Forskrift om politiattest ved arbeid eller tjeneste for Norges Bank

DatoFOR-2008-01-23-62
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2008 hefte 1
Ikrafttredelse23.01.2008
Sist endretFOR-2015-06-19-673 fra 01.10.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-05-24-28-§11, FOR-2007-03-16-273
Kunngjort25.01.2008   kl. 14.45
KorttittelForskrift om politiattest, arbeid i Norges Bank

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 23. januar 2008 med hjemmel i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) § 11 fjerde ledd og delegeringsvedtak 16. mars 2007 nr. 273.
Endringer: Endret ved forskrift 19 juni 2015 nr. 673.

§ 1.Krav om politiattest

Politiattest som kreves framlagt med hjemmel i sentralbankloven § 11 fjerde ledd, skal vise om personen er dømt eller bøtelagt for overtredelser av de straffebestemmelser som er nevnt i denne forskrift § 2. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

§ 2.Politiattestens innhold

Politiattesten skal vise om vedkommende er dømt eller bøtelagt for overtredelse av

a)Almindelig borgerlig Straffelov 22. mai 1902 nr. 10
1.kapittel 8 Forbrydelser mod Statens Selvstændighed og Sikkerhed § 90, § 91 og § 91 a
2.kapittel 9 Forbrydelser mod Norges Statsforfatning og Statsoverhoved § 104 a
3.kapittel 11 Forbrydelser i den offentlige Tjeneste § 120, § 121 og § 122
4.kapittel 12 Forbrydelser mod den offentlige Myndighed § 127, § 128, § 132 og § 132 a
5.kapittel 13 Forbrydelser mod den almindelige Orden og Fred § 145, § 145 a, § 145 b og § 147
6.kapittel 14 Almenfarlige Forbrydelser § 147 a til § 150, § 151 a, § 151 b, § 153, § 161 og § 162 c
7.kapittel 15 Falsk Forklaring § 163, § 165 og § 166
8.kapittel 16 Falsk Anklage § 168
9.kapittel 17 Pengefalsk § 174 til § 178
10.kapittel 18 Dokumentfalsk § 182 til § 185, § 189 og § 190
11.kapittel 21 Forbrydelser mod den personlige Frihed § 222 til § 224 og § 227
12.kapittel 22 Forbrydelser mod Liv, Legeme og Helbred § 228, § 229, § 231 til § 233a, § 239, § 242 og § 243
13.kapittel 24 Underslag, Tjueri og ulovlig bruk § 255 til § 258
14.kapittel 25 Udpresning og Ran § 266, § 267 og § 269
15.kapittel 26 Bedrageri, utroskap og korrupsjon § 270 til § 272 og § 275 til § 276 b
16.kapittel 27 Forbrydelser i Gjeldsforhold m.m. § 281 til § 287
17.kapittel 28 Skadeverk § 291 og § 292
18.kapittel 31 Heleri og hvitvasking § 317
19.kapittel 37 Forseelser mod den almindelige Tillid § 367 og § 369
20.kapittel 40 Forseelser mod Formuesrettigheder § 391 a og § 405 a
b)Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff
1.Kapittel 17 Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser § 121 til § 126, § 128 og § 129
2.Kapittel 18 Terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger § 131 til § 136 og § 139
3.Kapittel 19 Vern av offentlig myndighet og tilliten til den § 155, § 157 til § 160 og § 173
4.Kapittel 20 Vern av den offentlige ro, orden og sikkerhet § 190 til § 192 og § 198
5.Kapittel 21 Vern av informasjon og informasjonsutveksling § 201, § 204, § 205 bokstav a til c, § 208 til § 210
6.Kapittel 22 Uriktig forklaring og anklage § 221 til § 223
7.Kapittel 23 Vern av folkehelsen og det ytre miljø § 239
8.Kapittel 24 Vern av den personlige frihet og fred § 251 til § 258, § 263 og § 264, § 268 første ledd
9.Kapittel 25 Voldslovbrudd § 271 til § 275, § 279, § 281 og § 288
10.Kapittel 27 Vinningslovbrudd og lignende krenkelser av eiendomsretten § 321 til § 335 og § 337 til § 340
11.Kapittel 28 Skadeverk og fremkalling av fare for allmennheten § 351, § 352, § 355 og § 358
12.Kapittel 29 Vern av tilliten til penger og visse dokumenter § 361, § 362, § 365 og § 367 til § 369
13.Kapittel 30 Bedrageri, skattesvik og lignende økonomisk kriminalitet § 371 til § 376, § 387, § 388 og § 390 til § 394
14.Kapittel 31 Kreditorvern § 401 til § 410
c)lov 18. august 1914 nr. 3 om forsvarshemmeligheter § 3, § 4 og § 6
d)lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. § 33
e)lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel § 16-2, § 16-3 og § 16-4
f)lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) § 31
g)lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) § 12, jf. § 31.
0Endret ved forskrift 19 juni 2015 nr. 673 (i kraft 1 okt 2015).
§ 3.Framgangsmåte

Behandling av politiattester i Norges Bank skal oppfylle reglene i denne forskrift § 3 og § 4.

Norges Bank skal i stillingsutlysninger, anbudsinnbydelser og lignende med hensyn til ansatte hos tjenesteleverandører, gjøre oppmerksom på at det kan bli krevd politiattest ved ansettelse eller kontraktsinngåelse med videre, men at denne ikke skal legges ved søknaden, tilbudet eller tilsvarende. Politiattest skal kun kreves av den som tilbys stillingen eller for ansatte hos tjenesteleverandør som tilbys kontrakt.

Politiattester skal leveres eller sendes fra politiet direkte til bankens sikkerhetsansvarlige, som straks attesten er mottatt skal sende kopi til den attesten gjelder.

§ 4.Behandling av politiattester

Politiattesten skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende og skal makuleres umiddelbart etter å ha vært benyttet i den sikkerhetsmessige vurderingen.

Den som utfører arbeid eller tjeneste for Norges Bank og som får kjennskap til opplysninger gjennom en politiattest, plikter å hindre at uvedkommende får adgang til eller kjennskap til opplysningene. Overtredelse kan straffes etter straffeloven § 209.

Det skal føres journal over hvem som har levert politiattest. Følgende opplysninger skal fremgå av journalen:

a)navn,
b)fødselsdato,
c)dato for mottatt politiattest,
d)resultatet av den sikkerhetsmessige vurderingen,
e)dato for den sikkerhetsmessige beslutning og hvem som har truffet beslutningen, og
f)om årsaken til fremleggelse av politiattest er søknad om ansettelse i Norges Bank, fornyet attest, endret stilling eller arbeidsoppgaver i Norges Bank eller tjenesteforhold hos tjenesteleverandør til Norges Bank.

Journalen skal for øvrig ikke inneholde sensitive opplysninger.

Enhver kan kreve å få vite om journalen inneholder opplysninger om seg og hva disse i tilfelle går ut på.

0Endret ved forskrift 19 juni 2015 nr. 673 (i kraft 1 okt 2015).
§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.