Forskrift om ansvar og oppgaver til nasjonale referanselaboratorier for salmonella

DatoFOR-2008-01-02-16
DepartementLandbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 1
Ikrafttredelse02.01.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§33, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort18.01.2008   kl. 15.25
KorttittelForskrift om referanselaboratorier for salmonella

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 2. januar 2008 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 14, § 19 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I nr. 23 (vedtak 2004/564/EF).

§ 1.Virkeområde

Forskriften omfatter ansvaret og oppgavene til nasjonale referanselaboratorier for salmonella i sammenheng med kartlegging og kontroll av zoonoser og zoonotiske smittestoffer som følge av gjennomføringen av forordning (EF) nr. 2160/2003 om kontroll av salmonella og visse andre matbårne zoonotiske smittestoff og direktiv 2003/99/EF om overvåkning av zoonoser og zoonotiske smittestoff.

§ 2.Allmenne oppgaver

Nasjonale referanselaboratorier plikter:

a)Å samarbeide med Fellesskapets referanselaboratorium innenfor ansvarsområdet sitt.
b)Å samordne aktivitetene til de laboratorier som utfører analysetjenester i forbindelse med nasjonal kartlegging og kontrollprogrammer for salmonella i relevant omfang.
c)Å arrangere sammenlignende laboratorieprøving for de laboratorier som er nevnt under bokstav b) når det er formålstjenlig, eller sørge for at laboratoriene deltar i tilfredsstillende sammenlignende laboratorieprøvinger, samt påse adekvat oppfølging av slik interkalibrering.
d)Å sikre at opplysningene fra Fellesskapets referanselaboratorium formidles til Mattilsynet og de laboratorier som er nevnt i bokstav b).
e)Å yte vitenskapelig og teknisk hjelp til Mattilsynet innenfor ansvarsområdet sitt.
§ 3.Særlige funksjoner og oppgaver

Nasjonale referanselaboratorier plikter:

a)Å ta del i kartlegging av salmonella og relatert antimikrobiell resistens og kontrollprogrammer for salmonella i relevant omfang.
b)Å holde opplæringskurs for personale fra relevante laboratorier når det er formålstjenlig.
c)Å informere Fellesskapets referanselaboratorium om ulike sider ved salmonellavaksinestammer og andre særskilte kontrollmetoder i relevant omfang.
d)Å samle inn data og opplysninger om de aktivitetene som er gjennomført og metoder som er brukt i relevante laboratorier, og informere Fellesskapets referanselaboratorium om dette.
e)Å følge utviklingen innenfor salmonellaepidemiologien.
§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.