Forskrift om krav til flasker brukt som målebeholdere (måleflasker)

DatoFOR-2007-12-21-1732
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2008 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endretFOR-2011-09-09-922
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-01-26-4-§7, LOV-2007-01-26-4-§10, LOV-2007-01-26-4-§8, LOV-2007-01-26-4-§19, LOV-2007-01-26-4-§30, LOV-2007-01-26-4-§35
Kunngjort11.01.2008   kl. 15.40
KorttittelForskrift om krav til måleflasker

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Justervesenet 21. desember 2007 med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid § 35, jf. § 7 og § 10 og § 8, § 19 og § 30.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. IX nr. 1 (direktiv 2009/34/EF), nr. 13 (direktiv 75/107/EØF).
Endringer: Endret ved forskrift 9 sep 2011 nr. 922.

Kapittel 1 - Innledende bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften setter krav til flasker brukt som målebeholdere (måleflasker) når slike måleflasker selges eller tilbys for salg, jf. forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling § 3-1 og når slike måleflasker brukes ved beregning av økonomisk oppgjør, jf. forskrift om målenheter og måling § 3-4.

Forskriften kommer ikke til anvendelse på Svalbard.

§ 2.Definisjon av måleflasker

Med måleflasker menes i denne forskriften beholdere, vanligvis kalt flasker, som er laget av glass eller annet materiale med en stivhet og stabilitet som gir samme måletekniske sikkerhet som glass, når slike beholdere er

a)korket eller utformet til å korkes, er beregnet på lagring, transport eller levering av væsker,
b)har en nominell kapasitet på minst 0,05 liter og høyst 5 liter, og
c)har slike måletekniske egenskaper (utformingsegenskaper og produksjonsensartethet) at de kan brukes som målebeholdere, dvs at innholdet i dem kan måles med tilstrekkelig nøyaktighet når de er fylt opp til et bestemt nivå eller til en bestemt prosent av sin fulle kapasitet.
§ 3.Krav til måleflasker og kontroll

Kravene til måleflasker er fastsatt i kapittel 2 i forskriften her.

Justervesenet skal kontrollere at måleflaskene oppfyller kravene i denne forskriften. Kontrollen utføres etter standard ISO 2859-2, ved stikkprøver hos produsenten eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, hos importøren eller dennes representant.

§ 4.Samsvarsmerking

Produsenten av måleflasker som skal godkjennes etter forskriften her, skal legge frem til godkjenning for Justervesenet et symbol som gjør det mulig å identifisere vedkommende.

Produsenten skal på eget initiativ påføre symbolet (speilvendt epsilon) nevnt i artikkel 6 i direktiv 2009/34/EF av 23. april 2009 om felles bestemmelser for måleinstrumenter og for måletekniske kontrollmetoder, som bekrefter at flasken oppfyller kravene i dette direktiv og dets vedlegg. Angivelse av dato, opprinnelse og referansenummer, som fastsatt i nr. 6.3 i vedlegg I til nevnte direktiv, er imidlertid ikke påkrevd.

Symbolet skal ha en høyde på minst 3 mm.

0Endret ved forskrift 9 sep 2011 nr. 922.
§ 5.Måleflasker som er godkjent i andre EØS-stater

Måleflasker som er godkjent i andre EØS-stater som oppfyller kravene og tilfredsstiller kontrollkravene i direktiv 75/107/EØF, med begrunnelse i deres volum, bestemmelsen av volumet eller de metoder som er anvendt ved kontrollen av dem, kan markedsføres og brukes som målebeholdere i Norge.

Kapittel 2 - Krav til måleflasker

§ 6.Ulike kapasiteter for måleflasker

Måleflasker skal karakteriseres etter en av følgende følgende kapasiteter, som alltid bestemmes ved en temperatur på 20 °C:

a)Den nominelle kapasitet Vn er volumet som er avmerket på flasken; det er det væskevolum som flasken skal inneholde når den er fylt under de bruksvilkår den er beregnet på
b)En flaskes kapasitet når den er helt full, er det væskevolum den inneholder når den er fylt til randen
c)En flaskes faktiske kapasitet er det væskevolum den faktisk inneholder når den er nøyaktig fylt under de vilkår som teoretisk svarer til den nominelle kapasitet.
§ 7.Fyllemåter

Det er to måter å fylle måleflasker på:

a)til et konstant nivå, eller
b)til et konstant tomrom.

Avstanden mellom det teoretiske påfyllingsnivået for den nominelle kapasitet og randens nivå samt differansen mellom kapasitet til randen og den nominelle kapasitet, kalt utvidelsesvolumet eller tomrommet, skal være tilnærmet konstante for alle flasker av samme type, dvs. for alle flasker fremstilt etter samme spesifikasjon.

§ 8.Største tillatte målefeil

For å gjøre det mulig, idet det tas hensyn til den vanlige usikkerhet ved påfyllingen, å måle volumet av innholdet av måleflaskene med tilstrekkelig nøyaktighet, særlig med den nøyaktighet som kreves i henhold til direktivene om ferdigpakninger, skal de største tillatte avvik (positive eller negative) i kapasiteten til en måleflaske, dvs. de største tillatte forskjeller (positive eller negative) ved en temperatur på 20 °C og under de kontrollvilkår som fremgår i denne paragrafen, mellom den faktiske kapasitet og den nominelle kapasitet Vn, være som angitt i tabellen nedenfor: 

Tabell 1 - tillatte målefeil

Nominell kapasitet Vn i milliliterTillatte feil
i % av Vn i milliliter
Fra 50 til 100-3
Fra 100 til 2003-
Fra 200 til 300-6
Fra 300 til 4002-
Fra 500 til 1 000-10
Fra 1 000 til 5 0001-

Det er ikke tillatt med systematisk utnyttelse av toleranser.

I praksis skal en måleflaskes faktiske kapasitet kontrolleres ved å bestemme den vannmengde med 20 °C som flasken faktisk inneholder når den er fylt til det nivå som teoretisk tilsvarer den nominelle kapasitet. Den kan også kontrolleres indirekte etter en metode med tilsvarende nøyaktighet. Målefeilen for kapasiteten skal ikke være større enn en femdel av det største tillatte avvik for måleflaskens nominelle kapasitet.

Måleflaskene skal veies tomme. De skal fylles med vann med 20 °C og med kjent densitet opp til det påfyllingsnivå som er i samsvar med kontrollmetoden som anvendes. De skal deretter veies påfylt. Kontrollen skal utføres ved hjelp av et lovlig måleinstrument som er egnet til operasjonene som skal foretas.

§ 9.Krav til merking av måleflasker

En måleflaske skal ha følgende varige, lett leselige og synlige preging på sideflaten, på bunnkanten eller på bunnen:

a)Angivelse av dens nominelle kapasitet i måleenheten liter, centiliter eller milliliter med tall som er minst 6 mm høye, dersom den nominelle kapasitet er større enn 100 cl, minst 4 mm høye dersom den er 100 cl eller mindre, men mer enn 20 cl, og minst 3 mm dersom den er 20 cl eller mindre, etterfulgt av symbolet for den målenhet som er benyttet, eller eventuelt av navnet på enheten, i samsvar med bestemmelsene i rådsdirektiv 71/354/EØF av 18. oktober 1971 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om målenheter [EFT nr. L 243 av 29.10.1971, s. 29], endret ved tiltredelsesakten
b)Produsentens identifikasjonssymbol som fastsatt § 4 første ledd
c)Symbolet fastsatt i § 4 annet ledd.

En måleflaske skal ha en av følgende varige, lett leselige og synlige preging på bunnen eller bunnkanten, på en slik måte at den ikke kan forveksles med foregående angivelse, med tall med samme minstehøyde som dem som angir tilsvarende nominell kapasitet, i samsvar med den metode eller de metoder for påfylling som flasken er beregnet på:

a)Angivelse av kapasiteten når flasken er fylt til randen, uttrykt i centiliter og ikke etterfulgt av symbolet cl
b)Angivelse av avstanden i millimeter fra nivået når flasken er fylt til randen, til nivået for påfylling som svarer til den nominelle kapasiteten, etterfulgt av symbolet mm.

Andre angivelser kan påføres flasken såfremt de ikke fører til forveksling med den obligatoriske pregingen.

Kapittel 3 - Avsluttende bestemmelser

§ 10.Overtredelsesgebyr

Overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften kan medføre pålegg av overtredelsesgebyr utmålt etter bestemmelsene i forskrift om målenheter og måling kapittel 7.

§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2008.