Forskrift om krav til varmemålere

DatoFOR-2007-12-21-1743
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2008 hefte 1
Ikrafttredelse01.00.2008
Sist endretFOR-2011-09-09-921
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-01-26-4-§7, LOV-2007-01-26-4-§8, LOV-2007-01-26-4-§19, LOV-2007-01-26-4-§30, LOV-2007-01-26-4-§35
Kunngjort11.01.2008   kl. 15.40
Rettet02.05.2008 (§ 30)
KorttittelForskrift om krav til varmemålere

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Justervesenet 21. desember 2007 med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid § 35, jf. § 7, og § 8, § 19 og § 30.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. IX nr. 27b (direktiv 2004/22/EF endret ved direktiv 2009/137/EF).

Kapittel 1 - Innledende bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften fastsetter kravene som varmemålere skal oppfylle for å kunne godkjennes når de selges eller tilbys for salg, jf. forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling § 4-2. Varmemålere skal minimum oppfylle de grunnleggende kravene fastsatt i kapittel 2 i forskriften her.

Forskriften her setter ikke krav til elektromagnetisk utstråling. Dette reguleres av forskrift 10. august 1995 nr. 713 om elektrisk utstyr.

§ 2.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)Varmemåler: Et måleredskap som måler den varmen som avgis av en væske i en varmevekslingskrets. En varmemåler er enten et fullstendig måleredskap eller et kombinert måleredskap bestående av underenhetene gjennomstrømningsmåler, temperaturfølerpar og beregningsenhet, eller en kombinasjon av disse
b)Målestørrelsen: Den bestemte størrelsen som skal måles
c)Påvirkende størrelse: En størrelse som ikke er målestørrelsen, men som påvirker måleresultatet
d)Angitte driftsbetingelser: De verdier av målestørrelsen og påvirkende størrelser som utgjør varmemålerens normale driftsbetingelser
e)Forstyrrelse: En påvirkende størrelse med en verdi som er innenfor de grenser som er spesifisert i hensiktsmessige krav, men utenfor varmemålerens angitte driftsbetingelser. En påvirkende størrelse er uansett en forstyrrelse dersom den ikke er spesifisert i de angitte driftsbetingelser
f)Kritiske endringsverdi: Den verdien der endringen i måleresultatet anses som uønsket
g)Klimatiske miljøer: De omgivelser der varmemålere kan benyttes. Det er definert en rekke temperaturgrenser for å ta høyde for klimaforskjeller mellom EØS-statene.

Kapittel 2 - Krav til varmemålere

Avsnitt I - Generelle krav

§ 3.Måleteknisk beskyttelse og kvalitetsnivå

En varmemåler skal ha en høy grad av måleteknisk beskyttelse, slik at alle berørte parter kan ha tillitt til måleresultatet, og den skal konstrueres og fremstilles etter tilfredstillende kvalitetsnivå med hensyn til måleteknologi og måledataenes sikkerhet.

§ 4.Påtenkt bruk og påregnelig feilbruk

Det skal tas hensyn til varmemålerens påtenkte bruk samt den påregnelige feilbruk ved valg av løsninger som anvendes for å oppfylle kravene.

§ 5.Tillatte feil

Under de angitte driftsbetingelser og i fravær av en forstyrrelse skal målefeilen ikke overstige den maksimale tillatte målefeil som er fastsatt i avsnitt II.

Med mindre annet er angitt i avsnitt II, uttrykkes den maksimale tillatte målefeil som avviket fra den sanne måleverdi som et tosidig intervall.

Under de angitte driftsbetingelser og dersom det foreligger en forstyrrelse, er kravet til yteevne som fastsatt i avsnitt II.

Dersom varmemåleren er beregnet brukt i et gitt permanent kontinuerlig elektromagnetisk felt, skal måleresultatet under forsøket med amplitudemodulert elektromagnetisk felt ligge innenfor maksimal tillatt målefeil.

§ 6.Påvirkende størrelser

Produsenten skal angi det klimatiske og elektromagnetiske miljø som varmemåleren er beregnet brukt i, samt strømforsyning og andre påvirkende størrelser som kan påvirke målenøyaktigheten, idet det tas hensyn til kravene fastsatt i avsnitt II.

§ 7.Klimatiske miljø

Produsenten skal angi øvre og nedre temperaturgrense blant verdiene i tabell 1 og angi hvorvidt varmemåleren er konstruert for kondenserende eller ikke-kondenserende fuktighet, samt om den tiltenkte plassering er åpen eller lukket. 

Tabell 1

Øvre temperaturgrense30 °C40 °C55 °C70 °C
Nedre temperaturgrense5 °C-10 °C-25 °C-40° C
§ 8.Mekaniske miljø

Det mekaniske miljø klassifiseres i følgende klasser: 

Tabell 2

M1Denne klassen omfatter varmemålere som anvendes på steder med minimal eksponering for vibrasjoner og sjokk, f.eks. målere som monteres på lette støttekonstruksjoner og utsettes for ubetydelige vibrasjoner og sjokk fra lokale sprengninger, byggearbeider, smelling med dører osv.
M2Denne klassen omfatter varmemålere som anvendes på steder med betydelig eller høyt vibrasjons- og sjokknivå, f.eks. forårsaket av maskiner og forbipasserende kjøretøyer i nærheten, eller av at måleren er plassert i umiddelbar nærhet av tunge maskiner, transportbånd osv.
M3Denne klassen omfatter varmemålere som anvendes på steder med høyt og meget høyt vibrasjons- og sjokknivå, for eksempel målere montert direkte på maskiner, transportbånd osv.

Det skal tas hensyn til følgende påvirkende størrelser i forbindelse med det mekaniske miljø:

a)Vibrasjon
b)Mekanisk sjokk.
§ 9.Elektromagnetiske miljø

Det elektromagnetiske miljø klassifiseres i klasse E1, E2 eller E3 som beskrevet nedenfor i tabell 3, med mindre annet er fastsatt i avsnitt II. 

Tabell 3

E1Denne klassen omfatter varmemålere som anvendes på steder med elektromagnetiske forstyrrelser tilsvarende dem man kan finne i bygninger som brukes til bolig- og handelsformål, og lette industribygninger.
E2Denne klassen omfatter varmemålere som anvendes på steder med elektromagnetiske forstyrrelser tilsvarende dem man kan finne i andre industribygg.
E3Denne klassen omfatter varmemålere som får strøm fra batteriet i et kjøretøy. Slike målere skal oppfylle kravene for E2 samt følgende tilleggskrav: spenningsfall forårsaket av oppladning av startkretsen i forbrenningsmotorer og spenningstransienter ved frakopling av utladet batteri mens motoren er i drift.

Det skal tas hensyn til følgende påvirkende størrelse i forbindelse med elektromagnetiske miljøer:

a)Spenningsavbrudd
b)Kortvarig redusert spenning
c)Spenningstransienter på forsyningsledninger og/eller signalledninger, elektrostatiske utladninger
d)Høyfrekvente elektromagnetisk felt
e)Overførte høyfrekvente elektromagnetiske felt på forsyningsledninger og/eller signalledninger
f)Overspenning på forsyningsledninger og/eller signalledninger.

Det skal tas hensyn til følgende andre påvirkende størrelser når det er hensiktsmessig:

a)Spenningsvariasjon
b)Variasjoner i nettfrekvens
c)Nettgenererte magnetiske felt
d)andre størrelser som kan påvirke målerens nøyaktighet i vesentlig grad.
§ 10.Grunnleggende regler for forsøk og bestemmelse av feil

De grunnleggende kravene angitt i § 5 skal kontrolleres for hver relevant påvirkende størrelse. Med mindre annet er angitt i avsnitt II, gjelder disse grunnleggende kravene når hver påvirkende størrelse påføres og virkningen av den vurderes separat, idet alle andre påvirkende størrelser holdes relativt konstant ved sine referanseverdier.

Måleforsøk skal utføres under og etter påføring av den påvirkende størrelsen, alt etter hva som tilsvarer normal driftsstatus for varmemåleren når denne påvirkende størrelsen kan antas å opptre.

§ 11.Luftfuktighet

Avhengig av det klimatiske miljø varmemåleren er ment brukt i, kan det mest hensiktsmessige testforløp enten være stasjonær fuktig varme (ikke-kondenserende), eller syklisk fuktig varme (kondenserende).

Testforløp med syklisk varierende fuktighet er hensiktsmessig dersom kondensering er viktig, eller dersom dampgjennomtrengning vil bli fremskyndet av ventilasjon. Ved forhold der ikke-kondenserende luftfuktighet er viktig, er testforløp med stasjonær fuktig varme hensiktsmessig.

§ 12.Reproduserbarhet

Dersom varmemåleren brukes til å måle den samme målestørrelsen, men på ulike steder og av ulike brukere, skal resultatene av påfølgende målinger være i nært samsvar. Variasjonen i måleresultatene skal være liten i forhold til maksimal tillatt målefeil.

§ 13.Repeterbarhet

Dersom målestørrelsen har samme verdi og måleforholdene er uendret, skal de påfølgende måleresultatene stemme godt overens. Variasjonen i måleresultatene skal være liten i forhold til maksimale tillatte målefeil.

§ 14.Oppløsning og følsomhet

En varmemåler skal være tilstrekkelig følsom, og skal ha tilstrekkelig oppløsning tilpasset måleoppgaven.

§ 15.Holdbarhet

En varmemåler skal være konstruert slik at dens måletekniske egenskaper er tilstrekkelig stabile i et tidsrom som produsenten fastsetter, forutsatt at det monteres, vedlikeholdes og brukes korrekt i samsvar med produsentens anvisninger og i det miljø det er bestemt for.

§ 16.Pålitelighet

En varmemåler skal konstrueres slik at virkningen av en funksjonsfeil som medfører et unøyaktig måleresultat, reduseres så langt som mulig, med mindre en slik feil er åpenbar.

§ 17.Egnethet

En varmemåler skal være:

a)Egnet til den påtenkte bruk, idet det tas hensyn til de i praksis forekommende driftsbetingelser, og det skal ikke stilles urimelige krav til brukeren for å oppnå et korrekt måleresultat
b)Robust og framstilt av materialer som er velegnet til de påtenkte driftsbetingelser
c)Konstruert slik at målefunksjonen skal kunne kontrolleres etter at måleren er markedsført og tatt i bruk. Om nødvendig skal særskilt utstyr eller programvare til denne kontrollen være en del av måleren. Testprosedyren skal være beskrevet i bruksanvisningen
d)Ufølsom overfor små variasjoner i målestørrelsens verdi, eller den skal reagere på en hensiktsmessig måte dersom måleren er beregnet til måling av verdier av målestørrelsen som er konstant over tid.

En varmemåler skal ikke være av en slik art at det lett kan brukes til bedrageri, og muligheten for utilsiktet feilbruk skal være minst mulig.

En varmemåler som anvendes med gjennomstrømningsrate eller elektrisk strøm utenfor det kontrollerte området, skal ikke ha unødige systematiske feil.

Dersom en varmemåler har tilknyttet programvare med andre funksjoner enn målefunksjonen, skal programvaren som har avgjørende betydning for målefunksjonen, kunne identifiseres, og den skal ikke utsettes for forstyrrende påvirkning fra de tilknyttede programvarefunksjonene.

§ 18.Beskyttelse mot manipulering

Dersom varmemåleren koples til en annen anordning direkte eller ved fjerntilkopling, skal dets måletekniske egenskaper ikke påvirkes av anordningen på en feilaktig måte.

Komponenter som har avgjørende betydning for de måletekniske egenskapene, skal være konstruert slik at de kan sikres. De anvendte sikkerhetstiltak skal gjøre det mulig å påvise om inngrep har funnet sted.

Programvare som har avgjørende betydning for de måletekniske egenskapene, skal være merket tilsvarende, og skal være sikret. Identifikasjon av slik programvare skal lett framskaffes fra varmemåleren. Eventuell informasjon eller indikasjon på at det har funnet sted et inngrep skal være tilgjengelig i et rimelig tidsrom.

Måledata, programvare som er av avgjørende betydning for måleegenskapene, og måleteknisk viktige parametere som lagres eller overføres, skal være beskyttet på hensiktsmessig vis mot tilsiktede eller utilsiktede endringer.

Visning av samlet mengde eller visningene som samlet mengde kan utledes fra, og som helt eller delvis danner grunnlaget for betaling, skal ikke kunne tilbakestilles under bruk.

§ 19.Opplysninger som skal påføres eller følge varmemåleren

En varmemålere skal være påført produsentens merke eller navn og opplysninger om målerens nøyaktighet. I den grad det er relevant skal også følgende opplysninger påføres varmemåleren:

a)Relevante opplysninger om bruksbetingelser
b)Målekapasitet
c)Måleområde
d)Identitetsmerke
e)Nummer på sertifikat for EF-typegodkjenning eller EF-konstruksjonsundersøkelse
f)Opplysninger om tilleggsutstyr som gir måleresultater, overholder bestemmelsene i fastsatte forskrifter vedrørende lovregulert måleteknisk kontroll.

Dersom målerens dimensjoner er for små eller dets konstruksjon for følsom til at de relevante opplysninger kan påføres, skal disse være påført på eventuell emballasje samt i de følgedokumenter som kreves i henhold til denne forskriften.

Opplysninger om betjening skal følge varmemåleren med mindre måleren er så enkel at dette er unødvendig. Opplysningene skal være lette å forstå, og skal i relevant omfang omfatte følgende:

a)Angitte driftsbetingelser
b)Elektromagnetisk miljø
c)Øvre og nedre temperaturgrense, om kondensasjon er akseptabelt eller ikke, åpen eller lukket plassering
d)Anvisninger for montering, vedlikehold, reparasjoner og tillatte innstillinger
e)Anvisninger for korrekt betjening og eventuelle særlige bruksvilkår
f)Vilkår for kompatibilitet med grensesnitt, underenheter eller måleredskap.

Alle merker og påskrifter skal være tydelige og utvetydige og de skal ikke kunne fjernes eller flyttes. For grupper av identiske varmemålere er det ikke nødvendig med individuelle bruksanvisninger.

§ 20.Angivelse av måleverdi

Med mindre annet er angitt i avsnitt II, skal skalaintervallet for en målt verdi være på formen 1 × 10n , 2 × 10n eller 5 × 10n , hvor n er et heltall eller null. Målenheten eller dens symbol skal vises nær tallverdien.

Det skal benyttes målenheter og symboler som er i samsvar med bestemmelsene i forskrift om målenheter og måling.

§ 21.Visning av resultat

Resultatet skal vises på et display eller som papirutskrift. Ved utskrift skal skriften eller registreringen være lett lesbar og ikke kunne fjernes.

Alle resultater skal være tydelige og utvetydige og ledsaget av de merker og påskrifter som er nødvendige for å opplyse brukeren om resultatets betydning. Resultatet som vises, skal være lett lesbart under normale bruksforhold. Ytterligere informasjon kan vises under forutsetning av at den ikke kan forveksles med de måletekniske kontrollerte resultatene.

Uansett om en varmemåler som er beregnet på forsyningsmåling kan fjernavleses eller ikke, skal det være utstyrt med et metrologisk kontrollert display eller visning som brukeren kan avlese uten bruk av hjelpemidler. Det som avleses på skjermen eller visningen, er måleresultatet som danner grunnlaget for prisen som skal betales.

§ 22.Samsvarsvurdering

En varmemåler skal være konstruert slik at det lett kan vurderes om den er i samsvar med de relevante kravene i denne forskriften.

Avsnitt II - Spesifikke krav

§ 23.Definisjoner
θ=temperaturen på den varmeledende væsken
θin=verdien av θ ved innløpet til varmevekslerkretsen
θout=verdien av θ ved utløpet av varmevekslerkretsen
Δθ=temperaturdifferansen θin - θout med Δθ ≥ 0
θmax=øvre grense for θ der varmemåleren skal fungere uten at dens feil overstiger den maksimale tillatte målefeil
θmin=nedre grense for θ der varmemåleren skal fungere uten at dens feil overstiger den maksimale tillatte målefeil
Δθmax=øvre grense for Δθ der varmemåleren skal fungere uten at dens feil overstiger den maksimale tillatte målefeil
Δθmin=nedre grense for Δθ der varmemåleren skal fungere uten at dens feil overstiger den maksimale tillatte målefeil
Q=strømningsraten til den varmeledende væsken
qs=den største verdi av q som er tillatt over korte tidsrom der varmemåleren fungerer korrekt
qp=den største verdi av q som er tillatt permanent der varmemåleren fungerer korrekt
qi=den minste verdi av q som er tillatt der varmemåleren fungerer korrekt
P=termisk effekt av varmevekslingen
Ps=øvre grense for P som er tillatt der varmemåleren fungerer korrekt.
§ 24.Angitte driftsbetingelser

Produsenten fastsetter verdier for angitte driftsbetingelser som følger:

a)For væsketemperaturen: θmax, θmin,
-for temperaturdifferansene: Δθmax, Δθmin,

med følgende begrensninger: Δθmax /Δθmin ≥ 10; Δθmin = 3 K eller 5 K eller 10 K.

b)For væsketrykket: Det maksimale, innvendige overtrykk som varmemåleren permanent kan motstå ved øvre temperaturgrense.
c)For væskens strømningsrater: qs, qp, qi, der verdiene qp og qi er underlagt følgende begrensning: qp /qi ≥ 10.
d)For den termiske effekt: Ps .
§ 25.Nøyaktighetsklasser

Følgende nøyaktighetsklasser er definert for varmemålere: 1, 2 og 3.

§ 26.Maksimal tillatte målefeil for komplette varmemålere

For hver nøyaktighetsklasse gjelder følgende relative maksimale tillatte målefeil for en komplett varmemåler, angitt i prosent av den sanne verdi: 

Tabell 4

Klasse 1E = Ef + Et + Ec, med Ef, Et, Ec i henhold til § 30 bokstav a, b og c
Klasse 2E = Ef + Et + Ec, med Ef, Et, Ec i henhold til § 30 bokstav a, b og c
Klasse 3E = Ef + Et + Ec, med Ef, Et, Ec i henhold til § 30 bokstav a, b og c

Den komplette varmemåler skal ikke utnytte maksimale tillatte feil eller systematisk favorisere en bestemt part.

0Endret ved forskrift 9 sep 2011 nr. 921.
§ 27.Tillatte virkninger av elektromagnetiske forstyrrelser

Varmemåleren skal ikke påvirkes av statiske magnetiske felt og av elektromagnetiske felt ved nettfrekvensen.

Virkningen av en elektromagnetisk forstyrrelse skal være slik at endringen i måleresultatet ikke overstiger den kritiske endringsverdi som er fastsatt i tredje ledd, eller angivelsen av måleresultatet er slik at det ikke kan tolkes som et gyldig resultat.

Den kritiske endringsverdi for en komplett varmemåler er lik absoluttverdien av maksimal tillatte målefeil som gjelder for denne varmemåleren jf. § 26.

§ 28.Holdbarhet

Etter en høvelig test, der det er tatt hensyn til den tid som produsenten har estimert, skal følgende kriterier være oppfylte:

a)Gjennomstrømningsmåler: Variasjonen mellom måleresultatet etter langtidstesten og det opprinnelig måleresultatet skal ikke være større enn den kritiske endringsverdien
b)Temperaturfølere: Variasjonen mellom måleresultatet etter langtidstesten og det opprinnelig måleresultatet skal ikke være større enn 0,1 °C.
§ 29.Opplysninger som skal påføres varmemålere

Følgende opplysninger skal påføres varmemålere:

a)Nøyaktighetsklasse
b)Grenser for strømningsraten
c)Temperaturgrenser
d)Grenser for temperaturdifferanser
e)Plassering av gjennomstrømningsmåleren: tur eller retur
f)Angivelse av strømningsretningen.
§ 30.Underenheter

Bestemmelser for underenheter kan gjelde uavhengig av om de er fremstilt av samme eller forskjellig fabrikant. Når en varmemåler består av underenheter, vil de vesentlige krav for varmemåleren gjelde for underenhetene såframt de er relevante. I tillegg vil følgende gjelde:

a)Den maksimale tillatte målefeil for gjennomstrømningsmåleren, uttrykt i %, for nøyaktighetsklasser:
I.Klasse 1: Ef = (1 + 0,01 qp /q), men ikke over 5 %,
II.Klasse 2: Ef = (2 + 0,02 q p/q), men ikke over 5 %,
III.Klasse 3: Ef = (3 + 0,05 q p/q), men ikke over 5 %,

der feilen Ef relaterer den angitte verdien til den sanne verdien av forholdet mellom gjennomstrømningsmålerens utgangssignal og massen eller volumet

b)Det relative maksimale tillatte målefeil for temperaturfølerparet, uttrykt i %:

Et = (0,5 + 3 Δθmin / Δθ),

der feilen Et relaterer den angitte verdien til den sanne verdien av forholdet mellom temperaturfølerparets utgangssignal og temperaturdifferansen

c)Det relative maksimale tillatte målefeil for beregningsenheten, uttrykt i %:

Ec = (0,5 + Δθmin / Δθ),

der feilen Ec relaterer den angitte verdien for varmemengde til den sanne verdien for varmemengden

d)Den kritiske endringsverdien for en underenhet til en varmemåler er lik den respektive absoluttverdien av maksimale tillatte målefeil som gjelder for underenheten i henhold til bokstav a, b eller c.
§ 31.Opplysninger som skal påføres underenheter

Følgende opplysninger skal påføres gjennomstrømningsmålere:

a)Nøyaktighetsklasse
b)Grenser for strømningsrate
c)Temperaturgrenser
d)Nominell målefaktor, for eksempel liter/puls, eller tilsvarende utgangssignal
e)Angivelse av strømningsretningen

Følgende opplysninger skal påføres temperaturfølerpar:

a)Typeidentifikasjon, for eksempel Pt 100
b)Temperaturgrenser
c)Grenser for temperaturdifferanse

Følgende opplysninger skal påføres beregningsenheter:

a)Type temperaturfølere
b)Temperaturgrenser
c)Grenser for temperaturdifferanse
d)Påkrevd nominell målefaktor, for eksempel liter/puls, eller tilsvarende inngangssignal fra gjennomstrømningsmåleren
e)Gjennomstrømningsmålerens plassering, tur eller retur.
§ 32.Egnethet til forventet bruk

Selger av varmemåler må påse at denne er egnet, ut i fra de angitte driftsbetingelser, jf. § 24, til nøyaktig måling av det forbruk som er forventet eller kan forventes.

Kapittel 3 - Avsluttende bestemmelser

§ 33.Overtredelsesgebyr

Overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften kan medføre pålegg av overtredelsesgebyr utmålt etter bestemmelsene i forskrift om målenheter og måling kapittel 7.

§ 34.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2008.