Forskrift om krav til kalibrering av måletanker som brukes til beregning av økonomisk oppgjør

DatoFOR-2007-12-21-1748
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2008 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endretFOR-2013-12-11-1464 fra 01.01.2014
EndrerFOR-2006-09-28-1103
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-01-26-4-§7, LOV-2007-01-26-4-§8, LOV-2007-01-26-4-§10, LOV-2007-01-26-4-§13, LOV-2007-01-26-4-§19, LOV-2007-01-26-4-§20, LOV-2007-01-26-4-§30, LOV-2007-01-26-4-§35, FOR-2007-12-20-1723-§5-1
Kunngjort11.01.2008   kl. 15.40
KorttittelForskrift om krav til kalibrering, måletanker

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Justervesenet 21. desember 2007 med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid § 35, jf. § 7, § 8, § 10, § 13, § 19, § 20 og § 30 og forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling § 5-1 annet ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. IX nr. 7 (direktiv 2011/17/EU).
Endringer: Endret ved forskrifter 13 des 2012 nr. 1242, 11 des 2013 nr. 1464.

Kapittel 1 - Innledende bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften setter krav til kalibrering av måletanker inntil 20 000 kubikkmeter som benyttes til bestemmelse av mengde ved økonomisk oppgjør i Norge og kalibrering av lengdemål som brukes til å måle nivået på væsken i måletanken (nivåmåleutstyr).

Kravene i forskriften her gjelder når:

a)Slike måletanker selges eller tilbys for salg og skal brukes som grunnlag for beregning av økonomisk oppgjør, jf. forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling § 3-1 og når
b)Slike måletanker brukes som grunnlag for beregning av økonomisk oppgjør, jf. forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling § 3-4.
0Endret ved forskrift 11 des 2013 nr. 1464 (i kraft 1 jan 2014).
§ 2.Definisjoner

Måletank: Tank som benyttes som måleredskap for å fastsette volum av et medium.

0Endret ved forskrifter 13 des 2012 nr. 1242, 11 des 2013 nr. 1464 (i kraft 1 jan 2014).
§ 3.Tilsyn av måletanker og lengdemål

Justervesenet fører nødvendig tilsyn med at krav fastsatt i forskriften overholdes.

0Endret ved forskrift 11 des 2013 nr. 1464 (i kraft 1 jan 2014).
§ 4.Krav til kalibrering av måletanker

Måletanker skal ha dokumentasjon på kalibrering utstedt i henhold til kravene i forskriften her, før de tas i bruk som grunnlag for beregning av økonomisk oppgjør.

Kalibrering av måletanker skal utføres av organ med tilstrekkelig kompetanse, som viser resultatene av kalibreringsoperasjonene i en måleprotokoll med vedlagte tegninger og tabeller.

0Endret ved forskrift 11 des 2013 nr. 1464 (i kraft 1 jan 2014).
§ 5.Krav til når måletanken skal kalibreres

Måletanken skal kalibreres i henhold til kravene i forskriften her, hvert tiende år eller når måletanken av andre grunner inspiseres eller er gjenstand for service. Kalibrering skal uansett foretas innen maksimalt tretten år etter forrige kalibrering. Krav til når måletanken skal kalibreres gjelder ikke dersom bruker har internkontroll som sikrer krav til måletanken.

Måletanker som er reparert på en slik måte at det kan påvirke måleresultatet, skal kalibreres på nytt før de tas i bruk som grunnlag for beregning av økonomisk oppgjør. Det samme gjelder måletanker som er blitt utsatt for behandling som medfører risiko for at måletanken ikke lenger har de egenskaper som dokumentert ved kalibrering.

0Endret ved forskrifter 13 des 2012 nr. 1242, 11 des 2013 nr. 1464 (i kraft 1 jan 2014).
§ 6.Krav til nøyaktighet under bruk

Usikkerheten i bestemmelsen av måletankens innhold under bruk skal, uttrykt i volum, maksimalt tilsvare 0,5 prosent av tankens kapasitet.

Justervesenet kan i særlige tilfeller akseptere høyere måleusikkerhet i målesystemet.

Justervesenet kan kreve fremlagt dokumentasjon på alle komponenter av målesystemet og kreve at brukerne av måletanken dokumenterer usikkerheten ved hjelp av beregninger basert på anerkjente metoder hvor dette anses nødvendig.

Målesystemet skal være robust og egnet for tiltenkt bruksformål.

Måleresultatet kan kun brukes som grunnlag for beregning av økonomisk oppgjør dersom den utmålte mengde væske medfører en endring i tanken som er mer enn 500 millimeter.

0Endret ved forskrift 11 des 2013 nr. 1464 (i kraft 1 jan 2014).
§ 7.Krav til innhold i måleprotokollen

Måleprotokollen skal inneholde en volumtabell for hver måletank eller gruppe av like måletanker. Tabellen skal være inndelt i centimeter eller desimeter, ha en angivelse av den totale referansehøyde H samt eventuelt en interpolasjonstabell inndelt i millimeter. På toppen av tabellen skal det angis om den gjelder for «innage» (måling fra dip-plate til væskeflate) eller «ullage» (måling fra knivegg til væskeflate).

0Endret ved forskrift 11 des 2013 nr. 1464 (i kraft 1 jan 2014).
§ 8.Krav til konstruksjon av måletanker og røropplegg

Konstruksjonen og arrangementet av måletankene og tilkoblede rør skal være slik at de under normale driftsforhold uten vanskelighet kan tømmes eller fylles fullstendig uten at det formes luftlommer som kan medføre målefeil.

0Endret ved forskrift 11 des 2013 nr. 1464 (i kraft 1 jan 2014).
§ 9.Krav til kalibrering av lengdemål

Lengdemål som brukes til å måle nivået på væsken i måletanken (nivåmåleutstyr) skal ha dokumentasjon på kalibrering utstedt i henhold til kravene i forskriften her før det tas i bruk som grunnlag for beregning av økonomisk oppgjør.

Lengdemålet skal kalibreres hvert tredje år eller når måletanken av andre grunner inspiseres eller er gjenstand for service. Kalibrering skal uansett foretas innen maksimalt seks år. Lengdemålet skal være samsvarsvurdert og tilpasset formålet.

0Endret ved forskrift 11 des 2013 nr. 1464 (i kraft 1 jan 2014).
§ 10.Overtredelsesgebyr

Overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften kan medføre pålegg av overtredelsesgebyr utmålt etter bestemmelsene i forskrift om målenheter og måling kapittel 7.

0Endret ved forskrift 11 des 2013 nr. 1464 (i kraft 1 jan 2014).
§ 11.Ikrafttredelse og opphevelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2008.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 28. september 2006 nr. 1103 om krav til kalibrering av skipstanker som brukes til beregning av økonomisk oppgjør.

0Endret ved forskrift 11 des 2013 nr. 1464 (i kraft 1 jan 2014).