Forskrift om krav til avgassmålere

DatoFOR-2007-12-21-1744
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2008 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endretFOR-2015-12-10-1459 fra 20.04.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-01-26-4-§7, LOV-2007-01-26-4-§8, LOV-2007-01-26-4-§10, LOV-2007-01-26-4-§19, LOV-2007-01-26-4-§30, LOV-2007-01-26-4-§35
Kunngjort11.01.2008   kl. 15.40
Rettet02.05.2008 (§ 28 fjerde ledd)
KorttittelForskrift om krav til avgassmålere

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Justervesenet 21. desember 2007 med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid § 35, jf. § 7, § 8, § 10, § 19 og § 30.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. IX nr. 27b (direktiv 2004/22/EF).
Endringer: Endret ved forskrift 10 des 2015 nr. 1459.

Kapittel 1 - Innledende bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften fastsetter kravene som avgassmålere skal oppfylle for å kunne godkjennes når de selges eller tilbys for salg, jf. forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling § 4-2. Avgassmålere skal minimum oppfylle de grunnleggende kravene fastsatt i kapittel 2 i forskriften her.

Krav til avgassmålere i bruksfasen er regulert av forskrift 13. mai 2009 nr. 591 om periodisk kontroll av kjøretøy § 8 andre ledd bokstav g.

Forskriften her setter ikke krav til elektromagnetisk utstråling. Dette reguleres av forskrift 10. august 1995 nr. 713 om elektrisk utstyr.

0Endret ved forskrift 10 des 2015 nr. 1459 (i kraft 20 april 2016).
§ 2.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)Avgassmåler: Et måleredskap til bestemmelse av volumandeler av gitte komponenter av avgassen fra et motorkjøretøy med gnisttenning på den analyserte prøvens fuktighetsnivå, jf. avsnitt II
b)Målestørrelsen: Den bestemte størrelsen som skal måles
c)Påvirkende størrelse: En størrelse som ikke er målestørrelsen, men som påvirker måleresultatet
d)Angitte driftsbetingelser: De verdier av målestørrelsen og påvirkende størrelser som utgjør avgassmålerens normale driftsbetingelser
e)Forstyrrelse: En påvirkende størrelse med en verdi som er innenfor de grenser som er spesifisert i hensiktsmessige krav, men utenfor avgassmålerens angitte driftsbetingelser. En påvirkende størrelse er uansett en forstyrrelse dersom den ikke er spesifisert i de angitte driftsbetingelser
f)Kritiske endringsverdi: Den verdien der endringen i avgassmåleren anses som uønsket
g)Klimatiske miljøer: De omgivelser der avgassmåleren kan benyttes. Det er definert en rekke temperaturgrenser for å ta høyde for klimaforskjeller mellom EØS-statene.

Kapittel 2 - Krav til avgassmålere

Avsnitt I - Generelle krav

§ 3.Måleteknisk beskyttelse og kvalitetsnivå

En avgassmåler skal ha en høy grad av måleteknisk beskyttelse, slik at alle berørte parter kan ha tillitt til måleresultatet, og den skal konstrueres og fremstilles etter tilfredstillende kvalitetsnivå med hensyn til måleteknologi og måledataenes sikkerhet.

§ 4.Påtenkt bruk og påregnelig feilbruk

Det skal tas hensyn til avgassmålerens påtenkte bruk samt den påregnelige feilbruk ved valg av løsninger som anvendes for å oppfylle kravene.

§ 5.Tillatte feil

Under de angitte driftsbetingelser og i fravær av en forstyrrelse skal målefeilen ikke overstige den maksimale tillatte målefeil som er fastsatt i § 26.

Med mindre annet er angitt i avsnitt II, uttrykkes den maksimale tillatte målefeil som avviket fra den sanne måleverdi som et tosidig intervall.

Under de angitte driftsbetingelser og dersom det foreligger en forstyrrelse, er kravet til yteevne som fastsatt i avsnitt II.

Dersom avgassmåleren er beregnet brukt i et gitt permanent kontinuerlig elektromagnetisk felt, skal måleresultatet under forsøket med amplitudemodulert elektromagnetisk felt ligge innenfor maksimal tillatt målefeil.

§ 6.Påvirkende størrelser

Produsenten skal angi det klimatiske og elektromagnetiske miljø som avgassmåleren er beregnet brukt i, samt strømforsyning og andre påvirkende størrelser som kan påvirke målenøyaktigheten, idet det tas hensyn til kravene fastsatt i avsnitt II.

§ 7.Klimatiske miljø

Produsenten skal angi øvre og nedre temperaturgrense blant verdiene i tabell 1 og angi hvorvidt avgassmåleren er konstruert for kondenserende eller ikke-kondenserende fuktighet, samt om den tiltenkte plassering er åpen eller lukket. 

Tabell 1

Øvre temperaturgrense30 °C40 °C55 °C70 °C
Nedre temperaturgrense5 °C-10 °C-25 °C-40 °C
§ 8.Mekaniske miljø

Det mekaniske miljø klassifiseres i følgende klasser: 

Tabell 2

M1Denne klassen omfatter avgassmålere som anvendes på steder med minimal eksponering for vibrasjoner og sjokk, f.eks. målere som monteres på lette støttekonstruksjoner og utsettes for ubetydelige vibrasjoner og sjokk fra lokale sprengninger, byggearbeider, smelling med dører osv.
M2Denne klassen omfatter avgassmålere som anvendes på steder med betydelig eller høyt vibrasjons- og sjokknivå, f.eks. forårsaket av maskiner og forbipasserende kjøretøyer i nærheten, eller av at måleren er plassert i umiddelbar nærhet av tunge maskiner, transportbånd osv.
M3Denne klassen omfatter avgassmålere som anvendes på steder med høyt og meget høyt vibrasjons- og sjokknivå, for eksempel målere montert direkte på maskiner, transportbånd osv.

Det skal tas hensyn til følgende påvirkende størrelser i forbindelse med det mekaniske miljø:

a)Vibrasjon
b)Mekanisk sjokk.
§ 9.Elektromagnetiske miljø

Det elektromagnetiske miljø klassifiseres i klasse E1, E2 eller E3 som beskrevet nedenfor i tabell 3, med mindre annet er fastsatt i avsnitt II. 

Tabell 3

E1Denne klassen omfatter avgassmålere som anvendes på steder med elektromagnetiske forstyrrelser tilsvarende dem man kan finne i bygninger som brukes til bolig- og handelsformål, og lette industribygninger.
E2Denne klassen omfatter avgassmålere som anvendes på steder med elektromagnetiske forstyrrelser tilsvarende dem man kan finne i andre industribygg.
E3Denne klassen omfatter avgassmålere som får strøm fra batteriet i et kjøretøy. Slike avgassmålere skal oppfylle kravene for E2 samt følgende tilleggskrav: spenningsfall forårsaket av oppladning av startkretsen i forbrenningsmotorer og spenningstransienter ved frakopling av utladet batteri mens motoren er i drift.

Det skal tas hensyn til følgende påvirkende størrelse i forbindelse med elektromagnetiske miljøer:

a)Spenningsavbrudd
b)Kortvarig redusert spenning
c)Spenningstransienter på forsyningsledninger og/eller signalledninger, elektrostatiske utladninger
d)Høyfrekvente elektromagnetisk felt
e)Overførte høyfrekvente elektromagnetiske felt på forsyningsledninger og/eller signalledninger
f)Overspenning på forsyningsledninger og/eller signalledninger.

Det skal tas hensyn til følgende andre påvirkende størrelser når det er hensiktsmessig:

a)Spenningsvariasjon
b)Variasjoner i nettfrekvens
c)Nettgenererte magnetiske felt
d)Andre størrelser som kan påvirke målerens nøyaktighet i vesentlig grad.
§ 10.Grunnleggende regler for forsøk og bestemmelse av feil

De grunnleggende kravene angitt i § 5 skal kontrolleres for hver relevant påvirkende størrelse. Med mindre annet er angitt i avsnitt II, gjelder disse grunnleggende kravene når hver påvirkende størrelse påføres og virkningen av den vurderes separat, idet alle andre påvirkende størrelser holdes relativt konstant ved sine referanseverdier.

Måleforsøk skal utføres under og etter påføring av den påvirkende størrelsen, alt etter hva som tilsvarer normal driftsstatus for avgassmåleren når denne påvirkende størrelsen kan antas å opptre.

§ 11.Luftfuktighet

Avhengig av det klimatiske miljø avgassmåleren er ment brukt i, kan det mest hensiktsmessige testforløp enten være stasjonær fuktig varme (ikke-kondenserende), eller syklisk fuktig varme (kondenserende).

Testforløp med syklisk varierende fuktighet er hensiktsmessig dersom kondensering er viktig, eller dersom dampgjennomtrengning vil bli fremskyndet av ventilasjon. Ved forhold der ikke-kondenserende luftfuktighet er viktig, er testforløp med stasjonær fuktig varme hensiktsmessig.

§ 12.Reproduserbarhet

Dersom avgassmåleren brukes til å måle den samme målestørrelsen, men på ulike steder og av ulike brukere, skal resultatene av påfølgende målinger være i nært samsvar. Variasjonen i måleresultatene skal være liten i forhold til maksimal tillatt målefeil.

§ 13.Repeterbarhet

Dersom målestørrelsen har samme verdi og måleforholdene er uendret, skal de påfølgende måleresultatene stemme godt overens. Variasjonen i måleresultatene skal være liten i forhold til maksimale tillatte målefeil.

§ 14.Oppløsning og følsomhet

En avgassmåler skal være tilstrekkelig følsom, og skal ha tilstrekkelig oppløsning tilpasset måleoppgaven.

§ 15.Holdbarhet

En avgassmåler skal være konstruert slik at dens måletekniske egenskaper er tilstrekkelig stabile i et tidsrom som produsenten fastsetter, forutsatt at det monteres, vedlikeholdes og brukes korrekt i samsvar med produsentens anvisninger og i det miljø det er bestemt for.

§ 16.Pålitelighet

En avgassmåler skal konstrueres slik at virkningen av en funksjonsfeil som medfører et unøyaktig måleresultat, reduseres så langt som mulig, med mindre en slik feil er åpenbar.

§ 17.Egnethet

En avgassmåler skal være:

a)Egnet til den påtenkte bruk, idet det tas hensyn til de i praksis forekommende driftsbetingelser, og det skal ikke stilles urimelige krav til brukeren for å oppnå et korrekt måleresultat
b)Robust og framstilt av materialer som er velegnet til de påtenkte driftsbetingelser
c)Konstruert slik at målefunksjonen skal kunne kontrolleres etter at måleren er markedsført og tatt i bruk. Om nødvendig skal særskilt utstyr eller programvare til denne kontrollen være en del av avgassmåleren. Testprosedyren skal være beskrevet i bruksanvisningen
d)Ufølsom overfor små variasjoner i målestørrelsens verdi, eller det skal reagere på en hensiktsmessig måte dersom måleren er beregnet til måling av verdier av målestørrelsen som er konstant over tid.

En avgassmåler skal ikke være av en slik art at det lett kan brukes til bedrageri, og muligheten for utilsiktet feilbruk skal være minst mulig.

En avgassmåler som anvendes med gjennomstrømning eller elektrisk strøm utenfor det kontrollerte området, skal ikke ha unødige systematiske feil.

Dersom en avgassmåler har tilknyttet programvare med andre funksjoner enn målefunksjonen, skal programvaren som har avgjørende betydning for målefunksjonen, kunne identifiseres, og den skal ikke utsettes for forstyrrende påvirkning fra de tilknyttede programvarefunksjonene.

§ 18.Beskyttelse mot manipulering

Dersom avgassmåleren koples til en annen anordning direkte eller ved fjerntilkopling, skal dets måletekniske egenskaper ikke påvirkes av anordningen på en feilaktig måte.

Komponenter som har avgjørende betydning for de måletekniske egenskapene, skal være konstruert slik at de kan sikres. De anvendte sikkerhetstiltak skal gjøre det mulig å påvise om inngrep har funnet sted.

Programvare som har avgjørende betydning for de måletekniske egenskapene, skal være merket tilsvarende, og skal være sikret. Identifikasjon av slik programvare skal lett framskaffes fra avgassmåleren. Eventuell informasjon eller indikasjon på at det har funnet sted et inngrep skal være tilgjengelig i et rimelig tidsrom.

Måledata, programvare som er av avgjørende betydning for måleegenskapene, og måleteknisk viktige parametere som lagres eller overføres, skal være beskyttet på hensiktsmessig vis mot tilsiktede eller utilsiktede endringer.

§ 19.Opplysninger som skal påføres eller følge avgassmåleren

En avgassmåler skal være påført produsentens merke eller navn og opplysninger om målerens nøyaktighet. I den grad det er relevant skal også følgende opplysninger påføres avgassmåleren:

a)Relevante opplysninger om bruksbetingelser
b)Målekapasitet
c)Måleområde
d)Identitetsmerke
e)Nummer på sertifikat for EF-typegodkjenning eller EF-konstruksjonsundersøkelse
f)Opplysninger om tilleggsutstyr som gir måleresultater, overholder bestemmelsene i fastsatte forskrifter vedrørende lovregulert måleteknisk kontroll.

Dersom målerens dimensjoner er for små eller dets konstruksjon for følsom til at de relevante opplysninger kan påføres, skal disse være påført på eventuell emballasje samt i de følgedokumenter som kreves i henhold til denne forskriften.

Opplysninger om betjening skal følge avgassmåleren med mindre måleren er så enkel at dette er unødvendig. Opplysningene skal være lette å forstå, og skal i relevant omfang omfatte følgende:

a)Angitte driftsbetingelser
b)Elektromagnetisk miljø
c)Øvre og nedre temperaturgrense, om kondensasjon er akseptabelt eller ikke, åpen eller lukket plassering
d)Anvisninger for montering, vedlikehold, reparasjoner og tillatte innstillinger
e)Anvisninger for korrekt betjening og eventuelle særlige bruksvilkår
f)Vilkår for kompatibilitet med grensesnitt, underenheter eller måleredskaper.

For grupper av identiske avgassmålere som brukes på samme sted er det ikke nødvendig med individuelle bruksanvisninger. Alle merker og påskrifter skal være tydelige og utvetydige og de skal ikke kunne fjernes eller flyttes.

§ 20.Angivelse av måleverdi

Med mindre annet er angitt i avsnitt II, skal skalaintervallet for en målt verdi være på formen 1 × 10n , 2 × 10n eller 5 × 10n , hvor n er et heltall eller null. Målenheten eller dens symbol skal vises nær tallverdien.

Det skal benyttes målenheter og symboler som er i samsvar med bestemmelsene i forskrift om målenheter og måling.

§ 21.Visning av resultat

Resultatet skal vises på et display eller som papirutskrift.

Alle resultater skal være tydelige og utvetydige og ledsaget av de merker og påskrifter som er nødvendige for å opplyse brukeren om resultatets betydning. Resultatet som vises, skal være lett lesbart under normale bruksforhold. Ytterligere informasjon kan vises under forutsetning av at den ikke kan forveksles med de måletekniske kontrollerte resultatene.

Ved utskrift skal skriften eller registreringen være lett lesbar og ikke kunne fjernes.

§ 22.Samsvarsvurdering

En avgassmåler skal være konstruert slik at det lett kan vurderes om den er i samsvar med de relevante kravene i denne forskriften.

Avsnitt II - Spesifikke krav

§ 23.Definisjoner

I dette avsnittet menes med:

a)Avgassmåler: En avgassmåler er et måleredskap til bestemmelse av volumandeler av gitte komponenter av avgassen fra et motorkjøretøy med gnisttenning, på den analyserte prøvens fuktighetsnivå. Disse gasskomponentene er karbonmonoksid (CO), karbondioksid (CO₂ ), oksygen (O₂ ) og hydrokarboner (HC). Innholdet av hydrokarboner skal uttrykkes som konsentrasjon av n-heksan (C6 H14 ), målt med nærinfrarød absorpsjonsteknikk. Volumandelene av gasskomponentene uttrykkes som prosentdel ( % vol) for CO, CO₂ og O₂ og i deler per million (ppm vol). Videre beregner en avgassmåler lambdaverdien fra volumandelene av komponentene i eksosen
b)Lambda: Lambda er en dimensjonsløs verdi som representerer en motors forbrenningseffektivitet i form av luft/drivstofforhold i eksosgassene. Den bestemmes med en standardisert referanseformel.
§ 24.Instrumentklasser

Klassene 0 og I defineres for avgassmålere. De relevante minste måleområder for disse klassene er vist i tabell 4. 

Tabell 4

ParameterKlasse 0 og I
CO-andelfra 0 til 5 % vol.
CO₂ -andelfra 0 til 16 % vol.
HC-andelfra 0 til 2 000 ppm vol.
O₂ -andelfra 0 til 21 % vol.
λfra 0,8 til 1,2
§ 25.Angitte driftsbetingelser

Verdiene av de angitte driftsbetingelser skal angis av produsenten som følger:

a)For de klimatiske og mekaniske påvirkende størrelser:
1.Et minste temperaturintervall på 35 °C for det klimatiske miljø
2.Som mekanisk miljø anvendes klasse M1
b)For påvirkende størrelser som skyldes elektrisk strømforsyning:
1.Spennings- og frekvensområde for vekselspenningsforsyning
2.Grensene for likespenningsforsyning
c)For lufttrykk: Minimums- og maksimumsverdier for lufttrykket er for begge klasser: pmin ≤ 860 hPa, pmax  225 > 1 060 hPa.
§ 26.Maksimale tillatte målefeil

For hver av de målte andelene er maksimale tillatte målefeil ved angitte driftsbetingelser i henhold til § 5 den største av de to verdiene i tabell 5. Absoluttverdier uttrykkes i  % vol. eller ppm vol. hvor prosentverdier er prosent av sann verdi. 

Tabell 5

Maksimale tillatte målefeil
ParameterKlasse 0Klasse I
CO-andel± 0,03 % vol.
± 5 %
± 0,06 % vol.
± 5 %
CO₂ -andel± 0,5 % vol.
± 5 %
± 0,5 % vol.
± 5 %
HC-andel± 10 ppm vol.
± 5 %
± 12 ppm vol.
± 5 %
O₂ -andel± 0,1 % vol.
± 5 %
± 0,1 % vol.
± 5 %

Maksimale tillatte målefeil ved lambdaberegningen er 0,3 %. Den konvensjonelle sanne verdien beregnes etter formelen definert i punkt 5.3.7.3 i de forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN/ECE) forordning nr. 83 om uniforme bestemmelser for godkjenning av kjøretøy med hensyn til forurenseres utslipp i henhold til krav til drivstoff.

0Endret ved forskrift 10 des 2015 nr. 1459 (i kraft 20 april 2016).
§ 27.Tillatte virkning av forstyrrelser

For hver av volumandelene avgassmåleren måler, er den kritiske endringsverdien lik maksimal tillatt målefeil for gjeldende parameter.

Virkningen av en elektromagnetisk forstyrrelse skal være slik at endringen i måleresultatet ikke er større enn den kritiske endringsverdien fastsatt i første ledd, eller at måleresultatet vises slik at det ikke kan tas for et gyldig resultat.

§ 28.Andre krav

Oppløsningen skal være lik eller én størrelsesorden høyere enn verdiene vist i tabell 6. Lambdaverdien skal vises med en oppløsning på 0,001. 

Tabell 6

COCO₂ O₂ HC
Klasse 0 og klasse I0,01 % vol.0,1 % vol.11 ppm vol.
10,01 % vol. for målte verdier under eller lik 4 % vol, ellers 0,1 % vol.

Standardavviket for 20 målinger skal ikke overstige en tredel av absoluttverdien av maksimal tillatt målefeil for hver aktuelle gassvolumandel.

Til måling av CO, CO₂ og HC skal avgassmåleren, herunder det spesifiserte gasshåndteringssystemet, angi 95 % av den endelige verdien som er bestemt med kalibreringsgasser, innen 15 sekunder fra bytte fra en gass med null innhold, f.eks. frisk luft. Til måling av O₂ skal avgassmåleren under lignende forhold angi en verdi som avviker mindre enn 0,1 % vol. fra null innen 60 sekunder etter bytte fra frisk luft til en oksygenfri gass.

Komponentene i eksosgassen, bortsett fra komponentene hvis verdier måles, skal ikke påvirke måleresultatene med mer enn halvparten av absoluttverdien av maksimal tillatt målefeil når disse komponentene er til stede i følgende maksimale volumandeler:

a)6 % vol. CO
b)16 % vol. CO₂
c)10 % vol. O2
d)5 % vol. H2
e)0,3 % vol. NO
f)2 000 ppm vol. HC (som n-heksan)
g)Vanndamp til metning.

En avgassmåler skal ha en anordning for innregulering med funksjoner for nullstilling, gasskalibrering og intern regulering. Innreguleringsfunksjonen for nullstilling og intern regulering skal være automatisk. For automatiske eller halvautomatiske innreguleringsfunksjoner skal avgassmåleren ikke kunne utføre en måling så lenge reguleringene ikke er gjort.

En avgassmåler skal oppdage hydrokarbonrester i gasshåndteringssystemet. Det skal ikke være mulig å utføre en måling dersom hydrokarbonrestene som er til stede før målingen, overstiger 20 ppm vol.

En avgassmåler skal ha en anordning for automatisk oppdagelse av enhver funksjonsfeil i føleren til oksygenkanalen som følge av slitasje eller brudd i tilkoplingslinjen.

Dersom avgassmåleren kan fungere med forskjellige former for brennstoff (f.eks. bensin eller flytende gass), skal det være mulighet for å velge passende koeffisienter for lambdaberegningen uten tvetydighet med hensyn til relevant formel.

Kapittel 3 - Avsluttende bestemmelser

§ 29.Overtredelsesgebyr

Overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften kan medføre pålegg av overtredelsesgebyr utmålt etter bestemmelsene i forskrift om målenheter og måling kapittel 7.

§ 30.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2008.