Forskrift om endring i forskrift om arbeidsmarkedstiltak

DatoFOR-2007-12-21-1773
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2008 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endret
EndrerFOR-2001-12-20-1544
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-12-10-76-§12, LOV-2004-12-10-76-§13
Kunngjort15.01.2008   kl. 15.35
KorttittelEndr. i forskrift om arbeidsmarkedstiltak

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 21. desember 2007 med hjemmel i lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) § 12 og § 13.

I

I forskrift 20. desember 2001 nr. 1544 om arbeidsmarkedstiltak gjøres følgende endringer: - - -

II

Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser:

Endringene trer i kraft fra 1. januar 2008 med følgende overgangsbestemmelser:

Løpende stønad innvilget før 1. januar 2008 etter tidligere § 10-2 første ledd nr. 3 avvikles 1. juli 2008.

For personer som i overgangsperioden 1. januar 2008-1. juli 2008 mottar stønaden etter tidligere § 10-2 første ledd nr. 3 gjelder:

-Adgang til gjenopptak av stønad etter avbrudd i henhold til tidligere § 10-11 videreføres til 1. juli 2008.
-Rett til 75 prosent av full stønad ved sykdom i inntil 257 dager opprettholdes frem til 1. juli 2008.
-Personer som i perioder uten deltakelse i tiltak har inntekt fra sporadisk arbeid, har ikke rett til stønad for dager med arbeid.
-Inntrer forhold som nevnt i folketrygdloven § 4-20 om tidsbegrenset bortfall av dagpenger, jf. § 4-10, faller stønaden helt bort. Bortfallet av stønad vil vare inntil nye rettigheter til dagpenger er opparbeidet.