Forskrift til rammeplan for sykepleierutdanning

DatoFOR-2008-01-25-128
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 2
Ikrafttredelse01.08.2008
Sist endretFOR-2015-07-13-896 fra 01.08.2015
EndrerFOR-2005-12-01-1380
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-2
Kunngjort15.02.2008   kl. 15.15
KorttittelForskrift til rammeplan for sykepleierutdanning

Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 25. januar 2008 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-2 annet ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 13 juli 2015 nr. 896.

§ 1.Innhold

3-årig sykepleierutdanning skal bestå av følgende hoved- og delemner på til sammen 180 studiepoeng: 

1 Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag33 studiepoeng
Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk9 studiepoeng
Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie9 studiepoeng
Vitenskapsteori og forskningsmetode6 studiepoeng
Etikk9 studiepoeng


2 Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget72 studiepoeng
Sykepleierens funksjon og oppgaver i spesialisthelsetjenesten36 studiepoeng
Sykepleierens funksjon og oppgaver i kommunehelsetjenesten36 studiepoeng


3 Medisinske og naturvitenskapelige emner45 studiepoeng
Anatomi, fysiologi og biokjemi12 studiepoeng
Generell patologi, sykdomslære og farmakologi24 studiepoeng
Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene9 studiepoeng


4 Samfunnsvitenskapelige emner30 studiepoeng
Psykologi og pedagogikk9 studiepoeng
Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning6 studiepoeng
Sosiologi og sosialantropologi6 studiepoeng
Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk9 studiepoeng


Sum180 studiepoeng
§ 2.Fagplan

Bestemmelser om faglig innhold, praksisopplæring, organisering, arbeidsformer og vurderingsordninger utover det som følger av rammeplanen, fastsettes av institusjonens styre og tas inn i fagplanen. Det skal framgå av fagplanen i hvilke deler av studiet det er krav til studiedeltaking.

§ 3.Praksisstudier

Praksisstudiene skal utgjøre totalt 90 studiepoeng og omfatte følgende områder:

1: Spesialisthelsetjenesten innen medisin

2: Spesialisthelsetjenesten innen kirurgi

3: Psykisk helsearbeid og psykiatri

4: Eldreomsorg og geriatri

5: Hjemmesykepleie

6: Ferdighetstrening, forberedelser til og refleksjon over praksisstudier. 

Bestemmelser om praksisstudier:

A) Områdene 1-5: Minimum 75 studiepoeng (50 uker) benyttes til praksisstudier i samarbeid med pasienter og pårørende.
B) Område 6: Maksimum 15 studiepoeng (10 uker) benyttes til ferdighetstrening i øvelsespost o.l. samt forberedelser til og refleksjon over praksisstudiene.
C) Minst tre av praksisperiodene under områdene 1-5 må ha en varighet på minst 8 uker, herav minst en periode i spesialisthelsetjenesten. De øvrige periodene må ha en varighet på minst 6 uker. Alle praksisperiodene skal være gjenstand for vurdering.
D) Praksisstudiene kan organiseres slik at studenten gjennomfører praksis som inkluderer flere områder samtidig (f.eks. praksis ved medisinsk avdeling som også har rehabiliteringspost, hospiteringspraksis på operasjonsavdeling i forb. med kirurgisk avdeling, poliklinikker, dagpost osv.). Praksis må inkludere erfaring fra forebyggende helsearbeid, svangerskaps- og barselsomsorg og pediatrisk sykepleie.
E) Praksisstudiene skal være veiledet.
F) Minst tre av periodene 1-5 må inkludere praksis med døgnkontinuerlig oppfølging av pasienter. Med dette menes at praksisstudier gjennomføres både på dag-, kvelds- og nattskift i den grad det er av betydning for studentens læringsutbytte/læringsmål.
G) Minst en praksisperiode skal gjennomføres i første studieår.
H) Utdanningsinstitusjonens styre utarbeider retningslinjer og er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av praksisstudiene.
§ 4.Eksamensbestemmelser

Eksamen organiseres og gjennomføres etter den eksamensforskrift som er fastsatt ved institusjonen.

Det skal gjennomføres minst en prøve i medikamentregning. For å bestå prøven må studenten ha levert en feilfri besvarelse.

Eksamen skal omfatte alle hovedemner i rammeplanen, men en eksamen kan omfatte emner fra flere hovedemner.

Studenten skal utarbeide en fordypningsoppgave over et faglig relevant emne med et omfang på minimum 12 studiepoeng. Eksamensformen skal gi rom for at studenten kan bruke erfaringer fra praksisstudiene.

§ 5.Praksisvurdering

Vurdering skal være en kontinuerlig og obligatorisk del av praksisundervisningen.

Hvis det oppstår tvil om praksisstudiet kan godkjennes, skal studenten halvveis eller senest 3 uker før avsluttet periode få en skriftlig melding. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiene. Om studenten i slutten av praksisperioden viser handling/atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt.

Ved vurdering av praksisstudier brukes karakteren bestått/ikke bestått.

§ 6.Nasjonale deleksamener

Departementet kan bestemme at det skal avholdes nasjonale obligatoriske deleksamener, og om resultatet skal føres på vitnemålet.

0Tilføyd ved forskrift 13 juli 2015 nr. 896 (i kraft 1 aug 2015).
§ 7.Vitnemål

Det utstedes vitnemål til studenter som har bestått sykepleierutdanningen. Av vitnemålet skal det framgå hvilke prøver som er avlagt med angivelse av omfang, resultat og når de er avlagt. Det skal videre framgå at studenten har gjennomført og bestått obligatoriske praksisstudier. Tittel på fordypningsoppgaven skal framgå av vitnemålet.

Fullført studium gir graden bachelor i sykepleie.

0Endret ved forskrift 13 juli 2015 nr. 896 (i kraft 1 aug 2015, tidligere § 6).
§ 8.Dispensasjon

Departementet kan i særlige tilfelle dispensere fra bestemmelsene om fordeling av studiepoeng på ulike hoved- og delemner i § 1 og fra bestemmelsene i § 3 i denne forskriften.

0Endret ved forskrift 13 juli 2015 nr. 896 (i kraft 1 aug 2015, tidligere § 7).
§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. august 2008.

Samtidig oppheves forskrift 1. desember 2005 nr. 1380 til rammeplan for sykepleierutdanning.

0Endret ved forskrift 13 juli 2015 nr. 896 (i kraft 1 aug 2015, tidligere § 8).