Forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

DatoFOR-2007-12-21-1766
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2008 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2008, 01.01.2009
Sist endretFOR-2017-05-24-647
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1933-05-19-11, LOV-2005-06-17-67-§1-2, LOV-2005-06-17-67-§2-1, LOV-2005-06-17-67-§2-2, LOV-2005-06-17-67-§2-3, LOV-2005-06-17-67-§2-6, LOV-2005-06-17-67-§2-7, LOV-2005-06-17-67-§2-8, LOV-2005-06-17-67-§4-1, LOV-2005-06-17-67-§4-6, LOV-2005-06-17-67-§5-1, LOV-2005-06-17-67-§5-2, LOV-2005-06-17-67-§5-3, LOV-2005-06-17-67-§5-4, LOV-2005-06-17-67-§5-5, LOV-2005-06-17-67-§5-6, LOV-2005-06-17-67-§5-7, LOV-2005-06-17-67-§5-8, LOV-2005-06-17-67-§5-9, LOV-2005-06-17-67-§5-10, LOV-2005-06-17-67-§5-10a, LOV-2005-06-17-67-§5-11, LOV-2005-06-17-67-§5-13, LOV-2005-06-17-67-§5-13b, LOV-2005-06-17-67-§6-3, LOV-2005-06-17-67-§6-5, LOV-2005-06-17-67-§7-1, LOV-2005-06-17-67-§7-2, LOV-2005-06-17-67-§7-4, LOV-2005-06-17-67-§8-1, LOV-2005-06-17-67-§9-1, LOV-2005-06-17-67-§10-4, LOV-2005-06-17-67-§10-10, LOV-2005-06-17-67-§10-20, LOV-2005-06-17-67-§10-21, LOV-2005-06-17-67-§10-22, LOV-2005-06-17-67-§10-40, LOV-2005-06-17-67-§10-41, LOV-2005-06-17-67-§11-4, LOV-2005-06-17-67-§11-5, LOV-2005-06-17-67-§11-7, LOV-2005-06-17-67-§13-6, LOV-2005-06-17-67-§14-4, LOV-2005-06-17-67-§14-5, LOV-2005-06-17-67-§14-10, LOV-2005-06-17-67-§14-11, LOV-2005-06-17-67-§14-20, LOV-2005-06-17-67-§14-21, LOV-2005-06-17-67-§15-1, LOV-2005-06-17-67-§16-30, LOV-2005-06-17-67-§16-42, LOV-2005-06-17-67-§16-50, LOV-2005-06-17-67-§17-1, LOV-2005-06-17-67-§19-2, LOV-1997-02-28-19-§24-5
Kunngjort15.01.2008   kl. 15.35
Rettet24.01.2017 (henvisning)
KorttittelSkattebetalingsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2007 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 1-2, § 2-1, § 2-2 annet ledd, § 2-3, § 2-6, § 2-7, § 2-8, § 4-1, § 4-6, § 5-1, § 5-2, § 5-3, § 5-4, § 5-5, § 5-6, § 5-7, § 5-8, § 5-9, § 5-10, § 5-10a, § 5-11, § 5-13 tredje ledd, § 5-13b sjette ledd, § 6-3, § 6-5, § 7-1, § 7-2, § 7-4, § 8-1, § 9-1, § 10-4, § 10-10, § 10-20, § 10-21, § 10-22, § 10-40, § 10-41, § 11-4, § 11-5, § 11-7, § 13-6, § 14-4, § 14-5, § 14-10, § 14-11, § 14-20, § 14-21, § 15-1, § 16-30, § 16-42, § 16-50, § 17-1 og § 19-2 og lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 24-5.
Tilføyd hjemmel: Lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter (særavgiftsloven).
Endringer: Endret ved forskrifter 2 juli 2008 nr. 776, 11 juli 2008 nr. 809, 12 nov 2008 nr. 1208, 19 des 2008 nr. 1487, 22 des 2008 nr. 1583, 6 feb 2009 nr. 147, 10 aug 2009 nr. 1071, 14 des 2009 nr. 1519, 15 des 2009 nr. 1528, 18 des 2009 nr. 1663, 8 jan 2010 nr. 58, 19 jan 2010 nr. 42, 21 jan 2010 nr. 45, 22 feb 2010 nr. 204, 25 mars 2010 nr. 462, 9 april 2010 nr. 504, 12 aug 2010 nr. 1172, 24 aug 2010 nr. 1212, 22 feb 2010 nr. 204, 16 des 2010 nr. 1651, 2 feb 2011 nr. 108, 16 feb 2011 nr. 153, 15 juni 2011 nr. 596, 7 des 2011 nr. 1205, 30 sep 2011 nr. 980, 3 feb 2012 nr. 118, 12 juni 2012 nr. 521, 3 okt 2012 nr. 940, 13 des 2012 nr. 1286, 21 des 2012 nr. 1421, 4 mars 2013 nr. 241, 13 mai 2013 nr. 470, 1 juni 2013 nr. 566, 8 okt 2013 nr. 1204, 27 sep 2013 nr. 1149, 17 des 2013 nr. 1566, 20 des 2013 nr. 1649, 3 april 2014 nr. 387 (trukket), 3 april 2014 nr. 388, 24 juni 2014 nr. 860, 26 juni 2014 nr. 879, 20 juni 2014 nr. 869, 27 juni 2014 nr. 883, 9 juli 2014 nr. 966, 1 okt 2014 nr. 1272, 18 des 2014 nr. 1792, 5 jan 2015 nr. 7, 19 feb 2015 nr. 142, 25 feb 2015 nr. 156, 11 des 2015 nr. 1463, 15 des 2015 nr. 1602, 17 des 2015 nr. 1713, 21 des 2015 nr. 1787, 22 des 2015 nr. 1843, 1 mars 2016 nr. 208, 20 mai 2016 nr. 511, 18 mai 2016 nr. 499, 21 sep 2016 nr. 1094, 25 okt 2016 nr. 1248, 1 nov 2016 nr. 1282, 19 des 2016 nr. 1712, 9 des 2016 nr. 1529, 9 des 2016 nr. 1537 som endret ved forskrift 21 des 2016 nr. 1794, 13 des 2016 nr. 1573, 21 des 2016 nr. 1796, 21 des 2016 nr. 1799, 2 feb 2017 nr. 115, 7 feb 2017 nr. 149, 8 mars 2017 nr. 283, 16 mars 2017 nr. 326, 27 mars 2017 nr. 391, 15 mai 2017 nr. 603, 24 mai 2017 nr. 647.
Rettelser: 25.08.2009 (§ 19-2-4 tilbakeført og § 19-2-5 tilføyd), 14.09.2010 (§ 16-42-1 første ledd annet punktum tilbakeført), 23.04.2014 (§ 5-4-3 annet ledd), 03.02.2016 (overskrift til § 14-10-1), 24.01.2017 (henvisning).

Del I. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Lovens virkeområde

§ 1-1. Virkeområde

Forskriften inneholder bestemmelser til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingslov 17. juni 2005 nr. 67.

§ 1-2. Andre offentlige krav
§ 1-2-1.Andre offentlige krav

Skattebetalingsloven skal gjelde for avgifter som nevnt i følgende forskrifter når de skal kreves opp ved innførsel eller utførsel av varer:

a.forskrift 13. desember 2000 nr. 1253 om samordnet innkreving av avgift på fiskeeksport
b.forskrift 20. desember 2012 nr. 1417 om forskningsavgift på landbruksprodukter.
0Endret ved forskrifter 19 des 2008 nr. 1487, 8 jan 2010 nr. 58 (i kraft straks med virkning også for krav oppstått før dette), 4 mars 2013 nr. 241, 15 des 2015 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2016).
§ 1-2-2.Sakskostnader og erstatningskrav mv. på skatte- og avgiftsområdet

Lovens kapittel 13 og 14 gjelder for sakskostnader, erstatnings- og regresskrav ved inntreden, tilkjent staten på skatte- og avgiftsområdet ved dom eller i avtale. For erstatnings- og regresskrav ved inntreden gjelder også lovens § 15-2.

0Tilføyd ved forskrift 8 jan 2010 nr. 58 (i kraft straks med virkning også for krav oppstått før dette), endret ved forskrifter 1 juni 2013 nr. 566 (tidligere § 1-2-3), 24 juni 2014 nr. 860 (i kraft straks med virkning også for krav oppstått før dette).
§ 1-2-3.Tvangsmulkt og overtredelsesgebyr etter a-opplysningsloven

Skattebetalingsloven skal gjelde for tvangsmulkt og overtredelsesgebyr etter a-opplysningsloven § 10 og § 11. I skattebetalingsloven kapittel 2 gjelder § 2-1 tilsvarende for betaling og innkreving.

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2014 nr. 1792 (fom inntektsåret 2015).

Kapittel 2. Innkrevingsmyndigheter og betalingsmottakere

§ 2-1. Skatteoppkreverne for kommunene - formues- og inntektsskatt, trygdeavgift, arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn
0Endret ved forskrift 21 des 2016 nr. 1796 (i kraft 1 jan 2017).
§ 2-1-1.Betalingssted og innkrevingsmyndighet for utenlandsk arbeidsgiver
(1) Arbeidsgiver som ikke er bosatt eller hjemmehørende i Norge, jf. skatteloven § 2-3, skal betale forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn til skatteoppkreveren for den kommunen hvor arbeidsgiver har hovedkontor for virksomheten i Norge.
(2) Arbeidsgiver som driver varig næringsvirksomhet her i landet uten å ha hovedkontor for denne virksomheten i Norge, skal betale forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn til skatteoppkreveren for den kommunen hvor han driver varig næringsvirksomhet. Arbeidsgiver som nevnt i første punktum som driver næringsvirksomhet i flere kommuner, skal betale til det skattekontoret som er skatteoppkrever for krav fastsatt for skattytere som ikke har varig tilknytning til riket og sjømenn bosatt i utlandet, jf. skattebetalingsloven § 2-1 femte ledd.
(3) Arbeidsgiver som ikke driver varig næringsvirksomhet i noen kommune her i landet, og arbeidsgiver som ikke driver noen virksomhet i landet, skal betale forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn til det skattekontoret som er skatteoppkrever for krav fastsatt for skattytere som ikke har varig tilknytning til riket og sjømenn bosatt i utlandet, jf. skattebetalingsloven § 2-1 femte ledd.
(4) Arbeidsgiver som bare driver virksomhet på den norske kontinentalsokkelen, skal betale forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn til det skattekontoret som er skatteoppkrever for krav fastsatt for skattytere som ikke har varig tilknytning til riket og sjømenn bosatt i utlandet, jf. skattebetalingsloven § 2-1 femte ledd.
(5) Innkrevingsmyndighet for forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn fra utenlandske arbeidsgivere er den skatteoppkrever som betalingen skal foretas til etter reglene i første til fjerde ledd.
0Endret ved forskrifter 19 des 2008 nr. 1487, 21 des 2016 nr. 1796 (i kraft 1 jan 2017).
§ 2-1-2.Betalingssted ved flytting

Ved anvendelse av reglene i skattebetalingsloven § 2-1 annet ledd og forskriften § 2-1-1 første til fjerde ledd er det forholdet da plikten til å levere opplysninger om forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn etter a-opplysningsloven og oppgjørsliste oppstår første gang i løpet av inntektsåret, som avgjør hvor arbeidsgiver skal betale. Arbeidsgiver skal betale til samme skatteoppkrever hele året.

0Endret ved forskrifter 18 des 2014 nr. 1792 (fom inntektsåret 2015), 21 des 2016 nr. 1796 (i kraft 1 jan 2017).
§ 2-1-3.Oppgjørssted for arbeidsgiveravgift fra statlige regnskapsførere og fra statens forvaltningsvirksomhet (statsforvaltningen)

Oppgjørssted for arbeidsgiveravgift fra statlige regnskapsførere som har mellomregnskapskonto med Finansdepartementet, og fra statens forvaltningsvirksomhet følger av § 9-1-3 og § 9-1-4.

§ 2-1-4.Innkreving av krav etter skattebetalingsloven § 2-1 femte ledd
(1) Tvangsmulkt etter skattebetalingsloven § 5-16, og etter skatteforvaltningsloven § 14-1 for manglende oppfyllelse av opplysningsplikten etter skatteforvaltningsloven kapittel 7 og § 8-2, § 8-6, § 8-8, § 8-9, § 8-10 og § 8-11, og ansvarskrav etter skattebetalingsloven § 16-51, innkreves av den kommunale skatteoppkreveren.
(2) Den kommunale skatteoppkreveren skal innkreve følgende krav tilkjent staten på skatte- og avgiftsområdet ved dom eller i avtale
a)sakskostnader i forbindelse med rettslig prøving av krav som skatteoppkreverne er innkrevingsmyndighet for etter skattebetalingsloven § 2-1,
b)erstatningskrav til dekning av de krav som skatteoppkreverne er innkrevingsmyndighet for etter skattebetalingsloven § 2-1, og
c)regresskrav ved inntreden til dekning av de krav som skatteoppkreverne er innkrevingsmyndighet for etter skattebetalingsloven § 2-1.

Dersom krav nevnt i bokstav a til c ikke alene kan kreves inn av skatteoppkreveren, skal skattekontoret kreve inn kravet.

0Tilføyd ved forskrift 15 des 2015 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2016), endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).
§ 2-1-5.Innkreving av krav på trygdeavgift fastsatt av Arbeids- og velferdsetaten med hjemmel i skatteforvaltningsloven

Trygdeavgift fastsatt av Arbeids- og velferdsetaten i medhold av skatteforvaltningsloven innkreves etter reglene i skattebetalingsloven av det organ Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer.

0Tilføyd ved forskrift 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).
§ 2-2-1.Toll og avgifter mv.
(1) Betaling av toll- og avgifter som oppstår ved innførsel som ikke belastes tollkreditten eller dagsoppgjørsordningen, skal skje til tollregionen. Kontant betaling av dagsoppgjør kan skje til tollregionen. Ved på- og omregistrering kan betaling av omregistreringsavgift samt skyldig årsavgift og vektårsavgift skje hos Statens vegvesen.
(2) Tollregionen er betalingsmottaker og innkrevingsmyndighet for omkostninger og gebyr fastsatt i medhold av tolloven, jf. skattebetalingsloven § 1-1 tredje ledd bokstav a, likevel slik at skattekontoret forestår innkreving etter skattebetalingsloven kapittel 14. Tollregionens myndighet etter første punktum omfatter ikke gebyr etter tolloven § 16-17.
0Tilføyd ved forskrift 15 des 2015 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2016), endret ved forskrift 15 mai 2017 nr. 603.
§ 2-3. Departementets instruksjonsmyndighet over skatteoppkreverne og om delegering av myndighet til skatteoppkreverne

Departementets myndighet etter skattebetalingsloven § 2-3 delegeres til Skattedirektoratet.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2008 nr. 1487, endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2016).
§ 2-6. (Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2008 nr. 1487, opphevet ved forskrift 15 des 2015 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2016).
§ 2-6-1.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2008 nr. 1487, endret ved forskrift 21 jan 2010 nr. 45, opphevet ved forskrift 15 des 2015 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2016).
§ 2-6-2.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 8 jan 2010 nr. 58 (i kraft straks med virkning også for krav oppstått før dette), endret ved forskrift 24 juni 2014 nr. 860 (i kraft straks med virkning også for krav oppstått før dette), opphevet ved forskrift 15 des 2015 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2016).
§ 2-7. (Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 15 des 2015 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2016).
§ 2-7-1.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 1 juni 2013 nr. 566, opphevet ved forskrift 15 des 2015 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2016).
§ 2-7-2.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 1 juni 2013 nr. 566.
§ 2-8. (Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2008 nr. 1487, opphevet ved forskrift 15 des 2015 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2016).

Kapittel 3. Saksbehandling

Departementet har ikke hjemmel i skattebetalingsloven til å fastsette forskrifter.

Del II. Forskudd på skatt og avregning

Kapittel 4. Forskudd på skatt

§ 4.Departementets myndighet etter skattebetalingsloven kapittel 4 delegeres til Skattedirektoratet.
0Tilføyd ved forskrift 13 mai 2013 nr. 470.
§ 4-1. Definisjoner
§ 4-1-1.Arbeidsgiver - fiske og fangst

Som arbeidsgiver i fiske og fangst regnes den som selv eller ved fullmektig utbetaler eller på annen måte gir oppgjør for lott eller part eller annen godtgjørelse eller ytelse som det skal foretas forskuddstrekk eller utleggstrekk i (høvedsmann, rederi osv.). Hvis et båtlag ikke har noen bestemt leder, har den som selger og får oppgjør for fangsten, samme plikter som høvedsmann.

§ 4-6. (Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 22 feb 2010 nr. 204, opphevet ved forskrift 22 feb 2010 nr. 204 (i kraft 31 des 2010).
§ 4-6-1.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 22 feb 2010 nr. 204, opphevet ved forskrift 22 feb 2010 nr. 204 (i kraft 31 des 2010).

Kapittel 5. Forskuddstrekk og skattetrekk

0Overskriften endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1529 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5.Departementets myndighet etter skattebetalingsloven kapittel 5, med unntak av § 5-13 annet ledd og tredje ledd og § 5-13b sjette ledd, delegeres til Skattedirektoratet.
0Tilføyd ved forskrift 13 mai 2013 nr. 470.
§ 5-1. Skattekort
§ 5-1-1.Skattekorttyper
(1) Det er fire typer skattekort:
a)Tabellkort som viser hvilken tabell det skal trekkes etter, og hvilken prosentsats som skal brukes ved forskuddstrekk i ytelser som det ikke kan trekkes i etter tabell.
b)Prosentkort som viser hvilken prosentsats det skal trekkes etter.
c)Frikort som bekrefter at skattyteren er fritatt for forskuddstrekk hele året eller i en bestemt del av året.
d)Fribeløpskort (frikort med beløpsgrense) som bekrefter at skattyteren er fritatt for forskuddstrekk inntil en fastsatt beløpsgrense.
0Endret ved forskrift 27 sep 2013 nr. 1149 (fom inntektsåret 2014).
§ 5-1-2.Trekktabeller for sjøfolk bosatt i utlandet
(1) Det utstedes ikke skattekort for sjøfolk bosatt i utlandet.
(2) For sjøfolk som er skattepliktig etter skatteloven § 2-3 første ledd bokstav h, fastsetter Skattedirektoratet egne trekktabeller for klasse 1 og klasse 2.
(3) For sjøfolk bosatt i utlandet som er pliktig medlem i folketrygden, men som er fritatt for å svare skatt i Norge, fastsettes ikke trekktabeller.
0Endret ved forskrift 27 sep 2013 nr. 1149 (fom inntektsåret 2014).
§ 5-1-3.Arbeidsgivers innhenting av skattekort
(1) Skattekontoret skal gjøre skattekort tilgjengelig elektronisk for arbeidsgiver før inntektsårets begynnelse.
(2) Ved utstedelse av nytt skattekort i løpet av inntektsåret, skal skattekontoret gjøre skattekortet tilgjengelig så snart som mulig.
(3) Skattekontoret skal fortløpende varsle arbeidsgiver dersom det blir foretatt endring av de innhentede skattekort.
(4) Arbeidsgiver kan i en overgangsperiode (inntil videre) motta skattekort i papirformat fra skattekontoret.
0Endret ved forskrift 27 sep 2013 nr. 1149 (fom inntektsåret 2014).
§ 5-1-4.Tabelltrekk og prosenttrekk
(1) Hovedarbeidsgiver (hvor inntekt vanligvis er høyest) skal foreta forskuddstrekk etter tabell i henhold til § 5-10-1.
(2) Biarbeidsgiver (andre arbeidsgivere) skal foreta forskuddstrekk etter prosent i henhold til reglene i § 5-10-3.
(3) Er det uklart om arbeidsgiver skal foreta forskuddstrekk etter tabell eller prosent, må dette avklares med skattyter. Dersom arbeidsgiver ikke får avklart om han skal trekke etter tabell eller prosent, skal arbeidsgiver trekke etter prosent.
0Tilføyd ved forskrift 27 sep 2013 nr. 1149 (fom inntektsåret 2014).
§ 5-1-5.Skattekort til utlendinger

For å få skattekort, må en utlending ha oppholdstillatelse med adgang til arbeid i riket, jf. utlendingsloven § 55.

0Tilføyd ved forskrift 25 okt 2016 nr. 1248 (fom inntektsåret 2016).
§ 5-1-10.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 27 sep 2013 nr. 1149 (fom inntektsåret 2014).
§ 5-1-11.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 27 sep 2013 nr. 1149 (fom inntektsåret 2014).
§ 5-2. Fastsetting av forskuddstrekkets størrelse
A. Tabellkort og prosentkort
§ 5-2-1.Tabellkort
(1) Tabellkort skal utstedes for alle skattytere, med unntak for skattytere som får utstedt prosentkort, frikort eller fribeløpskort. Tabellkort skal i utgangspunktet brukes hos hovedarbeidsgiveren.
(2) Trekkprosenten som hovedarbeidsgiver skal trekke etter i inntekt som det etter § 5-10-1 ikke kan trekkes i etter tabell, eller som biarbeidsgivere skal bruke, fastsettes slik at prosenttrekket svarer til forventet skatt og trygdeavgift av annen trekkpliktig inntekt på toppen av den inntekten som det blir trukket i etter tabell. Foreligger det ikke opplysninger om skattyters forventede skatt, trygdeavgift og trekkpliktig inntekt, fastsettes trekkprosenten i samsvar med satsene i skattebetalingsloven § 5-5 første ledd.
0Endret ved forskrift 27 sep 2013 nr. 1149 (fom inntektsåret 2014).
§ 5-2-2.Prosentkort
(1) Prosentkort skal utstedes når skattyteren har slike inntekts- og formuesforhold at prosenttrekk vil gi vesentlig bedre samsvar mellom forskudd og forventet fastsatt skatt og trygdeavgift enn tabelltrekk. Det gjelder for eksempel når:
a)skattyteren har betydelig inntekt hos flere arbeidsgivere,
b)det ikke er utarbeidet trekktabeller som i tilstrekkelig grad kan ta hensyn til summen av skattyters øvrige økonomiske forhold. Forhold som alene eller sammen kan føre til at det skal utskrives prosentkort, kan være:
-betydelige fradrag i alminnelig inntekt
-betydelige skattepliktige, men ikke trekkpliktige inntekter
-betydelig formue
-skattebegrensning etter skatteloven § 17-1
-fastsetting av skatt for ektefeller under ett etter skatteloven § 2-10, jf. § 2-13 første ledd.
c)skattyter vil være uten trekkpliktig inntekt av betydning for en lengre periode,
d)skattyter vil få trekkpliktig inntekt av betydning som deltaker i fiske eller fangstvirksomhet, herunder hvalfangst (hyre, lott, prosenter),
e)skattyter omfattes av § 5-2-3.
(2) For barn som det fastsettes skatt for under ett med foreldrene, jf. skatteloven § 2-14 første ledd, og som antas å få høyere trekkpliktig inntekt enn beløpsgrensen i fribeløpskortet, skal det utstedes prosentkort. Prosentsatsen fastsettes slik at forskuddstrekket svarer til skatten av barnets inntekt beregnet på toppen av foreldrenes inntekt.
(3) Også i andre tilfeller kan det utstedes prosentkort når skattemyndighetene på grunn av særlige forhold anser det lite tjenlig å utstede tabellkort.
(4) Prosentsatsen på skattekortet skal fastsettes uten desimaler.
0Endret ved forskrifter 27 sep 2013 nr. 1149 (fom inntektsåret 2014), 9 des 2016 nr. 1529 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-2-3.Kombinasjon av prosentkort og forskuddsskatt
(1) For skattyter med både trekkpliktig inntekt og annen inntekt eller formue, kan det utstedes forskuddstrekk etter skattebetalingsloven § 5-2 første ledd og forskuddsskatt etter skattebetalingsloven § 6-3 første og annet ledd.
(2) For skattytere som nevnt i første ledd, skal det som hovedregel utstedes prosentkort. Når ikke særlige forhold gjør seg gjeldende, skal trekkprosenten fastsettes slik at forskuddstrekket tilsvarer den skatten som etter en forholdsmessig fordeling vil falle på den trekkpliktige inntekten.
0Endret ved forskrift 27 sep 2013 nr. 1149 (fom inntektsåret 2014).
B. Fastsetting av forskudd for ektefeller
§ 5-2-10.Fordeling av forskudd mellom ektefeller som helt eller delvis fastsetter skatt under ett
(1) For ektefeller som fastsetter skatt under ett, jf. skatteloven § 2-10, og som skal fordele samlet skatt etter skatteloven § 2-13, settes forskuddet til det beløpet som ventes å falle på hver av dem.
(2) For ektefeller som fastsetter skatt særskilt, jf. skatteloven § 2-11, legges andel formuesskatt fordelt etter skatteloven § 2-13 første ledd bokstav c sammen med skatt av inntekt som fastsettes særskilt.
0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1529 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-3. Fritak for forskuddstrekk og tilbakebetaling av innbetalt forskuddstrekk
§ 5-3-1.Frikort
(1) Frikort kan utstedes for skattyter som fritas for forskuddstrekk.
(2) Har arbeidsgiveren innhentet frikort, skal det ikke foretas forskuddstrekk i fritaksperioden. Dette gjelder selv om arbeidsgiveren tidligere har innhentet tabellkort eller prosentkort for skattyteren for samme inntektsår.
0Endret ved forskrift 27 sep 2013 nr. 1149 (fom inntektsåret 2014).
§ 5-3-2.Fribeløpskort
(1) Fribeløpskort utstedes for skattyter som ikke ventes å få så høy inntekt at det for vedkommende vil bli fastsatt skatt og trygdeavgift.
(2) Beløpsgrensen settes slik at inntekt opp til beløpsgrensen ikke medfører restskatt som skal kreves inn.
(3) For barn som det skal fastsettes skatt for sammen med foreldrene, jf. skatteloven § 2-14 første ledd, kan Skattedirektoratet fastsette beløpsgrensen.
(4) Fribeløpskort kan også utstedes til skattytere som ventes å fastsette skatt under ett med ektefellen etter skatteloven § 2-10 med fordeling av skatten etter skatteloven § 2-13. Beløpsgrensen fastsettes individuelt etter reglene i annet ledd.
(5) Hvis arbeidsgiveren innhentet fribeløpskort, gjelder fritaket for all trekkpliktig lønn og godtgjørelse som arbeidsgiveren utbetaler til skattyteren inntil fastsatt beløpsgrense.
0Endret ved forskrifter 27 sep 2013 nr. 1149 (fom inntektsåret 2014), 9 des 2016 nr. 1529 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-3-3.Ytelser til personer som verken er bosatt i Norge eller midlertidig oppholder seg her

Når det er forsvarlig grunn til å regne med at inntekten ikke skal skattlegges i Norge, kan skattekontoret utstede en erklæring om at skattyteren for et bestemt tidsrom skal være fritatt for forskuddstrekk i visse ytelser eller i godtgjørelser i et bestemt arbeidsforhold.

§ 5-3-4.Tilbakebetaling av trekkbeløp fra skatteoppkrever til skattyter i særlige tilfeller
(1) Skatteoppkreveren kan på anmodning foreta tilbakebetaling av trekkbeløp til skattyter i inntektsåret når arbeidsgiveren er avskåret fra å foreta korreksjon etter bestemmelsene i § 5-5-2.
(2) Skatteoppkreveren skal sende melding til skattekontoret og skatteoppkreveren i skattyters bostedskommune. Dersom tilbakebetalingen skjer etter anmodning fra arbeidsgiveren, skal skatteoppkreveren også sende melding til arbeidsgiveren.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2009 nr. 1663 (fom inntektsåret 2009), endret ved forskrift 8 mars 2017 nr. 283.
§ 5-3-5.Tilbakebetaling av trekkbeløp fra skatteoppkrever til arbeidsgiver
(1) Dersom arbeidsgiver har gjennomført forskuddstrekk i ytelser som ikke er skattepliktige eller trekkpliktige, og arbeidsgiver ikke kan korrigere trekket etter § 5-5-2, kan skatteoppkrever betale tilbake dette trekket til arbeidsgiver etter annet til fjerde ledd.
(2) Tilbakebetaling av trekkbeløp fra skatteoppkrever til arbeidsgiver kan bare gjennomføres for trekk i feilaktig utbetalt lønn, pensjon eller annen ytelse, dersom skattyter ikke har mottatt ytelsen eller skattyter har mottatt ytelsen og betalt den tilbake til arbeidsgiver før 31. januar i året etter inntektsåret.
(3) Ved feil i utbetalinger av ytelser som nevnt i første ledd kan skatteoppkrever også tilbakebetale trekkdelen av fastsatt skatt til arbeidsgiver etter at skatteoppgjør er foretatt. Det er et vilkår at skattyter har betalt tilbake til arbeidsgiver netto mottatt beløp av feilaktig ytelse. Det er videre et vilkår for tilbakebetaling av trekk til arbeidsgiver, at det gjennomføres en ny rapportering i a-melding med reduksjon i skattegrunnlaget tilsvarende den aktuelle brutto ytelsen og med reduksjon av tilhørende trekkbeløp.
(4) Det er et vilkår for korreksjon med tilbakebetaling av trekkbeløp etter denne bestemmelsen, at rapportering skjer korrekt etter reglene i a-opplysningsloven med forskrifter.
0Tilføyd ved forskrift 8 mars 2017 nr. 283.
§ 5-4. Plikt til å foreta forskuddstrekk
§ 5-4-1.Plikt til å foreta forskuddstrekk i lønn mv. til sjøfolk bosatt i utlandet
(1) Arbeidsgiveren skal foreta forskuddtrekk i ytelser som er skattepliktige etter skatteloven § 2-3 første ledd bokstav h.
(2) For sjøfolk bosatt i utlandet som er pliktig medlem i folketrygden, men som er fritatt fra å svare skatt til Norge, skal arbeidsgiver foreta beregning og trekk av trygdeavgift etter det årlige avgiftsvedtaket.
§ 5-4-2.Fritak fra trekkplikt for fremmede staters utsendte konsulære tjenestemenn

Fremmede staters utsendte konsulære tjenestemenn plikter ikke å foreta forskuddstrekk etter skattebetalingsloven.

§ 5-4-3.Minstegrenser for forskuddstrekk
(1) Arbeidsgiveren kan la være å foreta forskuddstrekk når det er forsvarlig grunn til å gå ut ifra at det samlede forskuddstrekket hos skattyteren ikke kommer til å utgjøre mer enn 100 kroner i kalendermåneden, jf. skattebetalingsloven § 5-11 første ledd. Arbeidsgiveren kan også la være å gjennomføre forskuddstrekk, når det er forsvarlig grunn til å gå ut i fra at de samlede trekkpliktige ytelser til skattyteren ikke kommer til å overstige 500 kroner i kalendermåneden.
(2) Arbeidsgiveren kan la være å foreta forskuddstrekk i ytelser som er unntatt fra opplysningsplikt etter skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1 første ledd annet punktum, tredje ledd, femte ledd eller sjuende ledd.
(3) Skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner som nevnt i skatteloven § 2-32 første ledd, er fritatt for plikten til å beregne forskuddstrekk for verdien av kostbesparelse i hjemmet etter § 5-8-13 første til tredje ledd, når samlet lønnsutbetaling mv., eksklusiv beregnet kostbesparelse, til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger grensen for opplysningsplikt i skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1 tredje ledd. Trekkplikten inntrer fra og med det tidspunktet hvor lønn mv. overstiger grensen for opplysningsplikt som nevnt i første punktum.
0Endret ved forskrifter 19 des 2008 nr. 1487, 3 april 2014 nr. 388 (fom inntektsåret 2014), 18 des 2014 nr. 1792 (fom inntektsåret 2015), 25 feb 2015 nr. 156 (fom inntektsåret 2015), 9 des 2016 nr. 1529 (i kraft 1 jan 2017), 2 feb 2017 nr. 115.
§ 5-4-4.Minstegrense for trekkplikt i beløp som utbetales etter lønnsgarantiloven

Forskuddstrekk kan unnlates i garantibeløp inntil 4 000 kroner etter lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. § 1. Overstiger lønn mv. beløpsgrensen, skal forskuddstrekket beregnes av hele beløpet. I slike tilfeller skal det likevel ikke foretas forskuddstrekk i feriepenger. Dersom skattyteren krever det, skal det foretas forskuddstrekk også i ytelser under beløpsgrensen.

§ 5-5. Forskuddstrekkets størrelse
§ 5-5-1.Forskuddstrekk når nytt skattekort ikke lar seg innhente
(1) Når skattekort for det nye året ikke er gjort tilgjengelig for arbeidsgiver, og arbeidsgiver heller ikke på annen måte har fått de opplysninger som fremgår av skattekortet, skal forskuddstrekk i januar gjennomføres etter det siste beregnede skattekortet for året før.
(2) Dersom skattekortet blir endret i løpet av inntektsåret og det nye skattekortet ikke er gjort tilgjengelig for arbeidsgiver, og arbeidsgiver heller ikke på annen måte har fått de opplysninger som fremgår av skattekortet, skal forskuddstrekket gjennomføres etter det siste tilgjengelige skattekort.
0Endret ved forskrift 27 sep 2013 nr. 1149 (fom inntektsåret 2014).
§ 5-5-2.Korreksjon av forskuddstrekk
(1) Forskuddstrekk gjennomført etter skattebetalingsloven § 5-5 første ledd, kan arbeidsgiveren korrigere så snart skattekortet blir innhentet. Slik korreksjon kan bare foretas i forskuddstrekk for samme inntektsår.
(2) Forskuddstrekk for januar gjennomført etter § 5-5-1, skal korrigeres så snart skattekortet for inntektsåret er innhentet av arbeidsgiver. Slik korreksjon må være gjennomført innen utløpet av februar.
(3) Dersom skattekort for det nye året ikke lar seg innhente av arbeidsgiver, skal korreksjon som nevnt i annet ledd gjennomføres etter satsene i skattebetalingsloven § 5-5 første ledd.
(4) Arbeidsgiveren skal korrigere forskuddstrekket når det ved en feil er beregnet for høyt, eller når det er trukket i en godtgjørelse som ikke er trekkpliktig. Det samme gjelder når skattemyndighetene setter ned verdien av en naturalytelse som skal tas med i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekket. Slik korreksjon kan bare foretas i forskuddstrekk for samme inntektsår.
(5) Korreksjon som medfører tilbakebetaling til skattyter kan bare foretas innenfor samme oppgjørsperiode. Tilbakebetaling av forskuddstrekk til skattyter etter utløpet av oppgjørsperioden kan skje etter bestemmelsene i § 5-3-4. Tilbakebetaling av forskuddstrekk til arbeidsgiver etter utløpet av oppgjørsperioden kan skje etter bestemmelsene i § 5-3-5.
(6) Korreksjonene skal gå fram av arbeidsgiverens lønningsregnskap. For arbeidsgivere som ikke har bokføringsplikt, skal korreksjonene gå fram av lønnsliste, se § 5-11-2.
0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1663 (fom inntektsåret 2009), 15 juni 2011 nr. 596, 27 sep 2013 nr. 1149 (fom inntektsåret 2014), 9 des 2016 nr. 1529 (i kraft 1 jan 2017), 8 mars 2017 nr. 283.
§ 5-5-3.Forskuddstrekk i etterbetalinger av pensjoner og uføreytelser
(1) Ved etterbetaling og etteroppgjør av pensjoner kan det foretas forskuddstrekk tilsvarende 32 prosent. Ved etterbetalinger for personer som er skattemessig bosatt i en kommune i Finnmark fylke eller kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke kan det foretas forskuddstrekk tilsvarende 28 prosent.
(2) Ved etterbetaling og etteroppgjør av uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger kan det foretas forskuddstrekk tilsvarende 44 prosent. Ved etterbetalinger for personer som er skattemessig bosatt i en kommune i Finnmark fylke eller kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke kan det foretas forskuddstrekk tilsvarende 40 prosent.
0Tilføyd ved forskrift 25 feb 2015 nr. 156 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-5-4.Avrunding av trekkbeløpet

Trekkbeløpet skal rundes av nedover til nærmeste hele krone.

0Endret ved forskrift 25 feb 2015 nr. 156 (fom inntektsåret 2015, tidligere § 5-5-3).
§ 5-6. Ytelser som det skal foretas forskuddstrekk i
A. Særregler om ytelser det skal foretas forskuddstrekk i
§ 5-6-1.Feriepenger og lønn i ferien som det skal foretas forskuddstrekk i
(1) Det skal foretas forskuddstrekk i:
a)feriepenger som på grunn av fratreden utbetales i opptjeningsåret. Det samme gjelder avtalefestede feriepenger eller avtalefestet lønn for opptjent feriefritid,
b)tillegg til feriepenger eller lønn for ekstra ferie for arbeidstakere over 60 år.
(2) Feriepenger til arbeidstakere med fribeløpskort omfattes av fribeløpet på samme måte som lønn. Overstiger samlet utbetaling beløpsgrensen, skal forskuddstrekk også gjennomføres i feriepenger.
§ 5-6-2.Sykepenger, lønn under sykdom mv.
(1) Arbeidsgiver som under sykdom betaler ut full lønn og selv innkasserer sykepengene etter folketrygdloven § 22-3 eller fra privat syke- og ulykkesforsikring, skal beregne forskuddstrekket av full lønn. Det samme gjelder når arbeidsgiveren under sykdom betaler ut differansen mellom full lønn og sykepengene. Får arbeidstakeren sykepengene i tillegg til full lønn, skal arbeidsgiveren også ta sykepengene med i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekket. Som full lønn regnes regulativlønn eller annen fast lønn, selv om arbeidstakeren normalt har tillegg i form av akkordfortjeneste, overtidsgodtgjørelse, provisjon mv.
(2) Bestemmelsene i første ledd gjelder tilsvarende for:
a)omsorgspenger ved barns sykdom, jf. folketrygdloven § 9-5 til § 9-9,
b)foreldrepenger, jf. folketrygdloven kapittel 14.
0Endret ved forskrift 19 des 2008 nr. 1487.
§ 5-6-3.Godtgjørelse til personlige skiferdrivere ved A/L Alta Skiferbrudd
(1) Det skal foretas forskuddstrekk i godtgjørelse som A/L Alta Skiferbrudd utbetaler til personlige skiferdrivere for levert skifer. Dette gjelder bare for personlige skiferdrivere som er skattepliktige til Alta kommune for vedkommende inntektsår.
(2) Før forskuddstrekket foretas, skal det gjøres fradrag i godtgjørelsen med 20 prosent av beløpet.
§ 5-6-4.Beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk når ytelsen er trekkpliktig og skattyteren er merverdiavgiftspliktig

Ved beregning av forskuddstrekk skal arbeidsgiveren gjøre fradrag i bruttovederlaget for merverdiavgift, når skattyteren er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, ytelsen er merverdiavgiftspliktig og beregnet avgift er dokumentert i samsvar med bestemmelsene i forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring § 5-5.

0Endret ved forskrift 21 jan 2010 nr. 45.
B. Begrensning i trekkplikten
§ 5-6-10.Visse naturalytelser
(1) Følgende naturalytelser skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk:
a)Fri transport ved reise til og fra arbeidet og ved besøksreise til hjemmet for pendler hvis arbeidsgiver besørger transporten ved å eie eller disponere plass på kommunikasjonsmiddel. Kjøper arbeidsgiver billett hos reiseselskapet, gjelder trekkfritaket bare for kostnader som ikke overstiger 92 500 kroner i året. Begrensingen på 92 500 kroner gjelder ikke for flyreiser innenfor EØS-området. Trekkfritaket for arbeidsgivers dekning av pendlerreiser gjelder ikke for pendler som har fått skattekort med standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker, jf. Finansdepartementets forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til skatteloven § 5-11-1 annet ledd.
b)Naturalytelse i form av helt eller delvis fri bruk eller lån av kapitalgjenstander mv. til arbeidstakeren uten overdragelse av eiendomsretten, unntatt bil og bolig, jf. § 5-8-11 og § 5-8-20. Full disposisjonsrett i den vesentlige del av gjenstandens økonomiske levetid likestilles med overdragelse av eiendomsretten.
(2) For arbeidsgivers dekning av tillitsvalgtes utgifter til fagforeningsarbeid gjelder bestemmelsene i denne paragrafen så langt de passer.
0Endret ved forskrifter 9 juli 2014 nr. 966 (fom inntektsåret 2014), 19 des 2016 nr. 1712 (med virkning fra inntektsåret 2017).
§ 5-6-11.Utgiftsrefusjoner
(1) Det skal ikke foretas forskuddstrekk i utbetalinger (refusjon) som kun dekker utgifter som arbeidstakeren har pådratt seg i forbindelse med utførelse av arbeidet, når utgiftene dokumenteres med kvittering eller annet bilag som tilfredsstiller kravene i forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring kapittel 5, og dokumentasjonen vedlegges arbeidsgiverens regnskaper. Tilsvarende gjelder ved refusjon av pendlers reiseutgifter ved besøk i hjemmet begrenset til 92 500 kroner i året og utgifter til kost og losji under reisene. Begrensningen på 92 500 kroner gjelder ikke for flyreiser innenfor EØS-området. Opplysninger om formålet med utgiftsdekningen og navnet på arbeidstakeren skal fremgå av bilaget eller av vedlegg til dette. Ved refusjon av reise- og oppholdsutgifter skal det også fremgå hvem utgiftene omfatter, og hvilke arrangementer den reisende har deltatt på. Ved refusjon av bevertningsutgifter skal formålet med bevertningen fremgå, navnet på de personer som bevertningen omfatter samt navnet på den virksomhet som personen representerer. Elektronisk dokumentasjon tilfredsstiller kravet til bilag når dokumentasjonen er utstedt i et filformat som ikke enkelt lar seg redigere i allment kjent sluttbrukerverktøy for tekstbehandling, regneark, e-post mv. uten at endringen fremgår direkte av dokumentasjonen.
(2) Bestemmelsene om trekkfritak i første ledd gjelder ikke ved dekning av merutgifter til kost og losji på arbeidsstedet og besøksreiser til hjemmet for pendler som har fått skattekort med standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker.
(3) For at utbetaling til dekning av reiseutgifter med tog ut over ordinær billettpris (for eksempel komfortbillett eller lignende) eller fly skal anses trekkfrie etter denne bestemmelsen, må utgiftene legitimeres ved togbillett eller kvittering eller annen dokumentasjon fra reiseselskap. For billettløse reiser må utgiftene legitimeres ved en reisebeskrivelse fra reiseselskapet som gir opplysninger om foretatte reiser, arbeidstakers navn, tid og sted for avreise og ankomst samt pris. Dersom reiseselskapet ikke kan levere en reisebeskrivelse om foretatte reiser må det dokumenteres at utgiften er pådratt for gjennomførte reiser eller bestilte reiser som er betalt ved bestilling. Refusjon til dekning av utgifter ved kjøp av billettløse reiser i form av kort som gjelder et begrenset antall reiser, må også legitimeres med faktura fra reiseselskapet. Refusjon til dekning av utgifter ved kjøp av billettløse flyreiser i form av kort som gjelder et ubegrenset antall reiser i et begrenset tidsrom, Travel Pass o.l. ordninger, skal anses trekkfrie når utgiftene legitimeres med faktura fra reiseselskapet, og arbeidstaker også sender fortløpende reisebeskrivelse over alle foretatte reiser i det tidsrommet kortet gjelder. Reisebeskrivelsen skal ha et tilsvarende innhold som etter annet punktum med unntak for opplysninger om pris. I andre tilfelle må utgiftene dokumenteres ved underskrevet reiseregning fra arbeidstakeren, jf. § 5-6-12 tredje ledd, som angir hvilket transportmiddel som er benyttet og billettpris på strekningen.
(4) Refusjon av utgifter til elektronisk kommunikasjonstjeneste er trekkfri i den utstrekning refusjonen er skattefri etter bestemmelsene i Finansdepartementets forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til skatteloven § 5-11-10. Reglene legges til grunn av arbeidsgiver ved beregning av forskuddstrekk.
(5) Det skal ikke foretas forskuddstrekk i refusjon som kun dekker utgifter til tjenstlig bruk av elektronisk kommunikasjonstjeneste, når den tjenstlige bruken dokumenteres. Dokumentasjon ved spesifisert regning fra tjenesteleverandøren må inneholde tilstrekkelig informasjon til at det er åpenbart at den aktuelle utgiften kun gjelder tjenstlig bruk. Faste avgifter mv. anses ikke som utgifter til tjenstlig bruk.
(6) Som utgiftsrefusjon etter denne bestemmelsen regnes også dekning av diverse småutgifter uten bilag, som utgifter til bompassering, parkometer o.l. når disse kan anses som nødvendige utgifter i forbindelse med arbeidet eller oppdraget, og utgiftene fremgår av reiseregning, jf. § 5-6-12 tredje ledd.
(7) For kostbesparelse i hjemmet gjelder bestemmelsene om trekkplikt i § 5-8-13, selv om refusjonen er trekkfri.
(8) For arbeidsgivers dekning av tillitsvalgtes utgifter til fagforeningsarbeid gjelder bestemmelsene i denne paragrafen så langt de passer.
0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1663 (fom inntektsåret 2009), 20 des 2013 nr. 1649 (fom inntektsåret 2014), 20 juni 2014 nr. 869 (fom 1 juli 2014), 9 juli 2014 nr. 966 (fom inntektsåret 2014), 19 des 2016 nr. 1712 (med virkning fra inntektsåret 2017), 27 mars 2017 nr. 391 (med virkning fra inntektsåret 2017).
§ 5-6-12.Regulativ- og tariffbestemte godtgjørelser, godtgjørelser etter Skattedirektoratets forskuddssatser og legitimasjonskrav
(1) Utgiftsgodtgjørelse til kost til arbeidstaker som av hensyn til sitt arbeid må bo utenfor sitt hjem, herunder ved tjenestereiser med overnatting, er i sin helhet fritatt for forskuddstrekk når:
a)arbeidstakere har bodd på hotell og kostgodtgjørelsen
-er utbetalt i samsvar med bestemmer i statens reiseregulativ (særavtale) eller tariffavtale,
-ikke overstiger Skattedirektoratets forskuddssatser, og
-følger legitimasjonskravene i tredje ledd, eller
b)arbeidstaker har bodd på pensjonat eller på hybel eller brakke uten kokemuligheter, og kostgodtgjørelsen er utbetalt i samsvar med Skattedirektoratets forskuddssats (eller lavere) og legitimasjonskravene i tredje ledd, eller
c)arbeidstaker har bodd på hybel eller brakke med kokemuligheter eller overnattet privat, og kostgodtgjørelsen er utbetalt i samsvar med Skattedirektoratets forskuddssats (eller lavere) og legitimasjonskravene i tredje ledd er oppfylt, unntatt opplysning om navn og adresse på overnattingssted eller utleier.
(2) Trekkfritaket i første ledd gjelder ikke utgiftsgodtgjørelse til kost til pendler som har fått skattekort med standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker, jf. Finansdepartementets forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til skatteloven § 5-11-1 annet ledd.
(3) Utgiftsgodtgjørelse til kost etter første ledd skal legitimeres ved en fortløpende oppstilling (reiseregning) som underskrives av arbeidstakeren. Den skal vise hvordan arbeidstakeren har innrettet seg under arbeidsoppholdet/tjenestereisen. Reiseregningen skal minst ha følgende innhold:
-arbeidstakerens navn og adresse og underskrift,
-dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst for hver yrkes- eller tjenestereise eller pendlers reiser ved besøk i hjemmet,
-formålet med reisen,
-hvilke arrangement arbeidstakeren har deltatt på,
-navn og adresse på overnattingssted eller utleier, og ved flere overnattingssteder dato for overnattingene, og
-type losji fordelt på hotell, pensjonat eller annet nærmere angitt losji.
(4) Andre utgiftsgodtgjørelser enn de som omfattes av første ledd, er i sin helhet fritatt for forskuddstrekk dersom godtgjørelsen utbetales i samsvar med satser, legitimasjonskrav og øvrige bestemmelser i tariffavtale eller statlig regulativ, og godtgjørelsen ikke for noen del er fastsatt for å gi arbeidsvederlag i tillegg til utgiftsdekningen. Fritak for forskuddstrekk gjelder ikke for utgiftsgodtgjørelser til dekning av ulegitimerte småutgifter (administrativ forpleining). Bare ulegitimerte nattillegg på innenlandsreiser på inntil 430 kroner pr. døgn kan holdes trekkfritt. Utbetaling av ulegitimert nattillegg skal oppfylle legitimasjonskravene i tredje ledd, unntatt opplysning om navn og adresse på overnattingssted eller utleier. Utbetaling av kostgodtgjørelse på tjenestereise uten overnatting må ikke overstige Skattedirektoratets forskuddssatser og skal oppfylle legitimasjonskravene i tredje ledd, unntatt opplysninger om overnatting og losji.
(5) Bilgodtgjørelse for yrkes- eller tjenestekjøring er trekkfri bare når godtgjørelsen utbetales som kilometergodtgjørelse etter Skattedirektoratets forskuddssatser og i samsvar med legitimasjonskravene i sjette ledd. Ekstra kilometergodtgjørelse til ansatte i landpost- og lokalomdelingstjenesten og til lensmenn og lensmannsbetjenter omfattes ikke av trekkfritaket. Kilometergodtgjørelse for arbeidsreiser, jf. Finansdepartementets forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til skatteloven § 6-44 del B, omfattes ikke av trekkfritaket, med unntak av arbeidsreiser som er skattefrie etter nevnte forskrift § 5-15-6.
(6) Bilgodtgjørelse etter femte ledd skal legitimeres ved en fortløpende oppstilling (reiseregning) som underskrives av arbeidstakeren. Reiseregningen skal minst ha følgende innhold:
-arbeidstakerens navn og adresse og underskrift,
-dato for avreise og hjemkomst for hver yrkes- eller tjenestereise,
-formålet med reisen,
-hvilke arrangement arbeidstakeren har deltatt på,
-fremstilling av reiseruten med angivelse av utgangs- og endepunkt, lokal kjøring på oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer,
-totalt utkjørt distanse beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller (eventuelt trippteller) ved begynnelsen og slutten av hver yrkes- eller tjenestereise, og
-navn på passasjer det kreves passasjertillegg for.
(7) Tariffmessig hyretillegg for egen kost er bare trekkfri etter denne paragrafen når godtgjørelsen omfattes av skatteloven § 5-15 første ledd bokstav e nr. 1.
(8) Alle oppstillinger og reiseregninger etter denne bestemmelsen skal oppbevares som bilag til arbeidsgiverens regnskaper.
(9) For arbeidsgivers dekning av tillitsvalgtes utgifter til fagforeningsarbeid gjelder bestemmelsene i denne paragrafen så langt de passer.
0Endret ved forskrifter 19 des 2008 nr. 1487, 18 des 2009 nr. 1663 (fom inntektsåret 2009), 15 juni 2011 nr. 596, 21 des 2012 nr. 1421 (i kraft 1 jan 2013), 3 april 2014 nr. 388 (fom inntektsåret 2014), 22 des 2015 nr. 1843 (fom inntektsåret 2016), 19 des 2016 nr. 1712 (med virkning fra inntektsåret 2017), 9 des 2016 nr. 1529 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-6-13.Andre utgiftsgodtgjørelser
(1) Andre utgiftsgodtgjørelser enn de som er nevnt i § 5-6-12 medtas ikke i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekket, dersom arbeidstakeren utarbeider og underskriver en oppgave over størrelsen og arten av den pådratte utgiften, og arbeidsgiveren ikke har grunn til å anta at utbetalingen gir overskudd.
(2) Dersom utbetalingen skjer før utgiften pådras, kan forskuddstrekk bare unnlates dersom arbeidstakeren før utbetalingen har levert et anslag over størrelsen og arten av de forventede utgiftene. Etter at utgiftene er pådratt må arbeidstakeren snarest, og senest innen en måned, levere endelig oppgave til arbeidsgiveren slik som fastsatt i første ledd. Kvitteringer eller andre bilag som nevnt i § 5-6-11 skal følge som vedlegg til oppgaven. Viser oppgaven et mindre beløp enn det utbetalte, skal forskuddstrekket gjennomføres i hele godtgjørelsen med mindre det skjer et oppgjør med arbeidsgiveren eller utgiftsgodtgjørelsen splittes opp etter § 5-6-14.
(3) Regelen i annet ledd gjelder også for godtgjørelse til dekning av løpende utgifter. Det er da tilstrekkelig at det skjer et oppgjør mellom arbeidsgiveren og arbeidstakeren før inntektsårets utgang eller utgiftsgodtgjørelsen splittes opp etter § 5-6-14.
(4) Ved anvendelse av reglene i denne bestemmelsen skal utgifter til bruk av bil i tjeneste, for eksempel fast bilgodtgjørelse, beregnes etter bestemmelsene om trekkfri bilgodtgjørelse i § 5-6-12 femte ledd og legitimeres med endelig oppgave som oppfyller kravene i § 5-6-12 sjette ledd.
(5) Bilgodtgjørelse til dekning av pendlers besøksreiser til hjemmet er trekkfri når utbetalt beløp ikke overstiger 92 500 kroner i året med tillegg av kostnader til ferge og bom etter forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven (FSFIN) § 6-44-4. Trekkfritaket er betinget av at godtgjørelsen ikke overstiger den kilometersatsen som Skattedirektoratet har fastsatt for fradrag for slike reiser. I tillegg må pendleren underskrive en oppgave med opplysninger om arbeidstakerens navn og adresse, at det er besøksreise, dato, start- og endepunkt for reisen og kjørelengde, jf. Finansdepartementets forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven § 6-44-5.
(6) Bestemmelsene om trekkfritak gjelder ikke ved dekning av merutgifter til kost, losji og besøksreiser til hjemmet for pendler som har fått skattekort med standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker, jf. Finansdepartementets forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven § 5-11-1 annet ledd.
(7) Alle anslag og oppgaver etter denne bestemmelsen skal oppbevares som bilag til arbeidsgiverens regnskaper eller notater.
(8) For arbeidsgivers dekning av tillitsvalgtes utgifter til fagforeningsarbeid gjelder bestemmelsene i denne paragrafen så langt de passer.
0Endret ved forskrifter 19 des 2008 nr. 1487, 9 juli 2014 nr. 966 (fom inntektsåret 2014), 1 okt 2014 nr. 1272 (i kraft 1 juli 2014), 19 des 2016 nr. 1712 (med virkning fra inntektsåret 2017), 9 des 2016 nr. 1529 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-6-14.Oppsplitting av utgiftsgodtgjørelse

Utgiftsgodtgjørelse kan splittes opp i en trekkfri del som i tilfelle må fylle betingelsene for trekkfritak etter bestemmelsene i § 5-6-12 eller § 5-6-13, og en overskytende del som fullt ut behandles som lønn.

§ 5-6-15.Trekkfritak for mindre godtgjørelser

Utgiftsgodtgjørelser som utbetales med faste beløp per time, dag, uke, måned eller år, og som til sammen ikke overstiger sju kroner per arbeidsdag, kan arbeidsgiveren holde utenfor beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk dersom det er mest hensiktsmessig.

§ 5-6-16.Diverse godtgjørelser

Det skal ikke foretas forskuddstrekk i følgende godtgjørelser:

a)betaling til lagrettemenn, domsmenn, skjønnsmenn og jordskiftemenn når betalingen ikke overstiger den sats som er fastsatt i rettsgebyrforskriften § 1-1 og § 1-2,
b)betaling til rettsvitner, registreringsvitner mfl. etter rettsgebyrforskriften § 1-3,
c)vitnegodtgjørelse etter lov 21. juli 1916 nr. 2 om vidners og sakkyndiges godtgjørelse m.v.,
d)godtgjørelse (administrasjonsgodtgjørelse) til områdesjefer i Heimevernet,
e)familietillegg til heimevernspersonell under øvelser.
§ 5-6-17.Visse pensjoner, stønader og andre ytelser

Det skal ikke foretas forskuddstrekk i:

a)sykepenger etter folketrygdloven § 8-34 og § 8-38 og svangerskapspenger og foreldrepenger etter folketrygdloven § 14-4 og § 14-5 som ytes på grunnlag av virksomhetsinntekt, med mindre virksomhetsinntekten er trekkpliktig etter særlige bestemmelser,
b)barnepensjon etter folketrygdloven kapittel 18,
c)andre barnepensjoner enn de som er nevnt under bokstav b, med mindre det etter samme arbeidstaker og fra samme innretning også blir utbetalt etterlattepensjon til den som har foreldreansvar etter barnelova § 38,
d)kommunalt tillegg til folketrygdpensjon. Foretas utbetalingen gjennom NAV-kontoret eller sammen med annen trekkpliktig ytelse, skal forskuddstrekk likevel foretas,
e)pensjon som er avtalt ved overdragelse av næring e.l.,
f)livrenter som ikke har sammenheng med et tidligere arbeidsforhold,
g)utdelinger fra legater, milde stiftelser o.l. når utbetalingen ikke har sammenheng med tidligere arbeidsforhold,
h)utbetalinger til idrettsutøvere fra bedrifter og sponsorer, når midlene settes inn i fond godkjent av Finansdepartementet.
0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1663 (fom inntektsåret 2010), 24 mai 2017 nr. 647 (med virkning fra 1 juni 2017).
§ 5-6-18.Godtgjørelser til personer som verken er bosatt i Norge eller midlertidig oppholder seg her

Er mottakeren verken bosatt i riket etter skatteloven § 2-1 eller midlertidig oppholder seg her på det tidspunktet det oppstår adgang til å få beløpet utbetalt, skal det ikke foretas forskuddstrekk i følgende godtgjørelser:

a)vartpenger,
b)godtgjørelse utenfor tjenesteforhold for arbeid eller oppdrag,
c)godtgjørelse fra andre enn staten for arbeid i tjeneste når arbeidet ikke er utført her i riket.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1663 (fom inntektsåret 2010).
§ 5-6-19.Utenlandske artister

Det skal ikke foretas forskuddstrekk i godtgjørelser til utenlandske artister mv. som det blir trukket skatt av etter bestemmelsene i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v.

§ 5-6-20.Godtgjørelse utenfor tjenesteforhold

Det skal ikke foretas forskuddstrekk i godtgjørelse utenfor tjenesteforhold for arbeid eller oppdrag:

a)når arbeidet eller oppdraget gjelder transport med hest eller ved maskinkraft, og den som har tatt på seg transporten, holder transportmidlet,
b)når arbeidet eller oppdraget er utført med maskin, og en betydelig del av godtgjørelsen er vederlag for maskinhold,
c)når det til utføringen av arbeidet eller oppdraget har gått med materialer, og en betydelig del av godtgjørelsen er vederlag for materialene.
C. Utfyllende regler om forsikringsselskapers plikt til å gjennomføre forskuddstrekk i avkastning av sparedelen av en livsforsikring (kapitalforsikring)
§ 5-6-30.Forsikringsselskaps plikt til å trekke skatt
(1) Når forsikringstakeren har bedt selskapet om å foreta forskuddstrekk, jf. skattebetalingsloven § 5-6 første ledd bokstav d, skal selskapet ved utbetaling av forsikringen foreta forskuddstrekk av forventet avkastning i utbetalingsåret, og av foregående års beregnet eller forventet avkastning, når trekk ikke allerede er foretatt. Trekket beregnes etter skattebetalingsloven § 5-5 tredje ledd. Krav om forskuddstrekk gjelder inntil forsikringstakeren har gitt ny beskjed.
(2) Selskapet skal for hvert år beregne avkastningen ved forvaltningen av dets midler i form av en gjennomsnittsrente. Beregningen skal godkjennes av Finanstilsynet. Finanstilsynet kan i forskrift gi retningslinjer for beregningen, og gi et selskap pålegg om hvordan beregningen skal utføres.
(3) Selskapet skal føre egen skattetrekkskonto for hver forsikring, jf. skattebetalingsloven § 5-12. Trekkbeløp forrentes etter selskapets gjennomsnittsrente, jf. tredje ledd, og føres til fradrag ved beregning av årsavkastningen.
(4) Når forsikringssummen utbetales ved forsikringens opphør, skal saldoen på skattetrekkskontoen trekkes fra. Forsikringstakeren er uten ansvar overfor selskapet for skattetrekkbeløp som ikke kan dekkes på denne måten.
0Endret ved forskrifter 7 des 2011 nr. 1205, 9 des 2016 nr. 1529 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-6-31.Unntaksregler
(1) Selskapets plikt til å trekke skatt etter § 5-6-30 gjelder ikke forsikringer hvor det i henhold til forsikringsvilkårene foreligger alminnelig adgang til uttak fra forsikringens sparekonto. Finanstilsynet skal godkjenne den enkelte forsikringsordning som unntas fra trekkplikten.
(2) Selskapet har ikke plikt til å trekke skatt etter § 5-6-30 og sende oppgave over avkastningen til skattemyndighetene etter skatteforvaltningsloven § 7-3, dersom samlet årlig avkastning av sparing under forsikringstakerens kapitalforsikring(er) i selskapet ikke overstiger 300 kroner.
0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1529 (i kraft 1 jan 2017).
D. Adgang for Skattedirektoratet til å frita fra plikten til forskuddstrekk
0Tilføyd ved forskrift 25 mars 2010 nr. 462 (i kraft 1 april 2010), endret ved forskrift 7 des 2011 nr. 1205.
§ 5-6-40.Fritak fra plikten til forskuddstrekk

Skattedirektoratet kan etter søknad gi helt eller delvis fritak fra plikten til å foreta forskuddstrekk i vederlag for enkelte tjenesteytelser når trekk vil være praktisk vanskelig å gjennomføre.

0Tilføyd ved forskrift 25 mars 2010 nr. 462 (i kraft 1 april 2010).
§ 5-7. Ytelser som det ikke skal foretas forskuddstrekk i
§ 5-7-1.Feriepenger og lønn i ferien
(1) Det skal ikke foretas forskuddstrekk i:
a)feriepenger som utbetales i ferieåret (kalenderåret etter opptjeningsåret) og som er beregnet etter lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie § 10 nr. 2, jf. nr. 1,
b)avtalefestede feriepenger eller avtalefestet lønn for opptjent feriefritid som utbetales i ferieåret når ytelsene er opptjent i opptjeningsåret. Overstiger utbetalingen feriepenger beregnet etter ferieloven med mer enn 21 prosent, skal det foretas forskuddstrekk i det overskytende beløpet,
c)feriepenger som arbeidsgiveren ifølge overenskomst utbetaler regelmessig ved hver lønnsutbetaling eller ved andre avsluttede lønnsperioder. Dette gjelder selv om utbetalingen foretas i opptjeningsåret. Det samme gjelder slik regelmessig utbetaling av avtalefestet lønn for opptjent feriefritid,
d)opptjente feriepenger som forfaller til utbetaling ved dødsfall,
e)feriegodtgjørelse fra Feriefondet for fiskere,
f)ferietillegg etter folketrygdloven § 4-14 til mottaker av dagpenger eller stønad under arbeidsløshet.
(2) For månedslønte som har hatt lønn hos arbeidsgiveren i hele opptjeningsåret, kan trekkfritak gjennomføres for en vanlig månedslønn i stedet for etter første ledd bokstav a eller b. For feriepenger som nevnt i første ledd bokstav c kan det avtales at trekkfritak gjennomføres i en månedslønn i stedet for ved hver utbetaling. Det skal ikke foretas trekk i eventuelt tillegg til månedslønnen som følger av lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie § 10 nr. 2, jf. § 11 nr. 1 annet ledd annet punktum. Det skal heller ikke foretas trekk i eventuelt tillegg for månedslønte med avtalefestet høyere sats enn etter lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie § 10 nr. 2, begrenset oppad til 12,3 prosent.
(3) Arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven kapittel 11 skal være fritatt for forskuddstrekk for to 14-dagers perioder i juni måned. Det samme gjelder kvalifiseringsstønad for juni måned etter lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 35, jf. § 39.
(4) Det skal ikke foretas forskuddstrekk i erstatning til skogsarbeidere for fortjeneste på bevegelige helligdager og 1. og 17. mai, når erstatningen er beregnet prosentvis under ett med lovbestemt feriegodtgjørelse.
0Endret ved forskrifter 9 april 2010 nr. 504, 15 juni 2011 nr. 596, 1 nov 2016 nr. 1282 (med virkning fra inntektsåret 2016).
§ 5-7-2.Ytelser før jul
(1) Skattepliktige med månedsbetaling av lønn og annen ytelse som skattlegges som lønn er fritatt for forskuddstrekk for siste halvdel av november eller første halvdel av desember.
(2) Skattepliktige med betaling per time, dag eller uke av lønn og annen ytelse som skattlegges som lønn er fritatt for forskuddstrekk for to uker i siste halvdel av november eller siste uke i november og første uke i desember.
(3) Skattepliktige med utbetaling hver 14. dag av lønn og annen ytelse som skattlegges som lønn er fritatt for forskuddstrekk for siste utbetaling i november eller første utbetaling i desember.
(4) Fritaket for forskuddstrekk for tidsrom i november og desember skal også omfatte tilleggsytelser som skattlegges som lønn og som blir utbetalt sammen med annen lønn for tidsrommet, selv om tilleggsytelsene helt eller delvis er opptjent i et annet tidsrom. Dette gjelder likevel bare så langt den samlede ytelsen ikke overstiger arbeidstakerens gjennomsnittsfortjeneste hos arbeidsgiveren i denne del av inntektsåret.
(5) Skattepliktige med livrente, pensjon, vartpenger, introduksjonsstønad og supplerende stønad til person med kort botid i Norge er fritatt for forskuddstrekk i slik ytelse for november eller desember.
0Endret ved forskrifter 9 april 2010 nr. 504, 20 mai 2016 nr. 511 (fom inntektsåret 2016), 1 nov 2016 nr. 1282 (med virkning fra inntektsåret 2016).
§ 5-8. Nærmere om beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk
A. Særlige regler om beregningsgrunnlaget
§ 5-8-1.Prosentlønnet serveringspersonale

Beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk hos prosentlønnet serveringspersonale skal settes til prosentgodtgjørelsen med tillegg av én prosent av omsetningen, samt mulig annen kontantytelse enn prosentgodtgjørelsen. Skattemyndighetene kan, med virkning for det enkelte serveringsstedet eller for den enkelte stasjonen eller stillingen, fastsette høyere eller lavere prosentsats for tillegget, eller bestemme at tillegg ikke skal gjøres. Tillegget skal bare beregnes av omsetning som serveringspersonalet innkasserer betaling for.

0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1529 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-8-2.Fiske og fangst - beregningsgrunnlag for forskuddstrekk i lotter og parter
(1) Ved beregning av lotter og parter som det skal foretas forskuddstrekk i, skal alle inntekter av fisket eller fangsten medregnes. Også andre inntekter som går inn i lottoppgjøret, for eksempel av føring, slep og liknende, skal medtas ved beregningen.
(2) Ved beregningen skal det gjøres fradrag for lagets driftskostnader og kostnader til felles kosthold, når kostnadene er dekket av bruttoinntekten som felleskostnader. Fradrag skal også gjøres for kostnader til felles kosthold som ikke er dekket som fellesutgifter for laget, men er avkortet i mannskapsparten (mannslottene), og for utbetalt vederlag for redskapstap som er dekket av samlet redskaps- eller mannskapspart. Fradrag skal ikke gjøres for kostnader til kost som den enkelte lottaker holder seg selv med, eller for lottakerens kostnader til redskapshold.
(3) Arbeidsgiveren skal ved trekkberegningen likevel gjøre fradrag i bruttolønnen for kostnader til felles kosthold som avkortes i lønnen ved utbetalingen.
(4) Forskuddstrekk etter skattebetalingsloven § 5-6 første ledd bokstav c skal ikke foretas i lott eller part for bruken av not eller annen redskap når redskapen tilhører fartøyet.
(5) Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder ved fiske og fangstvirksomhet på sjøen og i arktiske områder, men ikke ved hvalfangstvirksomhet på sydlige breddegrader.
B. Naturalytelser som det er fastsatt satser for
§ 5-8-10.Kost og losji
(1) Skattedirektoratet fastsetter før begynnelsen av hvert inntektsår satser for verdien av følgende naturalytelser:
-fritt opphold (kost og losji),
-fri kost (alle måltider),
-fri kost (to måltider),
-fri kost (ett måltid),
-fritt losji (ett eller delt rom).
(2) Skattedirektoratets satser skal, unntatt i de tilfeller som er nevnt i tredje ledd, legges til grunn av arbeidsgiveren ved beregningen av forskuddstrekk. Ved beregningen skal det regnes med det antall dager som arbeidstakeren faktisk mottar ytelsene.
(3) Når ytelsen gis mot at lønnen avkortes med beløp fastsatt i tariffavtale, skal bruttolønnen før avkortingen inngå i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk. Avkortes lønnen med et lavere beløp enn fastsatt i tariffavtale, og beløpet dessuten er lavere enn Skattedirektoratets satser, skal beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk være bruttolønnen tillagt differansen mellom Skattedirektoratets satser og det avkortede beløpet.
(4) For arbeidstaker som har krav på fradrag for merkostnader til losji ved arbeidsopphold utenfor hjemmet, jf. skatteloven § 6-13, skal verdien av fritt losji under arbeidsfravær fra hjemmet ikke tas med i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk.
(5) Verdien av fri kost skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk for arbeidstaker som har krav på fradrag for merkostnader til kost ved arbeidsopphold utenfor hjemmet, jf. skatteloven § 6-13.
(6) Verdien av fritt opphold om bord på skip og fri kost på sokkelinnretning som er unntatt beskatning etter skatteloven § 5-15 første ledd bokstav e nr. 1, skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk.
(7) Trekkfritaket etter fjerde og femte ledd gjelder ikke for arbeidstaker som har fått skattekort med standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker, jf. Finansdepartementets forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven § 5-11-1 annet ledd.
§ 5-8-11.Privat bruk av arbeidsgivers bil
(1) Ved arbeidsgivers beregning av forskuddstrekket skal reglene for beregning av fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil i skatteloven § 5-13, Finansdepartementets forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til skatteloven og Skattedirektoratets forskrift 22. november 1999 nr. 1160 til skatteloven legges til grunn.
(2) I særlige tilfeller hvor listeprisen klart ikke står i forhold til fordelen ved den private bruken, kan fordelen fastsettes ved skjønn, jf. Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 5-13-5 annet ledd. Skattedirektoratet fastsetter før begynnelsen av hvert inntektsår satsen som skal benyttes ved beregning av forskuddstrekk.
(3) Har arbeidstaker bilen til disposisjon til privat bruk hele inntektsåret, fordeles fordelen ved beregning av forskuddstrekk etter første eller annet ledd med et like stort beløp på årets måneder. Dersom bilen kun står til disposisjon en del av året, gjennomføres forskuddstrekk av fordelen for det antall hele og påbegynte måneder bilen står til disposisjon, jf. Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 5-13-6.
(4) Når det er overveiende sannsynlig at yrkeskjøring vil overstige 40 000 km i inntektsåret, kan fordel beregnet av redusert listepris legges til grunn ved forskuddstrekket allerede fra begynnelsen av inntektsåret. Etter skifte av arbeidsgiver må arbeidstakeren selv dokumentere antallet kjørte kilometer yrkeskjøring i inntektsåret hos tidligere arbeidsgivere.
(5) Ved privat bruk av arbeidsgivers bil som faller utenfor standardreglene etter Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 5-13-1 annet ledd, beregnes trekkgrunnlaget for arbeidsreiser inntil 4 000 km og annen privat kjøring etter en særskilt sats per km. Tilsvarende gjelder for arbeidsreiser som overstiger 4 000 km. Skattedirektoratet fastsetter før begynnelsen av hvert inntektsår satsene som skal benyttes ved beregning av forskuddstrekket. Satsen(e) multipliseres med det antall kilometer som bilen faktisk er benyttet til arbeidsreise og annen privat kjøring.
(6) Ved privat bruk av arbeidsgivers varebil eller lastebil som omfattes av Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 5-13-1 fjerde ledd, beregnes trekkgrunnlaget for privat kjøring i henhold til Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 5-13-1 fjerde ledd første og annet punktum (sjablongmetoden). Dersom vilkårene i Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 5-13-1 fjerde ledd tredje til syvende punktum (individuell verdsettelse) er oppfylt, kan trekkgrunnlaget alternativt fastsettes etter denne metoden.
0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1663 (fom inntektsåret 2010), 22 des 2015 nr. 1843 (fom inntektsåret 2016), 1 mars 2016 nr. 208.
§ 5-8-12.Rentefordel ved rimelige lån i arbeidsforhold (1) Når det er gitt lån til rimelig rente i arbeidsforhold, skal forskjellen mellom det rentebeløpet som følger av normrentesatsen for disse lånene, jf. skatteloven § 5-12 fjerde ledd, og det rentebeløpet (inklusive gebyrer) som arbeidstakeren selv skal dekke, tas med i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk. Arbeidsgiveren skal for hver enkelt måned beregne rentefordelen til forskjellen mellom
a)lånets saldo ved begynnelsen av hver måned multiplisert med normrentesatsen delt på 12 og
b)den faktiske renten (inklusive gebyrer) som i samsvar med låneavtalen beregnes å falle på den samme måneden.
(2) Ved beregning etter første ledd bokstav a, regnes del av måned som hel måned. Ved låneopptak etter den første i måneden medtas fordelen for denne måneden i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk for den påfølgende måned.
(3) Som lån i arbeidsforhold regnes også lån som arbeidsgiveren har formidlet. Det samme gjelder når tilknytningsforholdet mellom arbeidsgiver og låntaker har vært avgjørende for at det er gitt rimelig lån, eller lånet er foranlediget av arbeidsforholdet.
(4) Bestemmelsene om rimelig lån i arbeidsforhold gjelder også når lånet er gitt til arbeidstakerens ektefelle, barn eller andre nærstående.
§ 5-8-13.Fordel ved kostbesparelse i hjemmet
(1) Verdien av skattepliktig kostbesparelse i hjemmet når arbeidstaker, som av hensyn til sitt arbeid må bo utenfor sitt hjem (pendlere), får fri kost (herunder administrativ forpleining) eller kost dekket etter regning skal tas med i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekket. Dette gjelder likevel ikke fri kost om bord på skip og fri kost på sokkelinnretning, når ytelsen er unntatt beskatning etter skatteloven § 5-15 første ledd bokstav e nr. 1. Når fri kost på sokkelinnretning er skattepliktig etter loven, medtas fordelen i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk etter bestemmelsene i § 5-8-10 og ikke etter bestemmelsene i første punktum.
(2) Plikten etter første ledd første punktum gjelder bare i de tilfeller hvor det løpende eller for det oppdrag arbeidsoppholdet er tilknyttet, også utbetales lønn eller annen trekkpliktig godtgjørelse for arbeid.
(3) Verdien som nevnt i første ledd første punktum beregnes etter Skattedirektoratets sats fastsatt for vedkommende inntektsår etter § 5-8-10 første ledd, for fri kost (alle måltider) og for det antall døgn som pliktes innberettet for arbeidsoppholdet.
(4) Om unntak fra trekkplikten for skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner, se § 5-4-3 tredje ledd.
§ 5-8-14.Privat bruk av arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon
(1) Ved arbeidsgivers beregning av forskuddstrekket skal reglene for beregning av fordel ved arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon i skatteloven § 5-12 femte ledd og Finansdepartementets forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til skatteloven § 5-12 del C legges til grunn.
0Endret ved forskrift 20 des 2013 nr. 1649 (fom inntektsåret 2014).
C. Naturalytelser som verdsettes individuelt av skattemyndighetene
0Overskriften endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1529 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-8-20.Bolig i arbeidsforhold
(1) Bolig som arbeidstakeren får stilt til disposisjon og som arbeidsgiveren eier eller leier, plikter arbeidsgiveren å ta med i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk med den leieverdi som skattemyndighetene fastsetter etter § 5-8-22. Bestemmelsene i § 5-8-30 fjerde ledd gjelder tilsvarende.
(2) Skattedirektoratet kan unnta særskilte grupper for verdsettelsesplikten.
0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1529 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-8-21.Arbeidsgivers plikt til å kreve individuell verdsettelse
(1) Arbeidsgiver som stiller bolig som nevnt i § 5-8-20 til disposisjon, skal snarest mulig, og senest når den tas i bruk, kreve leieverdien fastsatt. Dette gjelder også om verdsettelsen ikke antas å ville overstige avtalt husleie til arbeidsgiver.
(2) Kravet skal fremsettes på fastsatt blankett til skattekontoret. Arbeidsgiveren skal gi alle opplysninger som må antas å være av betydning for verdsettelsen, herunder hva arbeidstakeren eventuelt skal betale i leie.
(3) Forandres boligen på en slik måte at det kan ha betydning for leieverdien, plikter arbeidsgiveren å kreve ny verdsettelse. Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder tilsvarende.
(4) Når en bolig som tidligere har vært verdsatt overtas av en annen arbeidstaker, kan arbeidsgiveren unnlate å kreve den verdsatt på nytt dersom bruken løper uendret, og heller ikke andre grunner taler for en ny verdsettelse. Arbeidsgiveren har i disse tilfellene plikt til å vise arbeidstakeren de vedtak som skattemyndighetene har truffet med hensyn til leieverdien.
0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1529 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-8-22.Verdsettelse og endring av tidligere verdsettelse
(1) Verdsettelsen skal i tillegg til antatt brutto leieverdi av boligen, omfatte verdien av garasje, helt eller delvis fritt lys, varme og andre tilleggsytelser til boligen som arbeidsgiver dekker. Leieverdien skal fastsettes til et månedsbeløp dersom arbeidsgiveren ikke har oppgitt en annen lønnstermin.
(2) Skattemyndighetene kan når som helst verdsette en bolig på nytt dersom det fremkommer at verdsettelsen bygger på uriktige faktiske forutsetninger.
(3) Skattemyndighetene kan fastsette ny leieverdi når det har skjedd en endring av betydning i det generelle prisnivået.
(4) Gjenpart av verdsettelsesblanketten hvor avgjørelsen fremgår, sendes arbeidsgiveren, skatteoppkreveren og arbeidstakeren.
0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1529 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-8-23.Fra hvilket tidspunkt verdsettelsen skal medtas i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk
(1) Leieverdien tas med i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk fra og med første hele måned etter at arbeidsgiveren har mottatt melding om avgjørelsen, og boligen er tatt i bruk.
(2) Dersom arbeidsgiver oversitter fristene i § 5-8-21, får avgjørelsen virkning fra første hele måned etter at boligen er tatt i bruk. Arbeidsgiveren skal likevel ikke korrigere allerede gjennomførte forskuddstrekk.
(3) I tilfeller som nevnt i § 5-8-21 fjerde ledd, legges den tidligere verdsettelsen til grunn fra og med første lønnsutbetaling etter overtakelsen.
(4) Når en tidligere verdsettelse omgjøres etter § 5-8-22 tredje ledd, og verdien settes høyere enn tidligere, får dette bare virkning fra arbeidsgiveren mottar melding om forhøyelsen, jf. første ledd.
(5) Dersom forhøyelsen skyldes at arbeidsgiveren tidligere har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger, kan omgjøringen gis virkning fra det tidspunktet boligen ble tatt i bruk. Tidligere trekkberegninger korrigeres ikke.
(6) Settes verdien ned ved omgjøringen, får nedsettelsen virkning også for det tidsrom der boligen er medregnet i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk med den høyere verdien. Gjennomførte forskuddstrekk innenfor samme inntektsår skal korrigeres ved første lønnsoppgjør etter at arbeidsgiveren har fått melding om nedsettelsen, jf. § 5-5-2 fjerde og femte ledd.
§ 5-8-24.Oppbevaring av meldinger

Arbeidsgiveren skal vedlegge regnskapet eller lønningslisten alle meldinger vedrørende skattemyndighetenes individuelle fastsettelse av leieverdi av bolig.

0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1529 (i kraft 1 jan 2017).
D. Naturalytelser som skal verdsettes av arbeidsgiveren
§ 5-8-30.Hovedregelen om arbeidsgivers verdsettelse
(1) Andre naturalytelser enn nevnt i § 5-6-10, § 5-8-10 til § 5-8-14 og § 5-8-20 skal tas med i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekket med følgende verdi:
a)Egentilvirkede varer og driftsmidler mv. verdsettes til full verdi inklusive eventuell merverdiavgift (omsetningsverdi). Med full verdi skal forstås den pris som arbeidsgiveren ville ha oppnådd ved salg av varen på den måten som er vanlig for bedriften.
b)Varer og tjenester mv. innkjøpt spesielt for arbeidstakerne, verdsettes normalt til anskaffelsesverdi med tillegg for eventuell merverdiavgift. Varer, driftsmidler og tjenester innkjøpt til driften hos arbeidsgiver, verdsettes til omsetningsverdi, jf. bokstav a, når de utdeles til arbeidstakerne.
c)Tjenester utført av arbeidsgiver verdsettes til hva det ville kostet for regulære kunder å få utført tilsvarende tjeneste.
d)Opsjoner mv. i arbeidsforhold vedrørende aksje- og grunnfondsbevis verdsettes etter skatteloven § 5-14 tredje ledd bokstav a. For verdsettelse av opsjoner vedrørende aksje- og grunnfondsbevis ervervet i arbeidsforhold i inntektsårene 1996-2001, gjelder overgangsreglene i skatteloven § 19-2 femte ledd.
e)Fordel ved privat reise ved bruk av kort betalt av arbeidsgiver hvor kortet gjelder et ubegrenset antall reiser i et begrenset tidsrom, Travel Pass og lignende ordninger, verdsettes til normal rabattpris som oppnås i reiseselskapet for tilsvarende reise.
(2) Dersom naturalytelsens omsetningsverdi ved salg til uavhengig tredjemann er påviselig lavere som følge av sesongsvingning, ukurans mv., kan naturalytelsen likevel verdsettes til denne lavere verdi. Arbeidsgiveren må kunne godtgjøre lavere verdi på overdragelsestidspunktet.
(3) Beregningsgrunnlaget for forskuddstrekket skal ikke omfatte fordelen ved personalrabatt som faller inn under skattefrie personalrabatter etter Finansdepartementets forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til skatteloven § 5-15-3, når arbeidstakeren betaler for ytelsen. Overstiger rabatten den skattefrie grensen, skal naturalytelsens verdi fastsettes fullt ut etter første ledd.
(4) Dersom det kan dokumenteres at arbeidstakeren har betalt noe for ytelsen, skal dette trekkes fra den fastsatte verdien før trekkberegningen. Betalingen må være inntektsført hos arbeidsgiveren.
§ 5-8-31.Tidspunktet for verdsettelsen

Arbeidsgiver som skal gi en naturalytelse som faller inn under § 5-8-30, skal snarest mulig, og senest når arbeidstakeren får adgang til å motta ytelsen, verdsette den. Gis en løpende naturalytelse som faktureres fra tredjemann, kan arbeidsgiver likevel vente med å verdsette den til faktura er mottatt.

§ 5-8-32.På hvilket tidspunkt ytelsen skal medregnes ved trekkberegningen

Naturalytelser etter § 5-8-30 medregnes ved trekkberegningen på det tidspunkt ytelsen gis, eller på det tidligere tidspunktet da det oppstår adgang for arbeidstakeren til å motta ytelsen. Gis en løpende naturalytelse som faktureres fra tredjemann, kan den likevel medregnes ved trekkberegningen på det senere tidspunkt fakturaen er mottatt.

§ 5-8-33.Endring av en løpende ytelse

Forandres verdien av en løpende ytelse ikke ubetydelig, eller har det skjedd en endring av betydning i det generelle prisnivået, plikter arbeidsgiveren å foreta ny verdsettelse. Bestemmelsen i § 5-8-31 annet punktum gjelder tilsvarende. Den nye verdsettelsen legges til grunn fra førstkommende trekkberegning. Tidligere trekkberegninger korrigeres ikke.

§ 5-8-34.Oppbevaring av dokumentasjon vedrørende verdsettelsen

All dokumentasjon av betydning for verdsettelsen skal oppbevares som vedlegg til arbeidsgiverens regnskaper eller lønningsliste.

0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1529 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-9. Fradrag i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk
A. Fagforeningskontingent
§ 5-9-1.Fagforeningskontingent som arbeidsgiveren avkorter i lønnen

Beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk reduseres med fradragsberettiget kontingent avrundet opp til nærmeste hele krone.

§ 5-9-2.Fagforeningskontingent som arbeidstaker selv betaler direkte til foreningen
(1) Når arbeidstaker betaler fagforeningskontingenten direkte til foreningen, skal fagforeningen, når arbeidstakeren krever det, gi arbeidsgiveren oppgave over fagforeningskontingenten. Fradragsberettiget del av årskontingenten skal da komme til fradrag i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk med en forholdsmessig del ved hver ordinær lønnsutbetaling.
(2) Fagforening, som har gitt oppgave som nevnt i første ledd, plikter å melde fra til arbeidsgiveren når skattyter misligholder betalingen eller når medlemskapet opphører. Det samme gjelder når størrelsen på kontingenten endres.
B. Begrensning av fradrag for sjøfolk
§ 5-9-10.Beløpsgrense for fradrag for sjøfolk

Fradrag i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk etter skattebetalingsloven § 5-9 bokstav d annet punktum er begrenset til 4 200 kroner per måned.

§ 5-10. Gjennomføring av forskuddstrekk
A. Gjennomføring av forskuddstrekk etter skattekort
§ 5-10-1.Når kan tabellkort brukes
(1) Når arbeidsgiver har innhentet tabellkort for skattyteren, skal forskuddstrekket beregnes etter tabell, men bare i lønn eller annen godtgjørelse for tidsrom i inntektsåret og for tidsrom i desember året før trekket blir foretatt. Når skattyteren er trukket etter tabell i godtgjørelse for et visst tidsrom, kan vedkommende ikke senere trekkes etter tabell i annen godtgjørelse for det samme tidsrommet.
(2) Når akkordoverskudd, overtidsgodtgjørelse eller annen tilleggsytelse blir utbetalt samtidig med annen lønn eller godtgjørelse som det skal trekkes i etter tabell, og tilleggsytelsen ikke er opptjent over et vesentlig lengre tidsrom enn lønnsbeløpet, skal tilleggsytelsen undergis tabelltrekk sammen med lønnsbeløpet.
(3) Hvis slike tilleggsytelser som nevnt i annet ledd blir utbetalt til en annen tid enn lønn eller godtgjørelse, men ikke for vesentlig lengre tidsrom enn denne, kan arbeidsgiveren velge mellom tabelltrekk og prosenttrekk. Ved beregning av forskuddstrekk etter tabell, skal arbeidsgiveren finne trekkbeløpet av summen av tilleggsytelsen og den sist utbetalte lønnen for tilsvarende tidsrom, og gjøre fradrag for det beløpet som tidligere er trukket.
(4) Forskuddstrekk i akkordoverskudd, overtidsgodtgjørelse og andre tilleggsytelser kan ikke beregnes etter tabell i andre tilfeller enn som nevnt i annet og tredje ledd, med mindre Skattedirektoratet bestemmer noe annet.
(5) Når det er foretatt forskuddstrekk i forskudd på lønn eller godtgjørelse, skal arbeidsgiveren ved beregning av forskuddstrekk etter tabell i restlønnen, legge forskuddet sammen med restlønnen, finne trekkbeløpet av summen og gjøre fradrag for det beløpet som tidligere er trukket i forskuddet.
(6) Når forutsetningene for å anses som hovedarbeidsgiver ikke lenger er til stede, skal arbeidsgiver bare trekke etter tabell i godtgjørelse for tidsrom som hovedarbeidsgiver.
0Endret ved forskrift 27 sep 2013 nr. 1149 (fom inntektsåret 2014).
§ 5-10-2.Beregning av forskuddstrekk etter tabell
(1) Tabelltrekk skal beregnes etter trekktabell med det tabellnummeret som er oppgitt i skattyterens skattekort. Trekktabellene skal nyttes slik:
a)I lønn for høyst 4 dager skal arbeidsgiveren trekke etter den nærmest passende dagtabell.
b)I lønn for 5 til 10 dager skal det trekkes etter uketabellen.
c)I lønn for 11 til 17 dager skal det trekkes etter 14-dagers-tabellen. Når det gjelder lønn for en halv måned, skal arbeidsgiveren likevel bruke månedstabellen på det dobbelte lønnsbeløp og dele trekkbeløpet med 2.
d)I lønn for 18 til 24 dager skal arbeidsgiveren bruke uketabellen på en tredjedel av lønnsbeløpet og multiplisere trekkbeløpet med 3.
e)I lønn for minst 25 dager og høyst 1 måned og 3 dager skal det trekkes etter månedstabellen. Når lønnen gjelder 4 uker, og skattyteren regelmessig får lønnen avregnet for 4 uker, skal arbeidsgiveren dog bruke 14-dagertabellen på halvdelen av lønnsbeløpet og multiplisere trekkbeløpet med 2.
f)Gjelder det lønn for flere måneder, eller hele måneder pluss minst 25 dager eller pluss høyst en uke, skal arbeidsgiveren dele lønnsbeløpet med nærmeste månedstall, lese av trekkbeløpet i månedstabellen og multiplisere dette med samme månedstall.
g)I lønn for en måned pluss 4 til 24 dager, eller flere måneder pluss 8 til 24 dager skal lønnsbeløpet deles med nærmeste uketall, og trekkbeløpet skal avleses i uketabellen og multipliseres med samme uketall.
(2) Når det avgjøres hvor langt tidsrom godtgjørelsen gjelder for, skal alle dager i tidsrommet regnes med, også fraværsdager (når ikke utbetaling fra NAV-kontoret erstatter lønnen), lørdager og søndager, hellig- og høytidsdager. Tidsrom som det etter § 5-7-1 og § 5-7-2 ikke skal foretas forskuddstrekk for, skal ikke medregnes. Når skattyteren ikke har lønn i ferien, skal feriedager ikke medregnes. Det samme gjelder når feriegodtgjørelse er utbetalt i en tidligere lønnsperiode. Når trekkpliktig feriegodtgjørelse til arbeidstakere over 60 år utbetales etter 31. desember i opptjeningsåret, går godtgjørelsen inn under bestemmelsene i første ledd. Ved valg mellom dagtabellene og mellom uke- og dagtabell etter første ledd bokstav a og b, skal arbeidsgiveren heller ikke regne med fraværsdager som det ikke betales lønn eller godtgjørelse for.
(3) Ved beregning av tabelltrekk i pensjoner, livrenter, vartpenger samt lønn mv. til arbeidstaker som fyller 70 år eller mer i løpet av inntektsåret, som det skal svares trygdeavgift av etter lav sats, benyttes den særskilte månedstabell «Kun pensjon». Foreligger det slike utbetalinger for tidsrom som ikke lar seg lese av månedstabellen, skal pensjonsutbetaleren benytte tabellene for lønnstakere. Trekkbeløpet som trekktabellen viser skal da reduseres med den prosenten av beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk som Skattedirektoratet fastsetter.
0Endret ved forskrift 27 sep 2013 nr. 1149 (fom inntektsåret 2014).
§ 5-10-3.Prosenttrekk

Forskuddstrekk som ikke kan beregnes etter tabell, jf. § 5-10-1, skal regnes ut med en viss prosent av beregningsgrunnlaget. Har arbeidsgiver innhentet prosentkort for skattyter for inntektsåret, eller tabellkort med påført trekkprosent, skal det trekkes med den prosenten som kortet lyder på.

0Endret ved forskrift 27 sep 2013 nr. 1149 (fom inntektsåret 2014).
§ 5-10-4.Avrunding av beregningsgrunnlaget for prosenttrekk

Ved gjennomføring av prosenttrekk skal beregningsgrunnlaget rundes av nedover til nærmeste hele krone.

B. Særlige bestemmelser om tidspunkt for gjennomføring av forskuddstrekk
§ 5-10-10.Tidspunkt for gjennomføring av forskuddstrekk ved utbetaling av forskudd
(1) Arbeidsgiveren kan la være å foreta forskuddstrekk ved utbetalingen av forskudd på månedslønn, ukelønn, timelønn eller annen tidslønn som blir regelmessig avregnet for like lange tidsrom på høyst en måned, når beløpet er forskudd for løpende eller utløpt avregningstidsrom. Bestemmelsen gjelder bare dersom lønnsoppgjør skal foretas i samme år og forskuddet ikke er større enn at skattyteren etter et forsvarlig skjønn må ventes å ville ha nok til gode ved lønnsoppgjøret til dekning av forskuddstrekk i den samlede lønn mv. for tidsrommet.
(2) Hvis det ikke er foretatt forskuddstrekk ved utbetaling av forskudd på lønn mv., skal forskuddet tas med i beregningsgrunnlaget ved første lønnsoppgjør. Om dette ikke finner sted til forutsatt tid, skal arbeidsgiveren likevel senest på den forutsatte oppgjørsdag beregne forskuddstrekk av forskuddet og behandle og gjøre opp trekkbeløpet i samsvar med skattebetalingsloven § 5-11, § 5-12 og § 9-1. På samme måte skal forskuddstrekk foretas i den samlede forskudds- og restlønn når lønnsoppgjøret blir foretatt til forutsatt tid, men restlønnen ikke gir dekning for trekkbeløpet. Trekkbeløp som i slike tilfeller ikke kan avkortes med det samme, kan arbeidsgiveren så snart det er adgang til det, avkorte i annen lønn mv. etter at det er foretatt pliktig forskuddstrekk i denne.
§ 5-10-11.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 30 sep 2011 nr. 980 (i kraft 1 jan 2012, se denne for overgangsregel).
§ 5-10-12.Sjøfolk bosatt i utlandet

Ved trekk av skatt og trygdeavgift etter § 5-4-1 første ledd, tar arbeidsgiveren eller vedkommendes representant om bord standpunkt til klasse. Sjøfolk som er gift settes i klasse 2 med mindre vedkommende er separert. Sjøfolk som er enslig og har omsorg for barn som ikke er fylt 18 år ved utgangen av inntektsåret, eller har andre barn som vedkommende faktisk forsørger, settes i klasse 2. Andre sjøfolk settes i klasse 1.

C. Dokumentasjon til skattyter
§ 5-10-20.Kvittering til skattyter for foretatt forskuddstrekk og annet trekk
(1) Arbeidsgiver skal ved hver lønnsutbetaling gi skattyteren kvittering for foretatt forskuddstrekk og utleggstrekk. Kvitteringen skal inneholde skattyters navn og fødselsnummer, angivelse av trekkperioden, hvilken tabell eller prosentsats det er trukket etter, bruttolønnen, beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk med spesifikasjon av fradrag etter skattebetalingsloven § 5-9, størrelsen på foretatt forskuddstrekk og utleggstrekk samt arbeidsgivers navn og organisasjonsnummer, eller for private arbeidsgivere fødselsnummer.
(2) For opplysningspliktige som omfattes av avgiftsfritak i folketrygdloven § 23-2 sjette til åttende ledd og som leverer forenklet a-melding etter a-opplysningsforskriften § 3-1, kan kopi av forenklet a-melding til skattyteren erstatte kvittering for foretatt forskuddstrekk.
(3) Når inntektsåret er ute, skal arbeidsgiver gi skattyteren dokumentasjon for det samlede forskuddstrekket i vedkommende inntektsår. Dokumentasjon gis etter skatteforvaltningsloven § 7-12 tredje ledd. Opphører arbeids- eller kontraktsforholdet i inntektsåret, skal samlet dokumentasjon gis når skattyteren krever det. Samlet dokumentasjon for utleggstrekk skal gis skyldneren når utleggstrekket opphører.
(4) Opplysningspliktige som omfattes av avgiftsfritak i folketrygdloven § 23-2 sjette til åttende ledd og som leverer forenklet a-melding etter a-opplysningsforskriften § 3-1, skal ikke gi sammenstilling etter skatteforvaltningsloven § 7-12 tredje ledd.
(5) Selskap som har trukket skatt av utbytte til utenlandske aksjonærer etter skattebetalingsloven § 5-6 første ledd bokstav d, jf. § 5-4 annet ledd, fritas for plikten til å gi dokumentasjon til aksjonæren for dette trekket etter første og annet ledd.
(6) Dokumentasjonen må, enten den er papirbasert eller elektronisk, sendes på en slik måte at personvernhensyn ivaretas.
0Endret ved forskrifter 19 des 2008 nr. 1487, 27 sep 2013 nr. 1149 (fom inntektsåret 2014), 18 des 2014 nr. 1792 (fom inntektsåret 2015), 9 des 2016 nr. 1529 (i kraft 1 jan 2017), 7 feb 2017 nr. 149 (med virkning fra inntekståret 2016).
§ 5-10a. Gjennomføring av skattetrekk i aksjeutbytte til utenlandsk aksjonær og i utbyttekompensasjon
0Tilføyd ved forskrift 9 des 2016 nr. 1529 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-10a-1.Skattetrekkgrunnlag
(1) Dersom det utbetalende selskapet ikke kjenner den endelige utbyttemottakerens identitet og skattemessige status, skal selskapet trekke 25 prosent kildeskatt i aksjeutbyttet.
(2) Selskaper registrert i VPS kan likevel trekke lavere kildeskatt enn 25 prosent i aksjeutbytte når aksjen er registrert på konto i VPS med en lavere kildeskattesats.
0Tilføyd ved forskrift 9 des 2016 nr. 1529 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-11. Opplysninger om forskuddstrekk
0Overskrift endret ved forskrift 18 des 2014 nr. 1792 (fom inntektsåret 2015).
Arbeidsgivers plikt til å føre lønningsregnskap
§ 5-11-1.Bokføringspliktig arbeidsgiver

Arbeidsgiver som har bokføringsplikt etter bokføringsloven, plikter å føre lønningsregnskap som tilfredsstiller kravene i bokføringsloven med forskrift.

§ 5-11-2.Arbeidsgiver som ikke har bokføringsplikt
(1) Arbeidsgiver som ikke har bokføringsplikt etter bokføringsloven skal, dersom vedkommende velger å ikke føre lønningsregnskap som tilfredsstiller kravene i bokføringsloven med forskrift, føre en lønningsliste for hver mottaker av lønn eller annen godtgjørelse. Hver liste skal inneholde:
a)fødselsnummer,
b)navn og stilling,
c)skattekommune,
d)tabellnummer og/eller den trekkprosent som står på skattekortet.
(2) Dersom skattekortet ikke er gjort tilgjengelig for arbeidsgiver, og opplysninger som skal fremgå av skattekortet ikke på annen måte er kommet til arbeidsgiverens kunnskap, skal arbeidsgivers dokumentasjon vise navn og nummer på den kommunen hvor mottakeren av godtgjørelsen (skattyteren) oppgir å være bosatt 1. november i året før trekkåret. Dersom mottaker av godtgjørelsen er utenlandsk og ikke var bosatt i Norge 1. november i året før trekkåret, skal dokumentasjonen vise hvilken kommune vedkommende bosatte seg i ved ankomsten til Norge.
(3) Har arbeidsgiveren mottatt pålegg om utleggstrekk i medhold av skattebetalingslovens kapittel 14, skal dokumentasjonen også inneholde opplysninger om:
a)hvem som har utferdiget pålegget,
b)når pålegget er mottatt,
c)det beløp som skal dekkes ved utleggstrekket,
d)inntektsåret som pålegget om utleggstrekk gjelder, og
e)trekkprosenten eller det beløp som skal trekkes for hver utbetalingsperiode.
(4) For hver periode med pliktig rapportering av forskuddstrekk og utleggstrekk skal dokumentasjonen inneholde følgende opplysninger for hver skattyter:
a)dato for utbetaling av ytelser, og om mulig det tidsrom ytelsen knytter seg til,
b)brutto ytelse, dersom det er aktuelt med angivelse av antall godtgjorte timer,
c)eventuelt tillegg for naturalytelser som det skal foretas trekk i,
d)fradrag etter skattebetalingsloven § 5-9,
e)lønnstrekk etter Finansdepartementets forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til skatteloven § 5-15-4 (hjemme-PC),
f)trekkgrunnlaget, og
g)størrelsen på det foretatte forskuddstrekk og utleggstrekk.
(5) For ansatte som helt eller delvis godtgjøres etter antall arbeidede timer, skal i tillegg følgende opplysninger være dokumentert for hver skattyter:
a)dato for utført arbeid,
b)antall timer den aktuelle datoen, og
c)sum timer for den aktuelle perioden.
(6) Dokumentasjon av lønn mv. skal utstedes senest på det tidspunktet det er anledning til å få de aktuelle ytelsene utbetalt.
(7) Vanlig lønn i ferien, feriegodtgjørelse og lønn før jul skal føres på listen. Lønn og godtgjørelser som på utbetalingstidspunktet er under gjeldende minstegrenser for beregning av forskuddstrekk, beregning av arbeidsgiveravgift eller lønnsoppgaveplikt skal også føres på lønnslisten.
(8) Lønn mv. som nevnt i de foregående ledd, skal føres på lønnslisten senest ved utbetalingen eller på det tidligere tidspunkt det oppstår adgang for vedkommende til å få beløpet utbetalt. Tillegg for verdien av naturalytelser og drikkepenger skal føres på listen for hvert trekktilfelle.
(9) Arbeidsgivers dokumentasjon skal være tilrettelagt for innsyn av offentlig kontrollmyndighet. Når det skal svares arbeidsgiveravgift av ytelser, skal de avgiftspliktige ytelsene fremgå særskilt og kunne gjengis samlet, pr. avgiftssats og sone.
(10) Dokumentasjonen skal oppbevares i Norge i fem år etter inntektsårets slutt.
0Endret ved forskrifter 25 mars 2010 nr. 462 (i kraft 1 april 2010), 27 sep 2013 nr. 1149 (fom inntektsåret 2014), 5 jan 2015 nr. 7 (i kraft 1 jan 2015), 19 feb 2015 nr. 142 (i kraft 1 jan 2015), 21 sep 2016 nr. 1094.
§ 5-11-3.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 25 mars 2010 nr. 462 (i kraft 1 april 2010), 18 des 2014 nr. 1792 (fom inntektsåret 2015), opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1529 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-11-4.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 18 des 2014 nr. 1792 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-11-5.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 18 des 2014 nr. 1792 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-11-6.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 25 mars 2010 nr. 462 (i kraft 1 april 2010).
§ 5-11-7.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 30 sep 2011 nr. 980 (i kraft 1 jan 2012 se denne for overgangsregel).
§ 5-13. Kontroll av arbeidsgivere og andre trekkpliktige
0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-13-1.Meldinger til arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret mv.
(1) Arbeidsgivere innen fiske- og fangstvirksomhet som er unntatt fra plikten til å sende meldinger til arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, jf. folketrygdloven § 25-1, skal sende melding til skatteoppkreveren ved inntak av medlem i lag for fiske eller fangst. Meldingen skal gis til rett innkrevingsmyndighet etter skattebetalingsloven kapittel 2 innen 8 dager etter inntakingen. Dersom det er gått mer enn et halvt år siden laget sist avsluttet fisket eller fangsten, skal det sendes ny melding for alle medlemmer i laget.
(2) Skattedirektoratet kan bestemme at arbeidsgiver, oppdragsgiver og mellommann skal gi melding til skatteoppkreveren.
§ 5-13-2.Opplysningsplikten
(1) Arbeidsgiver plikter å gi de opplysninger og dokumenter som skatteoppkreveren anmoder om, og som er nødvendig for å kontrollere at arbeidsgiver gjennomfører skattetrekk, innretter sin bokføring og sender inn opplysninger om forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn, oppgjørslister, trukket skattetrekk i samsvar med gjeldende bestemmelser.
(2) Opplysninger som nevnt i første ledd skal også gis når skattekontoret eller Riksrevisjonen krever det.
(3) I aksjeselskaper og skattemessig likestilte selskaper, foreninger, stiftelser mv. påhviler opplysningsplikten enhver ledende tillitsmann eller funksjonær som har myndighet til å gi regnskapsfører eller kasserer ordre eller direktiver om arbeidsoppgaver som er nevnt i første ledd. I private arbeidsforhold har begge ektefeller opplysningsplikt.
(4) Ved kontroll etter skattebetalingsloven § 5-13 skal arbeidsgiveren eller den som har ansvaret for regnskapsføringen være til stede og legge fram de regnskaper, den dokumentasjon og de øvrige opplysninger som kontrolløren finner har betydning for gjennomføringen av kontrollen.
(5) Arbeidsgiver plikter å gi de opplysninger som skattekontoret eller skatteoppkreveren anmoder om, og som er nødvendig for at forskuddstrekk og forskuddsskatt kan bli fastsatt eller regulert etter gjeldende bestemmelser.
0Endret ved forskrifter 18 des 2014 nr. 1792 (fom inntektsåret 2015), 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017), 21 des 2016 nr. 1796 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-13b. Pålegg om revisjon
0Tilføyd ved forskrift 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-13b-1.Pålegg om revisjon
(1) Det kan ikke gis pålegg om revisjon på bakgrunn av feil og mangler i årsregnskap hvor foretaket hadde revisjonsplikt i medhold av revisorloven § 2-1 eller pålegg etter skatteforvaltningsloven § 11-2 eller skattebetalingsloven § 5-13b.
(2) Det kan heller ikke gis revisjonspålegg på bakgrunn av feil i den løpende bokføringen, dersom årsregnskapet for den aktuelle perioden ennå ikke er fastsatt.
(3) Ved etterfølgende fusjon av selskapet med annet selskap har pålegget virkning for hele det fusjonerte selskapet. Ved etterfølgende fisjon av selskapet har pålegget virkning for hvert selskap som inngår i fisjonen.
0Tilføyd ved forskrift 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-13b-2.Varsel
(1) Før det gis pålegg om revisjon skal det sendes varsel med anledning til uttalelse innen en nærmere angitt frist. Fristen skal som hovedregel være to uker. Varsel skal være skriftlig og gjøre rede for hva saken gjelder.
(2) Varsel kan unnlates når skattepliktig allerede på annen måte har fått kjennskap til at vedtak skal treffes og har hatt rimelig foranledning til å uttale seg, eller varsel av andre grunner må anses åpenbart unødvendig.
0Tilføyd ved forskrift 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-13b-3.Påleggets form og innhold
(1) Et pålegg om revisjon skal være skriftlig. Bakgrunnen for pålegget skal fremgå, og det skal inntas en kort begrunnelse for pålegget.
(2) Det skal fremgå klart av pålegget for hvilke regnskapsår pålegget gjelder. Hvis pålegget gis innen de tre første månedene i regnskapsåret kan pålegges gjøres gjeldende for årsregnskapet for inneværende år.
(3) I pålegget skal det gis opplysning om plikt til å gi melding om revisor til Foretaksregisteret, og om konsekvensene av unnlatt oppfyllelse av meldeplikten.
(4) Det skal settes en frist i pålegget for foretaket til å innhente erklæring fra revisor om at denne påtar seg oppdraget (villighetserklæring). Fristen skal normalt være seks uker fra den dag pålegget ble gitt.
0Tilføyd ved forskrift 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-13b-4.Melding til Foretaksregisteret om pålegg om revisjon
(1) Skattekontoret skal sende melding til Foretaksregisteret når kontoret har besluttet å pålegge et foretak revisjonsplikt etter skattebetalingsloven § 5-13b.
(2) Meldingen skal inneholde opplysning om navn og organisasjonsnummer for det foretaket pålegget gjelder, samt hvilke regnskapsår pålegget gjelder for.
(3) Meldingen skal sendes inn uten ugrunnet opphold etter klagefristens utløp, eller etter at endelig beslutning er truffet i klagesaken.
0Tilføyd ved forskrift 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-13b-5.Innsending av villighetserklæring fra revisor mv.

Foretaket skal sende en kopi av villighetserklæringen til skattekontoret innen den frist som er satt i pålegget om revisjon, jf. § 5-13b-3 fjerde ledd.

0Tilføyd ved forskrift 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel 6. Forskuddsskatt - personlige og upersonlige skattytere

§ 6.Departementets myndighet etter skattebetalingsloven kapittel 6 delegeres til Skattedirektoratet.
0Tilføyd ved forskrift 13 mai 2013 nr. 470.
§ 6-3. Fastsetting av forskuddsskatt for personlige skattytere
§ 6-3-1.Melding om forskuddsskatt for personlige skattytere

Skattyter gis melding om utstedt forskuddsskatt eller endring av tidligere utstedt forskuddsskatt for vedkommende inntektsår.

0Endret ved forskrift 27 sep 2013 nr. 1149 (fom inntektsåret 2014).
§ 6-3-2.Melding om endring i utskrevet forskuddsskatt for personlige skattytere
(1) Skattyter gis melding om endring i forskuddsskatt. Ny samlet forskuddsskatt for inntektsåret skal vises med angivelse av nye terminbeløp, bortsett fra i tilfeller som nevnt i annet og tredje ledd.
(2) Når det ved forhøyelse av forskuddsskatten blir utstedt nytt skattekort til skattyter senere enn tre uker før 15. mars i inntektsåret, skal det i meldingen gis oversikt over forfallstidspunktene og terminbeløpene for forhøyelsen (tillegget). Oversikten skal alltid gis i meldingen dersom den opprinnelig utskrevne forskuddsskatten er under 2 000 kroner eller tillegget er under dette beløp.
(3) Ved nedsettelser skal forfallsoversikten angis i meldingen, når tidligere forhøyd forskuddsskatt blir nedsatt eller når skatt som forfaller til betaling i mer enn to terminer blir satt ned til under 2 000 kroner.
0Endret ved forskrift 27 sep 2013 nr. 1149 (fom inntektsåret 2014).
§ 6-3-3.Avrunding til hele kroner

Etter endring i utskrevet forskuddsskatt skal hver termin avrundes til hele kroner.

§ 6-5. Fastsetting av forskuddsskatt for upersonlige skattytere
§ 6-5-1.Fastsetting av forskuddsskatt for upersonlige skattytere

Melding om utskrevet forskuddsskatt eller endring av tidligere utskrevet forskuddsskatt for vedkommende inntektsår gis på skjema for forskuddsskatteseddel.

§ 6-5-2.Endring i utskrevet forskuddsskatt

Skattyter kan kreve endring i utskrevet forskuddsskatt, når det er overveiende sannsynlig at det vil oppstå et større avvik mellom utskrevet forskuddsskatt og fastsatt skatt, jf. skattebetalingsloven § 6-5 fjerde ledd. Med større avvik skal forstås at avviket utgjør mer enn 10 prosent og ikke mindre enn 2 000 kroner.

0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1529 (i kraft 1 jan 2017).
§ 6-5-3.Melding om endring i utskrevet forskuddsskatt for upersonlige skattytere
(1) Melding om endring i utskrevet forskuddsskatt skal gis i form av en ny forskuddsskatteseddel. Den skal inneholde opplysninger om samlet forskuddsskatt for inntektsåret etter endringen og beløp fordelt per termin. Beløpet fordelt per termin skal ikke oppgis i tilfelle som nevnt i annet ledd.
(2) Når det ved forhøyelse blir sendt en ny forskuddsskatteseddel til skattyter senere enn tre uker før 15. februar i året etter inntektsåret, skal det sendes med oppgave over forfallstidspunktet for forhøyelsen (tillegget).
(3) Ved nedsettelse av tidligere forhøyet forskuddsskatt, skal forfallsoppgave sendes med den nye forskuddsskatteseddelen.
(4) Gjenpart av forfallsoppgaven sendes til skatteoppkreveren.
§ 6-5-4.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 25 mars 2010 nr. 462 (i kraft 1 april 2010).
§ 6-5-5.Unntak for konkurs- og administrasjonsbo for upersonlige skattytere

For konkurs- og administrasjonsbo som nevnt i skattebetalingsloven § 4-1 første ledd bokstav a, skal det ikke skrives ut forskuddsskatt.

Kapittel 7. Avregning

§ 7.Departementets myndighet etter skattebetalingsloven kapittel 7 delegeres til Skattedirektoratet.
0Tilføyd ved forskrift 13 mai 2013 nr. 470.
§ 7-1. Gjennomføring av avregningen
§ 7-1-1.Definisjoner

I dette kapitlet betyr:

a)skatteoppgjør: Avregning med rente- og betalingsoppgjør
b)tilleggsforskudd: Forskuddsskatt som er innbetalt med høyere beløp enn det som er utskrevet fordi utskrevet forskuddsskatt antas å bli utilstrekkelig til dekning av den skatt som blir fastsatt ved skattefastsettingen.
0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1529 (i kraft 1 jan 2017).
§ 7-1-2.Gjennomføring av avregningen

Avregningen skjer ved at følgende beløp går til fradrag i den fastsatte skatten:

a)Forskuddstrekk som det er på det rene at arbeidsgiveren har foretatt, uavhengig av om trekket er innbetalt. Dersom det er besluttet tilbakebetaling av forskuddstrekk til skattyter før avregning, justeres forskuddstrekket tilsvarende ned ved gjennomføring av avregningen. Ved manglende innbetaling kan fradrag nektes dersom skattyter ut fra sin tilknytning til arbeidsgiver hadde eller kunne øve innflytelse på de forhold som førte til trekkmisligholdet. Skattedirektoratet gir nærmere retningslinjer til utfylling og gjennomføring av reglene etter annet punktum.
b)Ansvarsbeløp etter skattebetalingsloven § 16-20 som arbeidsgiveren har innbetalt fordi han ikke har gjennomført pliktig forskuddstrekk.
c)Utskrevet forskuddsskatt. Ved regulering av forskuddsskatten legges skatten etter reguleringen til grunn.
d)Tilleggsforskudd etter skattebetalingsloven § 4-7.
e)Forskudd på skatt hos biperson som skal avregnes sammen med skattyteren.
f)Tilskudd fra ENOVA til energieffektiviseringstiltak på egen bolig, når skattyter har valgt å få stønaden som et skattefradrag ved skatteoppgjøret.
0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1663, 21 des 2015 nr. 1787 (i kraft 1 jan 2016), 9 des 2016 nr. 1529 (i kraft 1 jan 2017).
§ 7-1-3.Tilordning av forskudd på riktig person
(1) Forskudd på skatt vedrørende en person skal avregnes i skatt som er fastsatt på samme person.
(2) For inntekt og formue som fastsettes under ett etter skatteloven § 2-10, skal hver ektefelles forskudd avregnes i den del av skatten som etter skatteloven § 2-13 blir fastsatt på hver av dem. For inntekt som fastsettes særskilt etter skatteloven § 2-11, skal hver ektefelles forskudd avregnes i den skatten som fastsettes på hver av dem, sammen med eventuell skatt av formue fordelt etter skatteloven § 2-13.
(3) Når barns inntekt og formue fastsettes på foreldrene etter skatteloven § 2-14, skal forskudd som vedrører denne inntekten eller formuen tilordnes den av foreldrene som barnets skatt fastsettes på.
0Endret ved forskrifter 25 mars 2010 nr. 462 (i kraft 1 april 2010), 9 des 2016 nr. 1529 (i kraft 1 jan 2017).
§ 7-1-4.Avregning og oppgjør
(1) Dersom det for skattyter blir fastsatt skatt i flere kommuner, skal avregning foretas mot de respektive forskuddene i hver av dem.
(2) Forskudd på skatt tilbakebetales i følgende rekkefølge: tilleggsforskudd, forskuddsskatt og forskuddstrekk.
(3) Skattyter meddeles avregningsresultatet ved tilsendt skatteoppgjør.
0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1529 (i kraft 1 jan 2017).
§ 7-1-5.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1529 (i kraft 1 jan 2017).
§ 7-1-6.Avregning i konkurstilfeller
(1) Går personlig skattyter konkurs, skal det for det inntektsåret da konkursåpningen finner sted foretas separat avregning for:
a)skatt fastsatt for skattyter som boet er ansvarlig for, og forskudd fra før konkursåpningen,
b)fastsatt skatt som skattyter alene er ansvarlig for, og forskudd fra etter konkursåpningen.
(2) Utskrevet forskuddsskatt med ordinært forfall og forskuddstrekk foretatt før konkursåpningen, avregnes etter første ledd bokstav a. Ved beregning av tilgodebeløp eller fastholdt restanse på forskuddsskatt, skal forskuddsskatt (og tilleggsforskudd) som er innbetalt før konkursåpningen tas med.
(3) Utskrevet forskuddsskatt med forfall og forskuddstrekk foretatt etter konkursåpningen avregnes etter første ledd bokstav b. Ved beregning av tilgodebeløp eller fastholdt restanse på forskuddsskatt, skal forskuddsskatt (og tilleggsforskudd) som er innbetalt etter konkursåpningen tas med.
(4) Tilgodebeløp ved avregning etter første ledd bokstav a skal etter motregning etter skattebetalingsloven § 13-1, utbetales boet.
(5) Tilgodebeløp ved avregningen etter første ledd bokstav b skal først gå til dekning av restskatt eller restanse på fastholdt forskuddsskatt ved avregningen etter første ledd bokstav a, og deretter til motregning etter skattebetalingsloven § 13-1. Overskytende tilgodebeløp utbetales skattyter.
(6) Avregningsoppgaver for begge avregninger skal sendes både bostyrer og skattyter.
0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1529 (i kraft 1 jan 2017).
§ 7-2. Ny avregning
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2008 nr. 1487.
§ 7-2-1.Ny avregning etter korrigering av forskudd

Det skal foretas ny avregning dersom det skjer endring av de beløp (forskudd på skatt) som skal gå til fradrag i den fastsatte skatt, jf. skattebetalingsloven § 7-1. Skattebetalingsloven § 10-53 annet ledd gjelder tilsvarende.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2008 nr. 1487, endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1529 (i kraft 1 jan 2017).
§ 7-4. Avsluttende bestemmelser
§ 7-4-1.Forhåndsavregning

Når skatt er forhåndsfastsatt etter skatteforvaltningsforskriften § 8-2-4, skal det foretas en forhåndsavregning. Den del av skatten som etter vanlige forfallsregler ikke er forfalt når avregning blir foretatt, forfaller til betaling i samsvar med skattebetalingsloven § 10-51 første ledd bokstav b.

0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1529 (i kraft 1 jan 2017).
§ 7-4-2.Foreløpig avregning
(1) Dersom spørsmålet om skattested ikke er avgjort innen ordinær avregning, skal det i tilfeller som nevnt i skattebetalingsloven § 8-4 foretas en foreløpig avregning i den kommunen skattyter mener seg skattepliktig til. Forskuddsbeløp som er godskrevet skattyter i andre kommuner, og som ikke vil bli omfattet av godskriving i avregningskommunen, skal overføres til den kommunen avregningen skjer i. Skattyter skal gis oppgjør etter reglene i denne forskriften. Avregningsoppgaven skal opplyse om at avregningen er foreløpig, og at endelig avregningsoppgave vil bli sendt så snart spørsmålet om rett skattested er avgjort.
(2) Blir det avgjort at skattyteren skal skattlegges i en annen kommune enn der det foreløpige skatteoppgjøret er foretatt, skal endelig avregning skje i denne kommunen så snart forskuddsbeløpene er overført dit.
§ 7-4-3.Ansvarsbeløp innbetalt av arbeidsgiveren etter skattebetalingsloven § 16-20
(1) Har arbeidsgiver innbetalt ansvarsbeløp som alene eller sammen med annet forskudd som skal godskrives skattyteren etter skattebetalingsloven § 7-1 første ledd, jf. forskriften § 7-1-2 første ledd bokstav b, er større enn den fastsatte skatten, kan den del av tilgodebeløpet som tilsvarer det innbetalte ansvarsbeløpet, bare utbetales skattyteren hvis han ved skriftlig erklæring fra arbeidsgiveren eller på annen måte godtgjør å ha dekket arbeidsgiverens regresskrav. Dette gjelder bare hvor ansvarsbeløpet skyldes at det ikke er gjennomført forskuddstrekk.
(2) Hvis skattyteren ikke godtgjør å ha dekket arbeidsgiverens regresskrav, skal tilgodebeløpet i nødvendig utstrekning utbetales arbeidsgiveren til dekning av dette. Før utbetaling finner sted, må arbeidsgiveren ved skriftlig erklæring fra den skattepliktige eller på annen måte godtgjøre hvor stort regresskravet fremdeles er. Skatteoppkreveren skal underrette skattyteren om hvordan tilgodebeløpet er disponert.
0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1529 (i kraft 1 jan 2017).
§ 7-4-4.Motregning av restanser ved avregningsoppgjøret

Ved avregningen dekkes restanser opp i tilgodebeløp i samsvar med § 13-6-1.

§ 7-4-5.Renter ved avregningen

Ved avregningen beregnes rentegodtgjørelse eller rentetillegg etter skattebetalingsloven § 11-5.

Kapittel 8. Fordeling av skatt mellom skattekreditorene

Bestemmelser til utfylling og gjennomføring av skattebetalingsloven kapittel 8 er gitt av Skattedirektoratet.

0Endret ved forskrift 19 des 2008 nr. 1487.
§ 8-1. Grunnlaget for fordeling

Departementets myndighet etter skattebetalingsloven § 8-1 femte ledd delegeres til Skattedirektoratet.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2008 nr. 1487.

Del III. Alminnelige oppgjørsbestemmelser

Kapittel 9. Betaling

§ 9-1. Betalingsmåte
§ 9-1-1.Betaling via bank
(1) Ved betaling av skatte- og avgiftskrav via bank skal innbetaling skje til den bankkonto innkrevingsmyndigheten for kravet bestemmer.
(2) Innbetaling til bank kan skje elektronisk eller ved bruk av betalingsblankett. Skattedirektoratet kan fastsette særskilte betalingsblanketter og bestemme at disse skal benyttes når betaling via bank skjer ved bruk av betalingsblankett.
(3) Ved elektronisk betaling skal kundeidentifikasjon (KID) oppgis sammen med betalingsoppdraget til betalers bank, når det er tilrettelagt for dette.
(4) Betalingsformidlere skal avvise elektroniske betalingsoppdrag for skatte- og avgiftskrav dersom det ikke er oppgitt gyldig kundeidentifikasjon (KID), når det er tilrettelagt for dette.
(5) Ved betaling via bank skal bankene og deres avregningssentraler sørge for at faktisk innbetalingsdato til banken blir registrert og følger betalingstransaksjonen til betalingsmottaker.
0Endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2016).
§ 9-1-2.Kontant betaling

Krav som nevnt i § 2-2-1 første ledd første og annet punktum og § 14-11-3, kan betales kontant til angitt betalingsmottaker.

0Endret ved forskrift 21 des 2016 nr. 1796 (i kraft 1 jan 2017).
§ 9-1-3.Oppgjør av arbeidsgiveravgift fra statlige regnskapsførere

Statlige regnskapsførere som har mellomregnskapskonto med Finansdepartementet skal ikke innbetale beregnet arbeidsgiveravgift til skatteoppkreveren, men inntektsføre driftsbeløpet direkte i kasserapport.

§ 9-1-4.Oppgjør av arbeidsgiveravgift fra statens forvaltningsvirksomhet (statsforvaltningen)

De deler av statens forvaltningsvirksomhet (statsforvaltningen) som er unntatt fra å levere opplysninger om arbeidsgiveravgift etter reglene i forskrift 27. november 2003 nr. 1398 om forenklet oppgjør for arbeidsgiveravgift fra statens forvaltningsvirksomhet er unntatt fra å betale arbeidsgiveravgift til skatteoppkreveren.

0Endret ved forskrifter 19 des 2008 nr. 1487, 18 des 2014 nr. 1792 (fom inntektsåret 2015).

Kapittel 10. Forfall

Alminnelige bestemmelser

§ 10-4. Forskrifter
Beløpsgrenser
§ 10-4-1.Beløpsgrense for betaling og tilbakebetaling av skatte- og avgiftskrav
(1) Skatte- og avgiftskrav samt tilgodebeløp, inkludert eventuelle gebyrer og renter etter skattebetalingsloven § 11-2, § 11-4 og § 11-5, som alene utgjør under 100 kroner, betales eller tilbakebetales ikke. Dette gjelder likevel ikke for:
a)sjømenn som er skattepliktig etter skatteloven § 2-3 første ledd, hvor beløpsgrensen er 2 000 kroner,
b)betaling av krav på toll, kredittgebyr for benyttelse av tollkreditt, merverdiavgift og særavgifter som kreves opp ved innførsel, jf. skattebetalingsloven § 10-41, hvor beløpsgrensen er 50 kroner, unntatt for alkoholholdig drikk og tobakk, hvor det ikke gjelder noen beløpsgrense,
c)betaling av vektårsavgift med døgnsats etter bestemmelsene om korttidsbruk av tilhenger jf. forskrift 29. juni 2000 nr. 688 om vektårsavgift § 7,
d)engangsavgift på motorvogner, hvor beløpsgrensen er 200 kroner, og
e)tilleggsavgift for forsinket betaling av årsavgift med redusert sats, hvor beløpsgrensen er 50 kroner.
(2) For skatte- og avgiftskrav som betales i terminer eller i henhold til nærmere fastsatt avgiftspesifikasjon eller deklarasjon, gjelder beløpsgrensen for den enkelte termin, spesifikasjon eller deklarasjon.
0Endret ved forskrift 25 mars 2010 nr. 462 (i kraft 1 april 2010).
§ 10-4-2.Beløpsgrense for renter og rentegodtgjørelse

Forsinkelsesrenter, jf. skattebetalingsloven § 11-1 og § 11-3, mindre enn 50 kroner betales eller tilbakebetales ikke. Tilsvarende gjelder dersom renter og rentegodtgjørelse etter § 11-2 og § 11-4 i særlige tilfeller oppstår som krav på slik måte at rentene faller utenfor regulering sammen med hovedstol etter § 10-4-1.

0Endret ved forskrift 25 mars 2010 nr. 462 (i kraft 1 april 2010).
§ 10-4-3.Beløpsgrense for bortskriving eller inntektsføring av små, gjenstående restbeløp

Restbeløp til innbetaling under 50 kroner kan frafalles. Tilsvarende har skatte- eller avgiftspliktige ikke krav på å få utbetalt restbeløp under 50 kroner. Beløp som nevnt i første og annet punktum kan henholdsvis utgiftsføres eller inntektsføres i regnskapet.

0Tilføyd ved forskrift 25 mars 2010 nr. 462 (i kraft 1 april 2010).
§ 10-4-4.Avrunding

Ved beregning av skatte- og avgiftskrav avrundes beløpet ned til nærmeste hele krone.

0Endret ved forskrift 25 mars 2010 nr. 462 (i kraft 1 april 2010, tidligere § 10-4-3).

Forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, finansskatt på lønn, lønnstrekk til Svalbard og artistskatt

0Endret ved forskrift 21 des 2016 nr. 1796 (i kraft 1 jan 2017).
§ 10-10. Forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn
0Endret ved forskrift 21 des 2016 nr. 1796 (i kraft 1 jan 2017).
Unntak fra terminvise forfall
§ 10-10-1.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 30 sep 2011 nr. 980 (i kraft 1 jan 2012, se denne for overgangsregel).
§ 10-10-2.Forfallsfrist for forskuddstrekk i beløp utbetalt i medhold av statsgarantiloven

Når det er foretatt forskuddstrekk i beløp som utbetales i medhold av lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v., kan terminvis oppgjør for forskuddstrekk etter skattebetalingsloven § 10-10, utsettes til 15. januar i året etter inntektsåret. Oppgjøret per 15. januar skal i så fall omfatte alt forskuddstrekk som er foretatt i det foregående inntektsåret.

0Endret ved forskrift 18 des 2014 nr. 1792 (fom inntektsåret 2015).
§ 10-10-3.Forfallsfrist for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift fra arbeidsgivere mv. som leverer opplysninger etter særregler
(1) ---
(2) Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift fra arbeidsgivere som har lønnsutbetalinger som er fritatt for arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven § 23-2 sjette til åttende ledd, og som leverer opplysninger etter a-opplysningsforskriften § 2-1 tredje ledd, forfaller til betaling samme dag som det skal leveres opplysninger etter a-opplysningsforskriften § 2-1.
0Endret ved forskrifter 2 juli 2008 nr. 776, 11 juli 2008 nr. 809, 25 mars 2010 nr. 462 (i kraft 1 april 2010), 18 des 2014 nr. 1792 (fom inntektsåret 2015), 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).
§ 10-10-4.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 25 mars 2010 nr. 462 (i kraft 1 april 2010).
§ 10-10-5.Forfallsfrist ved forsinket skattemelding og førstegangsfastsetting av arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn

Bestemmelsene i skattebetalingsloven § 10-10 gjelder også arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn innrapportert på skattemelding som ikke er levert innen leveringsfristen. Tilsvarende gjelder ved førstegangsfastsetting av arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn når skattemelding ikke er levert.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2008 nr. 1487, endret ved forskrifter 25 mars 2010 nr. 462 (i kraft 1 april 2010), 21 des 2016 nr. 1796 (i kraft 1 jan 2017).
§ 10-10-6.Skjerpet betaling
(1) Har arbeidsgiveren vist vesentlig forsømmelse av sine plikter etter skattebetalingsloven eller forskrift gitt i medhold av loven, kan skatteoppkreveren gi arbeidsgiveren pålegg om skjerpet betaling for forskuddstrekk.
(2) I pålegget om skjerpet betaling skal skatteoppkreveren opplyse fra hvilket tidspunkt pålegget gjelder og hvordan det skal gjennomføres. Pålegget skal sendes arbeidsgiveren i rekommandert brev eller på annen påviselig måte. Oppstår det tvil om når meldingen er mottatt, anses den mottatt 8 dager etter at skatteoppkreveren har innlevert den til poststedet. Gjenpart av pålegget sendes skattekontoret.
(3) Arbeidsgiveren skal sende de trukne beløpene til skatteoppkreveren til de tider som er fastsatt i pålegget.
(4) Skatteoppkreveren kan til enhver tid endre eller trekke tilbake pålegg om skjerpet betaling. Skriftlig melding skal i tilfelle sendes til arbeidsgiveren og skattekontoret.
(5) Tilsvarende gjelder for oppgjør av utleggstrekk, jf. skattebetalingsloven § 14-5 annet ledd.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2014 nr. 1792 (fom inntektsåret 2015).
§ 10-10-7.Forfallsfrist for trygdeavgift som fastsettes av Arbeids- og velferdsetaten

Trygdeavgift som fastsettes av Arbeids- og velferdsetaten i medhold av skatteforvaltningsloven skal innbetales i slike terminer og på den måten som Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer. Dersom ikke annet er bestemt, skal avgiften betales kvartalvis.

0Tilføyd ved forskrift 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).

Forskuddsskatt og restskatt

§ 10-20. Forskuddsskatt
§ 10-20-1.Forfall ved forhøyelse av forskuddsskatt for personlige skattytere
(1) Når utskrevet forskuddsskatt blir forhøyet, forfaller det beløp skatten er forhøyet med (tillegget) til betaling i fire like store terminer 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november i inntektsåret. Dersom melding om forhøyelsen er sendt til skattyter senere enn tre uker før en av disse forfallsterminene, forfaller tillegget til betaling med like store beløp ved hver av de følgende terminer. Dersom meldingen er sendt senere enn 24. oktober i inntektsåret, forfaller tillegget til betaling tre uker etter at meldingen er sendt.
(2) Er tillegget under 2 000 kroner forfaller det til betaling 15. mai. Er imidlertid meldingen om forhøyelsen sendt senere en tre uker før 15. mai, forfaller tillegg under 2 000 kroner i sin helhet til betaling 15. september. Er melding sendt senere enn tre uker før 15. september, forfaller tillegget til betaling tre uker etter at meldingen er sendt.
(3) Hvis en termin av tillegget ikke blir betalt ved forfall, forfaller samtidig de etterfølgende terminer til betaling.
§ 10-20-2.Forfall ved forhøyelse av forskuddsskatt for upersonlige skattytere
(1) Når utskrevet forskuddsskatt blir forhøyet, forfaller det beløpet som skatten er forhøyet med (tillegget) til betaling i to like store terminer 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret. Dersom melding om forhøyelsen er sendt skattyter senere enn tre uker før 15. februar, forfaller tillegget i sin helhet til betaling 15. april. Dersom meldingen er sendt senere enn 24. mars i året etter inntektsåret, forfaller tillegget til betaling tre uker etter at meldingen er sendt.
(2) Hvis en termin av tillegget ikke blir betalt ved forfall, forfaller samtidig de etterfølgende terminer til betaling.
§ 10-20-3.Forfall for nedsatt forskuddsskatt for personlige skattytere
(1) Når utskrevet forskuddsskatt blir satt ned etter skattebetalingsloven § 6-3 fjerde eller femte ledd, skal hver termin av den utskrevne skatten reduseres med samme beløp. Dersom forskuddsskatten tidligere er forhøyet, skal likevel terminer av tillegget settes ned før terminer av den opprinnelig utskrevne skatten, og senere tillegg skal settes ned før tidligere tillegg.
(2) Blir utskrevet forskuddsskatt som forfaller til betaling i mer enn to terminer, satt ned til mindre enn 2 000 kroner, forfaller den nedsatte skatten i sin helhet til betaling på forfallsdagen for siste termin av den tidligere utskrevne skatten.
(3) Hvis en termin av tillegget ikke blir betalt ved forfall, forfaller samtidig de etterfølgende terminer til betaling.
§ 10-20-4.Forfall for nedsatt forskuddsskatt for upersonlige skattytere
(1) Når utskrevet forskuddsskatt blir satt ned, skal hver termin av den utskrevne skatten reduseres med samme beløp. Dersom forskuddsskatten er forhøyet, skal likevel terminer av tillegget settes ned før terminer av den opprinnelig utskrevne skatten, og senere tillegg skal settes ned før tidligere tillegg.
(2) Hvis en termin av tillegget ikke blir betalt ved forfall, forfaller samtidig de etterfølgende terminer til betaling.
§ 10-21. Restskatt
§ 10-21-1.Forfall av fastsatt skatt for konkurs- og administrasjonsbo for upersonlige skattytere

For konkurs- og administrasjonsbo som nevnt i skattebetalingsloven § 4-1 første ledd bokstav a, og som etter § 6-5-5 er unntatt fra plikten til å betale forskuddsskatt, forfaller fastsatt skatt i sin helhet til betaling tre uker etter at skatteoppgjøret ble sendt skattyter. Er skatt for boer som nevnt i første punktum forhåndsfastsatt etter skatteforvaltningsforskriften § 8-2-4, gjelder bestemmelsen om forfall i skattebetalingsloven § 10-51 bokstav d.

0Endret ved forskrifter 25 mars 2010 nr. 462 (i kraft 1 april 2010), 2 feb 2011 nr. 108, 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).
§ 10-22. Petroleumsskatt
§ 10-22-1.Melding om og forfall for terminskatt

Endringer i utskrevet terminskatt forfaller til betaling sammen med eller kommer til fradrag ved betaling av 6. termin. Dersom meldingen er sendt senere enn tre uker før forfall for 6. termin, forfaller forhøyelsen tre uker fra den dag meldingen ble sendt.

0Endret ved forskrift 19 des 2008 nr. 1487.

Innenlands merverdiavgift og arveavgift

§ 10-30. Innenlands merverdiavgift
§ 10-30-1.Forfallsfrist ved forsinket skattemelding og fastsetting ved skjønn

Bestemmelsen i skattebetalingsloven § 10-30 gjelder også merverdiavgift innrapportert på skattemelding som ikke er levert innen leveringsfristen. Tilsvarende gjelder for merverdiavgift fastsatt ved skjønn etter skatteforvaltningsloven § 12-1 første ledd annet punktum.

0Endret ved forskrifter 21 jan 2010 nr. 45, 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).

Innenlands særavgifter, toll og merverdiavgift og særavgifter som oppstår ved innførsel

§ 10-40. Innenlands særavgifter
§ 10-40-1.Forfall for vektårsavgift for korttidsbruk av tilhenger

For korttidsbruk av tilhenger skal avgiften være betalt før kjøring finner sted. Skattekontoret kan gjøre unntak fra dette kravet.

0Endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2016).
§ 10-40-2.Forfall for årsavgift ved registrering mv. etter 1. januar

Krav om årsavgift etter § 3 i forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for motorvogn forfaller til betaling tre uker etter at kravet er utskrevet og melding om kravet er sendt.

§ 10-40-3.Forfall ved forsinket skattemelding for særavgift

Bestemmelsen i skattebetalingsloven § 10-40 andre ledd gjelder også særavgifter innrapportert på skattemelding som ikke er levert innen leveringsfristen.

0Tilføyd ved forskrift 25 mars 2010 nr. 462 (i kraft 1 april 2010), endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).
§ 10-51. Andre skatte- og avgiftskrav
§ 10-51-1.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 19 des 2008 nr. 1487, 21 jan 2010 nr. 45, opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).
§ 10-60. Tilgodebeløp
§ 10-60-1.Forfall ved reduksjon av tilgodebeløp merverdiavgift

Dersom et tilgodebeløp til registrert næringsdrivende etter merverdiavgiftsloven § 11-5 reduseres som følge av kontroll før utbetaling, regnes skattemelding som mottatt når skatte- eller avgiftsmyndigheten har godkjent beløpet til utbetaling.

0Endret ved forskrifter 21 jan 2010 nr. 45, 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel 11. Renter

§ 11-1. Renter ved forsinket betaling
§ 11-1-1.Unntak for årsavgift og tilleggsavgift for forsinket betaling
(1) Det skal ikke svares forsinkelsesrenter av årsavgift. I stedet forhøyes kravet med et tillegg for forsinket betaling fastsatt i Stortingets avgiftsvedtak. Tilleggsavgiften for forsinket betaling kreves i alminnelighet opp i forbindelse med utsendelsen av påkrav på skyldig avgift.
(2) For kjøretøy som registreres på ny eier i perioden fra avgiftsplikten oppstår frem til forfall, forhøyes skyldig avgift med tilleggsavgift for forsinket betaling først ved utløpet av fristen for betaling av påkravet.
§ 11-1-2.Utsettelse med forsinkelsesrenteberegning av forskuddsskatt
(1) Ved for sent innbetalt forskuddsskatt kan skatteoppkreveren utsette renteberegningen til etter avregningen, jf. skattebetalingslovens kapittel 7.
(2) Ved innbetaling av forskudd på skatt etter skattebetalingsloven § 8-4, skal renteberegningen utsettes til etter at endelig beslutning om riktig skattested er truffet.
§ 11-1-3.Beregning av forsinkelsesrenter for privat arbeidsgiver, samt veldedig eller allmennyttig organisasjon eller institusjon

Når en privat arbeidsgiver som nevnt i folketrygdloven § 23-2 sjette eller syvende ledd, eller en veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon som nevnt i folketrygdloven § 23-2 åttende ledd, leverer opplysninger om forskuddstrekket etter a-opplysningsforskriften § 2-1 tredje ledd, beregnes forsinkelsesrenter av for sent innsendt oppgjør likevel først fra de ordinære forfallstidspunkter som følger av skattebetalingsloven § 10-10.

0Endret ved forskrifter 25 mars 2010 nr. 462 (i kraft 1 april 2010), 18 des 2014 nr. 1792 (fom inntektsåret 2015).
§ 11-1-4.Beregning av forsinkelsesrenter når skatte- eller avgiftskravet blir dekket ved utleggstrekk

Når skatte- eller avgiftskravet innkreves ved utleggstrekk nedlagt av skatteoppkreveren, anses trekket som gjennomført den første dagen i den oppgjørsperioden trekket er foretatt i.

§ 11-1-5.Beregning av forsinkelsesrenter ved fremskyndet forfall

Ved fremskyndet forfall etter skattebetalingsloven § 10-20 fjerde ledd og § 10-21 annet ledd skal det beregnes forsinkelsesrenter fra de ordinære forfallstidspunkter.

0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).
§ 11-1-6.Forsinkelsesrenteberegning ved nedsettelse av skatt eller avgift
(1) Nedsettes et skatte- eller avgiftskrav skal det foretas ny forsinkelsesrenteberegning på grunnlag av den endrede skatt eller avgift.
(2) Dersom et skattekrav forfalt til betaling i flere terminer, blir etter ny renteberegning så vidt mulig like meget av hver termin å anse som frafalt. Er skattekravet tidligere forhøyet, anses forhøyelsen frafalt først, og en senere forhøyelse før en tidligere forhøyelse.
§ 11-2. Renter ved vedtak om endring, egenretting, arveavgift betalt etter forfall mv.
§ 11-2-1.Beregningsgrunnlag

Ved beregning av renter etter skattebetalingsloven § 11-2 skal følgende ikke inngå i beregningsgrunnlaget: tilleggsskatt, tilleggsavgift, tilleggstoll og forsinkelsesavgift, samt for mye utbetalt rentegodtgjørelse etter skattebetalingsloven § 11-3 og § 11-4. Det samme gjelder renter etter § 9-10 i ligningsloven, slik den lød frem til 1. januar 2009, dersom renter beregnes etter denne bestemmelsen etter reglene i § 19-2-4.

0Endret ved forskrifter 19 des 2008 nr. 1487, 25 mars 2010 nr. 462 (i kraft 1 april 2010).
§ 11-2-2.Renteberegning ved endringer i flere terminer eller år

Ved beregning av renter etter vedtak om endring og egenretting, skal renter beregnes for hver enkelt termin eller år. Ved beregningen skal det ikke tas hensyn til endringer i andre terminer eller år.

§ 11-2-3.Renteberegning ved flere endringer i samme termin eller år
(1) Dersom et skatte- eller avgiftskrav økes i forhold til foregående skattemelding eller tidligere leverte opplysninger, egenretting eller vedtak, skal renteberegningen skje på grunnlag av økningen. Er det foretatt flere egenrettinger før skatte- og avgiftsmyndigheten har godkjent skattemeldingene eller opplysningene, skal renter bare beregnes av det beløpet som samlet blir å utbetale.
(2) For skatte- og avgiftskrav som tidligere har vært innbetalt en periode, og som det er ytt renter for etter skattebetalingsloven § 11-4, skal det ved den nye beregningen benyttes samme sats som etter § 11-4 for den perioden.
0Endret ved forskrifter 18 des 2014 nr. 1792 (fom inntektsåret 2015), 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).
§ 11-2-4.Renter ved restitusjonskontroll før utbetaling av merverdiavgift

Ved økning av merverdiavgift som følge av kontroll av skattemelding som viser merverdiavgift til gode som ikke er utbetalt (restitusjonskontroll), skal renter bare beregnes av beløp som etter økningen blir å betale.

0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).
§ 11-2-5.Renter av arveavgift betalt etter ordinært forfall

Det skal ikke betales rente etter skattebetalingsloven § 11-2 når arveavgift i medhold av skattebetalingsloven § 10-31 fjerde ledd først blir betalt senere enn forfallstidspunktene i skattebetalingsloven § 10-31 første eller annet ledd, i den utstrekning dette skyldes forhold på avgiftsmyndighetens side.

§ 11-2-6.Unntak for årsavgift

Det skal ikke svares renter når det treffes vedtak om endring av årsavgift.

0Tilføyd ved forskrift 25 mars 2010 nr. 462 (i kraft 1 april 2010).
§ 11-3. Rentegodtgjørelse ved forsinket utbetaling
§ 11-3-1.Beregningsgrunnlag
(1) Ved beregning av renter etter skattebetalingsloven § 11-3 skal også tilleggsskatt, tilleggstoll, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr, samt renter etter skattebetalingsloven § 11-1, § 11-2, § 11-4 og § 11-5 inngå i beregningsgrunnlaget.
(2) Det senest innbetalte beløpet regnes som tilbakebetalt først. Ved beregning av renter skal tilgodebeløp som nyttes til motregning anses tilbakebetalt samme dag som motregningen foretas.
0Endret ved forskrifter 21 jan 2010 nr. 45, 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).
§ 11-3-2.Krav som godskrives tollkreditten eller kredittordningen for engangsavgift

Rente etter skattebetalingsloven § 11-3 skal beregnes dersom krav som er belastet konto for tollkreditten eller kredittordningen for engangsavgift, tilbakebetales ved godskriving av kontoen. Renten skal beregnes fra den første i måneden etter forfallstidspunktet som følger av skattebetalingsloven § 10-60, og frem til den første i den måned beløpet godskrives den løpende kreditt.

§ 11-3-3.Kreditormora

Har avgiftspliktige ikke krav på renter ved tilbakebetaling av merverdiavgift pga. forhold som omhandlet i skattebetalingsloven § 11-3 annet ledd ytes renter for denne perioden etter reglene i skattebetalingsloven § 11-4.

§ 11-3-4.Unntak for årsavgift

Det ytes ikke renter ved forsinket utbetaling av årsavgift.

0Tilføyd ved forskrift 25 mars 2010 nr. 462 (i kraft 1 april 2010).
§ 11-4. Rentegodtgjørelse ved utbetaling etter vedtak om endring mv. og egenretting
§ 11-4-1.Beregningsgrunnlag
(1) Ved beregning av renter etter skattebetalingsloven § 11-4 skal også tilleggsskatt, tilleggsavgift, tilleggstoll, forsinkelsesavgift og forhøyet utgående merverdiavgift, samt renter etter skattebetalingsloven § 11-1, § 11-2 og § 11-5 inngå i beregningsgrunnlaget.
(2) Det senest innbetalte beløpet regnes som tilbakebetalt først. Utleggstrekk nedlagt av skatteoppkrever regnes som innbetalt første dag i den oppgjørsperiode trekket skjer.
0Endret ved forskrift 21 jan 2010 nr. 45.
§ 11-4-2.Rente ved kontroll av skattemelding for merverdiavgift til gode

Ved vedtak om økning som følge av kontroll før utbetaling av krav på utbetaling av merverdiavgift til registrerte næringsdrivende etter merverdiavgiftsloven § 11-5, ytes det renter på det godkjente beløpet fra tre uker etter fristen for innlevering av skattemelding (hovedmelding) for vedkommende termin til tre uker etter beløpet er godkjent til utbetaling.

0Endret ved forskrifter 21 jan 2010 nr. 45, 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).
§ 11-4-3.Renteberegning ved endringer i flere terminer eller år

Ved beregning av renter etter vedtak om endring og egenretting, skal renter beregnes for hver enkelt termin eller år. Ved beregningen skal det ikke tas hensyn til endringer i andre terminer eller år.

0Endret ved forskrift 19 des 2008 nr. 1487.
§ 11-4-4.Renteberegning ved flere endringer i samme termin eller år
(1) Ved nedsettelse i forhold til sist foregående skattemelding eller leverte opplysninger, egenretting eller vedtak skal renteberegning skje på grunnlag av nedsettelsen. Er det foretatt flere egenrettinger før skatte- og avgiftsmyndigheten har utbetalt tilgodebeløp, skal renter bare beregnes av det beløpet som samlet blir å utbetale.
(2) Tidligere beregnede renter etter skattebetalingsloven § 11-1 og § 11-2 av krav som ikke fastholdes, bortfaller.
0Endret ved forskrifter 18 des 2014 nr. 1792 (fom inntektsåret 2015), 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).
§ 11-4-5.Renter ved særskilt refusjon av særavgifter

Det skal ytes renter etter skattebetalingsloven § 11-4 ved refusjon etter § 4-2-1 i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter, jf. § 11-6-1.

0Endret ved forskrifter 12 juni 2012 nr. 521 (i kraft 1 juli 2012), 17 des 2013 nr. 1566 (i kraft 1 jan 2014), 15 des 2015 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2016).
§ 11-4-6.Unntak for årsavgift

Det ytes ikke renter ved tilbakebetaling av årsavgift, herunder tilleggsavgift ved forsinket betaling.

§ 11-4-7.Unntak ved tilbakebetaling av forskuddstrekket eller forskuddsskatt før første ordinære skatteoppgjør for inntektsåret

Det ytes ikke rentegodtgjørelse etter skattebetalingsloven § 11-4 ved tilbakebetaling av forskuddstrekk etter skattebetalingsloven § 5-3 annet ledd eller forskuddsskatt etter skattebetalingsloven § 6-3 sjette ledd.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2008 nr. 1487.
§ 11-4-8.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 22 des 2008 nr. 1583 (i kraft 1 jan 2009), opphevet ved forskrift 21 des 2016 nr. 1796 (i kraft 1 jan 2017).
§ 11-5. Rentegodtgjørelse og rentetillegg ved skatteavregningen
§ 11-5-1.Rentegodtgjørelse til personlige skattytere
(1) Ved anvendelsen av reglene i skattebetalingsloven § 11-5 anses utbetalingene å ha skjedd i denne rekkefølgen: tilleggsforskudd, utskrevet forskuddsskatt, forskuddstrekk. Innenfor hver av disse kategoriene regnes det senest innbetalte beløpet som utbetalt først.
(2) Dersom utskrevet forskuddsskatt dekkes ved utleggstrekk nedlagt av skatteoppkreveren, regnes beløpet som innbetalt første dag i den oppgjørsperiode trekket skjer.
0Endret ved forskrifter 19 des 2008 nr. 1487, 2 feb 2011 nr. 108.
§ 11-5-2.Rentegodtgjørelse til personlige skattytere ved forhåndsfastsetting og ved tilbakebetaling av deponerte forskudd på skatt etter skattebetalingsloven § 8-4

Skattytere som etter forhåndsfastsetting får utbetalt overskytende forskudd på skatt, eller negativ skatt som følge av at fastsatt fradrag overstiger fastsatt skatt, og skattytere som får tilbakebetalt forskudd deponert etter skattebetalingsloven § 8-4, gis rentegodtgjørelse etter følgende regler:

a)Når utbetalingen skjer senere enn 1. juli i inntektsåret, godtgjøres renter med rentesats etter skattebetalingsloven § 11-6 annet ledd annet punktum, redusert med 24 pst., beregnet fra 1. juli i inntektsåret og fram til skatteoppgjøret blir sendt skattyter. Er det innbetalt tilleggsforskudd beregnes renter fra fristen for betaling av tilleggsforskudd etter § 4-7.
b)Tilleggsforskudd tilbakebetales før annet forskudd. Det senest innbetalte beløpet regnes som tilbakebetalt først. Dersom utskrevet forskuddsskatt dekkes ved utleggstrekk nedlagt av skatteoppkreveren, regnes beløpet som innbetalt første dag i den oppgjørsperiode trekket skjer.
0Endret ved forskrifter 2 feb 2011 nr. 108, 26 juni 2014 nr. 879, 15 des 2015 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2016), 9 des 2016 nr. 1537 som endret ved forskrift 21 des 2016 nr. 1794 (i kraft 1 jan 2017), 21 des 2016 nr. 1796 (i kraft 1 jan 2017).
§ 11-5-3.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 19 des 2008 nr. 1487, 2 feb 2011 nr. 108, opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).
§ 11-5-4.Rentetillegg for personlige skattytere

Det skal ikke beregnes rentetillegg når:

a)skattyter får skatten begrenset etter skatteloven § 17-1,
b)det er på det rene at restskatt som betinger rentetillegg, er fremkommet fordi arbeidsgiveren ikke har foretatt forskuddstrekk i samsvar med skattebetalingsloven og regler gitt med hjemmel i loven, og forholdet ikke skyldes forsømmelse eller mangel på tilbørlig aktsomhet fra skattyterens side (del av forskuddstrekket som ikke er godskrevet),
c)restskatten fremkommer ved avregning etter forhåndsfastsetting, og avregningen finner sted før fristen for innbetaling av tilleggsforskudd i året etter inntektsåret etter skattebetalingsloven § 4-7.
0Endret ved forskrifter 19 des 2008 nr. 1487, 2 feb 2011 nr. 108, 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).
§ 11-5-5.Rentetillegg for upersonlige skattytere

Rentetillegg skal ikke beregnes ved avregning etter forhåndsfastsetting når avregningen finner sted innen 31. mai i året etter inntektsåret.

0Endret ved forskrifter 19 des 2008 nr. 1487, 2 feb 2011 nr. 108, 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).
§ 11-5-6.Beregningsgrunnlaget for renter etter skattebetalingsloven § 11-5

Ved beregning av renter etter skattebetalingsloven § 11-5 skal forsinkelsesavgift, tilleggsskatt og renter etter § 11-2 og § 11-4 ikke inngå i beregningsgrunnlaget.

0Endret ved forskrift 19 des 2008 nr. 1487.
§ 11-5-7.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 2 feb 2011 nr. 108.
§ 11-5-8.Rentetillegg av restskatt ved ordinær avregning etter petroleumsskatteloven
(1) Rentetillegg beregnes fra 1. januar i året etter inntektsåret og frem til forfallstidspunktet for restskatten.
(2) Rentesatsen skal tilsvare satsen i skattebetalingsloven § 11-6 annet ledd første punktum.
0Tilføyd ved forskrift 22 des 2008 nr. 1583 (i kraft 1 jan 2009).
§ 11-5-9.Rentegodtgjørelse ved ordinær avregning etter petroleumsskatteloven
(1) Rentegodtgjørelse ytes fra 1. januar i året etter inntektsåret og frem til forfallstidspunktet for tilgodebeløpet.
(2) Rentesatsen skal tilsvare satsen i skattebetalingsloven § 11-6 annet ledd annet punktum.
0Tilføyd ved forskrift 22 des 2008 nr. 1583 (i kraft 1 jan 2009).
§ 11-6. Rentesatser
§ 11-6-1.Rentesats ved refusjon av avgift

Renten etter § 11-4-5 fastsettes til 0,7 prosent.

0Endret ved forskrifter 19 des 2008 nr. 1487, 25 mars 2010 nr. 462 (i kraft 1 april 2010), 12 juni 2012 nr. 521 (i kraft 1 juli 2012), 17 des 2013 nr. 1566 (i kraft 1 jan 2014), 27 juni 2014 nr. 883.
§ 11-7. Forskrifter
Avrunding, utsatt beregning og bortfall av renter
§ 11-7-1.Avrunding av rentebeløp

Rentebeløp avrundes nedover til nærmeste hele krone.

§ 11-7-2.Utsatt beregning eller bortfall av renter

Skattedirektoratet og Tolldirektoratet kan bestemme at beregning av renter etter skattebetalingsloven § 11-1, § 11-2 og § 11-5 i enkelte tilfeller skal utsettes eller bortfalle.

0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).
§ 11-7-3.Renteberegning ved endring etter domstolsavgjørelse

Av skatte- og avgiftskrav som fastholdes etter ny fastsettelse som følge av domstolsavgjørelse, svares renter etter skattebetalingsloven § 11-1 og § 11-2 fra forfallstiden for det opprinnelige skatte- og avgiftskravet.

0Endret ved forskrifter 19 des 2008 nr. 1487, 25 mars 2010 nr. 462 (i kraft 1 april 2010).
§ 11-7-4.Ettergivelse av renter beregnet av merverdiavgiftskrav i korrigeringstilfeller

Skattedirektoratet og Tolldirektoratet kan sette ned eller frafalle renter etter skattebetalingsloven § 11-1 og § 11-2 av merverdiavgift beregnet ved vedtak om endring mv. eller egenretting når staten ikke er påført tap og det av særlige grunner vil virke urimelig å fastholde rentekravet. Skattedirektoratet og Tolldirektoratet kan delegere myndighet etter denne bestemmelsen til henholdsvis skattekontorene og tollregionene.

0Tilføyd ved forskrift 16 feb 2011 nr. 153, endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).
§ 11-7-5.Renter beregnet av sanksjon under klage- eller domstolsbehandling
(1) Av tilleggsskatt, tilleggstoll og overtredelsesgebyr med utsatt iverksetting etter skatteforvaltningsloven § 14-10 eller tolloven § 16-19, som fastholdes, beregnes rente etter reglene i skattebetalingsloven § 11-2 og § 11-6 annet ledd første punktum. Renten skal løpe fra tre uker etter at klagefristen for vedtaket er utløpt og frem til klagen er avgjort eller endelig rettsavgjørelse foreligger. Er det innvilget utsatt iverksetting uten at det tas ut søksmål, beregnes renten fram til utløpet av søksmålsfristen.
(2) Er innkrevingen av sanksjon som nevnt i første ledd stilt i bero i medhold av instruks 11. desember 2015 fra Finansdepartementet til Skattedirektoratet, svares rente tilsvarende satsen i skattebetalingsloven § 11-6 annet ledd første punktum fra forfall for kravet og frem til klagen er avgjort eller endelig rettsavgjørelse foreligger. Endelig renteberegning skal først skje etter at hovedkravet er innfridd.
(3) Denne paragraf gjelder ikke tilleggsskatt som ilegges ved forsinket betaling av krav om årsavgift.
0Tilføyd ved forskrift 11 des 2015 nr. 1463, endret ved forskrift 13 des 2016 nr. 1573 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel 12. Foreldelse

Departementet har ikke hjemmel i skattebetalingsloven kapittel 12 til å fastsette forskrifter.

Del IV. Særlige oppgjørsbestemmelser

Kapittel 13. Motregning

§ 13-6. Dekningsrekkefølge
§ 13-6-1.Dekningsrekkefølgen ved motregning i tilgode skatt
(1) Ved motregning i tilgodeskatt dekkes restanser i følgende rekkefølge:
a)utskrevet forskuddsskatt for det år avregningen gjelder og annen forfalt forskuddsskatt,
b)restskatt,
c)ordinært forfalte terminer av utskrevet forskuddsskatt for det løpende inntektsåret,
d)terminer av utskrevet forskuddsskatt for det løpende inntektsår med fremskyndet forfall,
e)forskuddstrekk, artistskatt og lønnstrekk etter svalbardskatteloven,
f)utleggstrekk,
g)arbeidsgiveravgift,
h)finansskatt på lønn,
i)forsinkelsesrente og omkostninger vedrørende skatte- og avgiftskrav som nevnt i bokstav a til h foran,
j)underholdsbidrag etter ekteskapsloven og barneloven,
k)erstatning eller oppreisning for skade voldt ved en straffbar handling,
l)bøter,
m)merverdiavgift og arveavgift,
n)øvrige skatte- og avgiftskrav etter skattebetalingsloven § 1-1,
o)feilutbetalt trygdeytelse og feilutbetalt stønad,
p)eiendomsskatt, avfallsgebyr, feieavgift, vann- og kloakkavgift, parkeringsgebyr og piggdekkgebyr,
q)andre statlige krav etter skattebetalingsloven § 1-2 og offentlige krav som Statens innkrevingssentral krever inn i medhold av SI-loven § 1,
r)forsinkelsesrente og omkostninger vedrørende krav som nevnt i bokstav j til q foran dekkes sammen med det krav de er knyttet til før dekning av neste krav i rekkefølgen.
(2) Ved flere krav med samme prioritet dekkes eldre restanser foran yngre. Er det flere restanser til forskjellige innkrevingsmyndigheter for samme år med samme prioritet skal den minste restansen dekkes først.
0Endret ved forskrifter 19 des 2008 nr. 1487, 1 juni 2013 nr. 566, 21 des 2016 nr. 1796 (i kraft 1 jan 2017).
§ 13-6-2.Dekningsrekkefølgen ved motregning i andre krav mot offentlige kreditorer

Så langt hovedkrav og motkrav er av samme art, foretas motregning mellom disse før andre krav kan kreves dekket. Reglene om rekkefølge i § 13-6-1 gjelder tilsvarende så langt de passer.

0Endret ved forskrift 21 des 2016 nr. 1796 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel 14. Tvangsfullbyrdelse og sikkerhetsstillelse

Utlegg

§ 14-4. Utleggstrekk
§ 14-4-1.Virkeområde

Bestemmelsene i § 14-4-1 til § 14-5-10 gjelder for trekk i lønn eller annen godtgjørelse eller ytelse som pålegges med hjemmel i skattebetalingsloven § 14-4 jf. § 14-5 og § 16-1.

§ 14-4-2.Definisjoner

I § 14-4-1 til § 14-5-10 forstås med:

a)Trekkpliktig: Den som selv eller ved fullmektig utbetaler eller på annen måte gir oppgjør for lønn eller annen godtgjørelse eller ytelse som kan gjøres til gjenstand for utleggstrekk.
b)Skyldner: Den som selv skylder eller for øvrig er ansvarlig for skatt eller for ansvarsbeløp eller avgift.
0Endret ved forskrift 25 mars 2010 nr. 462 (i kraft 1 april 2010).
§ 14-4-3.Nærmere om beregning av utleggstrekk
(1) Utleggstrekket skal gjennomføres ved siden av mulig forskuddstrekk.
(2) Trekket fastsettes på grunnlag av skyldnerens samlede inntekt i det tidsrom trekket regnes å ville pågå. Det kan videre tas hensyn til inntekt som hans ektefelle har og inntekt som oppebæres av hjemmeværende barn som skattlegges under ett med skyldneren.
(3) Ved utleggstrekk med prosent i lønn eller annen godtgjørelse som kan gjøres til gjenstand for forskuddstrekk, gjelder bestemmelsene om forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelse og i naturalytelser i skattebetalingsloven § 5-6 til § 5-8, bestemmelsene om fradrag i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk i skattebetalingsloven § 5-9 samt bestemmelser gitt i medhold av disse bestemmelsene tilsvarende. Bestemmelsene i forskriften § 5-6-3, § 5-8-1 og § 5-9-10 gjelder også tilsvarende. Ved utleggstrekk i godtgjørelse eller ytelse som ikke kan gjøres til gjenstand for forskuddstrekk, jf. skattebetalingsloven § 14-4 annet ledd bokstav b, foretas utleggstrekket i bruttogodtgjørelsen uten fradrag av noen art.
(4) Ved utleggstrekk med prosent skal beregningsgrunnlaget rundes av nedover til nærmeste hele krone.
0Endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).
§ 14-5. Gjennomføring av utleggstrekk
§ 14-5-1.Innholdet i trekkpålegget
(1) Trekkpålegget skal inneholde:
a)opplysninger om hvem som har pålagt trekket, dennes adresse, telefonnummer, rett kontonummer for innbetaling av kravet og hvem henvendelser vedrørende trekket skal rettes til,
b)den trekkpliktiges navn, adresse og organisasjonsnummer,
c)skyldnerens navn, fødselsnummer og adresse,
d)hvilke bestemmelser som er hjemmel for trekket,
e)hvilke skatter, trekkansvarsbeløp eller avgifter det trekkes for, herunder en nøyaktig beregning av det samlede krav med sakskostnader og renter fram til fremsettelsestidspunktet for trekkpålegget,
f)nøyaktige opplysninger om beregningen av renter fra fremsettelsestidspunktet, med mindre oppgave hvor disse rentene er beregnet fremsettes separat,
g)den prosentsats eller det beløp (i hele kroner) per uke, måned etc. det skal trekkes med,
h)i hvilken periode trekk skal gjennomføres, og
i)andre opplysninger av betydning for gjennomføring av trekket.
(2) Skatteoppkreveren eller skattekontoret beholder ett eksemplar av trekkpålegget. Dersom trekket får bedre prioritet enn et trekk som allerede løper og som er besluttet av en annen namsmyndighet, sendes ett eksemplar til denne namsmyndigheten. Tre eksemplarer skal sendes den trekkpliktige, som skal gi påtegning om når de er mottatt. Den trekkpliktige skal straks levere ett eksemplar videre til skyldneren. Ved opphør av trekket skal den trekkpliktige i tillegg gi skyldneren ett eksemplar som skal tjene som samlekvittering og vise det samlede trekk som den trekkpliktige har foretatt.
(3) Hvis et krav faller bort eller reduseres av andre grunner enn at kravet dekkes ved trekk etter det pålegg som den trekkpliktige har mottatt, skal den som har gitt trekkpålegget, straks tilbakekalle pålegget eller underrette den trekkpliktige om eventuelle endringer i pålegget.
§ 14-5-2.Tidspunktet for gjennomføring av utleggstrekk
(1) Den trekkpliktige skal foreta trekk i samsvar med det mottatte pålegg når han utbetaler eller på annen måte gir oppgjør for lønn eller annen godtgjørelse eller ytelse.
(2) Ved forskuddsbetalinger gjelder § 5-10-10 tilsvarende for utleggstrekk i lønn som der nevnt.
§ 14-5-3.Oppgave over foretatt utleggstrekk nedlagt av skatteoppkrever

Sammen med oppgjør av trekkbeløpet, jf. skattebetalingsloven § 14-5 annet ledd, skal den trekkpliktige sende oppgave på fastsatt blankett (oppgjørsliste for utleggstrekk). Trekkpliktige som av bokføringstekniske grunner ikke kan benytte blanketten, kan gi oppgave på annen måte, med de samme opplysningene.

§ 14-5-4.Trekkprioriteten
(1) Den som har pålagt utleggstrekket, skal uten ugrunnet opphold stanse eller sette ned trekket hvis det ikke kan gjennomføres fullt ut ved siden av forskuddstrekket.
(2) Forsinkelsesrenter påløpt i trekkperioden beholder hovedstolens tidsprioritet under forutsetning av at renteoppgave, jf. § 14-5-1 bokstav f, sendes den trekkpliktige senest en måned etter at den øvrige restanse er ferdig innbetalt.
(3) Løpende trekk beholder opprinnelig tidsprioritet ved forlengelse av trekkperioden.
(4) Hvis flere pålegg om trekk for samme skyldner mottas av den trekkpliktige samme dag, gjennomføres utleggstrekket med den høyeste prosentsats eller beløp som er benyttet i noen av trekkene. Den trekkpliktige fordeler det trukne beløp forholdsmessig på restansene etter deres størrelse.
(5) Er det nedlagt trekk som også omfatter dekning av foreldres ansvar for skatt ilagt hjemmeværende barn som arbeider i foreldrenes bedrift, skal eventuelt trukket beløp først dekke slike ansvarsbeløp.
§ 14-5-5.Korrigering av trekk
(1) Den trekkpliktige skal foreta korreksjon når utleggstrekk ved en feil er beregnet for høyt eller når det er trukket i en godtgjørelse eller ytelse som ikke omfattes av trekkpålegget. Korreksjoner foretatt etter at trekkbeløpet er sendt den som har pålagt trekket, må gå fram av oppgjørsliste.
(2) Skatteoppkreveren eller skattekontoret skal foreta tilbakebetaling av trekkbeløp dersom skyldneren krever det og den trekkpliktige er avskåret fra å foreta korreksjon etter første ledd.
§ 14-5-6.Endringer i trekkpålegg
(1) Andre endringer i trekkpålegget enn det som følger av § 14-5-4 fjerde ledd og § 14-5-5, kan bare foretas av den som har gitt pålegget.
(2) Søknad om stansing, nedsetting eller annen endring av utleggstrekk sendes den skatteoppkreveren eller det skattekontoret som har gitt pålegget. Søknaden skal uten ugrunnet opphold tas under behandling, og melding om avgjørelsen i saken skal straks sendes søkeren. Medfører avgjørelsen endringer i trekkpålegget, skal den trekkpliktige underrettes.
§ 14-5-7.Fritaking for utleggstrekk i feriegodtgjørelse mv.

Skatteoppkreveren eller skattekontoret bestemmer om og i tilfelle i hvilken utstrekning utleggstrekket skal stanses i ferietiden og før jul, og ellers når det utbetales feriegodtgjørelse.

§ 14-5-8.Underretning fra den trekkpliktige til den som har pålagt trekket

Den trekkpliktige plikter straks å underrette den som har pålagt trekket dersom den trekkpliktige får pålegg om trekk for en skyldner som ikke har krav på eller regelmessig mottar lønn eller annen godtgjørelse eller ytelse som kan gjøres til gjenstand for utleggstrekk.

§ 14-5-9.Unntak fra plikten til å foreta utleggstrekk

Fremmede makters utsendte konsulære tjenestemenn kan ikke pålegges å foreta utleggstrekk etter skattebetalingsloven § 14-4 og § 14-5, jf. § 16-1.

§ 14-5-10.Særregler om gjennomføring av utleggstrekk i lotter og parter

For gjennomføring av utleggstrekk i lott eller part (prosenter) ved fiske eller fangstvirksomhet, unntatt hvalfangst på sydlige breddegrader, gjelder følgende særregler:

a)Som trekkpliktig regnes den som selv eller ved fullmektig utbetaler eller på annen måte gir oppgjør for lott eller part eller annen godtgjørelse eller ytelse som det skal foretas trekk i (høvedsmann, rederi osv.) Hvis et båtlag ikke har noen bestemt leder, har den som selger og får oppgjør for fangsten, samme plikter som høvedsmann.
b)Bestemmelsene i § 5-8-2 om beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk i lotter og parter gjelder tilsvarende for utleggstrekk.
c)--
d)Et pålegg om trekk står ved makt så lenge lottakeren er medlem av båtlaget. Lottakeren skal alltid regnes for å være medlem av laget til det er gått et halvt år etter avslutningen av siste tur han deltok i.
0Endret ved forskrift 30 sep 2011 nr. 980 (i kraft 1 jan 2012, se endringsforskriften for overgangsregel).

Annen tvangsfullbyrdelse

§ 14-10-1.Omkostninger ved tvangssalg av varer

Skattekontoret kan kreve dekket omkostninger knyttet til gjennomføring av tvangssalg av varer.

0Tilføyd ved forskrift 15 des 2015 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2016).
§ 14-11. Stansning av kjøretøy
§ 14-11-1.Vedtak om stansning
(1) Varsel om stansning sendes sist registrerte eier. Med registrert eier forstås den som står som registrert eier av kjøretøyet i motorvognregisteret eller er ny eier i henhold til gyldig salgsmelding.
(2) Varsel om stansning kan gis samtidig med utsendelse av påkrav.
(3) Vedtak om stansning kan tidligst treffes ved utløpet av den frist som er satt i varslet etter første ledd.
§ 14-11-2.Inndragning av kjennemerker
(1) Tollvesenet og andre som er gitt avskiltningsoppdrag kan uten varsel inndra kjennemerke på kjøretøy som er vedtatt stanset, når kjøretøyet påtreffes.
(2) Kjennemerker som er inndratt skal straks sendes til nærmeste regionvegkontor.
0Endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2016).
§ 14-11-3.Betaling i forbindelse med inndragningsarbeidet
(1) Skyldig avgift, tilleggsavgift for forsinket betaling og renter kan betales til den som foretar inndragningen ved frammøte i forbindelse med inndragningsarbeidet.
(2) I tillegg til skyldig avgift, tilleggsavgift for forsinket betaling og renter, må det betales et gebyr for å forhindre inndragning av kjennemerkene.
(3) Gebyret utgjør kr 900.
(4) Skyldig avgift, tilleggsavgift for forsinket betaling, renter og gebyr skal betales på stedet og det skal gis kvittering for innbetalt beløp.
§ 14-11-4.Utlevering av inndratte kjennemerker

Regionvegkontoret utleverer inndratte kjennemerker. Kjennemerkene kan bare utleveres dersom skyldig avgift, tilleggsavgift for forsinket betaling, renter og gebyr jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 2-11 er betalt.

§ 14-11-5.Medvirkning ved inndragningen

Kjøretøyets eier/bruker skal yte den hjelp som er nødvendig for inndragningsarbeidet og ikke hindre utføringen av arbeidet.

§ 14-11-6.Utfyllende bestemmelser

Skattedirektoratet og Tolldirektoratet kan gi nærmere bestemmelser til presisering, utfylling og gjennomføring av bestemmelsene om stansning av kjøretøy.

0Endret ved forskrifter 15 des 2015 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2016), 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).

Kreditt og sikkerhetsstillelse - merverdiavgift, særavgifter og toll

§ 14-20. Tollkreditt og dagsoppgjørsordningen
A. Tollkreditt
§ 14-20-1.Søknad og innvilgelse av tollkreditt
(1) Skattekontoret kan etter søknad på fastsatt blankett innvilge foretak kreditt for krav som oppstår i forbindelse med innførsel eller utførsel av en vare.
(2) Skattekontoret kan kredittvurdere foretaket, herunder dets ledelse/tillitsmenn. I søknaden skal foretaket angi forventet kredittbehov samt de opplysninger skattekontoret finner nødvendige for å identifisere søkeren og vurdere dennes kredittverdighet.
(3) Foretaket må være registrert i Foretaksregisteret og Merverdiavgiftsregisteret for å få innvilget tollkreditt. Foretak med hovedforretningssted i utlandet må dessuten være registrert i etableringslandets foretaksregister eller tilsvarende register. Skattekontoret kan dispensere fra kravet om registrering på bestemte vilkår eller når særlige omstendigheter tilsier det.
(4) Søknad om kreditt kan avslås når det foreligger omstendigheter som omhandlet i § 14-20-3.
0Endret ved forskrifter 21 jan 2010 nr. 45, 8 okt 2013 nr. 1204 (i kraft 1 nov 2013), 15 des 2015 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2016).
§ 14-20-2.Vilkår for bruk av tollkreditt
(1) Tollkreditten kan kun benyttes av tollskyldner eller den som opptrer på hans vegne for deklarasjoner via elektronisk datautveksling.
(2) Deklarasjoner kan avvises dersom den fastsatte kredittgrensen overskrides.
(3) Tollkreditten må ikke benyttes i strid med kredittvilkårene, herunder ved innførsel av varer til, eller utførsel av varer fra, andre enn den som er innvilget slik kreditt.
(4) Skattekontoret kan løpende kredittvurdere foretaket og dets ledelse/tillitsmenn mens kreditten består. Som ledd i kredittvurderingen har foretaket plikt til på forespørsel å fremlegge regnskap, skatteattest og lignende dokumentasjon av betydning for vurderingen.
(5) Den som er innvilget kreditt skal uten opphold opplyse skattekontoret om endringer i foretakets navn, adresse, styresammensetning eller andre opplysninger som er gitt i kredittsøknaden.
0Endret ved forskrifter 25 mars 2010 nr. 462 (i kraft 1 april 2010), 8 okt 2013 nr. 1204 (i kraft 1 nov 2013), 15 des 2015 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2016).
§ 14-20-3.Tilbakekallelse av tollkreditt
(1) Innvilget tollkreditt kan omgående stoppes og tilbakekalles uten varsel når:
a.foretaket eller dets ledelse/tillitsmenn har disponert over en vare i strid med toll- og avgiftslovgivningen,
b.det er disponert over en innvilget tollkredittkonto i strid med skattebetalingsloven med forskrifter eller meddelt tillatelse, herunder ved mislighold av forfallsbestemmelsene,
c.det ikke gis opplysninger som omhandlet i § 14-20-2 fjerde og femte ledd,
d.foretaket mangler lovpålagt styreleder eller revisor,
e.årsoppgjør og revisjonsinnberetning ikke er sendt Regnskapsregisteret i samsvar med aksje- og regnskapslovgivningens frister, eller pliktig aksjekapital ikke er innbetalt i samsvar med aksjelovgivningen eller
f.foretaket ikke lenger anses kredittverdig.
(2) Kredittverdigheten vurderes ut i fra skattekontorets generelle tillit til foretaket, herunder foretakets betalingsvilje, betalingsevne og overholdelse av skatte-, toll- og avgiftsregelverket mv. samt skattekontorets inndrivelsesmuligheter.
0Endret ved forskrifter 8 okt 2013 nr. 1204 (i kraft 1 nov 2013), 15 des 2015 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2016), 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).
§ 14-20-4.Sikkerhetsstillelse for tollkreditt
(1) Sikkerhetsstillelse kan kreves både ved innvilgelse av tollkreditt, mens tollkreditten består og ved eventuell gjenåpning av stengt tollkredittkonto. Sikkerhetsstillelsens størrelse og varighet fastsettes av skattekontoret. Skattedirektoratet utarbeider en standard garantitekst som skal benyttes.
(2) I de tilfeller sikkerhet kreves skal den stilles i form av selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annet finansforetak som er gitt tillatelse til å drive virksomhet i og er underlagt myndighetstilsyn i Norge eller en annen stat som omfattes av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, eller annet kredittselskap som er godkjent av Skattedirektoratet.
(3) Dersom det viser seg at den stilte sikkerhet ikke gir tilstrekkelig dekning for fortsatt utkredittering, skal foretaket stille ytterligere sikkerhet.
0Endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2016).
§ 14-20-5.Godtgjørelse til statskassen ved bruk av tollkreditt

Foretak som er innvilget tollkreditt, skal betale godtgjørelse til statskassen på kr 100,- per måned i måneder der tollkreditten er benyttet ved innførsel av varer. Godtgjørelsen forfaller til betaling samtidig med tollkreditten.

0Endret ved forskrift 21 des 2012 nr. 1421 (i kraft 1 jan 2013).
§ 14-20-6.Utfyllende bestemmelser tollkreditt

Skattedirektoratet kan gi nærmere bestemmelser til presisering, utfylling og gjennomføring av bestemmelsene om tollkreditt.

0Endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2016).
B. Dagsoppgjør
§ 14-20-10.Søknad og innvilgelse av dagsoppgjør
(1) Skattekontoret kan etter søknad på fastsatt blankett innvilge speditører tillatelse til å foreta samlet oppgjør for de deklarasjoner som er innlevert i løpet av en dag jf. skattebetalingslovens § 14-20.
(2) I søknaden skal foretaket angi forventet kredittbehov samt de opplysninger skattekontoret finner nødvendige for å identifisere søkeren og vurdere dennes kredittverdighet.
(3) Speditøren må være registrert i Foretaksregisteret og Merverdiavgiftsregisteret for å få innvilget tillatelse til å foreta dagsoppgjør. Skattekontoret kan dispensere fra kravet om registrering.
(4) Tillatelse kan nektes innvilget bl.a. i de tilfeller som er nevnt i § 14-20-12.
(5) Skattekontoret kan kredittvurdere speditøren, herunder dets ledelse/tillitsmenn.
0Endret ved forskrifter 19 des 2008 nr. 1487, 21 jan 2010 nr. 45, 15 des 2015 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2016).
§ 14-20-11.Oppebærelse av dagsoppgjør
(1) Deklarasjoner kan avvises dersom fastsatt kredittgrense overskrides.
(2) Innvilget tillatelse må ikke benyttes i strid med vilkårene.
(3) Endringer i foretakets navn, adresse, styresammensetning eller forhold som er opplyst i søknaden skal omgående meddeles tollregionen.
(4) Skattekontoret kan foreta en løpende kredittvurdering av foretaket, herunder dets ledelse/tillitsmenn, så lenge tillatelse til å foreta dagsoppgjør er aktuelt.
0Endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2016).
§ 14-20-12.Tilbakekallelse av tillatelse til dagsoppgjør
(1) Tillatelse til å foreta dagsoppgjør kan omgående stoppes og tilbakekalles uten varsel når:
a.foretaket eller dets ledelse/tillitsmenn har disponert over en vare i strid med toll- og avgiftslovgivningen,
b.tillatelse til dagsoppgjør benyttes i strid med skattebetalingsloven med forskrifter eller meddelt tillatelse, herunder ved mislighold av forfallsbestemmelsene,
c.det ikke gis slike opplysninger som er fastsatt i § 14-20-11 tredje ledd,
d.foretaket mangler lovpålagt styreleder eller revisor,
e.årsoppgjør og revisjonsinnberetning ikke er sendt Regnskapsregisteret i samsvar med aksje- og regnskapslovgivningens frister, eller pliktig aksjekapital ikke er innbetalt i samsvar med aksjelovgivningen,
f.foretaket ikke lenger anses kredittverdig.
(2) Kredittverdigheten vurderes ut i fra skattekontorets generelle tillit til foretaket, herunder foretakets betalingsvilje, betalingsevne og overholdelse av skatte-, toll- og avgiftsregelverket mv. samt skattekontorets inndrivelsesmuligheter.
0Endret ved forskrifter 19 des 2008 nr. 1487, 15 des 2015 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2016), 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).
§ 14-20-13.Sikkerhetsstillelse ved tillatelse til dagsoppgjør
(1) Sikkerhetsstillelse kan kreves ved innvilgelse av tillatelse til å foreta dagsoppgjør, mens dagsoppgjørsordningen består og ved ny tillatelse etter tidligere tilbakekalt tillatelse. Sikkerhetsstillelsens størrelse og varighet fastsettes av skattekontoret. Skattedirektoratet utarbeider en standard garantitekst som skal benyttes.
(2) I de tilfeller sikkerhet kreves gjelder bestemmelsene i § 14-20-4 annet ledd tilsvarende.
(3) Dersom det viser seg at den stilte sikkerhet ikke gir tilstrekkelig dekning for fremtidige dagsoppgjør, skal foretaket stille ytterligere sikkerhet.
0Endret ved forskrifter 19 des 2008 nr. 1487, 15 des 2015 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2016).
§ 14-20-14.Utfyllende bestemmelser dagsoppgjør

Skattedirektoratet kan gi nærmere bestemmelser til presisering, utfylling og gjennomføring av bestemmelsene om dagsoppgjør.

0Endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2016).
§ 14-21. Sikkerhetsstillelse for særavgiftene
§ 14-21-1.Sikkerhetsstillelse for registrerte engangsavgiftspliktige
(1) Sikkerhet skal stilles i form av selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annet finansforetak som er gitt tillatelse til å drive virksomhet i og er underlagt myndighetstilsyn i Norge eller en annen stat som omfattes av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, eller annet kredittselskap som er godkjent av Skattedirektoratet.
(2) De nærmere krav til sikkerheten, herunder sikkerhetens omfang, fastsettes av skattekontoret. Normalt skal sikkerheten til enhver tid dekke avgiftskravet for en måned. Dersom nye omstendigheter eller opplysninger tilsier det, kan skattekontoret stille ytterligere krav til sikkerhet.
(3) Avgiftspliktige som er en institusjon som nevnt i først ledd, skal ikke avkreves sikkerhet.
0Endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2016).
§ 14-21-2.Sikkerhetsstillelse for særavgiftene
(1) Skattekontoret kan kreve at virksomheter som er registrert som avgiftspliktige etter særavgiftsloven stiller sikkerhet for fremtidig skyldig avgift. Krav om sikkerhetsstillelse kan stilles ved registrering av virksomheten eller senere.
(2) Ved vurderingen av om sikkerhet skal kreves, skal det blant annet tas hensyn til
a.om virksomheten gjentatte ganger har betalt avgiften for sent eller for øvrig har overtrådt avgiftsbestemmelsene,
b.om virksomheten har uoppgjorte restanser med hensyn til skatter, avgifter og toll,
c.om virksomheten, styret eller ledelsen kan anses kredittverdig.
(3) I de tilfeller der sikkerhet kreves gjelder bestemmelsene i § 14-20-4 annet ledd tilsvarende.
(4) De nærmere krav til sikkerheten, herunder sikkerhetens omfang, fastsettes av skattekontoret. Som hovedregel skal sikkerheten til enhver tid dekke avgiftskravet for to terminer. Dersom nye omstendigheter eller opplysninger tilsier det, kan skattekontoret stille ytterligere krav til sikkerheten.
0Endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2016).

Kapittel 15. Betalingsutsettelse og betalingsnedsettelse - lempning

§ 15-1. Betalingsutsettelse og betalingsnedsettelse av hensyn til det offentlige som kreditor

Departementets myndighet etter skattebetalingsloven § 15-1 tredje ledd annet punktum delegeres til Skattedirektoratet. Skattedirektoratet kan etter samtykke fra Finansdepartementet delegere myndigheten til underliggende organer.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2008 nr. 1487, endret ved forskrift 10 aug 2009 nr. 1071.
§ 15-1-1.Medlemmer og varamedlemmer i skatteutvalgene
(1) Fylkestingene oppnevner medlemmer og varamedlemmer til skatteutvalget for regionen. Skatteforvaltningsloven § 2-8 og § 2-10 gjelder tilsvarende.
(2) Skattedirektoratet fastsetter hvor mange medlemmer og varamedlemmer det enkelte fylkesting skal oppnevne.
0Tilføyd ved forskrift 10 aug 2009 nr. 1071, endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).
§ 15-1-2.Leder og nestleder
(1) Hvert skatteutvalg skal ha en leder og en nestleder.
(2) Skatteutvalgets leder oppnevnes av fylkestinget i det fylket hvor skattekontorets regionledelse har sitt sete.
(3) Det går på rundgang mellom de øvrige fylkestingene i regionen å oppnevne nestlederen av skatteutvalget. Skattedirektoratet bestemmer hvordan denne rulleringen skal skje.
0Tilføyd ved forskrift 10 aug 2009 nr. 1071.
§ 15-1-3.Organisering av skatteutvalgene i avdeling
(1) Skatteutvalget organiseres i avdelinger som består av tre medlemmer. Organiseringen besørges av lederen for skatteutvalget i samarbeid med skattekontoret.
(2) Skattekontoret fordeler saker mellom avdelingene.
0Tilføyd ved forskrift 10 aug 2009 nr. 1071.
§ 15-1-4.Skatteutvalgets avgjørelser

Skatteutvalgets avdelinger avgjør saker skriftlig eller i fulltallig møte. Avgjørelser treffes med simpelt flertall.

0Tilføyd ved forskrift 10 aug 2009 nr. 1071.
§ 15-3. Betalingsutsettelse for formuesskatt
0Tilføyd ved forskrift 21 des 2016 nr. 1799 (med virkning for inntektsårene 2016 og 2017).
§ 15-3-1.Krav til regnskapspliktig virksomhet
(1) Med virksomhet menes i denne bestemmelsen eie av andeler i selskap og enkeltpersonforetak med virksomhetsformue som definert i skattebetalingsloven § 15-3 annet ledd.
(2) Det er et vilkår for betalingsutsettelse av formuesskatt at virksomheten er regnskapspliktig etter regnskapsloven.
(3) Skattyter som er formuesskattepliktig til Norge for formue i virksomhet som er hjemmehørende i et EØS-land, er omfattet av utsettelsesordningen. Regnskapsplikten etter utenlandske rettsregler må være tilsvarende som etter norsk regnskapslovgivning og årsregnskapet må ha tilsvarende regnskapsspråk.
0Tilføyd ved forskrift 21 des 2016 nr. 1799.
§ 15-3-2.Beregning av utsatt formuesskatt
(1) Samlet utsatt formuesskatt fastsettes til formuesverdien av virksomhetsformuen multiplisert med skattesatsene for formuesskatt til stat og kommune.
(2) Maksimalt utsatt skatt kan ikke overstige den fastsatte formuesskatten for inntektsåret.
0Tilføyd ved forskrift 21 des 2016 nr. 1799.
§ 15-3-3.Søknadsfrist

Krav om betalingsutsettelse for formuesskatten må fremsettes for skattekontoret innen fristen for levering av skattemeldingen for det aktuelle inntektsår, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-2-3.

0Tilføyd ved forskrift 21 des 2016 nr. 1799.
§ 15-3-4.Betalingsfrist for utsatt formuesskatt

Innvilges betalingsutsettelse forskyves betalingsfristen for den utsatte formuesskatten med to år regnet fra forfall for første termin av restskatt, jf. skattebetalingsloven § 10-21 første ledd.

0Tilføyd ved forskrift 21 des 2016 nr. 1799.
§ 15-3-5.Gjennomføring av betalingsutsettelsen og renteberegning
(1) Betalingsutsettelsen gjennomføres ved at formuesskatten som er utsatt, tas ut fra samlet fastsatt skatt før skatteavregningen. Ordinær skatteavregning gjennomføres etter skattebetalingsloven kapittel 7 på den gjenstående delen av fastsatt skatt.
(2) Før utsettelsesperioden tillegges formuesskatten et rentetillegg etter skattebetalingsloven § 11-5 første ledd. Rentetillegget inngår i hovedstolen.
(3) I perioden formuesskatten er utsatt, tillegges den en særskilt rente på seks prosent per år. Renten beregnes fra forfall for første termin av restskatt, jf. skattebetalingsloven § 10-21 første ledd, og frem til ny betalingsfrist eller betaling dersom dette skjer før utløpet av ny betalingsfrist.
(4) Eventuelle forsinkelsesrenter på forskuddsstadiet som er knyttet til den utsatte formuesskatten, bortfaller.
0Tilføyd ved forskrift 21 des 2016 nr. 1799.

Del V. Forskjellige bestemmelser

Kapittel 16. Ansvarsregler

Ansvar for merverdiavgift og arveavgift

§ 16-30. Ansvar for merverdiavgift ved unnlatt registrering
§ 16-30-1.Særlige regler om ansvar for kjøpere eller oppdragsgivere ved unnlatt registrering
(1) Avgiftskrav mot avgiftssubjekt som i strid med merverdiavgiftsloven § 2-1 sjette ledd har unnlatt registrering ved representant, kan innfordres hos følgende kjøpere eller oppdragsgivere:
a)Stat, kommune eller institusjoner som drives av stat eller kommune i den utstrekning disse ikke har fradragsrett for merverdiavgift av leveransen.
b)Ikke-registreringspliktige næringsdrivende.
c)Registreringspliktige næringsdrivende når det ikke foreligger fradragsrett for merverdiavgift av leveransen.
(2) Bestemmelsene i første ledd gjelder ikke renter og tilleggsavgift.
0Endret ved forskrifter 21 jan 2010 nr. 45, 12 aug 2010 nr. 1172.

Ansvar for særavgifter

§ 16-42. Ansvar ved avgiftsfri levering av varer og tjenester
§ 16-42-1.Særlige regler om ansvar for særavgift
(1) Ved levering av naturgass og LPG etter § 3-6-7 til § 3-6-11 og § 3-21-5 og § 3-21-6, elektrisk kraft etter § 3-12-4, § 3-12-5, § 3-12-6, § 3-12-10 til § 3-12-14, mineralolje, naturgass og LPG etter § 4-3-1 og § 4-3-2, mineralolje, smøreolje, naturgass og LPG etter § 4-4-1 til § 4-4-3 og avgiftsfri biodiesel etter § 3-11-7 i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter, er det mottaker som er ansvarlig for innbetaling av avgiften dersom vedkommende ikke oppfyller vilkårene for avgiftsfritak. I den utstrekning leverandøren visste eller burde ha visst at kravene for fritak ikke var oppfylt, kan krav rettes mot denne.
(2) Ved levering av avgiftsfri teknisk etanol, er mottaker ansvarlig for innbetaling av avgiften dersom vedkommende ikke oppfyller vilkårene for avgiftsfritak.
0Endret ved forskrifter 15 des 2009 nr. 1528 (i kraft 1 jan 2010), 24 aug 2010 nr. 1212 (i kraft 1 sep 2010), 12 juni 2012 nr. 521 (i kraft 1 juli 2012), 13 des 2012 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2013), 17 des 2015 nr. 1713 (i kraft 1 jan 2016), 16 mars 2017 nr. 326.

Ansvar for privat oppdragsgiver

0Tilføyd ved forskrift 16 des 2010 nr. 1651 (i kraft 1 jan 2011).
§ 16-50. Ansvar for inntektsskatt, trygdeavgift og merverdiavgift for privat oppdragsgiver
0Tilføyd ved forskrift 16 des 2010 nr. 1651 (i kraft 1 jan 2011).
§ 16-50-1.Betaling via bank som vilkår for å unngå ansvar
(1) Med betaling via bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling menes betaling fra konto til konto eller betaling på annen måte til mottakers konto i bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling.
(2) Med bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling, menes også utenlandsk bank eller foretak som har tillatelse til å drive betalingsformidling.
0Tilføyd ved forskrift 16 des 2010 nr. 1651 (i kraft 1 jan 2011).
§ 16-50-2.Kjøp av tjenester og varer sammen med tjenester - avgrensning mot rene varekjøp
(1) Ved vurderingen av om kjøpet gjelder vare eller tjeneste gjelder merverdiavgiftsloven § 1-3 første ledd bokstavene b og c.
(2) Dersom varekjøpet utgjør 80 prosent av leveransens verdi, skal kjøpet regnes som et rent varekjøp.
(3) Ved vurdering av om kjøp av en vare skal anses som et rent varekjøp, eller om varen skal anses kjøpt sammen med en tjeneste, skal det bl.a. legges vekt på om det er en sammenheng mellom varen og tjenesten som ytes, om tjenesteyteren også er leverandør av varen, og om leveringen av varen og tjenesten har nær sammenheng i tid og funksjon.
0Tilføyd ved forskrift 16 des 2010 nr. 1651 (i kraft 1 jan 2011).
§ 16-50-3.Fastsetting av hva som utgjør vederlaget og vederlagets størrelse som grunnlag for ansvarskrav mot kjøper

Flere betalinger som gjelder vederlag for samme tjeneste, eller varer sammen med tjenester, skal vurderes som én betaling ved anvendelsen av beløpsgrensen. Ved løpende eller periodiske ytelser skal flere betalinger i samme kalenderår ses samlet. Betalinger for andre gjentatte kjøp fra samme næringsdrivende skal vurderes hver for seg ved anvendelsen av beløpsgrensen.

0Tilføyd ved forskrift 16 des 2010 nr. 1651 (i kraft 1 jan 2011).
§ 16-50-4.Fastsetting av kjøpers ansvar
(1) Grunnlaget for kjøpers ansvar for skatt og trygdeavgift kan settes til inntil 75 prosent av vederlaget, eksklusive merverdiavgift. Ansvaret beregnes av grunnlaget med den prosent som tilsvarer summen av skattesatsen for alminnelig inntekt og eventuell trygdeavgift for det aktuelle år.
(2) Kjøpers ansvar for unndratt merverdiavgift tilsvarer fastsatt unndratt merverdiavgift for avgiftssubjektet knyttet til oppdraget fra kjøper.
(3) Ansvaret omfatter ikke ilagt tilleggsskatt, eller renter og omkostninger som angitt i skattebetalingsloven § 16-1 første ledd annet punktum.
(4) Spørsmål om fastsettelse av medansvar for kjøper kan ikke tas opp innen de frister som gjelder for den næringsdrivende etter skatteforvaltningsloven § 12-6.
0Tilføyd ved forskrift 16 des 2010 nr. 1651 (i kraft 1 jan 2011), endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).
§ 16-50-5.Fastsettingsmyndighet og innkrevingsmyndighet for oppdragsgiveres ansvar for den næringsdrivendes inntektsskatt, trygdeavgift og merverdiavgift
(1) Det skattekontoret som behandler sak om endring av skattefastsetting og endring av merverdiavgiftskrav mot den næringsdrivende fastsetter også vederlagets størrelse samt kjøpers skatteansvar og merverdiavgiftsansvar.
(2) Innkrevingsmyndighet for ansvarskrav knyttet til unndratt skatt og trygdeavgift er skatteoppkreveren for den kommunen hvor den næringsdrivende hører til. Innkrevingsmyndighet for ansvarskrav knyttet til unndratt merverdiavgift er det skattekontoret som har fastsatt grunnlaget for ansvarskravet.
(3) Ansvarskrav som nevnt i annet ledd kan forenes til felles innkreving hos skatteoppkreveren eller skattekontoret.
0Tilføyd ved forskrift 16 des 2010 nr. 1651 (i kraft 1 jan 2011), endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).
§ 16-50-6.Saksbehandlingsregler
(1) Vederlagets størrelse, beregningsgrunnlaget og ansvarskravet fastsettes i vedtak samtidig med eller etter at det er fastsatt nytt skatte- og avgiftsgrunnlag for den næringsdrivende hvor det ikke oppgitte vederlaget inngår.
(2) Før vedtak treffes skal kjøper gis varsel med minst tre ukers frist til å uttale seg.
(3) Kjøper har rett til å bli gjort kjent med opplysninger som angår den næringsdrivendes ligning og/eller merverdiavgiftsfastsetting og som danner grunnlag for ansvarskravet mot kjøper. Den som gir opplysningene, skal gjøre oppmerksom på at taushetsplikten i skatteforvaltningsloven § 3-1 første ledd gjelder for kjøper.
0Tilføyd ved forskrift 16 des 2010 nr. 1651 (i kraft 1 jan 2011), endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).
§ 16-50-7.Klage

Kjøper kan påklage skattekontorets vedtak knyttet til grunnlaget for ansvar for unndratt skatt, trygdeavgift og merverdiavgift til Skatteklagenemnda, jf. skatteforvaltningsloven § 2-1 og 2-8.

0Tilføyd ved forskrift 16 des 2010 nr. 1651 (i kraft 1 jan 2011), endret ved forskrifter 18 mai 2016 nr. 499 (i kraft 1 juli 2016), 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).
§ 16-50-8.Søksmål fra kjøper om grunnlaget for ansvarskravet

Kjøpers rett til rettslig prøving av skatte- og avgiftsmyndighetenes vedtak om medansvar for inntektsskatt, trygdeavgift og merverdiavgift følger reglene i skatteforvaltningsloven kapittel 15 så langt de passer.

0Tilføyd ved forskrift 16 des 2010 nr. 1651 (i kraft 1 jan 2011), endret ved forskrift 9 des 2016 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel 17. Rettergang

§ 17-1. Prosessordningen i innfordringssaker

Departementets myndighet etter skattebetalingsloven § 17-1 tredje ledd delegeres på skatteetatens og skatteoppkreverens område til Skattedirektoratet.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2008 nr. 1487, endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2016).

Kapittel 18. Straff

Departementet har ikke hjemmel i skattebetalingsloven til å fastsette forskrifter.

Kapittel 19. Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre lover

§ 19-1-1.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2008, med unntak for følgende krav hvor forskriften gjelder fra 1. januar 2009:

a.Krav som er nevnt i lovens § 1-1 annet ledd bokstavene a til d.
b.Krav etter ligningsloven.
c.Krav som er nevnt i lovens § 1-1 tredje ledd, og som fastsettes i medhold av de lover som er nevnt i lovens § 1-1 annet ledd bokstav a-d.
§ 19-2-1.Lemping av renter ilagt etter merverdiavgiftsloven § 37

Søknad om lemping av renter ilagt etter lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 37, blir å behandle i samsvar med merverdiavgiftsloven § 69 slik den lød før 1. januar 2008 og i henhold til dagjeldende praksis. Det samme gjelder klage over vedtak om lemping av renter ilagt før 1. januar 2008.

0Tilføyd ved forskrift 12 nov 2008 nr. 1208.
§ 19-2-2.Renteberegning ved ny skatteavregning for inntektsåret 2007 og tidligere år

Av økning i skatt etter ny avregning for inntektsåret 2007 og tidligere år, beregnes renter etter skattebetalingsloven § 11-2 frem til 14 dager før avregningen.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2008 nr. 1487.
§ 19-2-3.Renter ved endring av utskrevet terminskatt
(1) Dersom det på grunn av endringer i utskrevet terminskatt eller innbetalinger etter petroleumsskatteloven § 7 nr. 4, er forskjell på innbetalingene av de tre første og de tre siste terminene, skal det svares renter av halvparten av forskjellen. Rentene forfaller til betaling eller godskrives skattyteren sammen med betaling av de siste tre terminene.
(2) Vedtak etter forskrift 5. september 1980 nr. 4 om utskriving, betaling og avregning av terminskatt m.v. § 1 nr. 1, om at terminene ikke skal være like store, får virkning for beregning av terminskatt, slik at det ikke skal svares renter av den fastsatte forskjellen mellom de seks terminene.
(3) Rentetillegget eller rentegodtgjørelsen etter første ledd skal være 2,75 prosent.
0Tilføyd ved forskrift 22 des 2008 nr. 1583 (i kraft 1 jan 2009).
§ 19-2-4.Renter for perioden før ikrafttredelsen

Renter etter kapittel 11 skal bare beregnes for perioden fra loven trådte i kraft. Renter for perioden før loven trådte i kraft beregnes etter de regler og satser som gjaldt før loven trådte i kraft. Når økning av skatt skyldes frivillig retting eller utfylling av opplysninger etter ligningsloven § 10-3 annet ledd bokstav c skal det likevel beregnes renter selv om det ikke ilegges tilleggsskatt.

0Tilføyd ved forskrift 6 feb 2009 nr. 147, endret ved forskrifter 14 des 2009 nr. 1519 (i kraft 1 jan 2010), 19 jan 2010 nr. 42.
§ 19-2-5.Overgangsbestemmelse om oppnevning av skatteutvalgene

Første gangs oppnevning av skatteutvalgene gjelder frem t.o.m. fylkestingsvalget 2011.

0Tilføyd ved forskrift 10 aug 2009 nr. 1071.