Forskrift om rapportering for forsikringsformidlingsforetak

DatoFOR-2008-01-25-67
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2008 hefte 1
Ikrafttredelse25.01.2008
Sist endretFOR-2016-01-04-1
EndrerFOR-1997-12-02-1282
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1956-12-07-1-§4, LOV-2005-06-10-41-§5-7
Kunngjort29.01.2008   kl. 13.20
KorttittelForskrift om forsikringsformidlingsforetak

Hjemmel: Fastsatt av Kredittilsynet (nå Finanstilsynet) 25. januar 2008 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) § 4 og lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling § 5-7.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726, 12 des 2011 nr. 1266, 27 jan 2012 nr. 100, 26 sep 2012 nr. 910, 4 jan 2016 nr. 1.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for foretak som har tillatelse til å drive forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet etter lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling § 2-1 og § 2-1, jf. § 6-1 første ledd. Forskriften gjelder også for foretak som er registrert som forsikringsagentforetak i Finanstilsynets register etter lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling § 7-10, jf. § 7-1.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 2.Årlig rapportering

Foretak som nevnt i § 1 plikter hvert år å fylle ut og sende til Finanstilsynet opplysninger om forsikringsformidlingsvirksomheten for det foregående år på eget rapporteringsskjema via Altinn.

Rapporteringsfristen er 15. mars hvert år eller første påfølgende virkedag.

Foretak som nevnt i § 1 plikter innen 1 måned etter fornyelsen hvert år å sende Finanstilsynet opplysninger om foretakets lovpliktige forsikringer, jf. forsikringsformidlingsloven1 kapittel 4 og § 7-5. Opplysningene skal sendes på et eget rapporteringsskjema via Altinn. Gyldig forsikringsbevis eller bekreftelse fra forsikringsselskapet på at forsikringsselskapet i avtalen med agenten har påtatt seg å dekke dette erstatningsansvaret skal vedlegges skjema.

0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 12 des 2011 nr. 1266, 4 jan 2016 nr. 1.
1Lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling.
§ 3.Halvårlig rapportering

Foretak som nevnt i § 1 plikter hvert halvår å sende til Finanstilsynet revisorerklæring om behandling av klientmidler via Altinn.

Rapporteringsfristen er 1. september (1. halvår) og 15. mars (2. halvår) eller første påfølgende virkedag.

0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 27 jan 2012 nr. 100, 26 sep 2012 nr. 910.
§ 4.Begrensning i rapporteringsplikten

Når det foreligger særskilte grunner, kan Finanstilsynet i det enkelte tilfelle begrense rapporteringsplikten.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Forskrift 2. desember 1997 nr. 1282 om rapportering for forsikringsmeglerforetak oppheves fra samme dato.