Forskrift om endring i forskrifter til rettergangslovgivningen

DatoFOR-2007-12-21-1606
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endret
EndrerFOR-1964-02-28-1, FOR-1988-06-24-498, FOR-1991-11-08-727, FOR-1993-07-23-768, FOR-1996-12-13-1144, FOR-1996-12-20-1161, FOR-2001-07-06-757, FOR-2005-12-16-1521
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§122, LOV-1915-08-13-5-§130, LOV-1915-08-13-5-§135, LOV-1915-08-13-6-§27, LOV-1915-08-13-6-§44, LOV-1915-08-13-6-§99a, LOV-1915-08-13-6-§176, LOV-1981-05-22-25-§23, LOV-1981-05-22-25-§28, LOV-1981-05-22-25-§109a, LOV-1981-05-22-25-§149a, LOV-1981-05-22-25-§227, LOV-2005-06-17-90-§14-7
Kunngjort28.12.2007   kl. 16.00
KorttittelEndr. i rettergangsforskrifter

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2007 med hjemmel i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) § 122, § 130 og § 135, lov 13. august 1915 nr. 6 om rettergangsmåten for tvistemål (tvistemålsloven) § 27, § 44, § 99a og § 176, lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) § 23, § 28, § 109a, § 149a og § 227 og lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) § 14-7. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

I forskrift 28. februar 1964 nr. 1 om lydopptak av rettslige forklaringer i sivile saker og straffesaker gjøres følgende endringer: - - -

II

Forskrift 24. juni 1988 nr. 498 om utgifter til rettstolker i sivile saker oppheves.

III

I forskrift 8. november 1991 nr. 727 om fjernavhør av vitner og sakkyndige gjøres følgende endringer: - - -

IV

Forskrift 23. juli 1993 nr. 768 om maksimalsatser for utmåling av sakskostnader i forliksrådet oppheves.

V

Forskrift 13. desember 1996 nr. 1144 om forsøksordning om rettsmekling oppheves.

VI

I forskrift 20. desember 1996 nr. 1161 til domstolloven kapittel 11 (Advokatforskriften) gjøres følgende endringer: - - -

VII

I forskrift 6. juli 2001 nr. 757 om offentlighet i rettspleien gjøres følgende endringer: - - -

VIII

Forskrift 16. desember 2005 nr. 1521 om forliksrådene (forliksrådsforskriften) oppheves.

IX

Ikrafttredelse

Endringene trer i kraft 1. januar 2008.

X

Overgangsregler

Denne forskriften gjelder for saker som:

a)er brakt inn for forliksrådet etter 31. desember 2007,
b)er brakt inn for tingretten etter 31. desember 2007,
c)er brakt inn for annen førsteinstansdomstol eller namsmyndighet etter 31. desember 2007,
d)er anket eller begjært overprøvd etter 31. desember 2007,
e)blir begjært gjenåpnet etter 31. desember 2007.

Denne forskriften gjelder for tvister som er reist under tvangsfullbyrdelse eller bobehandling etter 31. desember 2007.

Opphever retten en avgjørelse etter 31. desember 2007, skal en fortsatt behandling skje etter denne forskriften når ikke retten selv opptar saken til hovedforhandling etter tvistemålsloven § 388.