhengig av SI-enhetene

StørrelseNavnVerdi
Energielektronvolt (eV)1 eV omtrent lik 0,16021773 aJ
Lengdenautisk mil1 nautisk mil = 1 852 m
Trykkbar1 bar = 100 000 Pa
Hastighetknop1 knop = 1 nautisk mil pr. time
BlodtrykkmmHg1 mmHg = 133,322 Pa
Masse av edelstenerkarat1 karat = 200 mg
 

Enhetene nautisk mil og knop tillates bare brukt inntil videre i sjø- og luftfart, spesielt for navigasjon.

SI-prefiksene kan brukes sammen med enheten elektronvolt (eV).

§ 2-10.Bruk av enhetssymboler i skrift og trykk

I trykk settes enhetssymboler med rett (vertikal) skrift uavhengig av hvilken skrifttype som er brukt i den øvrige tekst. Enhetssymboler skrives uten flertallsendelse og uten etterfølgende punktum. Verdien av en størrelse skrives med avstand mellom måltall og enhet.

Navn og symboler for enheter skrives med små bokstaver, men er enheten basert på et personnavn, skrives første bokstav i symbolet med stor bokstav. Symbolet for enheten for volum (liter) kan likevel skrives med stor bokstav.

Når en avledet enhet er kvotient mellom enheter og denne skal skrives ut i et datasystem med begrenset utvalg av skrifttegn, skal kvotienten angis ved å skille teller og nevner med en skråbrøkstrek (/), eller ved å angi nevneren med negativ eksponent, f.eks. m/s eller ms⁻¹ for meter per sekund.

Et prefiks skrives uten mellomrom foran et enhetssymbol. Prefikset velges slik at det gir praktiske verdier av måltallene. Det er vanlig å velge prefiks som gir måltall mellom 0,1 og 1 000.

Kapittel 3 - Måleredskaper, målemetoder og bruksformål som det stilles krav til

§ 3-1.Måleredskaper underlagt krav når de selges eller tilbys for salg

Følgende måleredskaper er underlagt krav når de selges eller tilbys for salg:

a)Automatiske vekter
b)Avgassmålere
c)Elektrisitetsmålere som måler aktiv energi eller en kombinasjon av aktiv og reaktiv energi
d)Flasker brukt som målebeholdere
e)Flerdimensjonsmålere
f)Målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann
g)Ikke-automatiske vekter
h)Lengdemålingsinstrumenter
i)Lengdemål som måler nivået i tanker som brukes som grunnlag for beregning av økonomisk oppgjør, jf. § 3-4 annet ledd
j)Materielle lengdemål som skal brukes som grunnlag for beregning av økonomisk oppgjør, jf. § 3-4 annet ledd
k)Måletanker som brukes til å angi volum enten ved hjelp av fast merke, ved peiling eller på annen måte og som skal brukes som grunnlag for beregning av økonomisk oppgjør, jf. § 3-4 annet ledd
l)Opphenganordninger (slaktekroker)
m)Taksametre
n)Vannmålere
o)Varmemålere.
0Endret ved forskrifter 30 sep 2009 nr. 1225 (i kraft 1 jan 2010), 12 des 2013 nr. 1554 (i kraft 1 jan 2014), 29 jan 2016 nr. 124 (i kraft 20 april 2016), 10 aug 2016 nr. 981 (i kraft 1 sep 2016).
§ 3-2.Andre former for overdragelse av måleredskaper

Justervesenet kan i forskrift eller enkeltvedtak fastsette at det også skal gjelde krav til måleredskaper som overdras på annen måte enn ved salg.

§ 3-3.Unntak fra krav ved salg

Justervesenet kan i forskrift bestemme at måleredskaper angitt i § 3-1 likevel ikke skal være underlagt nærmere krav ved salg.

§ 3-4.Måleredskaper og målinger underlagt krav ved bruk til økonomisk oppgjør

Det er fastsatt krav ved bruk av følgende måleredskaper når måleresultatet brukes som grunnlag for beregning av økonomisk oppgjør:

a)Automatiske diskontinuerlige summeringsvekter, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1737 om krav til automatiske diskontinuerlige summeringsvekter
b)Automatiske gravimetriske fyllemaskiner, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1747 om krav til automatiske gravimetriske fyllemaskiner
c)Automatisk jernbanevekter, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1741 om krav til automatiske jernbanevekter
d)Instrumenter for automatisk veiing av enkeltmengder (catchvekt), jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1742 om krav til instrumenter for automatisk veiing av enkeltmengder (catchvekter)
e)Transportbåndvekter, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1736 om krav til transportbåndvekter
f)Elektrisitetsmålere som måler aktiv energi eller en kombinasjon av aktiv og reaktiv energi i et lavspenningsdistribusjonsnett, jf. forskrift 28. desember 2007 nr. 1753 om krav til elektrisitetsmålere
g)Flasker brukt som målebeholdere, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1732 om krav til flasker brukt som målebeholdere (måleflasker)
h)Flerdimensjonsmålere, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1746 om krav til instrumenter til flerdimensjonale målinger (flerdimensjonsmålere)
i)Målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1738 om krav til målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann
j)Ikke-automatiske vekter, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1735 om krav til ikke-automatiske vekter
k)Lengdemålingsinstrumenter, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1740 om krav til lengdemålingsinstrumenter
l)Lengdemål som måler nivået i tanker
m)Materielle lengdemål, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1739 om krav til materielle lengdemål
n)Måletanker, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1748 om krav til kalibrering av måletanker som brukes til beregning av økonomisk oppgjør.
o)Taksametre, jf. forskrift 1. oktober 2009 nr. 1226 om krav til taksametre.

Et måleredskap brukes til økonomisk oppgjør når resultatet av en måling danner grunnlaget for beregning av den pengeverdien (prisen) som skal betales eller gjøres opp på annen måte, herunder beregning av verdier ved handelstransaksjoner og direkte salg til publikum, fastsettelse av innholdet i ferdigpakkede varer, avgift, toll, skatt, premie, bonus, akkord, bøter, vederlag, godtgjørelse, erstatning eller betaling av lignende art.

Dersom det i produksjonen av en ferdigpakning brukes måleredskap som ikke er underlagt krav eller ikke oppfyller kravene til måleredskapet, skal innholdet i ferdigpakningen kontrolleres med et egnet måleredskap som er underlagt krav og som oppfyller kravene. Justervesenet kan i det enkelte tilfelle godta stikkprøvebasert egenkontroll.

0Endret ved forskrifter 30 sep 2009 nr. 1225 (i kraft 1 jan 2010), 5 des 2013 nr. 1416 (i kraft 1 jan 2014), 12 des 2013 nr. 1554 (i kraft 1 jan 2014), 29 jan 2016 nr. 124 (i kraft 20 april 2016), 10 aug 2016 nr. 981 (i kraft 1 sep 2016).
§ 3-5.Måleredskaper underlagt krav ved bruk til andre formål enn økonomisk oppgjør

Det er fastsatt krav ved bruk av ikke-automatiske vekter som benyttes til

a)å bestemme massen med henblikk på anvendelsen av en lov, forskrift eller ved sakkyndig uttalelser i forbindelse med rettssaker
b)å fremstille reseptpliktige legemidler i apoteker
c)å bestemme massen ved analyser foretatt i medisinske og farmasøytiske laboratorier.

Det er fastsatt krav ved bruk av personvekter som brukes til å bestemme masse i medisinsk praksis ved veiing av pasienter med sikte på overvåking, diagnostisering og medisinsk behandling.

§ 3-6.Justervesenets adgang til å vedta presiseringer og unntak under bruk

Justervesenet kan i forskrift eller enkeltvedtak fastsette nærmere bestemmelser om når et måleredskap anses for å brukes til et angitt bruksformål.

Justervesenet kan i forskrift bestemme at måleredskaper angitt i § 3-4 likevel ikke skal være underlagt nærmere krav under bruk.

Kapittel 4 – Krav ved salg av måleredskaper

0Kapitlet endret i sin helhet ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016).

Avsnitt 1 – Krav til alle måleredskaper ved salg

§ 4-1.Krav til måleredskaper som gjøres tilgjengelig på markedet

Måleredskaper som gjøres tilgjengelig på markedet, skal oppfylle kravene fastsatt i eller i medhold av lov om målenheter, måling og normaltid. Produsenten kan velge enhver teknisk løsning som oppfyller kravene.

0Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016).
§ 4-2.Krav til samsvarsvurdering

Måleredskaper nevnt i § 3-1 skal tilfredsstille kravene til nasjonal samsvarsvurdering i avsnitt 1 og 5. Dette gjelder likevel ikke følgende måleredskaper som skal tilfredsstille kravene til samsvarsvurdering etter EØS-avtalen i avsnitt 1 og 2:

a)Automatiske diskontinuerlige summeringsvekter, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1737 om krav til automatiske diskontinuerlige summeringsvekter
b)Automatiske gravimetriske fyllemaskiner, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1747 om krav til automatiske gravimetriske fyllemaskiner
c)Automatiske jernbanevekter, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1741 om krav til automatiske jernbanevekter
d)Avgassmålere, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1744 om krav til avgassmålere
e)Elektrisitetsmålere til bruk i husholdninger, næringsvirksomhet eller i lett industri, jf. forskrift om krav til elektrisitetsmålere
f)Flerdimensjonsmålere, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1746 om krav til instrumenter til flerdimensjonale målinger
g)Målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1738 om krav til målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann
h)Ikke-automatiske vekter, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1735 om krav til ikke-automatiske vekter
i)Instrumenter for automatisk veiing av enkeltmengder (catchvekter), jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1742 om krav til catchvekter
j)Lengdemålingsinstrumenter, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1740 om krav til lengdemålingsinstrumenter
k)Materielle lengdemål, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1739 om krav til materielle lengdemål
l)Taksametre, jf. forskrift 1. oktober 2009 nr. 1226 om krav til taksametre
m)Transportbåndvekter, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1736 om krav til transportbåndvekter
n)Vannmålere til bruk i husholdninger, næringsvirksomhet eller i lett industri, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1745 om krav til vannmålere
o)Varmemålere til bruk i husholdninger, næringsvirksomhet eller i lett industri, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1743 om krav til varmemålere.

Måleredskaper etter første ledd som allerede er solgt i EØS-området før 30. oktober 2006, skal ved videresalg likevel følge kravene til nasjonal samsvarsvurdering i avsnitt 1 og 5.

0Endret ved forskrifter 30 sep 2009 nr. 1225 (i kraft 1 jan 2010), 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016), 29 jan 2016 nr. 124 (i kraft 20 april 2016), 25 april 2016 nr. 427.
§ 4-3.Unntak fra krav til samsvarsvurdering

Måleredskaper kan framvises på messer, utstillinger, demonstrasjoner og lignende uten at samsvarsvurdering er gjennomført dersom tydelig merking klart angir at måleredskapet ikke er i samsvar med fastsatte krav og ikke kan gjøres tilgjengelig på markedet eller tas i bruk før det er brakt i samsvar med de kravene som gjelder for det aktuelle måleredskapet. Dette leddet gjelder ikke for ikke-automatiske vekter.

Justervesenet kan etter søknad i det enkelte tilfelle fatte vedtak om at et måleredskap som omfattes av § 3-1 skal være unntatt fra krav etter kapittelet her og instrumentspesifikke forskrifter før det selges. Slikt unntak kan kun gis hvis det ikke vil være krav til måleredskapet når det er i bruk og det ellers anses forsvarlig. Justervesenet kan sette vilkår for unntaket.

0Endret ved forskrifter 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016, tidligere § 4-6), 29 jan 2016 nr. 124 (i kraft 20 april 2016).
§ 4-4.Samsvarsmerking

Måleredskaper der det er besluttet samsvar, skal samsvarsmerkes med CE-merking og tilhørende metrologisk merking som angitt i § 4-9. Det er ikke tillatt å påføre samsvarsmerking hvis kravene til måleredskapet ikke er oppfylt.

0Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016, tidligere § 4-5).
§ 4-5.Opplysninger som skal følge måleredskapet

Informasjon om tillatte feilgrenser (toleranser), maksimums- og minimumsbelastning ved bruk og hvilke krav måleredskapet for øvrig skal tilfredsstille, skal følge måleredskapet sammen med beslutning om samsvar.

Opplysninger som er nødvendige for å sikre korrekt bruk av måleredskapet, skal være på norsk. Justervesenet kan i det enkelte tilfelle tillate at opplysningene er på svensk, dansk eller engelsk.

0Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016, tidligere § 4-4).

Avsnitt 2 – Krav til samsvarsvurdering etter EØS-avtalen

§ 4-6.Prosedyrer for samsvarsvurdering etter EØS-avtalen

Samsvarsvurderingen for de enkelte måleredskaper er bare tillatt utført etter prosedyrene i de modulene som fremgår av tabell 10. Innholdet i modulene er fastsatt i vedlegg 1 til forskriften. Produsenten velger selv hvilken av de følgende prosedyrene for samsvarsvurdering som skal benyttes: 

Tabell 10. Prosedyrer for samsvarsvurdering

MåleredskapBeskrivelse av prosedyre for samsvarsvurderingModuler
Vannmålere, varmemålere, elektrisitetsmålere, avgassmålere og taksametreEU-typeprøving og førstegangsverifikasjon
EU-typeprøving og samsvar med type basert på kvalitetssikring
av produksjonsprosessen.
Samsvar basert på full kvalitetssikring og
konstruksjonsundersøkelse
B + F

B + D

H1
Målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vannEU-typeprøving og førstegangsverifikasjon
EU-typeprøving og samsvar med type basert på kvalitetssikring
av produksjonsprosessen
Samsvar basert på full kvalitetssikring
og konstruksjonsundersøkelse
Samsvar basert på enhetsverifikasjon
B + F
B + D

H1

G
Materielle lengdemålSamsvar basert på produktverifikasjon
Kvalitetssikring av produksjonsprosessen
EU-typeprøving og samsvar med type basert på kvalitetssikring
av produksjonsprosessen
Samsvar basert på full kvalitetssikring
Samsvar basert på enhetsverifikasjon
F1
D1
B + D

H
G
Mekaniske systemer:
Transportbåndvekter, automatiske diskontinuerlige beholdervekter, jernbanevekter, catchvekter og automatiske gravimetriske fyllemaskiner
EU-typeprøving og samsvar med type basert på
kvalitetssikring av produksjonsprosessen
EU-typeprøving og samsvar med type basert på
kvalitetssikring av sluttprodukt
EU-typeprøving og førstegangsverifikasjon
Kvalitetssikring av produksjonsprosessen
Samsvar basert på produktverifikasjon
Samsvar basert på enhetsverifikasjon
Samsvar basert på full kvalitetssikring
og konstruksjonsundersøkelse
B + D

B + E

B + F
D1
F1
G
H1
Elektromekaniske instrumenter:
Transportbåndvekter, automatiske diskontinuerlige beholdervekter, jernbanevekter, catchvekter og automatiske gravimetriske fyllemaskiner
EU-typeprøving og samsvar med type basert på
kvalitetssikring av produksjonsprosessen
EU-typeprøving og samsvar med type basert på
kvalitetssikring av sluttprodukt
EU-typeprøving og førstegangsverifikasjon
Samsvar basert på enhetsverifikasjon
Samsvar basert på full kvalitetssikring
og konstruksjonsundersøkelse
B + D

B + E

B + F
G
H1
Elektroniske systemer eller systemer med programvare:
Transportbåndvekter, automatiske diskontinuerlige beholdervekter, jernbanevekter, catchvekter og automatiske gravimetriske fyllemaskiner
EU-typeprøving og samsvar med type basert på
kvalitetssikring av produksjonsprosessen
EU-typeprøving og førstegangsverifikasjon
Samsvar basert på enhetsverifikasjon
Samsvar basert på full kvalitetssikring
og konstruksjonsundersøkelse
B + D

B + F
G
H1
Mekaniske eller elektromekaniske instrumenter:
Lengdemålingsinstrumenter og flerdimensjonsmålere
Samsvar basert på produktverifikasjon
Kvalitetssikring ved inspeksjon og prøving av sluttprodukt
Kvalitetssikring av produksjonsprosessen
EU-typeprøving og førstegangsverifikasjon
EU-typeprøving og samsvar med type basert på
kvalitetssikring av sluttprodukt
EU-typeprøving og samsvar med type basert på
kvalitetssikring av produksjonsprosessen
Samsvar basert på full kvalitetssikring
Samsvar basert på full kvalitetssikring
og konstruksjonsundersøkelse
Samsvar basert på enhetsverifikasjon
F1
E1
D1
B + F
B + E

B + D

H
H1

G
Elektroniske instrumenter eller instrumenter som inneholder programvare:
Lengdemålingsinstrumenter og flerdimensjonsmålere
EU-typeprøving og førstegangsverifikasjon
EU-typeprøving og samsvar med type basert på
kvalitetssikring av produksjonsprosessen
Samsvar basert på full kvalitetssikring og konstruksjonsundersøkelse
Samsvar basert på enhetsverifikasjon
B + F
B + D

H1

G
Ikke-automatiske vekter med elektroniske innretninger og innretninger for måling av last som ikke benytter fjær å bringe lasten i likevektEU-typeprøving og førstegangsverifikasjon
EU-typeprøving og samsvar med type basert på
kvalitetssikring av produksjonsprosessen
Samsvar basert på enhetsverifikasjon
B + F
B + D

G
Ikke-automatiske vekter uten elektroniske innretninger og innretninger for måling av last som ikke benytter fjær å bringe lasten i likevektEU-typeprøving og førstegangsverifikasjon
EU-typeprøving og samsvar med type basert på
kvalitetssikring av produksjonsprosessen
Samsvar basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen
Samsvar basert på produktverifikasjon
Samsvar basert på enhetsverifikasjon
B + F
B + D

D1
F1
G
0Endret ved forskrifter 30 sep 2009 nr. 1225 (i kraft 1 jan 2010), 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016, tidligere § 4-11), 29 jan 2016 nr. 124 (i kraft 20 april 2016).
§ 4-7.Krav ved samsvarsvurdering etter EØS-avtalen

Kravene fastsatt i instrumentspesifikke forskrifter anses oppfylt når måleredskapene er i samsvar med

1.harmonisert standard eller deler av denne som det er offentliggjort en henvisning til i Den europeiske unions tidende, eller
2.de deler av et normativt dokument som er offentliggjort i en liste i Den europeiske unions tidende.

Dersom et måleredskap bare er delvis i samsvar med harmonisert standard eller normativt dokument som nevnt i første ledd, skal det antas samsvar med de grunnleggende kravene som tilsvarer de elementer i standarden eller det normative dokumentet, som måleredskapet samsvarer med.

0Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016, tidligere § 4-12).
§ 4-8.Virkning av gyldig samsvarsvurdering etter EØS-avtalen

Måleredskaper som tilfredsstiller kravene gitt i eller i medhold av lov om målenheter, måling og normaltid, skal ikke hindres gjort tilgjengelig på markedet og/eller tatt i bruk under henvisning til forhold som er regulert i eller i medhold av lov om målenheter, måling og normaltid.

Det er ikke tillatt å gjøre måleredskaper som ikke oppfyller kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften tilgjengelig på markedet, uansett om måleredskapet for øvrig oppfyller kravene i de aktuelle instrumentspesifikke forskriftene.

0Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016, tidligere § 4-15).
§ 4-9.Krav til merking ved samsvarsvurdering etter EØS-avtalen

CE-merking og supplerende metrologisk merking skal påføres før måleredskapet første gang gjøres tilgjengelig på markedet. CE-merking og supplerende metrologisk merking kan påføres måleredskapet under produksjonsprosessen hvis det er berettiget. Forrige setning gjelder ikke for ikke-automatiske vekter. Samsvarsmerkingen består av

a)CE-merking
b)supplerende metrologisk merking
c)identifikasjonsnummeret til det aktuelle tekniske kontrollorganet.

CE-merkingen skal være i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 765/2008 artikkel 30, som inntatt i EØS-vareloven. De generelle prinsippene i artikkel 30 gjelder også, mutatis mutandis, til den supplerende metrologiske merkingen.

Den supplerende metrologiske merkingen består av bokstaven «M» og de siste to sifrene i årstallet for påføring, omgitt av et rektangel. Rektangelets høyde skal være lik høyden til CE-merkingen. Den supplerende metrologiske merkingen skal følge umiddelbart etter CE-merkingen.

Identifikasjonsnummeret til det aktuelle tekniske kontrollorgan skal, dersom organet er involvert i produksjonskontrollfasen som nevnt i vedlegg 1, følge etter CE-merkingen og den supplerende metrologiske merkingen. Forrige setning gjelder ikke for ikke-automatiske vekter. Identifikasjonsnummeret skal påføres av det tekniske kontrollorganet, eller av produsent eller dennes representant etter instruksjon av det tekniske kontrollorganet.

Dersom måleredskapet består av en rekke komponenter som virker sammen, men som ikke er underenheter, skal CE-merking og supplerende metrologisk merking påføres på målerens hovedkomponent. Dette avsnittet gjelder ikke for ikke-automatiske vekter.

CE-merkingen og den supplerende metrologiske merkingen skal påføres måleredskapet eller måleredskapets merkeskilt, og være synlig, uutslettelig og varig. Dersom det ikke er mulig eller ønskelig på grunn av måleredskapets art å påføre CE-merking og supplerende metrologisk merking, skal merkingene påføres på eventuell emballasje og i følgedokumenter. Det berørte tekniske kontrollorgans identifikasjonsnummer skal være uutslettelig eller selvdestruerende ved fjerning. Forrige setning gjelder ikke for ikke-automatiske vekter.

0Endret ved forskrifter 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016, tidligere § 4-14), 29 jan 2016 nr. 124 (i kraft 20 april 2016).
§ 4-10.Samsvarsvurdering etter EØS-avtalen

Samsvarsvurdering skal foretas av teknisk kontrollorgan. Produsenten kan fritt velge mellom tekniske kontrollorgan som er utpekt til å kunne utføre samsvarsvurderinger for den aktuelle typen måleredskap.

0Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016).
§ 4-11.Krav til EU-samsvarserklæring
1.EU-samsvarserklæringen skal erklære at kravene fastsatt i eller i medhold av lov om målenheter, måling og normaltid er påvist oppfylt.
2.EU-samsvarserklæringen skal ha oppbygging som angitt i vedlegg 2, inneholde de elementer spesifisert i de relevante moduler angitt i vedlegg 1 og kontinuerlig oppdateres. EU-samsvarserklæringen skal oversettes til norsk, svensk, dansk eller engelsk.
3.Dersom et måleredskap omfattes av mer enn én rettsakt hvor EU-samsvarserklæring er påkrevd, skal det utarbeides kun én EU-samsvarserklæring for alle slike rettsakter. EU-samsvarserklæringen skal identifisere de relevante rettsaktene og hvor disse er publisert.
4.Ved å utarbeide EU-samsvarserklæringen, påtar produsenten seg ansvaret for at måleredskapet oppfyller kravene fastsatt i eller i medhold av lov om målenheter, måling og normaltid når det første gang gjøres tilgjengelig på EØS-markedet.
0Tilføyd ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016).
§ 4-12.Teknisk dokumentasjon ved samsvarsvurdering etter EØS-avtalen

For samsvarsvurderinger som skal foretas av teknisk kontrollorgan, skal produsenten fremlegge teknisk dokumentasjon der det er relevant.

Den tekniske dokumentasjonen skal på en tydelig måte beskrive måleredskapets konstruksjon, produksjon og virkemåte, og skal gjøre det mulig å vurdere om måleredskapet er i samsvar med relevante krav fastsatt i instrumentspesifikke forskrifter.

Den tekniske dokumentasjonen skal være tilstrekkelig detaljert til å sikre følgende:

a)definisjon av måletekniske egenskaper
b)at de produserte måleredskapenes måleytelser kan reproduseres når de er riktig innstilte med høvelige hjelpemidler
c)måleredskapets integritet (f.eks. dokumentasjon om type plombering og identifikasjon av programvare).

Den tekniske dokumentasjonen skal i den grad det er relevant for vurdering og identifikasjon av type eller måleredskap, omfatte følgende:

a)en generell beskrivelse av måleredskapet
b)overordnede konstruksjons- og produksjonstegninger og planer over komponenter, underenheter, kretser osv.
c)produksjonsmetoder som sikrer enhetlig produksjon
d)eventuelt en beskrivelse av de elektroniske anordningene med tegninger, diagrammer, flytskjemaer med logiske og generelle opplysninger om programvare, som forklarer egenskaper og virkemåte
e)nødvendige beskrivelser og forklaringer for å forstå bokstav b), c) og d), herunder måleredskapets virkemåte
f)en liste over de standarder og normative dokumenter, som nevnt i § 4-7, som helt eller delvis skal anvendes
g)beskrivelser av løsninger som benyttes for å oppfylle grunnleggende krav, dersom standardene eller de normative dokumentene nevnt i § 4-7 ikke er anvendt, inkludert en liste over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er benyttet
h)resultater av konstruksjonsberegninger, kontrollundersøkelser osv.
i)EU-typeprøvingssertifikater eller EU-sertifikater for konstruksjonsundersøkelse for måleredskaper som inneholder deler som er identiske med dem som inngår i konstruksjonen
j)relevante testresultater, om nødvendig, for å påvise at type eller måleredskap er i samsvar med
1.kravene fastsatt i instrumentspesifikke forskrifter under angitte driftsbetingelser og under angitte miljøforstyrrelser
2.holdbarhetsspesifikasjoner for gassmålere, vannmålere, varmemålere og målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann.

Det skal antas samsvar med de relevante tester nevnt i bokstav j ovenfor dersom tilsvarende tester er utført i samsvar med relevante dokumenter nevnt i § 4-7 og dersom testresultatene sikrer samsvar med de grunnleggende krav. Dette avsnittet gjelder ikke for ikke-automatiske vekter.

Produsenten skal angi hvor plomberinger og merker er anbrakt. Produsenten skal også angi vilkårene for kompatibilitet med grensesnitt og underenheter dersom det er relevant.

Dokumenter og korrespondanse i forbindelse med samsvarsvurderingen skal være på norsk, engelsk, svensk, dansk eller annet språk som godtas av det tekniske kontrollorganet.

0Endret ved forskrifter 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016, tidligere § 4-13), 29 jan 2016 nr. 124 (i kraft 20 april 2016).
§ 4-13.Måleredskaper som oppfyller kravene i direktiv 2009/23/EF og 2004/22/EF

Måleredskaper som oppfyller kravene i direktiv 2009/23/EF og direktiv 2004/22/EF og første gang ble gjort tilgjengelig på markedet før 20. april 2016, kan fortsatt gjøres tilgjengelig på markedet og/eller tas i bruk etter denne dato.

Sertifikater utstedt i henhold til direktiv 2009/23/EF og direktiv 2004/22/EF er gyldig også etter 20. april 2016.

0Tilføyd ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016).

Avsnitt 3 – Krav til økonomiske aktørers forpliktelser ved samsvarsvurdering etter EØS-avtalen

§ 4-14.Produsentens forpliktelser
1. Når produsenten første gang gjør sine måleredskaper tilgjengelige på markedet og/eller tar disse i bruk, skal han/hun sikre at måleredskapene er konstruert og fremstilt i henhold til krav fastsatt i eller i medhold av lov om målenheter, måling og normaltid.
2. Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen som vist til i § 4-12. Produsenten skal gjennomføre eller få gjennomført den relevante samsvarsvurderingsprosedyren, jf. § 4-6 tabell 10.

Når produsenten gjennom samsvarsvurderingsprosedyren har fått dokumentert at måleredskapet oppfyller de gjeldende krav i eller i medhold av lov om målenheter, måling og normaltid, skal produsenten utarbeide en EU-samsvarserklæring, og påføre CE-merking og supplerende metrologisk merking.

3. Produsenten skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen og EU-samsvarserklæringen i 10 år etter at måleredskapet første gang ble gjort tilgjengelig på markedet.
4. Produsenten skal sørge for at det finnes prosedyrer som sikrer at serieproduserte måleredskaper er i overensstemmelse med krav fastsatt i eller i medhold av lov om målenheter, måling og normaltid. Det skal tas nødvendig hensyn til endringer ved måleredskapets konstruksjon eller kjennetegn, endringer i harmoniserte standarder, normative dokumenter og andre tekniske spesifikasjoner, som det er henvist til for å dokumentere at måleredskapet oppfyller kravene.

Når det anses hensiktsmessig med hensyn til måleredskapets yteevne, skal produsenten gjennomføre stikkprøver av måleredskaper som er gjort tilgjengelige på markedet, undersøke, og om nødvendig føre et register over klager, over måleredskaper som ikke oppfyller kravene og over måleredskaper som er trukket tilbake. Produsenten skal holde distributørene informert om enhver slik overvåkning.

5. Produsenten skal sørge for at måleredskaper som han/hun første gang har gjort tilgjengelige på markedet, er påført et type-, parti- eller serienummer, eller en annen form for angivelse som gjør det mulig å identifisere måleredskapet. Dersom dette ikke er mulig på grunn av måleredskapets størrelse eller art, skal opplysningene fremgå av et dokument som er vedlagt måleredskapet og på eventuell emballasje, i henhold til bestemmelsen i kapittel 2 i de instrumentspesifikke forskriftene om «opplysninger som skal påføres eller følge (det aktuelle måleredskapet)». Forrige setning gjelder ikke for ikke-automatiske vekter.
6. Produsenten skal angi følgende på måleredskapet;
a)produsentens navn,
b)produsentens registrerte firmanavn eller registrerte varemerke, og
c)postadresse hvor produsenten kan kontaktes.

Dersom dette ikke er mulig, skal opplysningene fremgå av et dokument som er vedlagt måleredskapet og på eventuell emballasje, i henhold til bestemmelsen i kapittel 2 i de instrumentspesifikke forskriftene om «opplysninger som skal påføres eller følge (det aktuelle måleredskapet)». Adressen skal angi kun ett sted hvor produsenten kan kontaktes. Kontaktinformasjonen skal være på et språk som lett kan forstås av sluttbrukere og markedstilsynsmyndigheter.

7. Produsenten skal sørge for at en kopi av EU-samsvarserklæringen, samt bruksanvisning og informasjon i henhold til bestemmelsen i kapittel 2 i de instrumentspesifikke forskriftene om «opplysninger som skal påføres eller følge (det aktuelle måleredskapet)», er vedlagt når måleredskapet første gang gjøres tilgjengelig på markedet. Opplysninger som er nødvendige for å sikre korrekt bruk av måleredskapet skal være på norsk. Justervesenet kan i det enkelte tilfelle tillate at opplysningene er på svensk, dansk eller engelsk. Bruksanvisning, informasjon og merking skal være klar, tydelig og forståelig.

For ikke-automatiske vekter trenger ikke EU-samsvarserklæring å ligge ved, og bruksanvisning og informasjon trenger ikke å være i henhold til bestemmelsen i kapittel 2 i de instrumentspesifikke forskriftene om «opplysninger som skal påføres eller følge (det aktuelle måleredskapet)».

8. Dersom en produsent anser eller har grunn til å tro at et måleredskap som han første gang har gjort tilgjengelig på markedet, ikke oppfyller kravene i eller i medhold av lov om målenheter, måling og normaltid, skal produsenten umiddelbart gjennomføre de korrigerende tiltak som er nødvendige for at måleredskapet oppfyller kravene, og om nødvendig forby måleredskapet omsatt eller trekke det tilbake. Dersom måleredskapet medfører risiko, skal produsenten videre umiddelbart informere de relevante nasjonale myndigheter i de land hvor han/hun har gjort måleredskapet tilgjengelig på EØS-markedet. Det skal særlig gis opplysninger om den manglende overensstemmelse og om eventuelle korrigerende tiltak som er truffet.
9. Ved forespørsel fra en relevant nasjonal myndighet, skal produsenten samarbeide med denne om ethvert tiltak som treffes for å redusere risiko fra de måleredskaper som produsenten har gjort tilgjengelig på markedet første gang.
0Tilføyd ved forskrifter 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016), 29 jan 2016 nr. 124 (i kraft 20 april 2016), endret ved forskrift 25 april 2016 nr. 427.
§ 4-15.Autorisert representants forpliktelser
1. Produsenten kan utpeke en autorisert representant ved skriftlig fullmakt.

Følgende forpliktelser skal ikke være omfattet av den autoriserte representantens fullmakt;

a)krav i § 4-14 punkt 1
b)krav om å utarbeide teknisk dokumentasjon, jf. § 4-14 punkt 2.
2. Autorisert representant skal utføre de oppgaver som er spesifisert i fullmakten som er mottatt fra produsenten. Fullmakten skal minst tillate den autoriserte representanten å gjøre følgende:
a)overholde § 4-14 punkt 3 til rådighet for de nasjonale markedstilsynsmyndighetene,
b)ved forespørsel, å samarbeide med de relevante nasjonale myndigheter om ethvert tiltak som treffes for å redusere risiko fra de måleredskaper som er omfattet av representantens fullmakt.
0Tilføyd ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016).
§ 4-16.Importørs forpliktelser
1. Importør skal kun første gang gjøre tilgjengelig på markedet måleredskaper som oppfyller kravene i eller i medhold av lov om målenheter, måling og normaltid.
2. Importøren skal før han/hun gjør et måleredskap første gang tilgjengelig på markedet og/eller tar et måleredskap i bruk, sørge for at
a)produsenten har gjennomført den relevante samsvarsvurderingsprosedyren, jf. § 4-6 tabell 10,
b)produsenten har utarbeidet den tekniske dokumentasjonen,
c)måleredskapet er påført CE-merkingen og den supplerende metrologiske merkingen,
d)et eksemplar av EU-samsvarserklæringen og de nødvendige dokumenter er vedlagt måleredskapet, og
e)produsenten har oppfylt kravene i § 4-14 punkt 5 og 6.

Dersom en importøren anser eller har grunn til å tro at et måleredskap ikke oppfyller kravene fastsatt i eller i medhold av lov om målenheter, måling og normaltid, skal han/hun ikke gjøre måleredskapet tilgjengelig på markedet første gang eller ta det i bruk før det oppfyller kravene. Dersom måleredskapet medfører risiko, skal importøren informere produsenten og markedstilsynsmyndighetene om dette.

3. Importør skal angi følgende på måleredskapet;
a)importørens navn,
b)importørens registrerte firmanavn eller registrerte varemerke, og
c)postadresse hvor importør kan kontaktes.

Dersom dette ikke er mulig, skal opplysningene fremgå av et dokument som er vedlagt måleredskapet og på eventuell emballasje, i henhold til bestemmelsen i kapittel 2 i de instrumentspesifikke forskriftene om «opplysninger som skal påføres eller følge (det aktuelle måleredskapet)». Kontaktinformasjonen skal være på et språk som lett kan forstås av sluttbrukere og markedstilsynsmyndigheter.

4. Importør skal sørge for at det ved måleredskapet er vedlagt bruksanvisning og informasjon i henhold til bestemmelsen i kapittel 2 i de instrumentspesifikke forskriftene om «opplysninger som skal påføres eller følge (det aktuelle måleredskapet)». For ikke-automatiske vekter trenger ikke bruksanvisning og informasjon å være i henhold til bestemmelsen i kapittel 2 i de instrumentspesifikke forskriftene om «opplysninger som skal påføres eller følge (det aktuelle måleredskapet)». Bruksanvisning og informasjon skal være på norsk. Justervesenet kan i det enkelte tilfelle tillate at opplysningene er på svensk, dansk eller engelsk.
5. Importør skal sørge for at måleredskaper han/hun har ansvar for, lagres og transporteres på en slik måte at måleredskapets overensstemmelse med kravene fastsatt i eller i medhold av lov om målenheter, måling og normaltid ikke settes i fare.
6. § 4-14 punkt 4 andre avsnitt gjelder også for importør.
7. § 4-14 punkt 8 gjelder også for importør.
8. Importør skal oppbevare EU-samsvarserklæringen i 10 år etter at måleredskapet er gjort tilgjengelig på EØS-markedet første gang, til rådighet for markedstilsynsmyndighetene. Importør skal sørge for at den tekniske dokumentasjonen kan gjøres tilgjengelig til markedstilsynsmyndighetene ved forespørsel.
9. § 4-14 punkt 9 gjelder også for importør.
0Tilføyd ved forskrifter 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016), 29 jan 2016 nr. 124 (i kraft 20 april 2016), endret ved forskrift 25 april 2016 nr. 427.
§ 4-17.Distributørens forpliktelser
1.Distributøren skal handle med rimelig aktsomhet med hensyn til kravene fastsatt i eller i medhold av lov om målenheter, måling og normaltid når denne gjør et måleredskap tilgjengelig på markedet og/eller tar det i bruk.
2.Før distributøren gjør et måleredskap tilgjengelig på EØS-markedet og/eller tar det i bruk, skal han verifisere at
a)måleredskapet er påført CE-merking og supplerende metrologisk merking,
b)dokumentene nevnt i § 4-14 punkt 7 første setning samt nødvendige dokumenter er vedlagt måleredskapet. Opplysninger som er nødvendige for å sikre korrekt bruk av måleredskapet skal være på norsk. Justervesenet kan i det enkelte tilfelle tillate at opplysningene er på svensk, dansk eller engelsk, og
c)produsent og importør har oppfylt kravene i henholdsvis § 4-14 punkt 5 og 6 og § 4-16 punkt 3.

Dersom en distributøren anser eller har grunn til å tro at et måleredskap som denne har gjort tilgjengelig på EØS-markedet ikke oppfyller kravene fastsatt i eller i medhold av lov om målenheter, måling og normaltid, skal ikke måleredskapet gjøres tilgjengelig på EØS-markedet eller tas i bruk før det oppfyller kravene. Dersom måleredskapet medfører risiko, skal distributøren videre informere produsenten eller importøren samt markedstilsynsmyndighetene om dette.

3.Distributøren skal sørge for at måleredskaper han har ansvar for, lagres og transporteres på en slik måte at måleredskapets overensstemmelse med kravene fastsatt i eller i medhold av lov om målenheter, måling og normaltid ikke settes i fare.
4.Distributøren skal så raskt som mulig sørge for å overholde § 4-14 punkt 8 for de måleredskaper han har gjort tilgjengelige på markedet eller tatt i bruk.
5.§ 4-14 punkt 9 gjelder også for distributør.
0Tilføyd ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016), endret ved forskrift 25 april 2016 nr. 427.
§ 4-18.Tilfeller hvor produsentens forpliktelser gjelder for importør og distributør

Importør eller distributør anses som produsent og er underlagt bestemmelsene som gjelder for denne i § 4-14 dersom denne

a)gjør et måleredskap tilgjengelig på markedet første gang under sitt navn eller varemerke, eller
b)gjør endringer på et måleredskap som allerede er gjort tilgjengelig på markedet første gang, på en slik måte at det kan påvirke måleredskapets overensstemmelse med kravene fastsatt i eller i medhold av lov om målenheter, måling og normaltid
0Tilføyd ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016), endret ved forskrift 25 april 2016 nr. 427.
§ 4-19.Identifisering av økonomiske aktører

Ved forespørsel skal økonomiske aktører identifisere følgende til markedstilsynsmyndighetene;

a)enhver økonomisk aktør som de har mottatt et måleredskap fra, og
b)enhver økonomisk aktør som de har levert et måleredskap til

Økonomiske aktører skal være i stand til å presentere informasjon nevnt i første ledd i 10 år etter at de har mottatt eller levert måleredskapet.

0Tilføyd ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016).

Avsnitt 4 – Krav til tekniske kontrollorgan ved samsvarsvurdering etter EØS-avtalen

§ 4-20.Utpeking av teknisk kontrollorgan

Virksomheter som skal utføre oppgaver som teknisk kontrollorgan, skal være utpekt til oppgavene av Nærings- og fiskeridepartementet etter lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan eller av utpekende myndighet i et annet EØS-land. Teknisk kontrollorgan skal være meldt og offentliggjort i EØS-området og ha et identifikasjonsnummer.

Tekniske kontrollorgan som utpekes, skal oppfylle krav til teknisk kontrollorgan i avsnitt 4 og i lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan. Organer som oppfyller kriteriene i relevante harmoniserte standarder eller deler av denne som det er offentliggjort en henvisning til i Den europeiske unions tidende, skal antas å oppfylle kravene i avsnitt 4, såfremt kravene er omfattet av standardene.

0Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016, tidligere § 4-17).
§ 4-21.Krav til søknad om utpeking

Søknad om utpeking skal ha vedlagt

1.beskrivelse av samsvarsvurderingsaktivitetene,
2.den eller de samsvarsvurderingsmoduler og måleredskaper det tekniske kontrollorganet som organet hevder å være kompetent for, og
3.et akkrediteringsbevis utstedt av et nasjonalt akkrediteringsorgan som bekrefter at det tekniske kontrollorganet oppfyller kravene i § 4-22 til § 4-29, dersom dette eksisterer. Dersom et akkrediteringsbevis ikke kan legges frem, skal det tekniske kontrollorganet gi utpekende myndighet all dokumentasjon som er nødvendig for å kontrollere, bekrefte og regelmessig føre tilsyn med at organet oppfyller kravene i §§ 4-22 til 4-29.
0Tilføyd ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016).
§ 4-22.Habilitet og upartiskhet for teknisk kontrollorgan

Teknisk kontrollorgan skal være et tredjepartsorgan som er uavhengig av den organisasjon eller de måleredskaper det vurderer.

Organet, dets ledelse og personalet som utfører oppgaver i forbindelse med samsvarsvurderingen, skal ikke være konstruktør, produsent, leverandør, installatør, kjøper, eier, bruker eller vedlikeholder av måleredskapene som de inspiserer, og ikke representant for noen av disse. Dette hindrer ikke nødvendig bruk av vurderte måleredskaper for det tekniske kontrollorganet eller bruk av måleredskaper for personlige formål. Organet skal heller ikke tilhøre en fag- eller bransjeforening som representerer foretak som er involvert i konstruksjon, produksjon, anskaffelse, montering, bruk eller vedlikehold av måleredskaper som organet vurderer, med mindre det kan påvises at organet er uavhengig og at det ikke foreligger interessekonflikter knyttet til oppgaven som teknisk kontrollorgan.

Organet og deres personal, skal være frie fra alle påvirkninger og motiver, særlig finansielle, som kan påvirke deres vurdering eller resultatene av samsvarsvurderingen, særlig fra personer eller grupper av personer med interesse i resultatene av vurderingene.

Det skal sikres at organet, dets leder og personale er upartiske. Godtgjøringen til organets ledelse og personale som er ansvarlig for å utføre oppgaver i forbindelse med samsvarsvurderingen, skal ikke avhenge av antallet oppgaver som utføres, eller resultatet av slike oppgaver.

Et teknisk kontrollorgan, dets ledelse og personale som er ansvarlig for å gjennomføre samsvarsvurderingsaktiviteter, skal ikke være direkte involvert i konstruksjon, produksjon, markedsføring, installasjon, bruk eller vedlikehold av måleredskapene, eller representere parter involvert i slike aktiviteter. De skal ikke delta i aktiviteter som kan være i strid med deres objektivitet og integritet i forbindelse med de samsvarsvurderingsaktiviteter som de er utpekt til å gjøre. Med unntak av for ikke-automatiske vekter, utelukker ikke dette muligheten for utveksling av tekniske opplysninger mellom produsenten og organet i forbindelse med samsvarsvurderingsaktiviteter.

0Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016, tidligere § 4-18).
§ 4-23.Krav til underleverandør og underselskap

Dersom et teknisk kontrollorgan overdrar bestemte oppgaver i forbindelse med samsvarsvurderingen til en underleverandør eller et underselskap, skal det sikre at underleverandøren eller underselskapet oppfyller kravene i § 4-22, § 4-23 femte ledd, § 4-24, § 4-26, § 4-27 og § 4-28. Det tekniske kontrollorganet skal underrette utpekende myndighet om dette.

Tekniske kontrollorgan skal påta seg det fulle ansvar for de oppgaver som blir utført av underleverandør eller underselskap, uansett hvor disse er etablert.

Oppgaver kan bare overdras til underleverandør eller underselskap dersom kunden har gitt sitt samtykke.

Tekniske kontrollorgan skal oppbevare de relevante dokumenter angående vurdering av underleverandørens eller underselskapets kvalifikasjoner og arbeidet utført av dem i henhold til vedlegg 1, til rådighet for utpekende myndighet.

Organet skal sikre at virksomheten til deres underleverandører eller underselskaper ikke påvirker organets taushetsplikt, objektivitet eller upartiskhet i forbindelse med deres samsvarsvurderingsaktiviteter.

0Tilføyd ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016).
§ 4-24.Kompetansekrav for teknisk kontrollorgan

Samsvarsvurderingen skal utføres i henhold til vedlegg 1 og med høyeste grad av faglig integritet og nødvendig kompetanse innen måleteknikk. Organet skal kunne stille de relevante dokumenter om vurdering av underleverandørens kvalifikasjoner og arbeidet vedkommende utfører i henhold til forskriften her, til rådighet for utpekende myndighet.

Organet skal være i stand til å utføre alle de samsvarsvurderingsoppgaver som det er utpekt for, enten disse oppgavene utføres av organet selv eller på vegne av det og under dets ansvar. Det skal ha til rådighet nødvendig personale med teknisk kompetanse og nødvendig erfaring for å gjennomføre samsvarsvurderingen, samt egne prosedyrer for hvordan samsvarsvurderingen gjennomføres, som sikrer transparente og reproduserbare vurderinger. Teknisk kontrollorgan skal ha nødvendige midler til å utføre de tekniske og administrative oppgavene som samsvarsvurderingen innebærer på en tilfredsstillende måte, og tilgang til nødvendig utstyr eller lokaler.

0Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016, tidligere § 4-19).
§ 4-25.Krav til det tekniske kontrollorganets utførelse av samsvarsvurdering

Samsvarsvurderingene skal utføres på en måte som står i forhold til målet, slik at økonomiske aktører ikke pålegges unødvendige byrder. Det tekniske kontrollorganet skal utøve sin virksomhet slik at det tas behørig hensyn til

a)foretakets størrelse,
b)i hvilken sektor det driver sin virksomhet,
c)dets struktur,
d)kompleksiteten ved det aktuelle måleredskapets teknologi, og
e)produksjonsprosessens masse- eller seriepreg.

I den forbindelse skal de likevel overholde den grad av strenghet og beskyttelse som kreves for at måleredskapet skal være i samsvar med denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften.

Det tekniske kontrollorganet skal kreve at produsenten skal treffe egnede korrigerende tiltak, og skal ikke utstede et samsvarssertifikat dersom det finner at produsenten ikke har oppfylt

a)kravene i de instrumentspesifikke forskriftene eller
b)korresponderende harmoniserte standarder, normative dokumenter eller andre tekniske spesifikasjoner.

Et teknisk kontrollorgan som i forbindelse med kontroll av samsvar etter utstedelsen av et sertifikat finner at måleredskapet ikke lengre er i samsvar med kravene, skal kreve at produsenten gjennomfører hensiktsmessige korrigerende tiltak, og om nødvendig midlertidig oppheve eller trekke tilbake sertifikatet.

Dersom korrigerende tiltak ikke gjennomføres eller ikke har den nødvendige effekt, skal det tekniske kontrollorganet begrense, midlertidig oppheve eller trekke tilbake eventuelle sertifikater, avhengig av hva som er hensiktsmessig.

0Tilføyd ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016).
§ 4-26.Krav til personale i teknisk kontrollorgan

Organets personale som er ansvarlig for å utføre oppgaver i forbindelse med samsvarsvurderingen skal ha

a)solid teknisk og faglig opplæring som omfatter alle samsvarsvurderingsoppgaver som organet er utpekt til,
b)tilfredsstillende kunnskap og forståelse om reglene som gjelder for de oppgaver det utfører, og tilstrekkelig erfaring for å gjennomføre disse oppgavene, samt om de relevante harmoniserte standarder og normative dokumenter, og
c)nødvendig evne til å utarbeide sertifikater, protokoller og rapporter som viser at oppgavene er utført.

Organet skal delta i, eller sørge for at personalet som er ansvarlig for å utføre oppgaver i forbindelse med samsvarsvurderingen, er informert om

a)den relevante standardiseringsvirksomhet og
b)virksomheten til den etablerte koordineringsgruppen for tekniske kontrollorgan. Organet skal anvende de administrative avgjørelser og dokumenter som koordineringsgruppen utarbeider som veiledning.
0Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016, tidligere § 4-20).
§ 4-27.Krav til forsikring for teknisk kontrollorgan

Organet skal tegne ansvarsforsikring dersom dets erstatningsansvar ikke dekkes av staten.

0Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016, tidligere § 4-21).
§ 4-28.Taushetsplikt for teknisk kontrollorgan

Organets personale er bundet av taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger som innhentes i forbindelse med utøvelsen av plikter i henhold til denne forskriften, unntatt de relevante norske myndigheter.

0Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016, tidligere § 4-22).
§ 4-29.Krav om å informere andre

Tekniske kontrollorganer skal informere utpekende myndighet om

a)ethvert avslag, begrensning, midlertidig opphevelse og forbud mot omsetning av et sertifikat,
b)enhver omstendighet som påvirker omfanget av eller vilkårene for utpeking,
c)enhver forespørsel om informasjon som organet har mottatt fra markedstilsynsmyndigheter angående samsvarsvurderingsaktiviteter,
d)ved forespørsel, gjennomførte samsvarsvurderingsaktiviteter.

Tekniske kontrollorganer skal gi de andre organer som er utpekt i henhold til direktiv 2014/32/EU og direktiv 2014/31/EU og som utfører lignende samsvarsvurderingsaktiviteter for de samme måleredskaper, relevant informasjon knyttet til negative og, ved forespørsel, positive samsvarsvurderingsresultat.

0Tilføyd ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016).

Avsnitt 5 – Krav ved nasjonal samsvarsvurdering

§ 4-30.Nasjonal samsvarsvurdering

Nasjonal samsvarsvurdering innebærer at måleredskaper skal være typegodkjent og førstegangsgodkjent av Justervesenet før de tilbys for salg eller selges med mindre Justervesenet har fastsatt noe annet i instrumentspesifikk forskrift. Ny type måleredskap eller måleredskap i ny eller forandret konstruksjon krever egen typegodkjenning.

Førstegangsgodkjenning kan likevel foretas etter at måleredskapet er installert, dersom

a)måleredskapets egenskaper og konstruksjon ikke gjør det mulig å utføre kontroll før de er montert,
b)måleredskapet er typegodkjent eller selger har søkt om typegodkjenning, og
c)selger sørger for nødvendig kontroll og godkjenning så snart som mulig.

Førstegangsgodkjenning skal uansett gjennomføres før måleredskapet tas i bruk. Justervesenet kan gi unntak fra dette kravet i enkelttilfeller dersom det anses forsvarlig.

0Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016, tidligere § 4-7).
§ 4-31.Søknad om typegodkjenning ved nasjonal samsvarsvurdering

Skriftlig søknad om typegodkjenning sendes til Justervesenet. Søknaden skal inneholde nødvendig dokumentasjon slik at Justervesenet kan behandle søknaden.

Dersom det er nødvendig for å behandle søknaden, kan Justervesenet be om at søker fremviser et eksemplar av måleredskapet for undersøkelse og testing. Måleredskapet skal i så fall framvises med alt det utstyr som normalt er bestemt for det. Gjelder søknaden et måleredskap som etter sin størrelse, montering eller av annen grunn kun kan undersøkes på det stedet hvor den ifølge søknaden befinner seg, skal undersøkelsen foretas der. Søker plikter å besørge eventuelle demonteringer og monteringer og å stille nødvendig arbeidshjelp til disposisjon hvis Justervesenet ber om det.

0Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016, tidligere § 4-8).
§ 4-32.Ansvarlig for samsvarsvurdering

Produsenten eller dennes representant er ansvarlig for at måleredskaper som gjøres tilgjengelig på markedet har gyldig samsvarsvurdering og samsvarsmerking etter kravene i forskriften.

Enhver som gjør måleredskaper tilgjengelig på markedet, er ansvarlig for at de bare omsetter måleredskaper med samsvarsmerking etter kravene i forskriften.

0Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016, tidligere § 4-3).
§ 4-33.Omfanget av typegodkjenningen ved nasjonal samsvarsvurdering

Typegodkjenningen kan for hver måleredskapsgruppe begrenses til å gjelde

a)bestemte typer eller konstruksjoner i sin alminnelighet eller kun slike fra en nærmere angitt tilvirker, eller
b)kun ett enkelt eller et bestemt antall måleredskaper av en bestemt type.

Typegodkjenningen kan også begrenses til bare å gjelde anvendelse av måleredskapet til bestemt bruk eller handel, til angitte bedrifter, til visse deler av landet eller i begrenset tid.

0Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016, tidligere § 4-9).

Avsnitt 6 – Avsluttende bestemmelser

§ 4-34.Overtredelsesgebyr

Overtredelse av bestemmelsene i dette kapittelet kan medføre pålegg av overtredelsesgebyr utmålt etter bestemmelsene i kapittel 7.

0Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016, tidligere § 4-23).

Kapittel 5 - Krav til målinger og måleredskaper under bruk

0Kapitlet endret ved forskrift 5 des 2013 nr. 1416 (i kraft 1 jan 2014).
§ 5-1.Brukerens ansvar

En bruker er ansvarlig for at et måleredskap oppfyller kravene i forskriften, samsvarserklæringen, instrumentspesifikk forskrift og andre krav gitt i og med hjemmel i lov om målenheter, måling og normaltid. Måleredskapet kan bare brukes dersom det er godkjent etter bestemmelsene i kapittel 4 før det ble solgt.

0Endret ved forskrifter 30 sep 2009 nr. 1225 (i kraft 1 jan 2010), 5 des 2013 nr. 1416 (i kraft 1 jan 2014).
§ 5-2.Tilsyn

Justervesenets tilsyn under bruk kan være periodisk. Ved periodisk tilsyn opprettes tilsynsperiode som minst må løpe mellom to periodiske tilsyn. Tilsynsperioden regnes i kalenderår, og tilsynet kan av effektivitetshensyn gjennomføres på et hvilket som helst tidspunkt i kalenderåret. Ordningen er ikke til hinder for at annet tilsyn gjennomføres i løpet av tilsynsperioden.

Av effektivitetshensyn kan Justervesenet gjøre unntak fra opprettet tilsynsperiode når Justervesenet er i området for å utføre tilsyn eller annet arbeid i medhold av lov om målenheter, måling og normaltid.

Justervesenet avgjør hvor tilsynet skal finne sted. Måleredskapet skal kontrolleres der det er installert når

a)måleredskapet er faststående eller vanskelig å flytte på grunn av sin størrelse, vekt eller ømfintlighet
b)måleredskapet må være plassert der det skal brukes for at tilsynet skal kunne gjennomføres.

For mobile måleredskap kan Justervesenet bestemme at tilsynet skal foretas på angitt sted. Bruker skal da varsles om stedet og tidspunktet for tilsynet minst to uker før tilsynet skal finne sted.

Tilsynet kan ellers foretas i Justervesenets lokaler, og måleredskapet fremstilles da i fullt ferdig stand til å kontrolleres.

Brukeren skal skaffe det tarermaterialet og den arbeidshjelpen som Justervesenet trenger i tilsynsarbeidet.

Dersom brukeren ikke medvirker til eller hindrer tilsynet, er måleredskapet ulovlig å bruke som grunnlag for beregning av et økonomisk oppgjør eller til andre formål som er underlagt krav etter kapittel 3.

Brukeren eller eieren av et måleredskap er ansvarlig for at utstyret som Justervesenet bruker under en kontroll oppbevares og behandles forsvarlig frem til Justervesenet selv tar hånd om utstyret.

0Endret ved forskrift 5 des 2013 nr. 1416 (i kraft 1 jan 2014).
§ 5-3.Dokumentene som skal fremlegges ved tilsynet

Ved tilsynet skal brukeren legge frem samsvarserklæringen eller den nasjonale typegodkjenningen og annen dokumentasjon som Justervesenet krever. Fremlegger ikke brukeren dokumentene, kan Justervesenet fastsette at måleredskapet ikke kan brukes som grunnlag for beregning av et økonomisk oppgjør eller andre formål som er underlagt krav etter kapittel 3.

0Endret ved forskrift 5 des 2013 nr. 1416 (i kraft 1 jan 2014).
§ 5-4.Justervesenets adgang til å pålegge internkontroll

Justervesenet kan i forskrift eller enkeltvedtak pålegge brukeren krav til internkontroll, når forholdene ligger til rette hos brukeren.

0Endret ved forskrift 5 des 2013 nr. 1416 (i kraft 1 jan 2014).
§ 5-5.Plikt til aktsomhet, retting og melding

Er det grunn til å tro at et måleredskap ikke lenger oppfyller kravene til måleredskapet, skal brukeren straks klarlegge og eventuelt rette forholdet. Kan ikke bruddene på kravene rettes, skal brukeren straks ta måleredskapet ut av bruk og sikre det slik at det ikke kan forveksles med måleredskaper som oppfyller kravene til måleredskapet.

Er plomberingen brutt eller måleredskapets vesentlige måletekniske egenskaper påvirket, kan måleredskapet ikke brukes som grunnlag for beregning av et økonomisk oppgjør eller andre formål som er underlagt krav etter kapittel 3 før brukeren har meldt fra til Justervesenet. Brukeren skal kunne dokumentere at meldingen er mottatt av Justervesenet. Etter at Justervesenet har mottatt meldingen kan Justervesenet gjennomføre en oppfølgingskontroll.

Når en beslutning om at et måleredskap er i samsvar med fastsatt krav, er falt bort, jf. lov om målenheter, målinger og normaltid § 9 andre ledd, kan ikke måleredskapet brukes som grunnlag for beregning av et økonomisk oppgjør eller andre formål som er underlagt krav etter kapittel 3.

Den som reparerer, vedlikeholder eller utfører annet arbeid på et måleredskap, skal melde fra til Justervesenet dersom arbeidet bryter en plombering eller gir risiko for at måleredskapet ikke lenger tilfredsstiller kravene til måleredskapet. Justervesenet kan i forskrift gjøre unntak fra paragrafen her.

0Endret ved forskrift 5 des 2013 nr. 1416 (i kraft 1 jan 2014).
§ 5-6.Brukerens plikter

Brukeren plikter å forsikre seg om at måleredskapet kun brukes innenfor den angitte minimums- og maksimumsbelastningen. Justervesenet kan i forskrift eller enkeltvedtak gjøre unntak fra paragrafen her.

Et måleredskap kan ikke brukes som grunnlag for beregning av økonomisk oppgjør eller andre formål etter kapittel 3 når måleredskapet eller utstyret som er tilknyttet måleredskapet er endret slik at det er mulig å manipulere måleresultatet.

0Endret ved forskrift 5 des 2013 nr. 1416 (i kraft 1 jan 2014).
§ 5-7.Merking av måleredskapet

Justervesenet kan merke måleredskapet med et merke som gir uttrykk for om måleredskapet oppfyller kravene i regelverket.

Justervesenet kan merke måleredskapet med et merke som identifiserer måleredskapet.

0Endret ved forskrift 5 des 2013 nr. 1416 (i kraft 1 jan 2014).
§ 5-8.Retting og midlertidig brukstillatelse

Tilfredsstiller ikke et måleredskap kravene til måleredskapet, kan Justervesenet fastsette en frist for retting, jf. lov om målenheter, måling og normaltid § 26. Måleredskapet kan midlertidig brukes frem til denne fristen. Reparerer ikke brukeren måleredskapet og melder fra til Justervesenet i samsvar med § 5-5 andre ledd innen fristen kan ikke måleredskapet brukes som grunnlag for beregning av et økonomisk oppgjør eller andre formål etter kapittel 3.

0Endret ved forskrift 5 des 2013 nr. 1416 (i kraft 1 jan 2014).
§ 5-9.Adgangen til å anvende brukerens utstyr ved tilsynet

Det kan avtales at Justervesenet anvender brukerens utstyr for gjennomføringen av tilsynet dersom Justervesenet anser det hensiktsmessig. Justervesenet setter de nødvendige krav.

0Endret ved forskrift 5 des 2013 nr. 1416 (i kraft 1 jan 2014).
§ 5-10.Overtredelsesgebyr

Overtredelse av bestemmelsene i dette kapittelet kan medføre pålegg om overtredelsesgebyr utmålt etter bestemmelsene i kapittel 7.

0Endret ved forskrift 5 des 2013 nr. 1416 (i kraft 1 jan 2014).

Kapittel 6 – Gebyrer og avgifter

0Kapittel 6 endret ved forskrifter 15 des 2010 nr. 1741 (i kraft 1 jan 2011), 16 nov 2012 nr. 1232 (i kraft 1 jan 2013), 18 des 2015 nr. 1749 (i kraft 1 jan 2016).
§ 6-1.Gebyr for behandling av søknad om godkjenning

Den som søker om typegodkjenning eller førstegangsgodkjenning etter § 4-30, skal betale gebyr til Justervesenet med kr 4 170 per oppmøte på brukerstedet og kr 1 930 per time Justervesenet bruker på stedet. Behandles søknaden om godkjenning i Justervesenets lokaler, er gebyret kr 1 670 per time.

0Endret ved forskrifter 15 des 2010 nr. 1741 (i kraft 1 jan 2011), 24 jan 2012 nr. 91 (i kraft 1 feb 2012), 16 nov 2012 nr. 1232 (i kraft 1 jan 2013), 11 april 2014 nr. 565 (i kraft 1 mai 2014), 2 des 2014 nr. 1515 (i kraft 1 jan 2015), 18 des 2015 nr. 1749 (i kraft 1 jan 2016), 10 aug 2016 nr. 981 (i kraft 1 sep 2016), 5 jan 2017 nr. 19 (i kraft 1 jan 2017).
§ 6-2.Årsavgift for tilsyn

Den som bruker måleredskap eller utfører målinger som angitt i tabellen, og som driver virksomhet per 1. mars, skal betale følgende årsavgift: 

Tabell 11. Årsavgift

Måleredskap/målingerKategoriÅrsavgift i kr
Vekter i dagligvarebutikker (per butikk)1 500
Vekter i post i butikk og postkontor (per butikk/postkontor)288
Taksametre (per måleredskap)2 010
Målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av flytende gass (LPG) (per måleredskap)4 630
Elektrisitetsmålere (per nettselskap)med under 10 000 målepunkter8 220
med 10 000–50 000 målepunkter28 780
med over 50 000 målepunkter61 680
Små og mellomstore målesystemer for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann på bensinstasjoner og lignende (per drivstoffanlegg)med under 500 000 l omsatt drivstoff per år (unntatt LPG)690
med 500 000–2 000 999 l omsatt drivstoff per år (unntatt LPG)3 700
med 2 001 000–4 000 000 l omsatt drivstoff per år (unntatt LPG)9 100
med mer enn 4 000 000 l omsatt drivstoff per år (unntatt LPG)18 500

Bestemmelsen gjelder ikke for måleredskaper som brukes på Svalbard. For måleredskaper som angitt i tabell 11 og som brukes på Svalbard, betales gebyr i henhold til § 6-3.

0Endret ved forskrifter 15 des 2010 nr. 1741 (i kraft 1 jan 2011), 24 jan 2012 nr. 91 (i kraft 1 feb 2012), 16 nov 2012 nr. 1232 (i kraft 1 jan 2013), 5 des 2013 nr. 1416 (i kraft 1 jan 2014), 11 april 2014 nr. 565 (i kraft 1 mai 2014), 2 des 2014 nr. 1515 (i kraft 1 jan 2015), 18 des 2015 nr. 1749 (i kraft 1 jan 2016), 29 jan 2016 nr. 124 (i kraft 20 april 2016), 10 aug 2016 nr. 981 (i kraft 1 sep 2016), 5 jan 2017 nr. 19 (i kraft 1 jan 2017).
§ 6-3.Årsavgift for tilsyn med fiskemottak

Selskap som eier ett eller flere fiskemottak hvor det utføres målinger i forbindelse med mottak og pakking av fisk, og eventuelt pakking av prosessert produkt av mottatt fisk, skal betale årsavgift for disse målingene. Dette gjelder likevel ikke selskaper som mottar mindre enn 10 tonn vill fisk per år i første hånd.

Årsavgiften er 0,5 promille av selskapets omsetning som fremgår av siste årsregnskap, men likevel ikke mer enn kr 300 000. Årsavgift på mindre enn kr 1 000 kreves ikke inn.

Foretak som ikke er omfattet av innsendingsplikten i regnskapsloven § 8-2, skal innen 30. juni hvert år uoppfordret oversende regnskap for foregående år til Justervesenet.

For nystiftede foretak innsendes omsetningstall per 30. november uoppfordret til Justervesenet senest 5. desember i etableringsåret. Omsetning per 30. november legges til grunn ved beregning av tilsynsavgift i stiftelsesåret.

Foretak som avvikles i løpet av tilsynsåret plikter å umiddelbart informere Justervesenet om dette. Justervesenet vil ved slik melding foreta avregning av tilsynsavgiften. Avgiften beregnes ut ifra omsetningen i foregående regnskapsår, men avkortes forholdsmessig slik at den måneden meldingen om avvikling av virksomheten kom inn til Justervesenet er den siste måneden som inngår i grunnlaget for den forholdsmessige avkortningen i avgiften.

Dersom selskapet kan dokumentere at deler av omsetningen stammer fra annen virksomhet enn den som fremgår av første ledd, skal slik omsetning trekkes fra avgiftsgrunnlaget. Dokumentasjonen skal være bekreftet av revisor eller ekstern regnskapsfører. For selskaper uten innsendingsplikt til regnskapsregisteret jf. tredje og fjerde ledd, skal slik dokumentasjon sendes inn sammen med regnskapet.

Justervesenet gis fullmakt til å fastsette nærmere frister og innhold i dokumentasjonskravene iht. herværende bestemmelse.

0Tilføyd ved forskrift 10 aug 2016 nr. 981 (i kraft 1 sep 2016).
§ 6-4.Gebyrer for tilsyn

Den som bruker måleredskap og utfører målinger som angitt i tabellen skal betale følgende gebyr per oppmøte på brukerstedet og gebyr per time Justervesenet bruker på tilsynet: 

Tabell 12. Gebyrsatser

Måleredskap/målingerKapasitetGebyr per oppmøte i krTimegebyr i kr
Mellomstore vekterFra 500 kg til 5 000 kg8 0602 010
TungvekterOver 5 000 kg16 3202 010
Store målesystemer for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vannOver 400 l/min4 7102 180
Andre måleredskaper og målinger, og tilsyn som ikke medfører transport og bruk av spesielt måleutstyr4 3202 010
0Endret ved forskrifter 15 des 2010 nr. 1741 (i kraft 1 jan 2011), 16 nov 2012 nr. 1232 (i kraft 1 jan 2013), 18 des 2015 nr. 1749 (i kraft 1 jan 2016), 29 jan 2016 nr. 124 (i kraft 20 april 2016), 10 aug 2016 nr. 981 (i kraft 1 sep 2016, tidligere § 6-3), 5 jan 2017 nr. 19 (i kraft 1 jan 2017).
§ 6-5.Tilsyn med internkontroll og ferdigpakninger

For tilsyn med internkontroll og tilsyn med krav til ferdigpakninger skal brukeren betale gebyr til Justervesenet med kr 4 320 per oppmøte på brukerstedet og kr 1 940 per time Justervesenet bruker på tilsynet. Utføres tilsynet i Justervesenets lokaler, er gebyret kr 1 730 per time.

0Endret ved forskrifter 15 des 2010 nr. 1741 (i kraft 1 jan 2011), 24 jan 2012 nr. 91 (i kraft 1 feb 2012), 16 nov 2012 nr. 1232 (i kraft 1 jan 2013), 5 des 2013 nr. 1416 (i kraft 1 jan 2014), 11 april 2014 nr. 565 (i kraft 1 mai 2014), 2 des 2014 nr. 1515 (i kraft 1 jan 2015), 18 des 2015 nr. 1749 (i kraft 1 jan 2016), 10 aug 2016 nr. 981 (i kraft 1 sep 2016, tidligere § 6-4), 5 jan 2017 nr. 19 (i kraft 1 jan 2017).
§ 6-6.Gebyr ved funn av brudd på regelverket (avviksgebyr)

Avdekker et tilsyn brudd på kravene i eller med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid, skal brukeren betale gebyr for

a)målinger i forbindelse med fremstilling av ferdigpakninger i fiskemottak og vekter i fiskemottak med kr 5 140 per pakkelinje og per måleredskap
b)taksametre, vekter i dagligvarebutikker, vekter i post i butikk, mellomstore vekter og tungvekter, målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av flytende gass (LPG), små og mellomstore målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann på bensinstasjoner, store målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann og andre måleredskaper og målinger med kr 2 710 per måleredskap.
0Endret ved forskrifter 15 des 2010 nr. 1741 (i kraft 1 jan 2011), 16 nov 2012 nr. 1232 (i kraft 1 jan 2013), 18 des 2015 nr. 1749 (i kraft 1 jan 2016), 29 jan 2016 nr. 124 (i kraft 20 april 2016), 10 aug 2016 nr. 981 (i kraft 1 sep 2016, tidligere § 6-5), 5 jan 2017 nr. 19 (i kraft 1 jan 2017).
§ 6-7.Gebyr for tilsyn etter § 5-5 annet og fjerde ledd for tungvekter og store målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann

Dersom Justervesenet mottar melding etter § 5-5 annet og fjerde ledd for tungvekter eller store målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann, og bruker eller den som har utført reparasjonen, vedlikeholdet eller annet arbeid på måleredskapet, ikke har nødvendig utstyr for å kontrollere at måleredskapet tilfredsstiller kravene til måleredskapet, skal bruker betale gebyr per oppmøte på brukerstedet og gebyr per time Justervesenet bruker på tilsynet, som angitt i § 6-4, tabell 12.

0Endret ved forskrifter 15 des 2010 nr. 1741 (i kraft 1 jan 2011), 16 nov 2012 nr. 1232 (i kraft 1 jan 2013), 18 des 2015 nr. 1749 (i kraft 1 jan 2016), 29 jan 2016 nr. 124 (i kraft 20 april 2016), 10 aug 2016 nr. 981 (i kraft 1 sep 2016, tidligere § 6-6), 5 jan 2017 nr. 19 (i kraft 1 jan 2017).
§ 6-8.Tilleggskostnader

Dersom brukerens virksomhet gjør at Justervesenet blir påført kostnader med å føre tilsyn som gebyret eller avgiften er ment å dekke, kan Justervesenet i tillegg til fastsatt gebyr og/eller avgift i enkeltvedtak pålegge bruker å dekke disse kostnadene.

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1749 (i kraft 1 jan 2016), endret ved forskrift 10 aug 2016 nr. 981 (i kraft 1 sep 2016, tidligere § 6-7).
§ 6-9.Gebyr for manglende oppmøte

Unnlater en bruker å møte opp til et pålagt tilsyn, skal brukeren betale gebyr på kr 2 170.

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1749 (i kraft 1 jan 2016), endret ved forskrifter 10 aug 2016 nr. 981 (i kraft 1 sep 2016, tidligere § 6-8), 5 jan 2017 nr. 19 (i kraft 1 jan 2017).
§ 6-10.Beregning av timebaserte gebyr

Ved beregning av timebaserte gebyr etter § 6-1, § 6-4 og § 6-5 betales gebyret for en påbegynt time per påbegynte kvarter.

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1749 (i kraft 1 jan 2016), endret ved forskrifter 10 aug 2016 nr. 981 (i kraft 1 sep 2016, tidligere § 6-9), 5 jan 2017 nr. 19 (i kraft 1 jan 2017).
§ 6-11.Krav og purregebyr

Gebyrer og avgifter skal betales etter krav fra Justervesenet.

Betales avgiften eller gebyret for sent og det blir purret på betalingen, påløper det purregebyr etter lov 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav § 19 og forskrift 14. juli 1989 nr. 562 til inkassoloven § 1-2.

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1749 (i kraft 1 jan 2016), endret ved forskrift 10 aug 2016 nr. 981 (i kraft 1 sep 2016, tidligere § 6-10).

Kapittel 7 - Regler om utmåling og saksbehandling av overtredelsesgebyr

§ 7-1.Utmåling etter faste satser

Justervesenet kan pålegge overtredelsesgebyr på 10 ganger timegebyret i § 6-1 andre punktum ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av følgende bestemmelser i lov om målenheter, måling og normaltid eller bestemmelser gitt med hjemmel i disse bestemmelsene:

a)§ 17 tredje ledd om informasjons- og rapporteringsplikt
b)§ 18 om plikter for de som har oppgaver med måleredskaper og målinger
c)§ 19 om krav til merking når bruker overtrer kravene
d)§ 22 – § 24 om uhindret adgang, opplysningsplikt og praktisk bistand og tilrettelegging for tilsynet.

Ved overtredelse av lov om målenheter, måling og normaltid § 25 om opplysningsplikt kan Justervesenet pålegge et overtredelsesgebyr på fem ganger rettsgebyret.

0Endret ved forskrifter 15 des 2010 nr. 1741 (i kraft 1 jan 2011), 18 des 2015 nr. 1749 (i kraft 1 jan 2016).
§ 7-2.Utmåling basert på kriterier og maksimumsbeløp

Justervesenet kan pålegge et overtredelsesgebyr på inntil 10 prosent av virksomhetens omsetning, men uansett ikke mindre enn 10 ganger timegebyret fastsatt i § 6-1 andre punktum ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av lov om målenheter, måling og normaltid

a)kapittel 3 om krav ved salg
b)kapittel 4 om krav ved bruk av måleredskaper
c)kapittel 5 om krav ved angivelse av måleverdier
d)§ 17 første og annet ledd om plikter for å etterleve regelverket
e)§ 19 om krav til merking når selger overtrer kravene.

Det samme gjelder for overtredelse av enkeltvedtak fastsatt med hjemmel i paragrafene.

Med omsetning menes virksomhetens salgsinntekter siste regnskapsår. Med virksomhet menes ethvert privat eller offentlig foretak samt privatpersoner som foretar eller er ansvarlig for en aktivitet som omfattes av lov om målenheter, måling og normaltid.

Ved utmålingen skal det blant annet legges vekt på:

a)Overtredelsens art
b)Årsaken til eller motivet for overtredelsen
c)Virkningene av overtredelsen
d)Økonomisk fortjeneste eller andre fordeler som følge av overtredelsen
e)Om det foreligger gjentatte overtredelser.
0Endret ved forskrifter 15 des 2010 nr. 1741 (i kraft 1 jan 2011), 18 des 2015 nr. 1749 (i kraft 1 jan 2016).
§ 7-3.Betaling

Fristen for å betale overtredelsesgebyr er fire uker fra pålegget med mindre annet er fastsatt. Dersom overtredelsesgebyret ikke blir betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrenter i samsvar med lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Kapittel 8 - Avsluttende bestemmelser

§ 8-1.Overgangsbestemmelser for måleredskaper som omfattes av direktiv 2004/22/EF

Måleredskaper som er nevnt i § 4-2 første ledd og som er typegodkjent før 30. oktober 2006, kan fortsatt gjøres tilgjengelig på markedet første gang inntil gyldighetsperioden for typegodkjenningen bortfaller, men uansett ikke etter 30. oktober 2016.

0Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016).
§ 8-2.Ikrafttredelse og oppheving av andre forskrifter

Forskriften trer i kraft 1. januar 2008.

Fra samme tidspunkt oppheves

a)forskrift 10. juni 1977 nr. 1 om målenheter
b)forskrift 23. desember 1994 nr. 4120 om justergebyrer mv.
c)forskrift 24. august 1999 nr. 964 om justering
d)forskrift 5. desember 2001 nr. 1339 om depotnormaler for justering
e)forskrift 8. juni 1995 nr. 550 om alkoholtabeller
f)forskrift 8. juni 1995 nr. 551 om e-merking av ferdigpakninger
g)forskrift 8. juni 1995 nr. 552 om måling av hektolitermassen av korn
h)forskrift 25. november 1996 nr. 1173 om flasker brukt som målebeholdere
i)forskrift 26. april 2006 nr. 454 om krav til transportbåndvekter
j)forskrift 26. april 2006 nr. 455 om krav til automatiske diskontinuerlige summeringsvekter (summerende beholdervekter)
k)forskrift 26. april 2006 nr. 466 om krav til gjennomstrømningsmålere (for væsker unntatt vann)
l)forskrift 26. april 2006 nr. 467 om krav til materielle lengdemål
m)forskrift 26. april 2006 nr. 468 om krav til elektrisitetsmålere som selges
n)forskrift 26. april 2006 nr. 469 om krav til lengdemålingsinstrumenter
o)forskrift 26. april 2006 nr. 470 om krav til automatiske jernbanevekter
p)forskrift 26. april 2006 nr. 481 om krav til instrumenter for automatisk veiing av enkeltmengder (catchvekter)
q)forskrift 26. april 2006 nr. 482 om krav til varmemålere
r)forskrift 26. april 2006 nr. 497 om krav til avgassmålere
s)forskrift 26. april 2006 nr. 498 om krav til vannmålere
t)forskrift 26. april 2006 nr. 499 om krav til instrumenter til flerdimensjonale målinger (flerdimensjonsmålere)
u)forskrift 26. april 2006 nr. 500 om krav til automatiske gravimetriske fyllemaskiner
v)forskrift 24. mars 2006 nr. 368 om utvidelse av virkeområdet for lov 31. oktober 1946 nr. 2 om mål og vekt.

Vedlegg nr. 1 til forskrift om målenheter og måling, jf. forskriften § 4-6.

0Hele vedlegget endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016).

Samsvarsmoduler 

Modul B – EU-typeprøving

Modul D – Samsvar med type basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen

Modul D1 – Kvalitetssikring av produksjonsprosessen

Modul E – Samsvar med type basert på kvalitetssikring av sluttprodukt

Modul E1 – Kvalitetssikring ved inspeksjon og prøving av sluttprodukt

Modul F – Førstegangsverifikasjon

Modul F1 – Samsvar basert på produktverifikasjon

Modul G – Samsvar basert på enhetsverifikasjon

Modul H – Samsvar basert på full kvalitetssikring

Modul H1 – Samsvar basert på full kvalitetssikring og konstruksjonsundersøkelse

0Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016).

Modul B – EU-typeprøving

1. «EU-typeprøving» er den del av prosedyren for samsvarsvurdering der et teknisk kontrollorgan undersøker et måleredskaps tekniske konstruksjon og garanterer og erklærer at måleredskapets tekniske konstruksjon oppfyller kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften.
2. EU-typeprøvingen kan utføres på én av følgende måter:
a)undersøkelse av et prøveeksemplar av det komplette måleredskapet som er representativt for den planlagte produksjonen (produkttypeprøving),
b)vurdering av den tekniske dokumentasjonens egnethet for måleredskapet ved undersøkelse av den tekniske dokumentasjonen og tilleggsdokumentasjonen nevnt i punkt 3, og undersøkelse av prøveeksemplarer som er representative for den planlagte produksjonen, av én eller flere kritiske deler av måleredskapet (kombinasjon av produkttypeprøving og konstruksjonstypeprøving),
c)vurdering av egnetheten til måleredskapets tekniske konstruksjon ved undersøkelse av den tekniske dokumentasjonen og tilleggsdokumentasjonen nevnt i punkt 3, uten undersøkelse av et prøveeksemplar (konstruksjonstypeprøving).

Det tekniske kontrollorganet beslutter egnet fremgangsmåte og de nødvendige prøveeksemplarer.

3. Søknad om EU-typeprøving skal sendes inn av produsenten til kun ett teknisk kontrollorgan, valgt av produsenten.

Søknaden skal inneholde følgende:

a)produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom denne har sendt inn søknaden,
b)en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er sendt til et annet teknisk kontrollorgan,
c)den tekniske dokumentasjonen beskrevet i § 4-12. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om måleredskapet er i samsvar med kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften, og skal inneholde en tilstrekkelig analyse og vurdering av risiko. Den tekniske dokumentasjonen skal spesifisere de relevante gjeldende krav, og, i den grad det er relevant for en slik vurdering, omfatte måleredskapets konstruksjon, produksjon og funksjon.

Der det er relevant, skal søknaden i tillegg inneholde

d)prøveeksemplarer som er representative for den planlagte produksjonen. Dersom det er nødvendig for å gjennomføre testprogrammet, kan det tekniske kontrollorganet kreve flere prøveeksemplarer,
e)tilleggsdokumentasjon for den tekniske konstruksjonens egnethet. Denne tilleggsdokumentasjonen skal nevne alle relevante dokumenter som er brukt, særlig dersom de relevante harmoniserte standarder og/eller normative dokumenter ikke er brukt i sin helhet, og skal om nødvendig omfatte resultater av tester som er utført i overensstemmelse med andre relevante tekniske spesifikasjoner og i produsentens egnede laboratorium, eller av et annet testlaboratorium på vegne av produsenten og på produsentens ansvar.
4. Det tekniske kontrollorganet skal:

For måleredskapet;

4.1. undersøke den tekniske dokumentasjonen og tilleggsdokumentasjonen for å vurdere om måleredskapets konstruksjon er egnet.

For prøveeksemplarene;

4.2. kontrollere at prøveeksemplarene er produsert i samsvar med den tekniske dokumentasjonen og fastslå hvilke komponenter som er utformet i samsvar med de relevante bestemmelser i de relevante harmoniserte standarder og/eller normative dokumenter, og hvilke komponenter som er konstruert etter andre relevante spesifikasjoner,
4.3. utføre eller la utføre de relevante undersøkelser og tester for, i de tilfellene produsenten har valgt å bruke løsningene i de relevante harmoniserte standarder og normative dokumenter, å kontrollere om disse løsningene er brukt korrekt,
4.4. utføre eller la utføre de relevante undersøkelser og tester for, i de tilfellene produsenten har valgt ikke å bruke løsningene i de relevante harmoniserte standarder og/eller normative dokumenter men andre relevante tekniske spesifikasjoner, å kontrollere om løsningene som produsenten har valgt, oppfyller kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften,
4.5. avtale med produsenten hvor de nødvendige undersøkelser og tester skal utføres

For andre deler av måleredskapet;

4.6. undersøke den tekniske dokumentasjonen og tilleggsdokumentasjonen for å vurdere om den tekniske konstruksjonen til de andre delene av måleredskapet er egnet. Dette er ikke påkrevd for ikke-automatiske vekter
5. Det tekniske kontrollorganet skal utarbeide en evalueringsrapport om aktiviteter utført i henhold til punkt 4 og resultatene av dem. Med forbehold for bestemmelsen i § 4-28, skal organet helt eller delvis bare offentliggjøre innholdet i denne rapporten med produsentens samtykke.
6. Dersom typen oppfyller kravene til måleredskapet i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften, skal det tekniske kontrollorganet utstede et EU-typeprøvingssertifikat til produsenten. Sertifikatet skal inneholde navn og adresse til produsenten og eventuelt dennes representant, konklusjonene fra undersøkelsen, eventuelle vilkår for sertifikatets gyldighet og nødvendige data for identifikasjon av måleredskapet. Det kan være knyttet ett eller flere vedlegg til EU-typeprøvingssertifikatet.

EU-typeprøvingssertifikatet og tilhørende vedlegg skal inneholde all relevant informasjon som er nødvendig for å gjennomføre en vurdering av om produserte måleredskaper er i samsvar med typen, og gjøre det mulig å foreta kontroll under bruk.

For å gjøre det mulig å vurdere om de produserte måleredskapene er i samsvar med den undersøkte typen med hensyn til reproduserbarhet av de måletekniske egenskapene, skal det videre inneholde

a)instrumenttypens måletekniske egenskaper,
b)hvilke tiltak som kreves for å sikre at måleredskapet er intakt (plombering, identifikasjon av programvare osv.),
c)opplysninger om andre elementer som er nødvendige for å identifisere måleredskapene og kontrollere måleredskapets visuelle ytre samsvar med typen,
d)eventuelt de spesifikke opplysninger som er nødvendige for å kontrollere produserte måleredskapers egenskaper,
e)for en underenhet, alle opplysninger som er nødvendige for å sikre kompatibilitet med andre underenheter eller måleredskaper

Forrige avsnitt gjelder ikke for ikke-automatiske vekter.

EU-typeprøvingssertifikatet skal ha en gyldighet på ti år fra utstedelsesdatoen, og kan fornyes for etterfølgende tiårsperioder. For ikke-automatiske vekter der konstruksjonen er vesentlig endret, for eksempel som følge av bruk av ny teknologi, kan EU-typeprøvingssertifikatets gyldighetsperiode begrenses til to år og forlenges med tre år.

Dersom det tekniske kontrollorganet finner at typeprøvingssertifikat ikke kan utstedes, skal søkeren opplyses om dette, og det tekniske kontrollorganet skal gi en detaljert begrunnelse.

7. Det tekniske kontrollorganet skal holde seg oppdatert om eventuelle endringer i den generelle anerkjente teknologiske tilstand, som indikerer at den godkjente konstruksjonen ikke lengre oppfyller de relevante kravene til samsvar i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften, og skal avgjøre hvorvidt slike endringer krever videre undersøkelser. Organet skal i så fall informere produsenten om dette.
8. Produsenten skal underrette det tekniske kontrollorganet som oppbevarer den tekniske dokumentasjonen med hensyn til EU-typeprøvingssertifikatet, om alle endringer i den godkjente typen som kan påvirke måleredskapets samsvar med kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften eller sertifikatets gyldighetsvilkår. Slike endringer krever ytterligere godkjenning i form av et tillegg til det opprinnelige EU-typeprøvingssertifikatet.
9. Hvert tekniske kontrollorgan skal underrette sin utpekende myndighet om EU-typeprøvingssertifikater og/eller endringer av disse som det har utstedt eller tilbaketrukket, og skal, jevnlig eller ved forespørsel, gjøre tilgjengelig for sin utpekende myndighet en liste over slike sertifikater og/eller endringer av disse som er avslått, suspendert eller på annen måte begrenset.

Teknisk kontrollorgan for ikke-automatiske vekter skal i tillegg underrette andre tekniske kontrollorgan om de EU-typeprøvingssertifikater og/eller tillegg i disse, som det har avslått, trukket tilbake, suspendert eller på annen måte begrenset, og, på anmodning, om sertifikater det har utstedt.

EU-kommisjonen, medlemsstatene og de andre tekniske kontrollorgan kan ved forespørsel innhente en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet og/eller endringer til denne. EU-kommisjonen og medlemsstatene kan ved forespørsel innhente et eksemplar av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av undersøkelsene som er gjennomført av det tekniske kontrollorganet.

Det tekniske kontrollorganet skal oppbevare et eksemplar av EU-typeprøvingssertifikatet, tillegg og endringer til dette, samt den tekniske dokumentasjonen fra produsenten, inntil utløpet av sertifikatets gyldighetsperiode.

10. Produsenten skal oppbevare et eksemplar av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg samt den tekniske dokumentasjonen til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at måleredskapet ble gjort tilgjengelig på markedet første gang.
11. Produsentens representant kan sende inn søknaden nevnt i punkt 3 og utføre pliktene nevnt i punkt 8 og 10, dersom dette er spesifisert i fullmakten.
0Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016).

Modul D – Samsvar med type basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen

1. «Samsvar med type basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen» er den del av prosedyren for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene i punkt 2 og 5 og garanterer og erklærer på eget ansvar at de berørte måleredskaper er i samsvar med EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller de relevante kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften.
2. Produksjon

Produsenten skal bruke et godkjent kvalitetssystem for produksjon, kontroll av sluttproduktet og prøving av det berørte måleredskap som angitt i punkt 3, og er omfattet av oppfølgningen omhandlet i punkt 4.

3. Kvalitetssystem
3.1. Produsenten skal sende inn en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem vedrørende de aktuelle måleredskaper til et fritt valgt teknisk kontrollorgan.

Søknaden skal inneholde følgende:

a)produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom denne har sendt inn søknaden,
b)en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er sendt til et annet teknisk kontrollorgan,
c)alle relevante opplysninger for den aktuelle instrumentkategorien,
d)dokumentasjon for kvalitetssystemet,
e)den tekniske dokumentasjonen for den godkjente typen og et eksemplar av EU-typeprøvingssertifikatet.
3.2. Kvalitetssystemet skal sikre at måleredskapene er i samsvar med typen slik den er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og med de relevante kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften.

Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og oversiktlig måte i form av kvalitetspolitikk, prosedyrer og instrukser. Denne dokumentasjonen av kvalitetssystemet skal gjøre det mulig å tolke kvalitetsprogrammer, planer, håndbøker og registreringer på en ensartet måte.

Den skal særlig inneholde en fullstendig beskrivelse av

a)kvalitetsmål og organisasjonsstruktur, ansvarsforhold og fullmakter med hensyn til produktkvalitet,
b)teknikker for produksjon, kvalitetskontroll og kvalitetssikring samt prosesser og systematiske tiltak som benyttes,
c)undersøkelsene og testene som skal utføres før, under og etter produksjon, og hyppigheten de utføres med,
d)registreringer, for eksempel inspeksjonsrapporter og testdata, kalibreringsdata, kvalifikasjonsrapporter for aktuelt personale osv.,
e)tiltak for oppfølging av den planlagte produktkvalitet og effektiv drift av kvalitetssystemet
3.3. Det tekniske kontrollorganet skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i punkt 3.2. Det skal anta samsvar med disse kravene med hensyn til de komponenter av et kvalitetssystem som er i samsvar med tilsvarende spesifikasjoner i den relevante harmoniserte standarden.

I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal kontrollteamet bestå av minst ett medlem som har erfaring med vurdering på det relevante instrumentområde og den gjeldende instrumentteknikk, og ha kunnskap om de relevante kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften. Kontrollen skal omfatte et inspeksjonsbesøk til produsentens anlegg.

Kontrollteamet skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen omtalt i punkt 3.1. bokstav e, for å kontrollere at produsenten klarer å fastslå de relevante kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften, og foreta de undersøkelser som skal til for å kunne sikre at måleredskapet er i overensstemmelse med disse kravene.

Resultatet skal meddeles produsenten. Meddelelsen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen og en begrunnelse for beslutningen.

3.4. Produsenten forplikter seg til å oppfylle de forpliktelser som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å vedlikeholde det slik at det forblir tilstrekkelig og effektivt.
3.5. Produsenten skal holde det tekniske kontrollorganet som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver påtenkt endring i kvalitetssystemet.

Det tekniske kontrollorganet skal vurdere enhver endring og beslutte om det endrede kvalitetssystemet fortsatt oppfyller kravene nevnt i punkt 3.2., eller om en ny vurdering er nødvendig.

Organet skal underrette produsenten om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen og begrunnelse for beslutningen.

4. Det tekniske kontrollorganets ansvar for oppfølging
4.1. Formålet med oppfølgningen er å sikre at produsenten tilbørlig oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente kvalitetssystemet.
4.2. Produsenten skal i kontrolløyemed gi det tekniske kontrollorganet adgang til å inspisere produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og lagringsforhold, og gi alle nødvendige opplysninger, særlig:
a)dokumentasjon av kvalitetssystemet,
b)kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og testdata, kalibreringsdata, kvalifikasjonsrapporter for aktuelt personale osv.
4.3. Det tekniske kontrollorganet skal utføre regelmessig kontroll for å sikre at produsenten vedlikeholder og bruker kvalitetssystemet, og skal framlegge en revisjonsrapport overfor produsenten.
4.4. Videre kan det tekniske kontrollorganet avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det tekniske kontrollorganet om nødvendig utføre eller la utføre instrumenttester for å kontrollere om kvalitetssystemet fungerer korrekt. Det skal gi produsenten en rapport om besøket og, dersom tester er utført, en testrapport.
5. Samsvarsmerking og EU-samsvarserklæring
5.1. Produsenten skal påføre CE-merkingen, den supplerende metrologiske merkingen nevnt i denne forskriften og, etter avtale med det tekniske kontrollorganet nevnt i punkt 3.1., sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert individuelle måleredskap som er i samsvar med EU-typeprøvingssertifikatet og som oppfyller de relevante kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften.
5.2. Produsenten utarbeider en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver instrumenttype, og oppbevarer denne slik at den kan stilles til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at måleredskapet er gjort tilgjengelig på markedet første gang. EU-samsvarserklæringen skal identifisere den instrumenttypen den er utarbeidet for.

Et eksemplar av EU-samsvarserklæringen skal gjøres tilgjengelig for de relevante myndigheter ved forespørsel.

Et eksemplar av EU-samsvarserklæringen skal følge med hvert måleredskap som gjøres tilgjengelig på markedet første gang. Kravet kan tolkes som gjeldende for et parti eller en sending snarere enn for det enkelte måleredskap, i tilfeller der et stort antall måleredskaper leveres til én enkelt bruker. Dette avsnittet gjelder ikke for ikke-automatiske vekter.

6. Produsenten skal i ti år etter at måleredskapet første gang ble gjort tilgjengelig på markedet, oppbevare til rådighet for de nasjonale myndigheter
a)dokumentasjonen nevnt i punkt 3.1.,
b)informasjon om godkjente endringer som nevnt i punkt 3.5.,
c)resultatene og rapportene fra det tekniske kontrollorganet nevnt i punkt 3.5., 4.3. og 4.4.
7. Hvert tekniske kontrollorgan skal informere sin utpekende myndighet om vedtatte godkjenninger eller tilbakekallinger av kvalitetssystem, og skal, regelmessig eller ved forespørsel, gjøre en liste over godkjenninger av kvalitetssystemer som er gitt, avslått eller trukket tilbake, tilgjengelig for sin utpekende myndighet.
8. Autorisert representant

Produsentens forpliktelser i henhold til punkt 3.1., 3.5., 5 og 6 kan, på dennes vegne og ansvar, oppfylles av produsentens autoriserte representant, dersom dette er spesifisert i fullmakten.

0Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016).

Modul D1 – Kvalitetssikring av produksjonsprosessen

1. «Kvalitetssikring av produksjonsprosessen» er den prosedyren for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i punkt 2, 4 og 7, og garanterer og erklærer på eget ansvar at det berørte måleredskapet oppfyller de relevante kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften.
2. Teknisk dokumentasjon

Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen som er beskrevet i § 4-12. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om måleredskapet er i samsvar med de relevante kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften, og skal inneholde en tilstrekkelig analyse og vurdering av risiko. Den skal spesifisere de relevante krav, og i den grad det er relevant for en slik vurdering, omfatte måleredskapets konstruksjon, produksjon og funksjon.

3. Produsenten skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at måleredskapet er gjort tilgjengelig på markedet første gang.
4. Produksjon

Produsenten skal bruke et godkjent kvalitetssystem for produksjon, kontroll av sluttproduktet og prøving av det berørte måleredskap som angitt i punkt 5, og er omfattet av oppfølgingen omhandlet i punkt 6.

5. Kvalitetssystem
5.1. Produsenten skal sende inn en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for det relevante måleredskapet til et fritt valgt teknisk kontrollorgan.

Søknaden skal inneholde følgende:

a)produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom denne har sendt inn søknaden,
b)en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er sendt til et annet teknisk kontrollorgan,
c)alle relevante opplysninger for den aktuelle instrumentkategorien,
d)dokumentasjon for kvalitetssystemet,
e)den tekniske dokumentasjonen nevnt i punkt 2.
5.2. Kvalitetssystemet skal sikre at måleredskapene er i samsvar med de relevante kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften.

Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og oversiktlig måte i form av kvalitetspolitikk, prosedyrer og instrukser. Denne dokumentasjonen av kvalitetssystemet skal gjøre det mulig å tolke kvalitetsprogrammer, planer, håndbøker og registreringer på en ensartet måte.

Den skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av

a)kvalitetsmål og organisasjonsstruktur, ansvarsforhold og fullmakter med hensyn til produktkvalitet,
b)teknikker for produksjon, kvalitetskontroll og kvalitetssikring samt prosesser og systematiske tiltak som benyttes,
c)undersøkelsene og testene som skal utføres før, under og etter produksjon, og hyppigheten de utføres med,
d)registreringer, for eksempel inspeksjonsrapporter og testdata, kalibreringsdata, kvalifikasjonsrapporter for aktuelt personale osv.,
e)tiltak for oppfølging av den planlagte produktkvalitet og effektiv drift av kvalitetssystemet.
5.3. Det tekniske kontrollorganet skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i punkt 5.2. Det skal anta samsvar med disse kravene med hensyn til komponentene i kvalitetssystemet som er i samsvar med tilsvarende spesifikasjoner i den relevante harmoniserte standard.

I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal minst ett medlem av kontrollteamet ha erfaring med vurdering på det relevante instrumentområde og den gjeldende instrumentteknikk, og ha kunnskap om de relevante kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften. Kontrollen skal omfatte et inspeksjonsbesøk til produsentens anlegg.

Kontrollteamet skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen omtalt i punkt 2 for å kontrollere at produsenten klarer å fastslå de relevante kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften, og foreta de undersøkelser som skal til for å kunne sikre at måleredskapet er i overensstemmelse med disse kravene.

Resultatet skal meddeles produsenten. Meddelelsen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen og en begrunnelse for beslutningen.

5.4. Produsenten forplikter seg til å oppfylle de forpliktelser som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å vedlikeholde det, slik at det forblir tilstrekkelig og effektivt.
5.5. Produsenten skal holde det tekniske kontrollorganet som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver påtenkt endring i kvalitetssystemet.

Det tekniske kontrollorganet skal vurdere enhver foreslått endring og beslutte om det endrede kvalitetssystemet fortsatt oppfyller kravene nevnt i punkt 5.2., eller om en ny vurdering er nødvendig.

Organet skal underrette produsenten om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen og begrunnelsen for beslutningen.

6. Det tekniske kontrollorgans ansvar for oppfølging
6.1. Formålet med oppfølgingen er å sikre at produsenten tilbørlig oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente kvalitetssystemet.
6.2. Produsenten skal i kontrolløyemed, gi det tekniske kontrollorganet adgang til å inspisere produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og lagringsforhold, og gi alle nødvendige opplysninger, særlig
a)dokumentasjon av kvalitetssystemet,
b)den tekniske dokumentasjonen nevnt i punkt 2,
c)kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og testdata, kalibreringsdata, kvalifikasjonsrapporter for aktuelt personale osv.
6.3. Det tekniske kontrollorganet skal utføre regelmessig kontroll for å sikre at produsenten vedlikeholder og bruker kvalitetssystemet, og skal framlegge en revisjonsrapport overfor produsenten.
6.4. Videre kan det tekniske kontrollorganet avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det tekniske kontrollorganet om nødvendig utføre eller la utføre instrumenttester for å kontrollere om kvalitetssystemet fungerer korrekt. Det skal gi produsenten en rapport om besøket og, dersom tester er utført, en testrapport.
7. Samsvarsmerking og EU-samsvarserklæring
7.1. Produsenten skal påføre CE-merkingen, den supplerende metrologiske merkingen nevnt i denne forskriften og, under det tekniske kontrollorganet nevnt i punkt 5.1. sitt ansvar, sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert individuelle måleredskap som oppfyller kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften.
7.2. Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver instrumenttype. Denne skal oppbevares slik at den kan stilles til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at måleredskapet er gjort tilgjengelig på markedet første gang. Den skal identifisere den instrumenttypen den er utarbeidet for.

Et eksemplar av EU-samsvarserklæringen skal gjøres tilgjengelig for de relevante myndigheter ved forespørsel.

Et eksemplar av EU-samsvarserklæringen skal følge med hvert måleredskap som gjøres tilgjengelig på markedet første gang. Dette kravet kan imidlertid tolkes som gjeldende for et parti eller en sending snarere enn for det enkelte måleredskap i tilfeller der et stort antall måleredskaper leveres til én enkelt bruker.

8. Produsenten skal i ti år etter at måleredskapet ble gjort tilgjengelig på markedet første gang, stille til rådighet for de nasjonale myndigheter:
a)dokumentasjonen nevnt i punkt 5.1.,
b)informasjon om godkjente endringer som nevnt i punkt 5.5.,
c)resultatene og rapportene fra det tekniske kontrollorganet nevnt i punkt 5.5., 6.3. og 6.4.
9. Hvert tekniske kontrollorgan skal informere sin utpekende myndighet om godkjenninger eller tilbakekallinger av kvalitetssystemer, og skal, jevnlig eller ved forespørsel, gjøre listen over endringer ved kvalitetssystem som er avslått, suspendert eller på annen måte begrenset, tilgjengelig for sin utpekende myndighet.
10. Autorisert representant

Produsentens forpliktelser i henhold til punkt 3, 5.1., 5.5., 7 og 8 kan, på dennes vegne og ansvar, oppfylles av produsentens autoriserte representant, dersom dette er spesifisert i fullmakten.

0Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016).

Modul E – Samsvar med type basert på kvalitetssikring av sluttprodukt

1. «Samsvar med type basert på kvalitetssikring av sluttprodukt» er den del av prosedyren for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene i punkt 2 og 5, og garanterer og erklærer på eget ansvar at de berørte måleredskaper er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften.
2. Produksjon

Produsenten skal bruke et godkjent kvalitetssystem for kontroll av sluttproduktet og prøving av de berørte måleredskaper som angitt i punkt 3, og er omfattet av oppfølgingen omhandlet i punkt 4.

3. Kvalitetssystem
3.1. Produsenten skal sende inn en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem vedrørende aktuelle måleredskaper til et fritt valgt teknisk kontrollorgan.

Søknaden skal inneholde følgende:

a)produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom denne har sendt inn søknaden,
b)en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er sendt til et annet teknisk kontrollorgan,
c)alle relevante opplysninger for den aktuelle instrumentkategorien,
d)dokumentasjon for kvalitetssystemet,
e)den tekniske dokumentasjonen av den godkjente typen og et eksemplar av EU-typeprøvingssertifikatet.
3.2. Kvalitetssystemet skal sikre at måleredskapene er i samsvar med typen slik den er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og med kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften.

Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og oversiktlig måte i form av kvalitetspolitikk, prosedyrer og instrukser. Denne dokumentasjonen av kvalitetssystemet skal gjøre det mulig å tolke kvalitetsprogrammer, planer, håndbøker og registreringer på en ensartet måte.

Den skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av

a)kvalitetsmål og organisasjonsstruktur, ansvarsforhold og fullmakter med hensyn til produktkvalitet,
b)undersøkelsene og testene som skal utføres etter produksjon, og hyppigheten de utføres med,
c)registreringer, for eksempel inspeksjonsrapporter og testdata, kalibreringsdata, kvalifikasjonsrapporter for aktuelt personale osv.,
d)tiltak for oppfølging av den planlagte produktkvalitet og effektiv drift av kvalitetssystemet
3.3. Det tekniske kontrollorganet skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i punkt 3.2. Det skal anta samsvar med disse kravene med hensyn til elementene i et kvalitetssystem som er i samsvar med tilsvarende spesifikasjoner i den relevante harmoniserte standard.

I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal minst ett medlem av kontrollteamet ha erfaring med vurdering på det relevante instrumentområde og den gjeldende instrumentteknikk, og ha kunnskap om de relevante kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften. Kontrollen skal omfatte et inspeksjonsbesøk til produsentens anlegg.

Kontrollteamet skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen omtalt i punkt 3.1. bokstav e, for å kontrollere at produsenten klarer å fastslå de relevante kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften, og foreta de undersøkelser som skal til for å kunne sikre at måleredskapet er i overensstemmelse med disse kravene.

Resultatet skal meddeles produsenten. Meddelelsen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen og en begrunnelse for beslutningen.

3.4. Produsenten forplikter seg til å oppfylle de forpliktelser som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å vedlikeholde det, slik at det forblir tilstrekkelig og effektivt.
3.5. Produsenten skal holde det tekniske kontrollorganet som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver påtenkt endring i kvalitetssystemet.

Det tekniske kontrollorganet skal vurdere enhver foreslått endring og beslutte om det endrede kvalitetssystemet fortsatt oppfyller kravene nevnt i punkt 3.2., eller om en ny vurdering er nødvendig.

Organet skal underrette produsenten om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen og begrunnelsen for beslutningen.

4. Det tekniske kontrollorgans ansvar for oppfølging
4.1. Formålet med oppfølgingen er å sikre at produsenten tilbørlig oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente kvalitetssystemet.
4.2. Produsenten skal i kontrolløyemed gi det tekniske kontrollorganet adgang til å inspisere produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og lagringsforhold, og gi alle nødvendige opplysninger, særlig
a)dokumentasjon av kvalitetssystemet,
b)kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og testdata, kalibreringsdata, kvalifikasjonsrapporter for aktuelt personale osv.
4.3. Det tekniske kontrollorganet skal utføre regelmessig kontroll for å sikre at produsenten vedlikeholder og bruker kvalitetssystemet, og skal framlegge en revisjonsrapport overfor produsenten.
4.4. Videre kan det tekniske kontrollorganet avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det tekniske kontrollorganet om nødvendig utføre eller la utføre instrumenttester for å kontrollere om kvalitetssystemet fungerer korrekt. Det skal gi produsenten en rapport om besøket og, dersom tester er utført, en testrapport.
5. Samsvarsmerking og EU-samsvarserklæring
5.1. Produsenten skal påføre CE-merkingen, den supplerende metrologiske merkingen nevnt i denne forskriften og, under det tekniske kontrollorganet nevnt i punkt 3.1. sitt ansvar, sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert individuelle måleredskap som er i samsvar med EU-typeprøvingssertifikatet og som oppfyller de relevante kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften.
5.2. Produsenten utarbeider en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver instrumenttype og oppbevarer denne til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter måleredskapet er gjort tilgjengelig på markedet første gang. Den skal identifisere den instrumenttypen den er utarbeidet for.

Et eksemplar av EU-samsvarserklæringen skal gjøres tilgjengelig for de relevante myndigheter ved forespørsel.

Et eksemplar av EU-samsvarserklæringen skal følge med hvert måleredskap som gjøres tilgjengelig på markedet første gang. Dette kravet kan imidlertid tolkes som gjeldende for et parti eller en sending snarere enn for det enkelte måleredskap i tilfeller der et stort antall måleredskaper leveres til én enkelt bruker.

6. Produsenten skal i ti år etter at måleredskapet ble gjort tilgjengelig på markedet første gang, stille til rådighet for de nasjonale myndigheter:
a)dokumentasjonen nevnt i punkt 3.1.,
b)informasjon om godkjente endringer som nevnt i punkt 3.5.,
c)resultatene og rapportene fra det tekniske kontrollorgan nevnt i punkt 3.5., 4.3. og 4.4.
7. Hvert tekniske kontrollorgan skal informere sin utpekende myndighet om godkjenninger eller tilbakekallinger av kvalitetssystemer, og skal, jevnlig eller ved forespørsel, gjøre listen over endringer ved kvalitetssystem som er avslått, suspendert eller på annen måte begrenset, tilgjengelig for sin utpekende myndighet.
8. Autorisert representant

Produsentens forpliktelser i henhold til punkt 3.1., 3.5., 5 og 6 kan, på dennes vegne og ansvar, oppfylles av produsentens autoriserte representant, dersom dette er spesifisert i fullmakten.

0Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016).

Modul E1 – Kvalitetssikring ved inspeksjon og prøving av sluttprodukt

1. «Kvalitetssikring ved inspeksjon og prøving av sluttprodukt» er den prosedyren for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene i punkt 2, 4 og 7, og garanterer og erklærer på eget ansvar at de berørte måleredskaper er i samsvar med kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften.
2. Teknisk dokumentasjon

Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen som er beskrevet i § 4-12. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om måleredskapet er i samsvar med kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften, og skal inneholde en tilstrekkelig analyse og vurdering av risiko. Den skal spesifisere de relevante krav, og i den grad det er relevant for en slik vurdering, omfatte måleredskapets konstruksjon, produksjon og funksjon.

3. Produsenten skal stille den tekniske dokumentasjonen til rådighet for de relevante nasjonale myndigheter i ti år etter at måleredskapet er gjort tilgjengelig på markedet første gang.
4. Produksjon

Produsenten skal bruke et godkjent kvalitetssystem for kontroll av sluttproduktet og prøving av det berørte måleredskap som angitt i punkt 5, og er omfattet av oppfølgingen omhandlet i punkt 6.

5. Kvalitetssystem
5.1. Produsenten skal sende inn en søknad om vurdering av kvalitetssystemet vedrørende aktuelle måleredskaper til et fritt valgt teknisk kontrollorgan.
Søknaden skal inneholde følgende:
a)produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom denne har sendt inn søknaden,
b)en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er sendt til et annet teknisk kontrollorgan,
c)alle relevante opplysninger for den aktuelle instrumentkategorien,
d)dokumentasjon for kvalitetssystemet, og
e)den tekniske dokumentasjonen nevnt i punkt.
5.2. Kvalitetssystemet skal sikre at måleredskapene er i samsvar med kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften.

Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og oversiktlig måte i form av kvalitetspolitikk, prosedyrer og instrukser. Denne dokumentasjonen av kvalitetssystemet skal gjøre det mulig å tolke kvalitetsprogram, planer, håndbøker og registreringer på en ensartet måte.

Den skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av

a)kvalitetsmål og organisasjonsstruktur, ansvarsforhold og fullmakter med hensyn til produktkvalitet,
b)teknikker for produksjon, kvalitetskontroll og kvalitetssikring samt prosesser og systematiske tiltak som benyttes,
c)registreringer, for eksempel inspeksjonsrapporter og testdata, kalibreringsdata, kvalifikasjonsrapporter for aktuelt personale osv.,
d)tiltak for oppfølging av den planlagte produktkvalitet og effektiv drift av kvalitetssystemet.
5.3. Det tekniske kontrollorganet skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i punkt 5.2.

Det skal anta samsvar med disse kravene med hensyn til elementene av et kvalitetssystem som er i samsvar med tilsvarende spesifikasjoner i den relevante harmoniserte standard.

I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal minst ett medlem av kontrollteamet ha erfaring med vurdering på det relevante instrumentområde og den gjeldende instrumentteknikk, og ha kunnskap om de relevante kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften. Kontrollen skal omfatte et inspeksjonsbesøk til produsentens anlegg.

Kontrollteamet skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen omtalt i punkt 2 for å kontrollere at produsenten klarer å fastslå de relevante kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften, og foreta de undersøkelser som skal til for å kunne sikre at måleredskapet er i overensstemmelse med disse kravene.

Resultatet skal meddeles produsenten. Meddelelsen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen og en begrunnelse for beslutningen.

5.4. Produsenten forplikter seg til å oppfylle de forpliktelser som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å vedlikeholde det slik at det forblir hensiktsmessig og effektivt.
5.5. Produsenten skal holde det tekniske kontrollorganet som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver påtenkt endring i kvalitetssystemet.

Det tekniske kontrollorganet skal vurdere enhver foreslått endring og beslutte om det endrede kvalitetssystemet fortsatt oppfyller kravene nevnt i punkt 5.2., eller om en ny vurdering er nødvendig.

Organet skal underrette produsenten om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen og begrunnelse for beslutningen.

6. Det tekniske kontrollorgans ansvar for oppfølging
6.1. Formålet med oppfølgingen er å sikre at produsenten tilbørlig oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente kvalitetssystemet.
6.2. Produsenten skal i kontrolløyemed gi det tekniske kontrollorganet adgang til å inspisere produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og lagringsforhold, og gi alle nødvendige opplysninger, særlig;
a)dokumentasjon av kvalitetssystemet,
b)den tekniske dokumentasjonen nevnt i punkt 2,
c)kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og testdata, kalibreringsdata, kvalifikasjonsrapporter for aktuelt personale osv.
6.3. Det tekniske kontrollorganet skal utføre regelmessig kontroll for å sikre at produsenten vedlikeholder og bruker kvalitetssystemet, og skal framlegge en revisjonsrapport overfor produsenten.
6.4. Videre kan det tekniske kontrollorganet avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det tekniske kontrollorganet om nødvendig utføre eller la utføre instrumenttester for å kontrollere om kvalitetssystemet fungerer korrekt. Det skal gi produsenten en rapport om besøket og, dersom tester er utført, en testrapport.
7. Samsvarsmerking og EU-samsvarserklæring
7.1. Produsenten skal påføre CE-merkingen, den supplerende metrologiske merkingen nevnt i denne forskriften, og, under det tekniske kontrollorganet nevnt i punkt 5.1. sitt ansvar, sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert individuelle måleredskap som oppfyller de relevante kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften.
7.2. Produsenten utarbeider en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver instrumenttype og oppbevarer denne til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at måleredskapet er gjort tilgjengelig på markedet første gang. Den skal identifisere den instrumenttypen den er utarbeidet for.

Et eksemplar av EU-samsvarserklæringen skal gjøres tilgjengelig til de relevante myndigheter ved forespørsel.

Et eksemplar av EU-samsvarserklæringen skal følge med hvert måleredskap som gjøres tilgjengelig på markedet første gang. Dette kravet kan imidlertid tolkes som gjeldende for et parti eller en sending snarere enn for det enkelte måleredskap, i tilfeller der et stort antall måleredskaper leveres til én enkelt bruker.

8. Produsenten skal i ti år etter at måleredskapet er gjort tilgjengelig på markedet første gang stille til rådighet for de nasjonale myndigheter;
a)dokumentasjonen nevnt i punkt 5.1.,
b)informasjon om godkjente endringer som nevnt i punkt 5.5., og
c)resultatene og rapportene fra det tekniske kontrollorganet nevnt i punkt 5.5.,6.3. og 6.4.
9. Hvert tekniske kontrollorgan skal informere sin utpekende myndighet om godkjenninger eller tilbakekallinger av kvalitetssystemer, og skal, jevnlig eller ved forespørsel, gjøre listen over endringer ved kvalitetssystem som er avslått, suspendert eller på annen måte begrenset, tilgjengelig for sin utpekende myndighet.
10. Autorisert representant

Produsentens forpliktelser i henhold til punkt 3, 5.1., 5.5., 7 og 8 kan, på dennes vegne og ansvar, oppfylles av produsentens autoriserte representant, dersom dette er spesifisert i fullmakten.

0Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016).

Modul F – Førstegangsverifikasjon

1. «Førstegangsverifikasjon» er den del av en prosedyre for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene i punkt 2, 5.1. og 6, og garanterer og erklærer på eget ansvar at måleredskapene som er blitt kontrollert i henhold til punkt 3, er i samsvar med typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller de relevante kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften.
2. Produksjon

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og oppfølgingen av denne sikrer at de produserte måleredskapene er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften.

3. Kontroll

Et teknisk kontrollorgan valgt av produsenten skal utføre, eller la utføre, relevante undersøkelser og tester for å kontrollere måleredskapenes samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften.

Undersøkelsene og testene for å kontrollere samsvar med de måletekniske krav utføres, etter produsentens valg, enten ved undersøkelse og prøving av hvert måleredskap som angitt i punkt 4, eller, for måleredskaper som ikke er ikke-automatiske vekter, ved undersøkelse og prøving av måleredskapene på statistisk grunnlag som angitt i punkt 5.

4. Førstegangsverifikasjon av samsvar ved undersøkelse og testing av hvert enkelt måleredskap
4.1. Alle måleredskapene undersøkes enkeltvis, og det utføres relevante tester som angitt i de relevante harmoniserte standarder og/eller normative dokumenter, og/eller tilsvarende tester som angitt i de relevante tekniske spesifikasjoner, for å kontrollere at de er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EU-typesertifiseringssertifikatet og relevante krav som gjelder for dem. I fravær av en harmonisert standard eller et normativt dokument, skal det berørte tekniske kontrollorganet beslutte hvilke relevante tester som skal utføres.
4.2. Det tekniske kontrollorganet skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de utførte undersøkelsene og tester, og skal påføre sitt identifikasjonsnummer på hvert godkjente måleredskap eller få det påført under deres ansvar.

Produsenten skal oppbevare samsvarssertifikatene til rådighet for inspeksjon utført av de nasjonale myndigheter i ti år etter at måleredskapet ble gjort tilgjengelig på markedet første gang.

5. Førstegangsverifikasjon basert på statistisk verifikasjon
5.1. Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for at produksjonsprosessen og oppfølgingen skal sikre at hvert produserte parti er homogent, og skal framlegge sine måleredskaper for kontroll i form av homogene partier.
5.2. Av hvert parti tas det et utplukk etter kravene i punkt 5.3. Alle måleredskaper i utplukket skal undersøkes enkeltvis, og relevante tester som fastsatt i de relevante harmoniserte standarder og/eller normative dokumenter, og/eller tilsvarende tester fastsatt i andre, relevante tekniske spesifikasjoner, skal utføres for å fastslå om de er i samsvar den type som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og med de kravene som gjelder for dem i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften, slik at det kan fastslås om partiet skal godkjennes eller underkjennes. I fravær av en slik harmonisert standard eller normativt dokument, skal det berørte tekniske kontrollorganet beslutte hvilke relevante tester som skal utføres.
5.3. Den statistiske prosedyren skal oppfylle følgende krav:

Den statistiske verifikasjonen skal være basert på atributtmetoden. Prøvetakingssystemet skal sikre at

a)dersom det i et parti er mindre enn 1 % som ikke tilfredsstiller kravene, skal det være minimum 95% sannsynlighet for at partiet aksepteres,
b)dersom det i et parti er mindre enn 7 % som ikke tilfredsstiller kravene, skal det være en grensekvalitet på 5 % sannsynlighet for at partiet aksepteres.
5.4. Dersom et parti godkjennes, godkjennes alle måleredskaper i partiet unntatt de måleredskaper fra utplukket som ble funnet ikke å bestå testene.

Det tekniske kontrollorganet skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de utførte undersøkelsene og testene og sette på sitt identifikasjonsnummer på hvert godkjente måleredskap eller få dette påsatt under sitt ansvar.

Produsenten skal stille samsvarssertifikatene til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at måleredskapet er gjort tilgjengelig på markedet første gang.

5.5. Dersom et parti blir underkjent, skal det tekniske kontrollorganet treffe hensiktsmessige tiltak for å hindre at partiet gjøres tilgjengelig på markedet. I tilfelle hyppige underkjenninger av partier kan det tekniske kontrollorganet innstille den statistiske kontrollen og treffe hensiktsmessige tiltak.
6. Samsvarsmerking og EU-samsvarserklæring
6.1. Produsenten skal påføre CE-merkingen, den supplerende metrologiske merkingen nevnt i denne forskriften, og under det tekniske kontrollorgan nevnt i punkt 3 sitt ansvar, sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert individuelle måleredskap som er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften.
6.2. Produsenten utarbeider en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver instrumenttype og oppbevarer denne til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at måleredskapet er gjort tilgjengelig på markedet første gang. Den skal identifisere den instrumenttypen den er utarbeidet for.

Et eksemplar av EU-samsvarserklæringen skal gjøres tilgjengelig til de relevante myndigheter ved forespørsel.

Et eksemplar av EU-samsvarserklæringen skal følge med hvert måleredskap som gjøres tilgjengelig på markedet første gang. Kravet kan tolkes som gjeldende for et parti eller en sending snarere enn for det enkelte måleredskap i tilfeller der et stort antall måleredskaper leveres til én enkelt bruker. Dette er ikke påkrevd for ikke-automatiske vekter.
Dersom det tekniske kontrollorganet nevnt i punkt 3 samtykker, og under dettes ansvar, kan produsenten også sette på det tekniske kontrollorganets identifikasjonsnummer på måleredskapene.

7. Dersom det tekniske kontrollorganet samtykker, og under dettes ansvar, kan produsenten, sette på det tekniske kontrollorganets identifikasjonsnummer på måleredskapene under produksjonsprosessen.
8. Autorisert representant

Produsentens forpliktelser kan, på dennes vegne og ansvar, oppfylles av produsentens autoriserte representant, dersom dette er spesifisert i fullmakten. Den autoriserte representanten kan ikke oppfylle forpliktelsene omhandlet i punkt 2 og 5.1.

0Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016).

Modul F1 – Samsvar basert på produktverifikasjon

1. «Samsvar basert på produktverifikasjon» er den prosedyren for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i punkt 2, 3, 6.1. og 7, og garanterer og erklærer på eget ansvar at de relevante måleredskapene som omfattes av bestemmelsene i punkt 4, oppfyller kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften.
2. Teknisk dokumentasjon

Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen som er beskrevet i § 4-12. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om måleredskapet er i samsvar med kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften, og skal inneholde en tilstrekkelig analyse og vurdering av risiko. Den skal spesifisere de relevante krav, og i den grad det er relevant for en slik vurdering, måleredskapets konstruksjon, produksjon og funksjon.

Produsenten skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen til rådighet for de relevante nasjonale myndigheter i ti år etter at måleredskapet er gjort tilgjengelig på markedet første gang.

3. Produksjon

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at produksjonsprosessen og oppfølgingen av denne sikrer at de produserte måleredskapene oppfyller kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften.

4. Kontroll

Et teknisk kontrollorgan valgt av produsenten skal utføre, eller la utføre, relevante undersøkelser og tester, for å kontrollere måleredskapenes samsvar med kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften.

Undersøkelsene og testene for å kontrollere samsvar med de måletekniske krav utføres, etter produsentens valg, enten ved undersøkelse og prøving av hvert måleredskap som angitt i punkt 5, eller, for måleredskaper som ikke er ikke-automatiske vekter, ved undersøkelse og prøving av måleredskapene på statistisk grunnlag som angitt i punkt 6.

5. Førstegangsverifikasjon av samsvar ved undersøkelse og testing av hvert enkelt måleredskap
5.1. Alle måleredskaper undersøkes enkeltvis, og det utføres relevante tester som angitt i de relevante harmoniserte standarder og/eller normative dokumenter, og/eller tilsvarende tester som angitt i andre relevante tekniske spesifikasjoner, for å kontrollere at de er i samsvar med de relevante måletekniske krav. I fravær av en slik harmonisert standard eller normativt dokument skal det berørte tekniske kontrollorganet beslutte hvilke relevante tester som skal utføres.
5.2. Det tekniske kontrollorganet skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de utførte undersøkelsene og testene og sette på sitt identifikasjonsnummer på hvert godkjente måleredskap eller sørge for å få det påsatt.

Produsenten skal oppbevare samsvarssertifikatene til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at måleredskapet er gjort tilgjengelig på markedet første gang.

6. Førstegangsverifikasjon basert på statistisk verifikasjon
6.1. Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for at produksjonsprosessen skal sikre at hvert produserte parti er homogent, og skal framlegge sine måleredskaper for kontroll i form av homogene partier.
6.2. Av hvert parti tas det et utplukk etter kravene i punkt 6.4.
6.3. Alle måleredskaper i utplukket skal undersøkes enkeltvis, og relevante tester som fastsatt i de relevante harmoniserte standarder og/eller normative dokumenter, og/eller tilsvarende tester i andre relevante tekniske spesifikasjoner, utføres for å fastslå om de er i samsvar med de krav som gjelder for dem i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften, og for å fastslå om partiet skal godkjennes eller underkjennes. I fravær av en slik harmonisert standard eller normativt dokument, skal det berørte tekniske kontrollorganet beslutte hvilke relevante tester som skal utføres.
6.4. Den statistiske prosedyren skal oppfylle følgende krav:

Den statistiske verifikasjonen skal være basert på atributtmetoden. Prøvetakingssystemet skal sikre at

a)dersom det i et parti er mindre enn 1 % som ikke tilfredsstiller kravene, skal det være minimum 95% sannsynlighet for at partiet aksepteres,
b)dersom det i et parti er mindre enn 7 % som ikke tilfredsstiller kravene, skal det være en grensekvalitet på 5 % sannsynlighet for at partiet aksepteres.
6.5. Dersom et parti godkjennes, godkjennes alle måleredskaper i partiet unntatt de måleredskaper fra utplukket som ble funnet ikke å bestå testene.

Det tekniske kontrollorganet skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de utførte undersøkelsene og testene, og skal sette på sitt identifikasjonsnummer på hvert godkjente måleredskap eller sørge for å få det påsatt under sitt ansvar.

Produsenten skal oppbevare samsvarssertifikatene til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at måleredskapet ble gjort tilgjengelig på markedet første gang

Dersom et parti blir underkjent, skal det tekniske kontrollorganet treffe hensiktsmessige tiltak for å hindre at partiet blir gjort tilgjengelig på markedet. I tilfelle av hyppige underkjenninger av partier, kan det tekniske kontrollorganet innstille den statistiske kontrollen og treffe hensiktsmessige tiltak.

7. Samsvarsmerking og EU-samsvarserklæring
7.1. Produsenten skal påføre CE-merkingen, den supplerende metrologiske merkingen nevnt i denne forskriften, og under det tekniske kontrollorganet nevnt i punkt 4 sitt ansvar, påføre sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert individuelle måleredskap som oppfyller kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften.
7.2. Produsenten utarbeider en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver instrumenttype og oppbevarer denne til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at måleredskapet er gjort tilgjengelig på markedet første gang. Den skal identifisere den instrumenttypen den er utarbeidet for.

Et eksemplar av EU-samsvarserklæringen skal gjøres tilgjengelig til de relevante myndigheter ved forespørsel.

Et eksemplar av EU-samsvarserklæringen skal følge med hvert måleredskap som blir gjort tilgjengelig på markedet første gang. Et eksemplar av erklæringen skal følge med hvert måleredskap som gjøres tilgjengelig på markedet første gang. Kravet kan tolkes som gjeldende for et parti eller en sending snarere enn for det enkelte måleredskap, i tilfeller der et stort antall måleredskaper leveres til én enkelt bruker. Dette avsnittet gjelder ikke for ikke-automatiske vekter.

8. Dersom det tekniske kontrollorganet samtykker, og under dettes ansvar, kan produsenten, sette på det tekniske kontrollorganets identifikasjonsnummer på måleredskapene under produksjonsprosessen.
9. Autorisert representant

Produsentens forpliktelser kan, på dennes vegne og ansvar, oppfylles av produsentens autoriserte representant, dersom dette er spesifisert i fullmakten. Den autoriserte representanten kan ikke oppfylle forpliktelsene omhandlet i punkt 2 første avsnitt, punkt 3 og punkt 6.1.

0Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016).

Modul G – Samsvar basert på enhetsverifikasjon

1. «Samsvar basert på enhetsverifikasjon» er den prosedyren for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i punkt 2, 3 og 5, og garanterer og erklærer på eget ansvar at et måleredskap som omfattes av bestemmelsene i punkt 4, oppfyller kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften.
2. Teknisk dokumentasjon

Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen som er beskrevet i § 4-12, og skal stille den til rådighet for det tekniske kontrollorgan nevnt i punkt 4. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om måleredskapet er i samsvar med kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften, og skal inneholde en tilstrekkelig analyse og vurdering av risiko. Den skal spesifisere de relevante kravene, og i den grad det er relevant for en slik vurdering, omfatte måleredskapets konstruksjon, produksjon og funksjon.

Produsenten skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at måleredskapet er gjort tilgjengelig på markedet første gang.

3. Produksjon

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og oppfølging av denne sikrer at det produserte måleredskapet oppfyller kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften.

4. Kontroll

Et teknisk kontrollorgan valgt av produsenten skal utføre, eller la utføre, de relevante undersøkelser og tester som angitt i de relevante harmoniserte standarder og/eller normative dokumenter, eller tilsvarende tester som angitt i andre, relevante tekniske spesifikasjoner, for å kontrollere måleredskapets samsvar med kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften. I fravær av en slik harmonisert standard eller normativt dokument, skal det berørte tekniske kontrollorganet beslutte hvilke relevante tester som skal utføres.

Det tekniske kontrollorganet skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de utførte undersøkelsene og testene, og påføre sitt identifikasjonsnummer på det godkjente måleredskapet eller få det påsatt under sitt ansvar.

Produsenten skal oppbevare samsvarssertifikatet til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at måleredskapet er gjort tilgjengelig på markedet første gang.

5. Samsvarsmerking og EU-samsvarserklæring
5.1. Produsenten skal påføre CE-merkingen, den supplerende metrologiske merkingen nevnt i denne forskriften, og, under det tekniske kontrollorganet nevnt i punkt 4 sitt ansvar, sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert måleredskap som oppfyller kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften.
5.2. Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring og oppbevare denne til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at måleredskapet er gjort tilgjengelig på markedet første gang. EU-samsvarserklæringen skal identifisere måleredskapet det er utarbeidet for.

Et eksemplar av EU-samsvarserklæringen skal gjøres tilgjengelig til de relevante myndigheter ved forespørsel.

Et eksemplar av EU-samsvarserklæringen skal følge med måleredskapet. Dette er ikke påkrevd for ikke-automatiske vekter.

6. Autorisert representant

Produsentens forpliktelser i henhold til punkt 2 og 5 kan, på dennes vegne og ansvar, oppfylles av produsentens autoriserte representant, dersom dette er spesifisert i fullmakten.

0Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016).

Modul H – Samsvar basert på full kvalitetssikring

1. «Samsvar basert på full kvalitetssikring» er den prosedyren for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i punkt 2 og 5, og garanterer og erklærer på eget ansvar at de berørte måleredskaper oppfyller kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften.
2. Produksjon

Produsenten skal bruke et godkjent kvalitetssystem for konstruksjon, produksjon og kontroll og prøving av de berørte måleredskapene som angitt i punkt 3, og er omfattet av oppfølgingen omhandlet i punkt 4.

3. Kvalitetssystem
3.1. Produsenten skal sende inn en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem til et fritt valgt teknisk kontrollorgan, for de berørte måleredskaper.

Søknaden skal inneholde følgende:

a)produsentens navn og adresse. Dersom søknaden sendes inn av autorisert representant, skal navn og adresse til denne også være med,
b)teknisk dokumentasjon, som beskrevet i § 4-12, for en modell for hver kategori måleredskap som skal produseres. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om måleredskapet er i samsvar med de relevante kravene, og skal omfatte en tilstrekkelig analyse og vurdering av risiko. Den tekniske dokumentasjonen skal angi de gjeldende kravene, og konstruksjon, produksjon og bruk av måleredskapet i det omfang det er relevant for vurderingen,
c)dokumentasjon vedrørende kvalitetssystemet, og
d)skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er sendt til andre tekniske kontrollorgan.
3.2. Kvalitetssystemet skal sikre at måleredskapene er i samsvar med kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften.

Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og oversiktlig måte i form av kvalitetspolitikk, prosedyrer og instrukser. Denne dokumentasjonen av kvalitetssystemet skal gjøre det mulig å tolke kvalitetsplaner, planer, håndbøker og registreringer på en ensartet måte. Den skal særlig inneholde en fullstendig beskrivelse av

a)kvalitetsmål og organisasjonsstruktur, ansvarsforhold og fullmakter med hensyn til konstruksjons- og produktkvalitet,
b)tekniske konstruksjonsspesifikasjoner, herunder standarder, som vil bli brukt, og, dersom de relevante harmoniserte standarder og/eller normative dokumenter ikke vil bli brukt i sin helhet, hvordan det er sikret at kravene i de instrumentspesifikke forskriftene vil bli oppfylt ved å bruke andre relevante, tekniske spesifikasjoner,
c)teknikker for konstruksjonskontroll og konstruksjonssikring samt prosesser og systematiske tiltak som benyttes ved konstruksjon av måleredskaper i forbindelse med den aktuelle instrumentkategorien,
d)tilsvarende teknikker for produksjon, kvalitetskontroll og kvalitetssikring samt prosesser og systematiske tiltak som benyttes,
e)undersøkelsene og testene som skal utføres før, under og etter produksjon, og hyppigheten de utføres med,
f)registreringer, for eksempel inspeksjonsrapporter og testdata, kalibreringsdata, kvalifikasjonsrapporter for aktuelt personale, og
g)tiltak for oppfølging av den nødvendige konstruksjonskvalitet og produktkvalitet, og effektiv drift av kvalitetssystemet.
3.3. Det tekniske kontrollorganet skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i punkt 3.2. Det skal anta samsvar med de kravene som gjelder elementene av kvalitetssystemet som er i samsvar med tilsvarende spesifikasjoner i den relevante harmoniserte standarden.

I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal minst ett medlem av kontrollteamet ha erfaring med vurdering på det relevante instrumentområde og den gjeldende instrumentteknikk, og ha kunnskap om kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften. Kontrollen skal omfatte et inspeksjonsbesøk på produsentens anlegg.

For å sikre at produsenten klarer å fastslå de relevante kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften, og gjennomføre de nødvendige undersøkelser for å sikre at måleredskapet oppfyller disse kravene, skal kontrollteamet vurdere den tekniske dokumentasjonen vist til i punkt 3.1. bokstav b.

Resultatet skal meddeles produsenten eller hans autoriserte representant. Meddelelsen skal inneholde konklusjonene av kontrollen og en begrunnelse for beslutningen.

3.4. Produsenten forplikter seg til å oppfylle de forpliktelser som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å vedlikeholde det slik at det forblir hensiktsmessig og effektivt.
3.5. Produsenten skal holde det tekniske kontrollorganet som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver påtenkt endring i kvalitetssystemet.

Det tekniske kontrollorganet skal vurdere alle foreslåtte endringer og beslutte om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil oppfylle kravene nevnt i punkt 3.2., eller om en ny vurdering er nødvendig.

Organet skal underrette produsenten om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen og begrunnelse for beslutningen.

4. Det tekniske kontrollorgans ansvar for oppfølging
4.1. Formålet med oppfølgingen er å sikre at produsenten tilbørlig oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente kvalitetssystemet.
4.2. Med tanke på kontrollen, skal produsenten gi det tekniske kontrollorganet adgang til områder for konstruksjon, produksjon, inspeksjon, testing og lagring, og gi alle nødvendige opplysninger, særlig
a)dokumentasjon av kvalitetssystemet,
b)kvalitetsregistre som fastsatt for konstruksjonsdelen av kvalitetssystemet, for eksempel resultater av analyser, beregninger, tester, og
c)kvalitetsregistre som fastsatt for produksjonsdelen av kvalitetssystemet, for eksempel inspeksjonsrapporter og testdata, kalibreringsdata og kvalifikasjonsrapporter for aktuelt personale.
4.3. Det tekniske kontrollorganet skal utføre regelmessig kontroll for å sikre at produsenten vedlikeholder og bruker kvalitetssystemet, og skal fremlegge en revisjonsrapport overfor produsenten.
4.4. Videre kan det tekniske kontrollorganet avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det tekniske kontrollorganet om nødvendig utføre eller la utføre instrumenttester for å kontrollere om kvalitetssystemet fungerer korrekt. Det skal gi produsenten en rapport om besøket og en testrapport dersom tester er utført.
5. Samsvarsmerking og EU-samsvarserklæring
5.1. Produsenten skal påføre CE-merkingen, den supplerende metrologiske merkingen nevnt i denne forskriften, og, etter det tekniske kontrollorganet nevnt i punkt 3.1. sitt ansvar, sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert individuelle måleredskap som oppfyller kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften.
5.2. Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver instrumenttype og oppbevare denne til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at måleredskapet er gjort tilgjengelig på markedet første gang. EU-samsvarserklæringen skal identifisere den instrumenttypen den er utarbeidet for.

Et eksemplar av EU-samsvarserklæringen skal gjøres tilgjengelig for de relevante myndigheter ved forespørsel.

Et eksemplar av EU-samsvarserklæringen skal følge med hvert måleredskap som er gjort tilgjengelig på markedet første gang. Dette kravet kan imidlertid tolkes som gjeldende for et parti eller en sending snarere enn for det enkelte måleredskap i tilfeller der et stort antall måleredskaper leveres til én enkelt bruker.

6. Produsenten skal i ti år etter at måleredskapet ble gjort tilgjengelig på markedet første gang, oppbevare til rådighet for de nasjonale myndigheter;
a)den tekniske dokumentasjonen vist til i punkt 3.1.,
b)dokumentasjonen angående kvalitetssystemet nevnt i punkt 3.1.,
c)opplysninger angående endringer vist til i punkt 3.5., som godkjent,
d)resultatene og rapportene fra det tekniske kontrollorgan nevnt i punkt 3.5., 4.3. og 4.4.
7. Hvert tekniske kontrollorgan skal informere sin utpekende myndighet om vedtatte godkjenninger eller tilbakekallinger av kvalitetssystem, og skal, regelmessig eller ved forespørsel, gjøre en liste over godkjenninger av kvalitetssystemer som er gitt, avslått eller trukket tilbake, tilgjengelig for sin utpekende myndighet.
8. Autorisert representant

Produsentens forpliktelser i henhold til punkt 3.1., 3.5., 5 og 6 kan, på dennes vegne og ansvar, oppfylles av produsentens autoriserte representant, dersom dette er spesifisert i fullmakten.

0Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016).

Modul H1 – Samsvar basert på full kvalitetssikring og konstruksjonsundersøkelse

1. «Samsvar basert på full kvalitetssikring og konstruksjonsundersøkelse» er den prosedyren for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene i punkt 2 og 6, og garanterer og erklærer på eget ansvar at de berørte måleredskaper oppfyller kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften.
2. Produksjon

Produsenten skal bruke et godkjent kvalitetssystem for konstruksjon, produksjon og kontroll og prøving av det berørte måleredskap som angitt i punkt 3, og er omfattet av oppfølgingen omhandlet i punkt 5.

Det skal etter framgangsmåten i punkt 4 ha blitt undersøkt at måleredskapets tekniske konstruksjon er egnet.

3. Kvalitetssystem
3.1. Produsenten skal sende inn en søknad om vurdering av kvalitetssystemet til et fritt valgt teknisk kontrollorgan, for de berørte måleredskaper.

Søknaden skal inneholde følgende:

a)produsentens navn og adresse. Dersom søknaden sendes inn av autorisert representant, skal navn og adresse til denne også være med,
b)alle relevante opplysninger for den ønskede instrumentkategorien,
c)dokumentasjon vedrørende kvalitetssystemet, og
d)skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er sendt til andre tekniske kontrollorgan.
3.2. Kvalitetssystemet skal sikre at måleredskapene er i samsvar med kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften.

Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og oversiktlig måte i form av kvalitetspolitikk, prosedyrer og instrukser. Denne dokumentasjonen av kvalitetssystemet skal gjøre det mulig å tolke kvalitetsplaner, planer, håndbøker og registreringer på en ensartet måte.

Den skal særlig inneholde en fullstendig beskrivelse av

a)kvalitetsmål og organisasjonsstruktur, ansvarsforhold og fullmakter med hensyn til konstruksjons- og produktkvalitet,
b)tekniske konstruksjonsspesifikasjoner, herunder standarder, som blir brukt, og, dersom de relevante harmoniserte standarder og/eller normative dokumenter ikke blir brukt i sin helhet, hvordan det er sikret at kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften som gjelder for måleredskapene, vil bli oppfylt, ved å bruke andre relevante, tekniske spesifikasjoner,
c)teknikker for konstruksjonskontroll og konstruksjonssikring samt prosesser og systematiske tiltak som benyttes ved konstruksjon av måleredskaper i forbindelse med den aktuelle instrumentkategorien,
d)tilsvarende teknikker for produksjon, kvalitetskontroll og kvalitetssikring samt prosesser og systematiske tiltak som benyttes,
e)undersøkelsene og testene som skal utføres før, under og etter produksjon, og hyppigheten de utføres med,
f)registreringer, for eksempel inspeksjonsrapporter og testdata, kalibreringsdata, kvalifikasjonsrapporter for aktuelt personale, og
g)tiltak for oppfølging av den nødvendige konstruksjonskvalitet og produktkvalitet og effektiv drift av kvalitetssystemet.
3.3. Det tekniske kontrollorganet skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i punkt 3.2. Det skal anta samsvar med de kravene som gjelder elementene av kvalitetssystemet som er i samsvar med tilsvarende spesifikasjoner i den relevante harmoniserte standarden.

I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal minst ett medlem av kontrollteamet ha erfaring med vurdering på det relevante instrumentområde og den gjeldende instrumentteknikk, og ha kunnskap om kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften. Kontrollen til det tekniske kontrollorganet skal omfatte et inspeksjonsbesøk til produsentens anlegg.

Resultatet skal meddeles produsenten eller hans autoriserte representant. Meddelelsen skal inneholde konklusjonene av kontrollen og en begrunnelse for beslutningen.

3.4. Produsenten forplikter seg til å oppfylle de forpliktelser som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å vedlikeholde det slik at det forblir hensiktsmessig og effektivt.
3.5. Produsenten skal holde det tekniske kontrollorganet som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver påtenkt endring i kvalitetssystemet.

Det tekniske kontrollorganet skal vurdere alle foreslåtte endringer og beslutte om det endrede kvalitetssystemet fortsatt oppfyller kravene nevnt i punkt 3.2., eller om en ny vurdering er nødvendig.

Organet skal underrette produsenten eller hans autoriserte representant om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen og begrunnelse for beslutningen.

3.6. Hvert tekniske kontrollorgan skal informere sin utpekende myndighet om vedtatte godkjenninger eller tilbakekallinger av kvalitetssystem, og skal, regelmessig eller ved forespørsel, kunne fremskaffe for sin utpekende myndighet en liste over godkjenninger av kvalitetssystemer som er gitt, avslått eller trukket tilbake.
4. Konstruksjonsundersøkelse
4.1. Produsenten skal sende inn en søknad om undersøkelse av konstruksjonen til det tekniske kontrollorgan nevnt i punkt 3.1.
4.2. Søknaden skal gjøre det mulig å forstå måleredskapets konstruksjon, produksjonen av det og dets funksjon, og skal gjøre det mulig å vurdere samsvaret med kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften. Søknaden skal inneholde
a)produsentens navn og adresse,
b)en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er sendt til et annet teknisk kontrollorgan,
c)den tekniske dokumentasjonen beskrevet i § 4-12. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om måleredskapet er i samsvar med kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften, og skal omfatte en tilstrekkelig analyse og vurdering av risikoen. Den skal, i den grad det er relevant for en slik vurdering, omfatte måleredskapets konstruksjon og funksjon, og
d)tilleggsdokumentasjonen for den tekniske konstruksjonens egnethet. Denne tilleggsdokumentasjonen skal nevne alle dokumenter som er brukt, særlig dersom de relevante harmoniserte standarder og/eller normative dokumenter ikke er brukt i sin helhet, og skal om nødvendig omfatte resultater av tester som er utført i henhold til andre relevante tekniske spesifikasjoner, i produsentens egnede laboratorium, eller av et annet testlaboratorium på vegne av produsenten eller under produsentens ansvar.
4.3. Det tekniske kontrollorganet skal vurdere søknaden, og dersom konstruksjonen overholder de bestemmelser i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften som gjelder for måleredskapet, skal det utstede et EU-sertifikat for konstruksjonsundersøkelse til produsenten. Sertifikatet skal inneholde produsentens navn og adresse, konklusjonene av undersøkelsen, eventuelle vilkår for dets gyldighet og nødvendige data for identifikasjon av den godkjente konstruksjonen. Sertifikatet kan inneholde et eller flere vedlegg.

EU-sertifikatet for konstruksjonsundersøkelse med tilhørende vedlegg skal inneholde all relevant informasjon som gjør det mulig å vurdere om det produserte måleredskapet med den vurderte konstruksjonen oppfyller kravene til samsvar, og gjøre det mulig å kontrollere måleredskapet under bruk. Det skal gjøre det mulig å vurdere om de produserte måleredskapene er i samsvar med den vurderte konstruksjonen med hensyn til reproduserbarhet av den måletekniske ytelsesevnen når de er korrekt regulert, inkludert

a)instrumentkonstruksjonens måletekniske egenskaper,
b)hvilke tiltak som kreves for å sikre at måleredskapet er intakt (plombering, identifikasjon av programvare osv.),
c)opplysninger om andre elementer som er nødvendige for å identifisere måleredskapet og for å kontrollere at måleredskapets ytre samsvarer med konstruksjonen,
d)eventuelle spesifikke opplysninger som er nødvendige for å kontrollere produserte måleredskapers egenskaper,
e)for en underenhet, alle opplysninger som er nødvendige for å sikre kompatibilitet med andre underenheter eller måleredskaper.

Det tekniske kontrollorganet skal utarbeide en evalueringsrapport i den forbindelse og stille den til rådighet for sin utpekende myndighet. Med forbehold for § 4-28 skal organet helt eller delvis kun offentliggjøre innholdet i denne rapporten med produsentens samtykke.

Sertifikatet skal ha en gyldighet på ti år fra utstedelsesdatoen, og kan fornyes for etterfølgende tiårsperioder.

Det tekniske kontrollorganet skal ikke utstede et EU-sertifikat for konstruksjonsundersøkelse dersom konstruksjonen ikke oppfyller kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften. Det tekniske kontrollorganet skal i så fall informere søkeren om dette, og gi en detaljert begrunnelse for avslaget.

4.4. Det tekniske kontrollorganet skal holde seg oppdatert om eventuelle endringer i den generelle anerkjente teknologiske tilstand, som indikerer at den godkjente konstruksjonen ikke lengre oppfyller kravene til samsvar i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften, og skal avgjøre hvorvidt slike endringer krever videre undersøkelser. Organet skal i så fall informere produsenten om dette.

Produsenten skal holde det tekniske kontrollorganet som har utstedt EU-sertifikatet for konstruksjonsundersøkelse, orientert om eventuelle endringer i den godkjente konstruksjonen som kan påvirke samsvar med kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften, eller vilkårene for sertifikatets gyldighet. Slike endringer må tilleggsgodkjennes av det tekniske kontrollorganet som har utstedt EU-sertifikatet for konstruksjonsundersøkelse, i form av et tillegg til det opprinnelige EU-sertifikatet for konstruksjonsundersøkelse.

4.5. Hvert tekniske kontrollorgan skal informere sin utpekende myndighet om EU-sertifikater for konstruksjonsundersøkelse og/eller endringer av dette, som det har utstedt eller trukket tilbake. Det tekniske kontrollorganet skal, jevnlig eller ved forespørsel, gjøre listen over sertifikater og/eller eventuelle endringer til denne, som er avslått, suspendert eller på annen måte begrenset, tilgjengelig for sin utpekende myndighet.

EU-kommisjonen, medlemsstatene og de andre tekniske kontrollorgan kan ved forespørsel innhente en kopi av EU-sertifikatet for konstruksjonsundersøkelse og/eller endringer til denne. EU-kommisjonen og medlemsstatene kan ved forespørsel innhente et eksemplar av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av undersøkelsene som er gjennomført av det tekniske kontrollorganet.

Det tekniske kontrollorganet skal oppbevare et eksemplar av EU-sertifikatet for konstruksjonsundersøkelse samt tillegg og endringer til dette, i tillegg til den tekniske dokumentasjonen fra produsenten, inntil utløpet av sertifikatets gyldighetsperiode.

4.6. Produsenten skal oppbevare et eksemplar av EU-sertifikatet for konstruksjonsundersøkelse, dets vedlegg og tillegg sammen med den tekniske dokumentasjonen, i ti år etter at måleredskapet ble gjort tilgjengelig på markedet første gang, til rådighet for nasjonale myndigheter.
5. Det tekniske kontrollorgans ansvar for oppfølging
5.1. Formålet med oppfølgingen er å sikre at produsenten tilbørlig oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente kvalitetssystemet.
5.2. For å kunne gjennomføre kontroll, skal produsenten gi det tekniske kontrollorganet adgang til å inspisere områder for konstruksjon, produksjon, inspeksjon, testing og lagring, og gi alle nødvendige opplysninger, særlig:
a)dokumentasjon av kvalitetssystemet,
b)kvalitetsregistre som fastsatt i konstruksjonsdelen av kvalitetssystemet, for eksempel resultater av analyser, beregninger, tester osv., og
c)kvalitetsregistre som fastsatt i produksjonsdelen av kvalitetssystemet, for eksempel inspeksjonsrapporter og testdata, kalibreringsdata, kvalifikasjonsrapporter for aktuelt personale osv.
5.3. Det tekniske kontrollorganet skal utføre regelmessig kontroll for å sikre at produsenten vedlikeholder og bruker kvalitetssystemet, og skal framlegge en revisjonsrapport overfor produsenten.
5.4. Videre kan det tekniske kontrollorganet avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det tekniske kontrollorganet om nødvendig utføre eller la utføre instrumenttester for å kontrollere om kvalitetssystemet fungerer korrekt. Det skal gi produsenten en rapport om besøket og en testrapport dersom tester er utført.
6. Samsvarsmerking og EU-samsvarserklæring
6.1. Produsenten skal påføre CE-merkingen og den supplerende metrologiske merkingen nevnt i denne forskriften, og, under det tekniske kontrollorganets som nevnt i punkt 3.1. sitt ansvar, sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert individuelle måleredskap som oppfyller kravene i denne forskriften og den instrumentspesifikke forskriften.
6.2. Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver instrumenttype og oppbevare denne til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at måleredskapet er gjort tilgjengelig på markedet første gang. EU-samsvarserklæringen skal identifisere den instrumenttypen den er utarbeidet for, og angi nummeret på EU-sertifikatet for konstruksjonsundersøkelse.

Et eksemplar av EU-samsvarserklæringen skal gjøres tilgjengelig for relevante myndigheter ved forespørsel.

Et eksemplar av EU-samsvarserklæringen skal følge med hvert måleredskap som gjøres tilgjengelig på markedet første gang. Dette kravet kan imidlertid tolkes som gjeldende for et parti eller en sending snarere enn for det enkelte måleredskap i tilfeller der et stort antall måleredskaper leveres til én enkelt bruker.

7. Produsenten skal i ti år etter at måleredskapet ble gjort tilgjengelig på markedet første gang, oppbevare til rådighet for de nasjonale myndigheter
a)dokumentasjonen for kvalitetssystemet nevnt i punkt 3.1.,
b)informasjon om godkjente endringer som nevnt i punkt 3.5., og
c)resultatene og rapportene fra det tekniske kontrollorganet nevnt i punkt 3.5., 5.3. og 5.4.
8. Autorisert representant

Produsentens autoriserte representant kan sende søknaden referert til i punkt 4.1. og 4.2., og oppfylle forpliktelsene i henhold til punkt 3.1., 3.5., 4.4., 4.6., 6 og 7, på dennes vegne og ansvar, dersom dette er spesifisert i fullmakten.

0Endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016).

Vedlegg nr. 2 til forskrift om målenheter og måling, jf. forskriften § 4-11. 

EU-SAMSVARSERKLÆRING (Nr. XXXX)1

1.Måleredskapets modell/måleredskap (produkt-, type-, parti- eller serienummer).
2.Produsentens navn og adresse og eventuelt dennes autoriserte representant.
3.Denne samsvarserklæringen er utstedt under produsentens ansvar.
4.Erklæringens gjenstand (identifikasjon av måleredskapet som gjør det mulig å spore det; kan ved behov omfatte et bilde for å identifisere måleredskapet).
5.Erklæringens gjenstand beskrevet over er i samsvar med relevante deler av Unionens harmoniseringsregelverk.
6.Henvisninger til de relevante harmoniserte standarder eller normative dokumenter som er anvendt, eller henvisninger til de andre tekniske spesifikasjoner det erklæres samsvar med.
7.Dersom det er relevant, det tekniske kontrollorgans ... (navn, nummer) har utført ... (beskrivelse av inngrepet) og utstedt sertifikatet.
8.Tilleggsinformasjon:

Undertegnet for og på vegne av:

(sted og dato for utstedelse)

(navn, stilling) (underskrift)

0Tilføyd ved forskrift 17 des 2015 nr. 1887 (i kraft 20 april 2016).
1Produsent velger selv hvorvidt han ønsker å påføre et nummer på EU-samsvarserklæringen.