Forskrift om krav til vannmålere

DatoFOR-2007-12-21-1745
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2008 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endretFOR-2015-12-10-1457 fra 20.04.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-01-26-4-§7, LOV-2007-01-26-4-§8, LOV-2007-01-26-4-§19, LOV-2007-01-26-4-§30, LOV-2007-01-26-4-§35
Kunngjort11.01.2008   kl. 15.40
KorttittelForskrift om krav til vannmålere

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Justervesenet 21. desember 2007 med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid § 35, jf. § 7, og § 8, § 19 og § 30.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. IX nr. 27b (direktiv 2004/22/EF endret ved direktiv 2009/137/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 9 sep 2011 nr. 921, 10 des 2015 nr. 1457.

Kapittel 1 - Innledende bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften fastsetter kravene som vannmålere skal oppfylle for å kunne godkjennes når de selges eller tilbys for salg, jf. forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling § 4-2. Vannmålere skal minimum oppfylle de grunnleggende kravene fastsatt i kapittel 2 i forskriften her.

Forskriften her setter ikke krav til elektromagnetisk utstråling. Dette reguleres av forskrift 10. august 1995 nr. 713 om elektrisk utstyr.

§ 2.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)Vannmåler: Et måleredskap som er beregnet på å måle, registrere og vise det vannvolumet som strømmer gjennom måleren
b)Målestørrelsen: Den bestemte størrelsen som skal måles
c)Påvirkende størrelse: En størrelse som ikke er målestørrelsen, men som påvirker måleresultatet
d)Angitte driftsbetingelser: De verdier av målestørrelsen og påvirkende størrelser som utgjør vannmålerens normale driftsbetingelser
e)Forstyrrelse: En påvirkende størrelse med en verdi som er innenfor de grenser som er spesifisert i hensiktsmessige krav, men utenfor vannmålerens angitte driftsbetingelser. En påvirkende størrelse er uansett en forstyrrelse dersom den ikke er spesifisert i de angitte driftsbetingelser
f)Kritiske endringsverdi: Den verdien der endringen i måleresultatet anses som uønsket
g)Klimatiske miljøer: De omgivelser der vannmålere kan benyttes. Det er definert en rekke temperaturgrenser for å ta høyde for klimaforskjeller mellom EØS-statene
h)En forsyningsvirksomhet: En leverandør av elektrisitet, gass, varme eller vann.

Kapittel 2 - Krav til vannmålere

Avsnitt I - Generelle krav

§ 3.Måleteknisk beskyttelse og kvalitetsnivå

En vannmåler skal ha en høy grad av måleteknisk beskyttelse, slik at alle berørte parter kan ha tillitt til måleresultatet, og den skal konstrueres og fremstilles etter tilfredstillende kvalitetsnivå med hensyn til måleteknologi og måledataenes sikkerhet.

§ 4.Påtenkt bruk og påregnelig feilbruk

Det skal tas hensyn til vannmålerens påtenkte bruk samt den påregnelige feilbruk ved valg av løsninger som anvendes for å oppfylle kravene.

§ 5.Tillatte feil

Under de angitte driftsbetingelser og i fravær av en forstyrrelse skal målefeilen ikke overstige den maksimale tillatte målefeil som er fastsatt i avsnitt II.

Med mindre annet er angitt i avsnitt II, uttrykkes den maksimale tillatte målefeil som avviket fra den sanne måleverdi som et tosidig intervall.

Under de angitte driftsbetingelser og dersom det foreligger en forstyrrelse, er kravet til yteevne som fastsatt i avsnitt II.

Dersom vannmåleren er beregnet brukt i et gitt permanent kontinuerlig elektromagnetisk felt, skal måleresultatet under forsøket med amplitudemodulert elektromagnetisk felt ligge innenfor maksimal tillatt målefeil.

§ 6.Påvirkende størrelser

Produsenten skal angi det klimatiske og elektromagnetiske miljø som vannmåleren er beregnet brukt i, samt strømforsyning og andre påvirkende størrelser som kan påvirke målenøyaktigheten, idet det tas hensyn til kravene fastsatt i avsnitt II.

§ 7.Klimatiske miljø

Produsenten skal angi øvre og nedre temperaturgrense blant verdiene i tabell 1 og angi hvorvidt vannmåleren er konstruert for kondenserende eller ikke-kondenserende fuktighet, samt om den tiltenkte plassering er åpen eller lukket. 

Tabell 1

Øvre temperaturgrense30 °C40 °C55 °C70 °C
Nedre temperaturgrense5 °C-10 °C-25 °C-40 °C
§ 8.Mekaniske miljø

Det mekaniske miljø klassifiseres i følgende klasser: 

Tabell 2

M1Denne klassen omfatter vannmålere som anvendes på steder med minimal eksponering for vibrasjoner og sjokk, f.eks. målere som monteres på lette støttekonstruksjoner og utsettes for ubetydelige vibrasjoner og sjokk fra lokale sprengninger, byggearbeider, smelling med dører osv.
M2Denne klassen omfatter vannmålere som anvendes på steder med betydelig eller høyt vibrasjons- og sjokknivå, f.eks. forårsaket av maskiner og forbipasserende kjøretøyer i nærheten, eller av at måleren er plassert i umiddelbar nærhet av tunge maskiner, transportbånd osv.
M3Denne klassen omfatter vannmålere som anvendes på steder med høyt og meget høyt vibrasjons- og sjokknivå, for eksempel målere montert direkte på maskiner, transportbånd osv.

Det skal tas hensyn til følgende påvirkende størrelser i forbindelse med det mekaniske miljø:

a)Vibrasjon
b)Mekanisk sjokk.
§ 9.Elektromagnetiske miljø

Det elektromagnetiske miljø klassifiseres i klasse E1, E2 eller E3 som beskrevet nedenfor i tabell 3, med mindre annet er fastsatt i avsnitt II. 

Tabell 3

E1Denne klassen omfatter vannmålere som anvendes på steder med elektromagnetiske forstyrrelser tilsvarende dem man kan finne i bygninger som brukes til bolig- og handelsformål, og lette industribygninger.
E2Denne klassen omfatter vannmålere som anvendes på steder med elektromagnetiske forstyrrelser tilsvarende dem man kan finne i andre industribygg.
E3Denne klassen omfatter vannmålere som får strøm fra batteriet i et kjøretøy. Slike målere skal oppfylle kravene for E2 samt følgende tilleggskrav: spenningsfall forårsaket av oppladning av startkretsen i forbrenningsmotorer og spenningstransienter ved frakopling av utladet batteri mens motoren er i drift.

Det skal tas hensyn til følgende påvirkende størrelse i forbindelse med elektromagnetiske miljøer:

a)Spenningsavbrudd
b)Kortvarig redusert spenning
c)Spenningstransienter på forsyningsledninger og/eller signalledninger, elektrostatiske utladninger
d)Høyfrekvente elektromagnetisk felt
e)Overførte høyfrekvente elektromagnetiske felt på forsyningsledninger og/eller signalledninger
f)Overspenning på forsyningsledninger og/eller signalledninger.

Det skal tas hensyn til følgende andre påvirkende størrelser når det er hensiktsmessig:

a)Spenningsvariasjon
b)Variasjoner i nettfrekvens
c)Nettgenererte magnetiske felt
d)Andre størrelser som kan påvirke målerens nøyaktighet i vesentlig grad.
§ 10.Grunnleggende regler for forsøk og bestemmelse av feil

De grunnleggende kravene angitt i § 5 skal kontrolleres for hver relevant påvirkende størrelse. Med mindre annet er angitt i avsnitt II, gjelder disse grunnleggende kravene når hver påvirkende størrelse påføres og virkningen av den vurderes separat, idet alle andre påvirkende størrelser holdes relativt konstant ved sine referanseverdier.

Måleforsøk skal utføres under og etter påføring av den påvirkende størrelsen, alt etter hva som tilsvarer normal driftsstatus for vannmåleren når denne påvirkende størrelsen kan antas å opptre.

§ 11.Luftfuktighet

Avhengig av det klimatiske miljø vannmåleren er ment brukt i, kan det mest hensiktsmessige testforløp enten være stasjonær fuktig varme (ikke-kondenserende), eller syklisk fuktig varme (kondenserende).

Testforløp med syklisk varierende fuktighet er hensiktsmessig dersom kondensering er viktig, eller dersom dampgjennomtrengning vil bli fremskyndet av ventilasjon. Ved forhold der ikke-kondenserende luftfuktighet er viktig, er testforløp med stasjonær fuktig varme hensiktsmessig.

§ 12.Reproduserbarhet

Dersom vannmåleren brukes til å måle den samme målestørrelsen, men på ulike steder og av ulike brukere, skal resultatene av påfølgende målinger være i nært samsvar. Variasjonen i måleresultatene skal være liten i forhold til maksimal tillatt målefeil.

§ 13.Repeterbarhet

Dersom målestørrelsen har samme verdi og måleforholdene er uendret, skal de påfølgende måleresultatene stemme godt overens. Variasjonen i måleresultatene skal være liten i forhold til maksimale tillatte målefeil.

§ 14.Oppløsning og følsomhet

En vannmåler skal være tilstrekkelig følsom, og skal ha tilstrekkelig oppløsning tilpasset måleoppgaven.

§ 15.Holdbarhet

En vannmåler skal være konstruert slik at dens måletekniske egenskaper er tilstrekkelig stabile i et tidsrom som produsenten fastsetter, forutsatt at det monteres, vedlikeholdes og brukes korrekt i samsvar med produsentens anvisninger og i det miljø det er bestemt for.

§ 16.Pålitelighet

En vannmåler skal konstrueres slik at virkningen av en funksjonsfeil som medfører et unøyaktig måleresultat, reduseres så langt som mulig, med mindre en slik feil er åpenbar.

§ 17.Egnethet

En vannmåler skal være:

a)Egnet til den påtenkte bruk, idet det tas hensyn til de i praksis forekommende driftsbetingelser, og det skal ikke stilles urimelige krav til brukeren for å oppnå et korrekt måleresultat
b)Robust og framstilt av materialer som er velegnet til de påtenkte driftsbetingelser
c)Konstruert slik at målefunksjonen skal kunne kontrolleres etter at måleren er markedsført og tatt i bruk. Om nødvendig skal særskilt utstyr eller programvare til denne kontrollen være en del av måleren. Testprosedyren skal være beskrevet i bruksanvisningen
d)Ufølsom overfor små variasjoner i målestørrelsens verdi, eller den skal reagere på en hensiktsmessig måte dersom måleren er beregnet til måling av verdier av målestørrelsen som er konstant over tid.

En vannmåler skal ikke være av en slik art at det lett kan brukes til bedrageri, og muligheten for utilsiktet feilbruk skal være minst mulig.

En vannmåler som anvendes med gjennomstrømningsrate eller elektrisk strøm utenfor det kontrollerte området, skal ikke ha unødige systematiske feil.

Dersom en vannmåler har tilknyttet programvare med andre funksjoner enn målefunksjonen, skal programvaren som har avgjørende betydning for målefunksjonen, kunne identifiseres, og den skal ikke utsettes for forstyrrende påvirkning fra de tilknyttede programvarefunksjonene.

§ 18.Beskyttelse mot manipulering

Dersom vannmåleren koples til en annen anordning direkte eller ved fjerntilkopling, skal dets måletekniske egenskaper ikke påvirkes av anordningen på en feilaktig måte.

Komponenter som har avgjørende betydning for de måletekniske egenskapene, skal være konstruert slik at de kan sikres. De anvendte sikkerhetstiltak skal gjøre det mulig å påvise om inngrep har funnet sted.

Programvare som har avgjørende betydning for de måletekniske egenskapene, skal være merket tilsvarende, og skal være sikret. Identifikasjon av slik programvare skal lett framskaffes fra vannmåleren. Eventuell informasjon eller indikasjon på at det har funnet sted et inngrep skal være tilgjengelig i et rimelig tidsrom.

Måledata, programvare som er av avgjørende betydning for måleegenskapene, og måleteknisk viktige parametere som lagres eller overføres, skal være beskyttet på hensiktsmessig vis mot tilsiktede eller utilsiktede endringer.

Visning av samlet mengde eller visningene som samlet mengde kan utledes fra, og som helt eller delvis danner grunnlaget for betaling, skal ikke kunne tilbakestilles under bruk.

§ 19.Opplysninger som skal påføres eller følge vannmåleren

En vannmåler skal være påført produsentens merke eller navn og opplysninger om målerens nøyaktighet. I den grad det er relevant skal også følgende opplysninger påføres vannmåleren:

a)Relevante opplysninger om bruksbetingelser
b)Målekapasitet
c)Måleområde
d)Identitetsmerke
e)Nummer på sertifikat for EF-typegodkjenning eller EF-konstruksjonsundersøkelse
f)Opplysninger om tilleggsutstyr som gir måleresultater, overholder bestemmelsene i fastsatte forskrifter vedrørende lovregulert måleteknisk kontroll.

Dersom en vannmålers dimensjoner er for små eller dets konstruksjon for følsom til at de relevante opplysninger kan påføres, skal disse være påført på eventuell emballasje samt i de følgedokumenter som kreves i henhold til denne forskriften.

Opplysninger om betjening skal følge vannmåleren med mindre måleren er så enkel at dette er unødvendig. Opplysningene skal være lette å forstå, og skal i relevant omfang omfatte følgende:

a)Angitte driftsbetingelser
b)Elektromagnetisk miljø
c)Øvre og nedre temperaturgrense, om kondensasjon er akseptabelt eller ikke, åpen eller lukket plassering
d)Anvisninger for montering, vedlikehold, reparasjoner og tillatte innstillinger
e)Anvisninger for korrekt betjening og eventuelle særlige bruksvilkår
f)Vilkår for kompatibilitet med grensesnitt, underenheter eller måleredskap.

Alle merker og påskrifter skal være tydelige og utvetydige og de skal ikke kunne fjernes eller flyttes. For grupper av identiske vannmålere er det ikke nødvendig med individuelle bruksanvisninger.

§ 20.Angivelse av måleverdi

Med mindre annet er angitt i avsnitt II, skal minstedelingen for en målt verdi være på formen 1 × 10n , 2 × 10n eller 5 × 10n , hvor n er et heltall eller null. Målenheten eller dens symbol skal vises nær tallverdien.

Det skal benyttes målenheter og symboler som er i samsvar med bestemmelsene i forskrift om målenheter og måling.

§ 21.Visning av resultat

Resultatet skal vises på et display eller som papirutskrift. Ved utskrift skal skriften eller registreringen være lett lesbar og ikke kunne fjernes.

Alle resultater skal være tydelige og utvetydige og ledsaget av de merker og påskrifter som er nødvendige for å opplyse brukeren om resultatets betydning. Resultatet som vises, skal være lett lesbart under normale bruksforhold. Ytterligere informasjon kan vises under forutsetning av at den ikke kan forveksles med de måletekniske kontrollerte resultatene.

Uansett om en vannmåler som er beregnet på forsyningsmåling kan fjernavleses eller ikke, skal det være utstyrt med et metrologisk kontrollert display eller visning som brukeren kan avlese uten bruk av hjelpemidler. Det som avleses på skjermen eller visningen, er måleresultatet som danner grunnlaget for prisen som skal betales.

§ 22.Samsvarsvurdering

En vannmåler skal være konstruert slik at det lett kan vurderes om den er i samsvar med de relevante kravene i denne forskriften.

Avsnitt II - Spesifikke krav

§ 23.Definisjoner

I dette avsnittet menes med:

a)Minste strømningsrate (Q₁ ): Den laveste strømningsraten der vannmåleren gir angivelser som oppfyller kravene med hensyn til maksimal tillatte målefeil
b)Overgangsstrømningsrate (Q₂ ):Overgangsstrømningsraten er den verdien for strømningsrate som opptrer mellom permanent og minste strømningsrate, der strømningsrateområdet deles i to områder, «øvre område» og «nedre område». Hvert område har en karakteristisk maksimal tillatt målefeil
c)Permanent strømningsrate (Q₃ ): Den høyeste strømningsraten der vannmåleren fungerer tilfredsstillende ved normale bruksforhold, dvs. under jevne eller tilbakevendende strømningsforhold
d)Overlaststrømningsrate (Q4 ): Strømningsrate ved overbelastning er den høyeste strømningsraten der måleren fungerer tilfredsstillende over kort tid uten å ta skade.
§ 24.Angitte driftsbetingelser

Produsenten skal angi angitte driftsbetingelser for vannmåleren, særlig følgende:

a)Vannets strømningsrate. Verdiene for strømningsrateområdet skal oppfylle følgende vilkår:
1.Q₃ /Q₁ ≥ 40
2.Q₂ /Q₁ = 1,6. Inntil 30. april 2009 (dvs. i fem år fra ikrafttredelsen av direktiv 2004/22/EF om måleinstrumenter) kan forholdet Q₂ /Q₁ være: 1,5, 2,5, 4 eller 6,3
3.Q4 /Q₃ = 1,25
b)Temperaturintervallet for vannet. Verdiene for temperaturintervallet skal oppfylle følgende vilkår:
1.0,1 °C til minst 30 °C, eller
2.30 °C til minst 90 °C.

Måleren kan være konstruert for bruk i begge intervallene.

c)Det relative trykkintervallet for vannet er fra 0,3 bar til minst 10 bar ved Q₃ .
d)For strømforsyningen: nominell vekselspenningsforsyning og/eller grenseverdier for likestrømsforsyning.
0Endret ved forskrift 10 des 2015 nr. 1457 (i kraft 20 april 2016).
§ 25.Maksimal tillatt målefeil

Maksimal tillatt målefeil, positiv eller negativ, for volum som leveres ved strømningsrater mellom overgangsstrømningsraten (Q₂ ) (medregnet) og overlaststrømningsraten (Q4 ), er:

a)2 % for vann med en temperatur på ≤ 30 °C
b)3 % for vann med en temperatur på > 30 °C.

Maksimal tillatt målefeil, positiv eller negativ, for volumer som leveres ved strømningsrater mellom minste strømningsrate (Q₁ ) og overgangsstrømningsrate (Q₂ ) (ikke medregnet), er 5 % uavhengig av vanntemperaturen.

En vannmåler skal ikke utnytte maksimale tillatte feil eller systematisk favorisere en bestemt part.

0Endret ved forskrift 9 sep 2011 nr. 921.
§ 26.Tillatt virkning av forstyrrelse - Elektromagnetisk immunitet

Virkningen av en elektromagnetisk forstyrrelse på en vannmåler skal være slik at

a)endringen i måleresultatet ikke er større enn den kritiske endringsverdien som definert i tredje ledd, eller
b)måleresultatet angis slik at det ikke kan tolkes som et gyldig resultat, for eksempel en kortvarig variasjon som ikke kan tolkes, registreres eller overføres som måleresultat.

Etter å ha vært utsatt for en elektromagnetisk forstyrrelse skal vannmåleren

a)fortsette å operere innenfor maksimalt tillatt feil,
b)ha alle målefunksjoner i behold, og
c)gjøre det mulig å hente alle måledata som var til stede like før forstyrrelsen.

Den kritiske endringen er den minste av følgende to verdier:

a)Volumet som tilsvarer halvparten av maksimal tillatte målefeil i det øvre området av det målte volumet
b)Volumet som tilsvarer maksimal tillatte målefeil i det volum som tilsvarer ett minutt ved strømningsraten Q₃ .
§ 27.Tillatt virkning av forstyrrelse - Holdbarhet

Når det er gjennomført et egnet forsøk der det tas hensyn til tidsrommet produsenten har anslått, skal følgende kriterier være oppfylt:

a)Variasjonen i måleresultatet etter langtidstest skal, når det sammenlignes med det opprinnelig måleresultatet, ikke overstige:
1.3 % av det målte volumet mellom Q₁ (medregnet) og Q₂ (ikke medregnet)
2.1,5 % av det målte volumet mellom Q₂ (medregnet) og Q4 (medregnet).
b)Visningsfeilen for volumet målt etter langtidstest skal ikke overstige:
1.± 6 % av det målte volumet mellom Q₁ (medregnet) og Q₂ (ikke medregnet)
2.2,5 % av det målte volumet mellom Q₂ (medregnet) og Q4 (medregnet) for vannmålere beregnet på måling av vann med en temperatur på mellom 0,1 °C og 30 °C
3.± 3,5 % av det målte volumet mellom Q₂ (medregnet) og Q4 (medregnet) for vannmålere beregnet på måling av vann med en temperatur på mellom 30 °C og 90 °C.
§ 28.Egnethet

Vannmåleren skal kunne monteres for bruk i enhver posisjon, med mindre annet er angitt klart på måleren.

Produsenten skal angi om måleren er beregnet på måling av reversert strømning. I så fall skal volumet for reversert strømning enten trekkes fra det akkumulerte volumet eller registreres separat. Samme maksimal tillatte målefeil gjelder for strømninger i begge retninger.

Vannmålere som ikke er konstruert for måling av reversert strømning, skal enten hindre reversert strømning eller tåle en utilsiktet tilbakestrømning uten endring eller degradering av måleegenskaper.

§ 29.Målenheter

Det målte volumet skal vises i kubikkmeter.

§ 30.Egnethet til forventet bruk

Selger av vannmåler må påse at denne er egnet, ut i fra de angitte driftsbetingelser, jf. § 24, til nøyaktig måling av det forbruk som er forventet eller kan forventes.

Kapittel 3 - Avsluttende bestemmelser

§ 31.Overtredelsesgebyr

Overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften kan medføre pålegg av overtredelsesgebyr utmålt etter bestemmelsene i forskrift om målenheter og måling kapittel 7.

§ 32.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2008.