Forskrift om krav til opphenganordninger (slaktekroker)

DatoFOR-2007-12-21-1733
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2008 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endret
EndrerFOR-2001-12-05-1338
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-01-26-4-§7, LOV-2007-01-26-4-§8, LOV-2007-01-26-4-§19, LOV-2007-01-26-4-§30, LOV-2007-01-26-4-§35
Kunngjort11.01.2008   kl. 15.40
KorttittelForskrift om krav til slaktekroker

Hjemmel: Fastsatt av Justervesenet 21. desember 2007 med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid § 35, jf. § 7 og § 8, § 19 og § 30.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften setter krav til opphenganordninger (slaktekroker) som selges eller tilbys for salg, jf. forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling § 4-2 jf. § 3-1. Forskriften her gjelder for opphenganordninger som belaster vekter under veiing. Dette vil gjelde for vekter som er bygget inn i høybaner hvor det nyttes forskjellige opphenganordninger som belaster vekten under veiingen.

§ 2.Tekniske krav

Tillatte feil (F) = K + 20 hvor F fås i gram, når K er angitt i kilogram.

Hvis deler av opphenganordningen kan fjernes uten at det derved blir ubrukelig, må slike deler være sikret ved klinking e.l.

Hver anordning skal ha avsatt plass, hvor nominell vekt skal være tydelig innstemplet. Godkjenningsmerker skal plasseres direkte i gods i nærheten av kapasitetsmerket.

§ 3.Krav om nasjonal samsvarsvurdering

Opphenganordninger som belastes vekter under veiing skal alltid være førstegangsgodkjent, jf. forskrift om målenheter og måling § 4-7 hvis de er likt uttarert på vekten. Førstegangsgodkjenning kan være basert på statistisk kontroll.

Kroker som brukes til henging og veiing av slakt, skal alltid være førstegangsgodkjent, jf. forskrift om målenheter og måling § 4-7.

Anordninger kan førstegangsgodkjennes uten forutgående typegodkjenning, når de ellers oppfyller de krav som er fastsatt i denne forskriften.

§ 4.Overtredelsesgebyr

Overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften kan medføre pålegg av overtredelsesgebyr utmålt etter bestemmelsene i forskrift om målenheter og måling kapittel 7.

§ 5.Ikrafttredelse og opphevelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2008.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 5. desember 2001 nr. 1338 om opphenganordninger (slaktekroker).