Forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

DatoFOR-2008-01-21-57
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2008 hefte 1
Ikrafttredelse21.01.2008, regnskapsår 2007
Sist endretFOR-2014-11-03-1415
EndrerFOR-2006-12-22-1582
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-07-17-56-§3-9
Kunngjort25.01.2008   kl. 14.45
KorttittelForskrift om forenklet regnskapsstandard

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 21. januar 2008 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 3-9 femte ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 4 (direktiv 78/660/EØF med endringer, sist ved direktiv 2006/46/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 4 april 2008 nr. 339, 1 juli 2010 nr. 1057, 3 nov 2014 nr. 1415.

Kapittel 1. Virkeområde

§ 1-1.Regnskapspliktige som forskriften gjelder for

Forskriften gjelder regnskapspliktige jf. regnskapsloven § 1-2 første ledd, med unntak av regnskapspliktige som nevnt i regnskapsloven § 1-2 første ledd nr. 5 og nr. 6, og med unntak av regnskapspliktige som i henhold til regnskapsloven § 3-9 tredje ledd annet punktum plikter å utarbeide årsregnskap i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder.

For regnskapspliktige som i henhold til regnskapsloven § 3-9 første ledd plikter å utarbeide sitt konsernregnskap i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder, gjelder forskriften bare for selskapsregnskapet.

0Endret ved forskrift 3 nov 2014 nr. 1415 (i kraft straks, med virkning for regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere. For regnskapsår påbegynt før 1 jan 2016 kan årsregnskap utarbeides etter reglene som var ikraft før disse endringene).
§ 1-2.Adgang til forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

Regnskapspliktige som nevnt i § 1-1 kan utarbeide selskapsregnskap og konsernregnskap i samsvar med forskrifter gitt i medhold av regnskapsloven § 3-9 annet ledd (internasjonale regnskapsstandarder), med de unntak og tillegg som følger av denne forskrift, med mindre annet følger av bestemmelse i annen lov eller forskrift.

Regnskapsloven § 3-1 tredje ledd gjelder tilsvarende, men slik at bestemmelsene i regnskapsloven kapittel 6 og 7 likevel gjelder. Reglene i kapittel 7.II Noteopplysninger for små foretak kan likevel ikke benyttes.

Adgangen til å fravike bestemmelser i internasjonale regnskapsstandarder som følger av forskriften § 3-2 nr. 3 til 8, jf. § 3-3, og § 4-2 annet ledd nr. 4 må anvendes under ett, og kan ikke anvendes enkeltvis.

0Endret ved forskrifter 4 april 2008 nr. 339, 3 nov 2014 nr. 1415 (i kraft straks, med virkning for regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere. For regnskapsår påbegynt før 1 jan 2016 kan årsregnskap utarbeides etter reglene som var ikraft før disse endringene).
§ 1-3.Delårsregnskap

Delårsregnskap som angis å være utarbeidet i samsvar med denne forskrift skal følge IAS 34, men slik at unntak og tillegg etter denne forskrift som er anvendt i årsregnskapet, også gjelder for delårsregnskapet så fremt de er relevante for delårsregnskap.

0Tilføyd ved forskrift 3 nov 2014 nr. 1415 (i kraft straks, med virkning for regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere. For regnskapsår påbegynt før 1 jan 2016 kan årsregnskap utarbeides etter reglene som var ikraft før disse endringene).

Kapittel 2. Regler om regnskapets bestanddeler

§ 2-1.Oppstilling av annet totalresultat for perioden

Regnskap som utarbeides etter forskriftens § 1-2 skal inneholde en separat oppstilling av annet totalresultat for perioden i samsvar med IAS 1. Oppstillingen skal presenteres umiddelbart etter resultatregnskapet.

0Tilføyd ved forskrift 3 nov 2014 nr. 1415 (i kraft straks, med virkning for regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere. For regnskapsår påbegynt før 1 jan 2016 kan årsregnskap utarbeides etter reglene som var ikraft før disse endringene).
§ 2-2.Egenkapitaloppstilling

Regnskap som utarbeides etter forskriftens § 1-2 kan, uten hensyn til bestemmelser gitt i forskrifter med hjemmel i regnskapsloven § 3-9 annet ledd, avvike fra bestemmelsene i IAS 1 nr. 8 bokstav c og nr. 96–101 om krav til egenkapitaloppstilling. I den grad det velges å gjøre avvik etter bestemmelsens foregående punktum gjelder regnskapsloven § 7-25.

0Endret ved forskrift 3 nov 2014 nr. 1415 (tidligere § 2-1).
§ 2-3.Sammenligningstall ved endringer i regnskapsprinsipp og korrigering av feil

Regnskap som utarbeides etter forskriftens § 1-2 kan, uten hensyn til bestemmelser gitt i forskrifter med hjemmel i regnskapsloven § 3-9 annet ledd, avvike fra bestemmelsene i IAS 1 om krav til oppstilling av finansiell stilling ved begynnelsen av den tidligste sammenligningsperioden.

0Tilføyd ved forskrift 3 nov 2014 nr. 1415 (i kraft straks, med virkning for regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere. For regnskapsår påbegynt før 1 jan 2016 kan årsregnskap utarbeides etter reglene som var ikraft før disse endringene).

Kapittel 3. Måle- og innregningsregler

§ 3-1.Adgangen til å fravike måle- og innregningsregler som gjelder alle regnskapspliktige under forskriften

Regnskapspliktige som utarbeider selskaps- eller konsernregnskap etter § 1-2 kan fravike følgende bestemmelser i internasjonale regnskapsstandarder slik det er angitt her:

1.IFRS 1 nr. D6 kan fravikes slik at balanseført verdi etter tidligere oppskrivning under god regnskapsskikk kan videreføres ved overgangen uten hensyn til angitte kriterier i IFRS 1.
2.IFRS 5 kan fravikes i selskapsregnskapet, men slik at anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet istedenfor må innregnes og måles etter prinsippene i IAS 16.
3.IAS 10 nr. 12 og 13, IAS 18 nr. 30 og IFRIC 17 nr. 10 kan fravikes slik at utbytte og konsernbidrag regnskapsføres i samsvar med regnskapslovens bestemmelser.
4.IAS 28 kan fravikes slik at investering i tilknyttet selskap og deltakelse i felles kontrollert virksomhet kan regnskapsføres i samsvar med kostmetoden i selskapsregnskapet.
0Endret ved forskrifter 4 april 2008 nr. 339, 3 nov 2014 nr. 1415 (i kraft straks, med virkning for regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere. For regnskapsår påbegynt før 1 jan 2016 kan årsregnskap utarbeides etter reglene som var ikraft før disse endringene).
§ 3-2.Adgang til å fravike måle- og innregningsregler som gjelder for selskaper i konsern der konsernregnskapet er utarbeidet etter internasjonale regnskapsstandarder eller etter denne forskriften

Regnskapspliktige som er morselskap eller datterselskap i konsern der morselskapet utarbeider konsernregnskap i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3-9 første ledd eller i samsvar med denne forskrift, kan gjøre følgende fravik fra bestemmelser i internasjonale regnskapsstandarder i selskapsregnskapet under hensyn til kravene i § 1-2 tredje ledd:

1.IAS 16 nr. 43 kan fravikes slik at de samme vurderinger av avskrivningsenhet (dekomponering) legges til grunn i selskapsregnskapet som i konsernregnskapet.
2.IAS 32 nr. 28-32, nr. 38, AG 30-35 og AG 37 kan fravikes i de tilfeller der kun foretak innenfor samme konsern er motpart i kontrakten. Egenkapitalkomponenten i sammensatte finansielle instrumenter skal i slike tilfeller klassifiseres som finansiell forpliktelse.
3.IAS 39 nr. 4 og nr. 11 til 13 kan fravikes for kontrakter inngått mellom foretak i samme konsern.
4.IAS 39 nr. 5-7 kan fravikes slik at bestemmelsene erstattes med bestemmelsene i § 3-3.
5.Definisjonen av en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet i IAS 39 nr. 9 betingelsene i bokstav b utvides slik at den også omfatter en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse hvor romertall i eller ii er oppfylt i et overliggende konsernregnskap.
6.Ved anvendelse av IAS 39 nr. 20 bokst. c romertall ii skal en finansiell eiendel innregnes dersom foretaket har beholdt kontroll over den finansielle eiendelen ved konsernintern kontrakt. Ved innregning etter denne bestemmelsen kan IAS 39 nr. 30–35 og IAS 39 AG48 for øvrig fravikes.
7.I IAS 39 nr. 88 gjelder følgende tilføyelse som ny bokstav f etter siste punktum:

I de tilfeller hvor (a) til (e) ovenfor er dokumentert og oppfylt i et overliggende konsernregnskap og det foreligger en konsernintern kontrakt som fullt ut gjenspeiler sikringsobjektet eller sikringsinstrumentet i det overliggende konsernets sikringsdokumentasjon, kan kopi av denne dokumentasjonen, med påført identifikasjon av den relevante konserninterne kontrakten, oppfylle kravene i (a) til (e) ovenfor.

8.IAS 40 nr. 5 kan fravikes slik at samme klassifisering av eiendom (investeringseiendom eller eierbenyttet eiendom) legges til grunn i selskapsregnskapet som i konsernregnskapet.
9.IFRIC 4 kan fravikes for avtaler inngått med foretak innenfor samme konsern.
0Endret ved forskrifter 4 april 2008 nr. 339, 3 nov 2014 nr. 1415 (i kraft straks, med virkning for regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere. For regnskapsår påbegynt før 1 jan 2016 kan årsregnskap utarbeides etter reglene som var ikraft før disse endringene).
§ 3-3.Fravik fra IAS 39 nr. 5 til 7 - kontrakter om kjøp eller salg av en ikke-finansiell gjenstand

Dersom IAS 39 nr. 5-7 fravikes i henhold til § 3-2 nr. 4 skal nr. 5-7 nedenfor anvendes istedet for bestemmelsene i IAS 39.

5.Denne standard kommer til anvendelse på kontrakter om kjøp eller salg av en ikke-finansiell gjenstand som kan gjøres opp netto i kontanter eller i et annet finansielt instrument eller ved bytte av finansielle instrumenter, som om kontraktene var finansielle instrumenter, unntatt kontrakter som er inngått og fortsatt innehas med det formål å motta eller levere en ikke-finansiell gjenstand i samsvar med foretakets eller ett eller flere konsernforetaks forventede innkjøps-, salgs- eller bruksbehov.
6.Det er ulike måter en kontrakt om kjøp eller salg av en ikke-finansiell gjenstand kan gjøres opp på: netto i kontanter eller i et annet finansielt instrument eller ved bytte av finansielle instrumenter. Eksempler på dette er:
a)når vilkårene i kontrakten tillater begge parter å gjøre opp kontrakten netto i kontanter eller i et annet finansielt instrument, eller ved å bytte finansielle instrumenter,
b)når adgangen til å gjøre opp netto i kontanter eller i et annet finansielt instrument, eller ved å bytte finansielle instrumenter, ikke er eksplisitt i vilkårene i kontrakten, men foretaket har som praksis å gjøre opp tilsvarende kontrakter netto i kontanter eller i et annet finansielt instrument, eller ved å bytte finansielle instrumenter (enten med en motpart ved å inngå motregningskontrakter eller ved å selge kontrakten før den utøves eller forfaller),
c)når foretaket for tilsvarende kontrakter har som praksis å motta det underliggende og selge dette innen en kort periode etter levering med det formål å generere et overskudd fra kortsiktige svingninger i pris eller salgsmarginer, og
d)når den ikke-finansielle gjenstanden som kontrakten omfatter, lett kan omgjøres i kontanter.

En kontrakt der bokstav b eller c kommer til anvendelse, er ikke inngått med det formål å motta eller levere den ikke-finansielle gjenstanden i samsvar med foretakets forventede innkjøps-, salgs- eller bruksbehov, og faller dermed innenfor virkeområdet til denne standard. Dette gjelder allikevel ikke for konserninterne kontrakter. Andre kontrakter der nr. 5 kommer til anvendelse, blir vurdert for å avgjøre om de ble inngått og fortsatt innehas med det formål å motta eller levere ikke-finansielle gjenstander i samsvar med foretakets eller ett eller flere konsernforetaks forventede innkjøps-, salgs- eller bruksbehov, og om de derfor omfattes av denne standard.

7.En utstedt opsjon om å kjøpe eller selge en ikke-finansiell gjenstand som kan gjøres opp i kontanter eller et annet finansielt instrument eller ved bytte av finansielle instrumenter, i samsvar med nr. 6 bokstav a eller d, faller inn under virkeområdet til denne standard. Dette gjelder allikevel ikke for konserninterne kontrakter. En slik kontrakt kan ikke inngås med det formål å motta eller levere ikke-finansielle gjenstander i samsvar med foretakets forventede innkjøps-, salgs- eller bruksbehov.
0Endret ved forskrift 4 april 2008 nr. 339.

Kapittel 4. Regler om noter til årsregnskapet

0Kapittel 4 endret ved forskrift 3 nov 2014 nr. 1415 (i kraft straks, med virkning for regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere. For regnskapsår påbegynt før 1 jan 2016 kan årsregnskap utarbeides etter reglene som var ikraft før disse endringene).
§ 4-1.Generelle krav

Regnskap som utarbeides etter forskriftens § 1-2, skal inneholde noteopplysninger i samsvar med regnskapsloven kapittel 7. Kapittel 7.II Noteopplysninger for små foretak kan ikke anvendes.

Krav etter internasjonale regnskapsstandarder om opplysninger i noter til årsregnskapet kan fravikes for regnskap som utarbeides i henhold til denne forskrifts § 1-2. Ved fravikelse etter dette ledd skal det gis følgende noteopplysninger:

a)Krav etter god regnskapsskikk så langt det er relevant for anvendte måle- og innregnings- og presentasjonsregler. Unntak for små foretak kan ikke anvendes.
b)Krav etter internasjonale regnskapsstandarder som angitt i § 4-2.
c)Krav som angitt i § 4-3.

Det er adgang til å unnlate å gi sammenligningstall i noteopplysninger, med mindre sammenligningstall i noteopplysninger kreves etter regnskapsloven eller god regnskapsskikk. Det skal opplyses om hvilke forenklinger etter denne forskrifts kapittel 3 som er benyttet.

0Endret ved forskrift 3 nov 2014 nr. 1415 (i kraft straks, med virkning for regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere. For regnskapsår påbegynt før 1 jan 2016 kan årsregnskap utarbeides etter reglene som var ikraft før disse endringene).
§ 4-2.Noteopplysninger i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder
1.IFRS 1, nr. 24 bokstav a,
2.IFRS 3, nr. B64, B65, B67 bokstav a til c,
3.IFRS 6,
4.IFRS 7, med unntak fra nr. 12 A, nr. 13A–13F, nr. 32, nr. 32A, nr. 34–42H og B6–B39. IFRS 7 nr. 5 gjelder ikke for konserninterne kontrakter,
5.IAS 1, nr. 122–133. Regnskapspliktige morselskap eller datterselskap i konsern som utarbeider konsernregnskap i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3-9 kan fravike denne bestemmelsen i selskapsregnskapet,
6.IAS 16, nr. 73 bokstav a, nr. 73 bokstav e romertall iv, og nr. 77 for regnskapspliktige som benytter verdireguleringsmodellen,
7.IAS 29,
8.IAS 33,
9.IAS 36, nr. 126 bokstav c og d for regnskapspliktige som benytter verdireguleringsmodellen,
10.IAS 38, nr. 118 bokstav e romertall iii og nr. 124–125 for regnskapspliktige som benytter verdireguleringsmodellen,
11.IAS 38, nr. 122 bokstav a for regnskapspliktige som har eiendeler definert som immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid i samsvar med IAS 38 nr. 88,
12.IAS 41, nr. 46,
13.Noteopplysninger i samsvar med anvendte fortolkninger godkjent av International Accounting Standards Board.
0Endret ved forskrifter 4 april 2008 nr. 339, 3 nov 2014 nr. 1415 (i kraft straks, med virkning for regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere. For regnskapsår påbegynt før 1 jan 2016 kan årsregnskap utarbeides etter reglene som var ikraft før disse endringene).
§ 4-3.Andre noteopplysninger

For hver klasse av eiendeler og forpliktelser som måles til virkelig verdi skal det opplyses om:

a)Metoder og forutsetninger som er anvendt ved fastsettelsen av virkelig verdi.
b)Balanseført verdi ved begynnelsen og slutten av perioden.
c)Akkumulerte gevinster eller tap som følge av endringer i virkelig verdi som inngår i balanseført verdi ved begynnelsen og slutten av perioden.
d)Gevinster eller tap som følge av endringer i virkelig verdi som er innregnet i resultatregnskapet i perioden, spesifisert per regnskapspost.
e)Gevinster eller tap som følge av endringer i virkelig verdi som er innregnet i andre inntekter og kostnader i perioden, spesifisert per regnskapspost.

Regnskapspliktige som utarbeider selskaps- eller konsernregnskap etter § 1-2 skal gi opplysninger i samsvar med kravene for store foretak i NRS 13 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler.

0Endret ved forskrift 3 nov 2014 nr. 1415 (i kraft straks, med virkning for regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere. For regnskapsår påbegynt før 1 jan 2016 kan årsregnskap utarbeides etter reglene som var ikraft før disse endringene).

Kapittel 5. Ikrafttredelse og virkningstidspunkt

§ 5-1.Ikrafttredelse og virkningstidspunkt

Denne forskrift trer i kraft straks, med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2007 eller senere.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 22. desember 2006 nr. 1582 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, men slik at forskriften kan anvendes for regnskapsår avsluttet 31. desember 2007 eller tidligere.