Forskrift om flyværtjeneste

DatoFOR-2008-01-28-81
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 2 (Vedlegg, Veiledning)
Ikrafttredelse01.07.2008, 05.11.2008, 01.01.2009
Sist endretFOR-2011-06-27-686 fra 01.07.2011
EndrerFOR-2003-11-11-1345, FOR-2007-10-26-1181
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§7-1, LOV-1993-06-11-101-§7-2, LOV-1993-06-11-101-§7-4, LOV-1993-06-11-101-§7-11, LOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort01.02.2008   kl. 15.25
Rettet01.12.2008 (§ 15)
KorttittelForskrift om flyværtjeneste

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 28. januar 2008 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) §§ 7-1, 7-4 andre ledd og § 15-4, jf. § 7-4 første ledd, § 7-2, § 7-11, § 9-1, jf. delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.
Endringer:Endret ved forskrift 27 juni 2011 nr. 686. 

Til forskriften er knyttet følgende vedlegg som gjelder som forskrift: 

Vedlegg 1 Definisjoner

Vedlegg 2 Krav til meteorologisk utstyr for observasjonstjenesten

Vedlegg 3 Krav til kompetanse og opplæring

Kapittel 1. Formål og virkeområde

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å sikre en flyværtjeneste som bidrar til høy sikkerhet, regularitet og effektivitet innen luftfarten.

§ 2.Virkeområde
(1) Denne forskrift omhandler krav til flyværtjeneste innenfor norsk område, i tilknytning til petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel og i område hvor Norge i henhold til internasjonale konvensjoner og avtaler er forpliktet til å utøve flyværtjeneste.
(2) Unntatt fra denne forskrift er observasjonstjeneste ved landingsplasser på innretninger eller fartøy til havs som ikke er pålagt å utføre rutinemessige observasjoner (METAR) i henhold til denne forskriftens § 8 andre og tredje ledd. For de landingsplasser som er unntatt, gjelder kravene i forskrift 26. oktober 2007 nr. 1181 om kontinentalsokkelflyging - ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på fartøy og innretninger til havs (BSL D 5-1) kap. VIII.

Kapittel 2. Generelle bestemmelser

§ 3.Definisjoner

For denne forskrift gjelder definisjonene i vedlegg 1.

§ 4.Generelle krav

Yter av flyværtjeneste skal være sertifisert i henhold til reglene i forskrift 26. januar 2007 nr. 99 om etablering av et felles europeisk luftrom, og skal oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 2096/2005, jf. forskrift 1. februar 2007 nr. 114 om felles krav for yting av flysikringstjenester. For observasjonstjeneste som ytes på innretninger og fartøy til havs etter § 8 tredje ledd, gjelder bare kravene i forordning (EF) nr. 2096/2005 vedlegg 1 pkt. 2, 3.3 og 5, jf. forskrift 1. februar 2007 nr. 114 om felles krav for yting av flysikringstjenester.

§ 5.Driftshåndbok

Yter av flyværtjeneste skal ha driftshåndbok i samsvar med reglene i forskrift 1. februar 2007 nr. 114 om felles krav for yting av flysikringstjenester, jf. forordning (EF) nr. 2096/2005. Håndboken skal inngå i tjenesteyterens kvalitetssystem.

§ 6.Kompetanse

Flyværtjeneste skal bare utøves av personell som til enhver tid innehar nødvendig kompetanse som kreves for den tjeneste som skal ytes. Kompetansekravene fremgår av vedlegg 3.

§ 7.Koder og regler for utforming av meteorologiske meldinger

Det skal benyttes internasjonale koder for flyværtjenesten og regler for utforming og korrigering av flymeteorologiske meldinger, fastlagt i WMO (World Meteorological Organisation) No. 306 (Manual on codes), 1995 edition, WMO No. 49 (Technical Regulations) Volume II, 2004 edition og ICAO Annex 3, 16th edition juli 2007 inkl. amendment 74, inkludert Supplement med eventuelle særlige norske bestemmelser som er godkjent av Luftfartstilsynet. Kodene skal framgå av tjenesteyterens driftshåndbok.

Kapittel 3. Observasjonstjeneste

§ 8.Ansvar
(1) Den som har teknisk og operativ godkjenning etter luftfartsloven § 7-11 til å drive landingsplass som har lufttrafikktjeneste, eller som driver en militær landingsplass som har lufttrafikktjeneste, har ansvar for at det på vedkommende landingsplass finnes observasjonstjeneste.
(2) Den som har operativ godkjenning til å drive HFIS-tjeneste i henhold til forskrift 11. november 2003 nr. 1345 om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjeneste (BSL G 2-1), har ansvar for at det på vedkommende landingsplass finnes observasjonstjeneste.
(3) Observasjonstjeneste skal i tillegg finnes på landingsplasser innenfor bestemte områder på kontinentalsokkelen slik det framgår av § 11. Dersom det ikke oppnås enighet mellom operatørene av innretninger og fartøy i området, kan Luftfartstilsynet fastsette hvilke landingsplasser som skal ha slik tjeneste.
(4) Enhver observasjonstjenesteenhet skal være tilknyttet et meteorologisk kontor, jf. § 14, gjennom skriftlig avtale som regulerer gjensidige forpliktelser, jf. artikkel 10 i forordning (EF) nr. 550/2004, jf. forskrift 26. januar 2007 nr. 99 om etablering av et felles europeisk luftrom.
(5) Dersom det meteorologiske kontoret ligger på landingsplassen, skal dette utføre observasjonstjenesten.
§ 9.Krav til utførelse og utstyr
(1) Observasjonstjeneste skal utføres i henhold til prosedyrer, metoder og koder beskrevet i tjenesteyterens driftshåndbok.
(2) Nyanskaffelse eller endring av eksisterende meteorologisk utstyr skal utføres i samsvar med kravene i forordning (EF) nr. 552/2004 om samvirkningsevnen i Det europeiske nett for styring av lufttrafikken («samvirkingsforordningen»), jf. forskrift 26. januar 2007 nr. 99 om etablering av et felles europeisk luftrom.
(3) Observatørene ved en landingsplass skal være plassert slik at de visuelt og ved hjelp av automatiske målinger kan utføre observasjoner som er representative for landingsplassområdet.
(4) I den perioden det ytes lufttrafikktjeneste, skal observasjoner utføres av en kvalifisert værobservatør, jf. § 6. Automatisk genererte observasjoner utenom denne perioden kan ikke utføres uten samtykke fra Luftfartstilsynet.
0Endret ved forskrift 27 juni 2011 nr. 686 (i kraft 1 juli 2011).
§ 10.Observasjoner og rapporter
(1) Det skal utføres rutinemessig observasjon (METAR) minimum en gang i timen i den perioden det ytes lufttrafikktjeneste. Informasjonen skal kunngjøres via AFTN som METAR-kode, jf. § 7. Dersom det utarbeides METAR kun én gang i timen, skal SPECI utstedes i tillegg når værforholdene krever det. Dersom det utstedes TAF for landingsplassen, skal det foreligge minimum to METAR før første TAF sendes ut.
(2) Ved landingsplass godkjent for ILS CAT II- eller CAT III-landinger skal det i tillegg utstedes lokal rutinemessig observasjon (MET REPORT). Dersom det utarbeides MET REPORT kun én gang i timen, skal det utstedes spesialrapporter (SPECIAL) når værforholdene krever det. For SPECIAL gjelder samme kriterier som for SPECI. I tillegg skal kriteriene, i samråd med yter av varslingstjeneste, best mulig tilpasses de lokale forhold som er relevant for lufttrafikktjenesten og brukere av landingsplassen. MET REPORT og SPECIAL skal kun distribueres lokalt til brukere av landingsplassen, og skal danne grunnlag for meteorologisk informasjon i ATIS.
§ 11.Tilleggskrav for observasjonstjeneste på norsk kontinentalsokkel

For observasjonstjeneste på norsk kontinentalsokkel gjelder følgende bestemmelser i tillegg til § 10 første ledd:

a)METAR skal utarbeides på minst én innretning eller ett fartøy i følgende områder:
-Ekofisk HPZ
-Sleipner HPZ
-Heimdal HPZ
-Oseberg HPZ
-Tampen HPZ
-Heidrun HTZ
-Norne HTZ.
b)For følgende større områder kreves i tillegg:
-Ekofisk/Ula HPZ: En METAR i nord og en i sør
-Oseberg HPZ: En METAR i nordøst
-Tampen HPZ: En METAR i vest og en i nord.
c)For regulær tilbringerflyging til innretning eller fartøy i område som ikke er nevnt under bokstav a, skal det være METAR-tjeneste på innretningen eller fartøyet.
d)Innretning eller fartøy der det ikke er lufttrafikktjeneste som er pålagt å utføre rutinemessig observasjonstjeneste, bestemmer selv åpningstider for tjenesten. Innretning som har stasjonert SAR helikopter, skal ha 24 timers åpningstid.
e)Alle METAR-utsendelser ved minst én innretning eller fartøy innenfor hver HPZ skal inneholde sjøtemperatur og sjøgang som supplerende informasjon. Når det anses nødvendig, kan Luftfartstilsynet pålegge slik informasjon ved flere innretninger eller fartøy.
f)For regulære tilbringerflyginger skal nødvendige observasjoner og varsler foreligge senest en time før planlagt start fra land.
g)Når det anses nødvendig for sikker flyging, kan Luftfartstilsynet pålegge observasjonstjenesten å utføre andre observasjoner.
§ 12.Lagring av observasjonsdata

Observasjoner for landingsplass skal samles inn, bearbeides og lagres slik at det er hensiktsmessig for utarbeidelse av klimatologisk informasjon og for gransking av luftfartsulykker og -hendelser. Krav til lagring av meteorologiske data fra værsensorer er beskrevet i vedlegg 2. Lagret meteorologisk informasjon skal på forespørsel gjøres tilgjengelig for brukere i luftfarten. Ved luftfartsulykker, luftfartshendelser og lignende skal slik informasjon gjøres tilgjengelige for undersøkelsesmyndigheten uten opphold.

Kapittel 4. Varslingstjeneste

§ 13.Ansvar og utførelse
(1) Yter av varslingstjeneste er ansvarlig for at tjenesten utføres i samsvar med denne forskrift og i henhold til prosedyrer, metoder og koder beskrevet i driftshåndboken.
(2) Tjenesteyteren skal innhente nødvendige meteorologiske data fra WAFC og andre anerkjente kilder.
§ 14.Meteorologisk kontor
(1) Yter av varslingstjeneste skal, i samråd med lufttrafikktjenesten, sørge for at det for sitt geografiske ansvarsområde finnes nødvendig antall meteorologiske kontor med tilstrekkelig bemanning, kompetanse og utstyr slik at de(t) til enhver tid minst kan utføre følgende funksjoner for å kunne møte de flyoperative behov for de landingsplassene som er nevnt i § 8:
a)Utarbeide eller skaffe til veie varsler om lokale meteorologiske forhold.
b)Opprettholde en kontinuerlig overvåking av meteorologiske forhold ved de landingsplasser det skal utarbeide varsler for.
c)Sørge for at meteorologisk informasjon gjøres tilgjengelig for flygebesetningsmedlemmer eller annet flyoperativt personell ved brifing, konsultasjon og flygedokumentasjon.
d)Skaffe til veie meteorologisk informasjon til andre brukere innen luftfarten.
e)Utveksle meteorologisk informasjon med relevante enheter av flyværtjenesten.
f)Videresende mottatte opplysninger om vulkansk aktivitet, vulkanutbrudd, vulkansk askesky eller svovellukt til de relevante lufttrafikktjenesteenheter, kunngjøringstjenesten og meteorologiske overvåkningskontor.
(2) På landingsplass der det ikke finnes et meteorologisk kontor, skal yter av varslingstjeneste, i samråd med lufttrafikktjenesten, utpeke ett eller flere kontor til å utføre funksjonene nevnt i første ledd.
§ 15.Rutinemessige varsler
(1) Landingsplassvarsel (TAF) skal utstedes for alle landingsplasser der det utføres rutinemessig observasjon, med unntak av innretning eller fartøy nevnt i § 11 bokstav b og c. For landingsplassvarsel gjelder følgende bestemmelser:
a)Gyldighetsperioden skal bestemmes av yter av varslingstjeneste ut fra flyoperative behov og i samråd med lufttrafikktjenesten, men skal være mellom 6 og 30 timer og skal aksepteres av Luftfartstilsynet.
b)TAF med gyldighetsperiode mindre enn 12 timer skal utstedes hver 3. time. TAF med gyldighetsperiode mellom 12 og 30 timer skal minst utstedes hver 6. time.
c)Det skal ikke finnes mer enn en gyldig TAF for samme tidsrom for en landingsplass.
d)TAF som ikke kan overvåkes kontinuerlig, skal kanselleres.
(2) Landingsvarsel (TREND) skal som et minimum utstedes for de landingsplasser der TAF har en gyldighet på over 9 timer. Perioden som dekkes av TREND-varsling, skal bestemmes ut fra flyoperative behov og i samråd med lufttrafikktjenesten. Luftfartstilsynet kan bestemme at TREND også skal utstedes for andre landingsplasser med særskilte flyoperative behov.
(3) Områdevarsel skal utstedes hver 6. time eller oftere og ha en gyldighetsperiode på 9 timer. Dekningsområde bestemmes av yter av varslingstjeneste i samråd med yter av lufttrafikktjeneste og brukerne av slike varsler, og skal aksepteres av Luftfartstilsynet. Dekningsområdet skal omfatte høydeintervallet fra bakkenivå og opp til flygenivå 100, eller opp til flygenivå 150 over fjellterreng.
(4) Strekningsvarsel for helikoptertrafikk tilknyttet petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel skal
a)utstedes for følgende strekninger:
-Stavanger-Ekofisk HPZ
-Stavanger-Sleipner HPZ
-Stavanger-Heimdal HPZ
-Bergen-Oseberg HPZ
-Bergen-Heimdal HPZ
-Bergen-Tampen HPZ
-Florø-Tampen HPZ
-Kristiansund-Heidrun HTZ
-Brønnøysund-Norne HTZ,
b)utstedes for regulær tilbringerflyging til alle innretninger og fartøy i område som ikke er nevnt under bokstav a, og
c)innholdsmessig være minst i samsvar med ICAO Doc 9680, «Manual on the Provision of Meteorological Service for International Helicopter Operations», First Edition, 1996, Chapter 5, 5.3, og skal i tillegg omfatte informasjon om skyvannmengde (Liquid Water Content (LWC)) i 500 fots høyde og for hver 1000 fots høyde til og med 5000 fots høyde.
§ 16.Faremeldinger

Følgende faremeldinger skal utstedes dersom værforholdene krever det:

a)Vindskjærvarsel for landingsplasser der vindskjær eller turbulens regelmessig utgjør en risiko ved landing, avgang eller sirkling opp til 1600 fot over rullebanens høyde.
b)Faremelding for landingsplass (AERODROME WARNING) for alle landingsplasser godkjent for ILS CAT II eller CAT III landinger.
§ 17.Korrigering og kansellering

For rutinemessige varsler nevnt i § 15 skal korrigerende meldinger utstedes omgående ved signifikante endringer i værforholdene. Faremeldinger nevnt i § 16 skal kanselleres når værfenomenet ikke lenger er til stede.

Kapittel 5. Overvåkingstjeneste

§ 18.Ansvar og utførelse
(1) Yter av overvåkingstjeneste i område som omfattes av denne forskrift, er ansvarlig for at tjenesten utføres i samsvar med denne forskrift og i henhold til prosedyrer, metoder og koder beskrevet i driftshåndboken.
(2) Tjenesteyteren skal innhente nødvendige meteorologiske data fra WAFC og andre anerkjente kilder.
§ 19.Meteorologiske overvåkingskontor
(1) Yter av overvåkingstjeneste skal, i samråd med lufttrafikktjenesten, sørge for at det finnes nødvendig antall meteorologiske overvåkingskontor for sitt ansvarsområde. Et meteorologisk overvåkingskontors geografiske ansvarsområde skal, så langt det er praktisk mulig, falle sammen med grensene for et flygeinformasjonsområde (FIR) eller en kontrollsentrals ansvarsområde (AOR) eller en kombinasjon av disse. Et meteorologisk overvåkingskontor skal være tilknyttet en kontrollsentral gjennom skriftlig avtale som regulerer gjensidige forpliktelser, jf. artikkel 10 i forordning (EF) nr. 550/2004, jf. forskrift 26. januar 2007 nr. 99 om etablering av et felles europeisk luftrom.
(2) Et meteorologisk overvåkingskontor skal minst utføre følgende oppgaver:
a)Føre døgnkontinuerlig overvåking av meteorologiske forhold som har innvirkning på flygeoperasjoner i luftrommet og på landingsplasser innenfor sitt geografiske ansvarsområde.
b)Utstede og formidle SIGMET og isingsmelding (ICE MESSAGE) innenfor sitt geografiske ansvarsområde. Isingsmelding kan erstattes med AIRMET.
c)Formidle mottatte opplysninger om pre-eruptiv vulkansk aktivitet, vulkanutbrudd, skyer av vulkansk aske og lukt av svovel til tilknyttet kontrollsentral dersom SIGMET ikke allerede er utstedt, og til det relevante Volcanic Ash Advisory Centre (VAAC). Dersom SIGMET er utstedt på bakgrunn av nevnte fenomener, skal løpende kontakt etableres med tilknyttet kontrollsentral for å sikre konsistens mellom SIGMET- og NOTAM-meldinger.
d)Formidle mottatte opplysinger vedrørende utilsiktede utslipp av radioaktivt materiale i atmosfæren innenfor det område som overvåkes eller tilstøtende områder til tilknyttet kontrollsentral. Opplysningene skal omfatte sted, dato og tidspunkt for utslippet, samt anslåtte spredningsbaner for det radioaktive materiale.
e)Koordinere utsendelse av SIGMET med andre meteorologiske overvåkingskontorer dersom værfenomenet varselet gjelder, har eller ventes å få en utstrekning som innbefatter tilgrensende geografiske ansvarsområder.
f)Utveksle meteorologisk informasjon med øvrige relevante enheter av flyværtjenesten.
§ 20.Rutinemessige varsler
(1) Varsel om minimum QNH og varsel om temperaturavvik fra ICAOs standardatmosfære skal utstedes. Oppdateringsfrekvens og dekningsområde skal framgå av varselet. Oppdateringsfrekvens og dekningsområde skal være avtalt mellom ytere av overvåkingstjeneste og lufttrafikktjeneste, og skal være akseptert av Luftfartstilsynet.
(2) Signifikant værkart (SIGWX) skal utstedes hver 6. time eller oftere. Kartet skal oversiktlig beskrive flygeværet i norske FIR fra bakkenivå og opp til flygenivå 100, eller opp til flygenivå 150 over fjellterreng. Opplysninger om signifikante værforhold og forhold som foranlediger SIGMET, skal alltid oppgis.
§ 21.Faremeldinger
(1) Følgende faremeldinger skal utstedes dersom værforholdene krever det:
a)Melding om farlige værforhold (SIGMET)
b)Isingsmelding (ICE MESSAGE), eventuelt AIRMET.
(2) Dersom overvåkingskontorets ansvarsområde dekker flere FIR eller AOR, skal det utstedes separate faremeldinger for hvert av disse områdene eller regioner.
(3) Faremeldingene skal ha en maksimal gyldighetstid på 4 timer og skal utstedes maksimalt 4 timer før det gjeldende værfenomen ventes å inntreffe. SIGMET om vulkansk aske skal utstedes maksimalt 12 timer før gyldighetstidens start og skal oppdateres minst hver 6. time.
§ 22.Korrigering og kansellering

For rutinemessige varsler nevnt i § 20 skal korrigerende meldinger utstedes omgående ved signifikante endringer i værforholdene. Faremeldinger nevnt i § 21 skal kanselleres når værfenomenet ikke lenger er til stede.

Kapittel 6. Formidling og lagring av meteorologisk informasjon

§ 23.Tilknytning til kunngjøringstjenesteyter
(1) Enhver flyværtjenesteenhet skal, gjennom skriftlig avtale som regulerer gjensidige forpliktelser, jf. artikkel 10 i forordning (EF) nr. 550/2004, være tilknyttet en sertifisert yter av kunngjøringstjenesten for luftfarten, for å ivareta kunngjøring av operative og tekniske forhold innenfor enhetens ansvarsområde.
(2) Alle ytere av flyværtjeneste skal, for sine respektive ansvarsområder, sende til yter av kunngjøringstjenesten for luftfarten de opplysninger om flyværtjenesten som skal kunngjøres i AIP N GEN 3.5, og informasjon som er nødvendig for utstedelse av NOTAM og ASHTAM.
§ 24.Kunngjøring, formidling og lagring av opplysninger om flyværtjenesten og meteorologisk informasjon
(1) Yter av varslings- og overvåkingstjeneste skal sørge for at meteorologisk informasjon gjøres tilgjengelig for flyoperatører, operatører av landingsplass, lufttrafikktjenesten og flygebesetningsmedlemmer. Meteorologisk informasjon skal dekke den periode og det geografiske område som er nødvendig, og skal minst inneholde:
a)Vind, temperatur og fuktighet i høydenivåer
b)Tropopausehøyde og -temperatur
c)Retning, hastighet og høyde for høyeste vindstyrke
d)Signifikant vær langs planlagt rute
e)Rutinemessige observasjoner og varsler, jf. § 10, § 15 og § 20
f)Eventuelle faremeldinger, jf. § 16 og § 21.
(2) Informasjon under første ledd bokstav a-d over flygenivå 100, eller flygenivå 150 over fjellterreng, skal så langt som mulig baseres på data fra WAFS, men kan suppleres med pålitelige data fra andre kilder etter avtale mellom yter av varslings- og overvåkingstjeneste og flyoperatør.
(3) Yter av varslings- og overvåkingstjeneste skal uten opphold levere til søk- og redningstjenesten den meteorologiske informasjon som den krever i forbindelse med søk- og redningsoperasjoner.
(4) Ikke-rutinemessige meteorologiske iakttakelser av betydning for luftfarten som gjøres av eller blir rapportert til lufttrafikktjenesten, skal uten opphold videreformidles til det tilknyttede meteorologiske kontor.
(5) Meteorologisk informasjon skal framstilles og gjøres tilgjengelig i samsvar med kravene i Appendix 1 og 8 i ICAO Annex 3, 16th edition, juli 2007 inkl. amendment 74, med eventuelle tilpasninger akseptert av Luftfartstilsynet. På varsler fra WAFC skal meteorologisk innhold og identifikasjon ikke endres.
(6) Ved betydelige endringer i meteorologisk informasjon etter at den er formidlet, skal mottakere av slik informasjon underrettes umiddelbart, og eventuelt ny meteorologisk informasjon formidles.
(7) Yter av varslings- og overvåkingstjeneste skal lagre meteorologisk informasjon distribuert til flygebesetningsmedlemmer i minst 30 dager fra utstedelsesdato på en slik måte at det er hensiktsmessig for gransking av luftfartsulykker og -hendelser. I tilfelle av en gransking skal informasjonen lagres til granskingen er avsluttet.
§ 25.Videreformidling av observasjoner fra luftfartøy
(1) Lufttrafikktjenesteenheter som mottar en rutinemessig observasjon fra luftfartøy (AIREP) eller en ikke rutinemessig observasjon fra luftfartøy (AIREP SPECIAL) via talekommunikasjon, skal videreformidle denne uten opphold til det meteorologiske kontoret dersom dette finnes ved landingsplassen, eller til det meteorologiske overvåkingskontor som har ansvar for området.
(2) Meteorologisk kontor eller meteorologisk overvåkingskontor som mottar en AIREP eller AIREP SPECIAL, skal uten opphold kunngjøre meldingen via AFTN. Dette gjelder også dersom rapporten gir grunnlag for utsendelse av SIGMET eller isingsmelding (ICE MESSAGE), eventuelt AIRMET.
(3) AIREP og AIREP SPECIAL skal videreformidles i et standardisert format som er akseptert av Luftfartstilsynet og som framgår av tjenesteyterens driftshåndbok.
(4) Lufttrafikktjenesteenheter som mottar en rutinemessig observasjon fra luftfartøy (AIREP) eller en ikke rutinemessig observasjon fra luftfartøy (AIREP SPECIAL) via datalink, skal videreformidle denne uten opphold til WAFC og det meteorologiske overvåkingskontor som har ansvar for området.

Kapittel 7. Avsluttende bestemmelser

§ 26.Dispensasjon

Luftfartstilsynet kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

§ 27.Ikrafttredelse

Denne forskriften gjelder fra 1. juli 2008, med unntak av § 15 (1) bokstav c, som skal gjelde fra 5. november 2008, og følgende bestemmelser, som skal gjelde fra 1. januar 2009:

§ 10 andre ledd (Lokal rutinemessig observasjon (MET REPORT))

§ 16 bokstav a (Vindskjærvarsel)

Vedlegg 2 pkt. 2.7 bokstav f (Skyhøyde) og g (Sikt) for observasjonstjeneste på land

Vedlegg 2 pkt. 2.11 (Avbruddsfri strømforsyning)

Vedlegg 2 pkt. 2.13 (Sikring av utstyr)

Vedlegg 2 pkt. 2.16 (Lagring av data)

Vedlegg 2 pkt. 2.17 (Lagring av data)

Vedlegg 3 (Krav til kompetanse og opplæring).

§ 28.Endringer i andre forskrifter
(1) Fra 1. juli 2008 gjøres følgende endringer i forskrift 11. november 2003 nr. 1345 om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjeneste (BSL G 2-1): - - -
(2) Fra 1. juli 2008 gjøres følgende endringer i forskrift 26. oktober 2007 nr. 1181 om kontinentalsokkelflyging - ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på fartøy og innretninger til havs: - - -
(3) Fra 1. januar 2009 oppheves Vedlegg 3 i forskrift 26. oktober 2007 nr. 1181 om kontinentalsokkelflyging - ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på fartøy og innretninger til havs.

Vedlegg 1 - Definisjoner

Jf. forskriftens § 3.

I denne forskrift menes med: 

AFTN: Aeronautical Fixed Telecommunications Network. 

AIREP (AIr REPort): En observasjon av et eller flere meteorologiske elementer utført fra et luftfartøy. 

AIRMET: Informasjon utsendt av et meteorologisk overvåkingskontor om observert eller forventet forekomst av farlige værforhold som ikke krever utstedelse av SIGMET. 

ATIS (Automatic terminal information service): En kontinuerlig kringkasting av informasjon om værforhold ved en landingsplass, i tillegg til annen informasjon som er viktig for planlegging av landing og avgang. 

Brifing (briefing): Muntlig kommentar til forekommende og/eller ventede meteorologiske forhold. 

Faremelding: Informasjon utsendt av et meteorologisk kontor eller overvåkingskontor om observerte eller forventede værfenomener som kan ha innvirkning på luftfartøyers sikkerhet under flyging, for luftfartøy på bakken og for en landingsplass' infrastruktur og drift. 

Faremelding for landingsplass (AERODROME WARNING): Faremelding om eksisterende eller forventede værforhold som kan få negative konsekvenser for luftfartøy på bakken og landingsplassens infrastruktur og drift. 

Flygedokumentasjon (Flight dokumentation): Skrevne eller trykte dokumenter inkludert kart eller skjemaer, med meteorologisk informasjon for en flyging. 

Flygeinformasjonsområde (Flight Information Region, FIR): Et luftrom av bestemte dimensjoner, der det ytes flygeinformasjonstjeneste. 

Flygenivå (Flight level): En nivåflate med konstant atmosfærisk trykk målt med utgangspunkt i trykkverdien 1013,2 hektopascal (hPa), og atskilt fra andre slike nivåflater ved nærmere angitte trykkintervaller. 

Flyoperative behov: Behov som skyldes type og mengde av trafikk, type luftfartøy som benytter landingsplassen og geografiske hensyn, for eksempel dersom landingsplassen benyttes som alternativ for langdistanseflygninger. 

Flyværtjeneste (meteorological service to air navigation): Tjeneste innen flysikringstjenesten med det formål å utarbeide, samle inn, bearbeide eller lagre, samt videresende de meteorologiske produkter som berører luftfarten (observasjon, varsling, overvåking og formidling av meteorologisk informasjon). 

Flyværtjenesteenhet: Fellesbetegnelse for observasjonsenhet, meteorologisk kontor og meteorologisk overvåkingskontor. 

ILS CAT II: Presisjonsinnflyging ved beslutningshøyde ikke lavere enn 30 m ( 100 ft) og med rullebanesikt (RVR) minst 350 m. 

ILS CAT III (A, B og C): Presisjonsinnflyging ved (C: uten) beslutningshøyde ikke lavere enn 30 m (100 ft) (A)/15 m (50 ft) (B) og med (C: uten begrensning i) rullebanesikt (RVR) minst 200 m (A)/mindre enn 200 m, men minst 50 m (B). 

Innretning: Installasjon, anlegg og annet utstyr for petroleumsvirksomhet, likevel ikke forsynings- og hjelpefartøy eller skip som transporterer petroleum i bulk. Innretning omfatter også rørledning og kabel når ikke annet er bestemt. 

Isingsmelding (ICE MESSAGE): Informasjon utsendt av et meteorologisk overvåkingskontor om observert eller forventet forekomst av moderat ising på luftfartøy. 

Klimatologisk informasjon: Statistisk informasjon om vær- og klimaforhold, basert på meteorologiske målinger foretatt på det aktuelle sted over et lengre tidsperspektiv. 

Konsultasjon (consultation): Diskusjon med en meteorolog eller en annen kvalifisert person om eksisterende og/eller ventede meteorologiske forhold i forbindelse med flyvirksomhet; en diskusjon innbefatter svar på spørsmål 

Landingsplassvarsel (aerodrome forecast/TAF): En konsis erklæring om ventede meteorologiske forhold ved en landingsplass for et spesifisert tidsrom. Varselet skal inneholde bakkevind, sikt, vær og skyer; dertil ventede signifikante endringer i ett eller flere av disse elementer i samme tidsrom. Ytterligere elementer kan tas med til bruk for lokal utgivelse etter avtale mellom utsteder og brukere av slike varsler. 

Landingsvarsel (landing forecast, TREND): Et tillegg til en rutinemessig observasjon (METAR) eller spesiell observasjon (SPECI) for stedet, som utgjør en konsis erklæring om ventede meteorologiske forhold på samme sted med gyldighet to timer fra observasjonstiden. 

Lokal rutinemessig observasjon: Se MET REPORT. 

METAR (Aviation Routine Weather Report): Rapport om rutinemessig observasjon av værforholdene på og i nærheten av en landingsplass. METAR formuleres i henhold til internasjonale koder. 

Meteorologisk iakttakelse: Ikke rutinemessig observasjon av eksisterende værforhold, direkte eller indirekte observert. 

Meteorologisk informasjon (meteorological information): Meteorologisk melding, analyse, varsel og hvilken som helst annen redegjørelse om eksisterende eller ventede værforhold. 

Meteorologisk kontor (Meteorological office): Et kontor opprettet for å besørge meteorologisk tjeneste til luftfarten. 

Meteorologisk melding (Meteorological bulletin): En tekst som innbefatter meteorologisk informasjon, med en relevant overskrift. 

Meteorologisk overvåkingskontor (Meteorological watch office): Et kontor opprettet for å overvåke luftrommet og yte meteorologisk tjeneste vedrørende forhold som berører luftfarten. 

Meteorologisk utstyr: Enhver innretning, maskinvare eller programvare som brukes i flyværtjenesten til å samle inn, bearbeide eller videresende meteorologiske data og meldinger. 

MET REPORT: Rutinemessig observasjon av værforholdene på og i nærheten av en landingsplass med spesiell vekt på rullebanen og sektorene for inn- og utflyging. MET REPORT formuleres i henhold til internasjonale koder. 

Observasjon: En redegjørelse om et eller flere meteorologiske forhold på et bestemt tidspunkt og sted. 

Observasjonstjeneste: Utstedelse av meteorologiske observasjoner for luftfarten. 

Områdevarsel (area forecast, AREA FCST, GAMET(IGA)): Varsel for et definert geografisk område. Varselet inneholder informasjon om vind, vær, skyer og øvrige elementer som fastsettes av Luftfartstilsynet i samråd med yter av varslingstjeneste, lufttrafikktjenesten og brukerne av varslet. 

Overvåkingstjeneste: Meteorologisk overvåking av luftrommet og utstedelse av meteorologiske faremeldinger for luftfarten. 

Rutinemessig observasjon: Se METAR. 

Selvbrifing: Tilgang til flyværtjenesteprodukter (varsler, observasjoner etc.) via løsning for datakommunikasjon. 

Signifikant vær: Værforhold eller værfenomener som anses som signifikant for flyoperasjoner. 

SIGMET (significant meteorological information): Informasjon utsendt av et meteorologisk overvåkingskontor om observerte eller forventede værfenomener som kan ha innvirkning på luftfartøyers sikkerhet under flyging. 

SPECI: Ikke rutinemessig observasjon av værforholdene på METAR-form som følge av signifikante endringer i værforholdene. 

SPECIAL: Ikke rutinemessig observasjon av værforholdene på MET REPORT-form som følge av signifikante endringer i værforholdene. 

Strekningsvarsel (route forecast, ROUTE FCST): Varsel for en definert rute eller strekning på norsk kontinentalsokkel, tilpasset brukernes behov. 

TAF: Se landingsplassvarsel. 

Tjenesteyter: En organisasjon som forestår utøvelse av et eller flere elementer av flyværtjenesten. 

Volcanic Ash advisory Centre (VAAC): Et meteorologisk senter utpekt av ICAO til å utstede informasjon om horisontal og vertikal utbredelse samt forventet bevegelse av vulkansk aske som følge av vulkansk aktivitet. 

Værsensor: En automatisk eller manuell innretning som brukes til direkte eller indirekte måling av et element som beskriver atmosfærens tilstand (for eksempel vindretning og -styrke, temperatur og lufttrykk). 

Varsel (forecast): En redegjørelse om værforhold som er ventet på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode innenfor et angitt område eller del av luftrommet. 

Varslingstjeneste: Utstedelse av meteorologiske varsler for luftfarten. 

WAFC: World Area Forecast Centre - et meteorologisk senter utpekt til å utstede globale varsler om signifikant vær og værvarsler for øvre luftrom og distribuere disse til andre land. 

WAFS: World Area Forecast System - et verdensomspennende varslingssystem hvor WAFC sørger for værvarsler til luftfarten på standardiserte formater.

Vedlegg 2 - Krav til meteorologisk utstyr for observasjonstjenesten

Jf. forskriftens § 9 andre ledd.

1. Krav til godkjenning
1.1. Alt meteorologisk utstyr skal være teknisk og operativt godkjent av Luftfartstilsynet før det kan settes i operativ drift. Godkjenningen skal omfatte antall og plassering av meteorologiske sensorer. For godkjenningsprosessen gjelder forskrift 3. desember 2002 nr. 1342 om flynavigasjonstjenesten (BSL G 6-1) kapittel V tilsvarende.
2. Tekniske og operative krav
2.1. Meteorologiske sensorer i nødvendig antall skal plasseres slik at målingene er representative for det område hvor målingene kreves.
2.2. Utendørs utstyr skal kunne fungere ved de temperaturer og værforhold som kan forventes på stedet.
2.3. Alt utstyr skal jevnlig kontrolleres for korrekt visning. Kontrollintervallene er avhengig av utstyrets art, og skal minst tilsvare fabrikantens anvisninger.
2.4. For alt utstyr skal det utarbeides drifts- og vedlikeholdsplaner som beskriver det periodiske vedlikehold som er nødvendig for at utstyret skal fungere korrekt. Det skal benyttes egne sjekklister ved periodisk vedlikehold og vedlikeholdet skal dokumenteres.
2.5. Ut over det periodiske vedlikehold skal utstyret alltid kontrolleres hvis det oppstår mistanke om feil i utstyrets funksjon eller nøyaktighet.
2.6. Ved driftsforstyrrelser på meteorologisk utstyr skal vedkommende lufttrafikktjenesteenhet varsles uten opphold. Dersom feil ikke kan rettes innen det tidspunkt informasjonen skulle distribueres i METAR, skal yter av varslingstjeneste og yter av kunngjøringstjeneste underrettes.
2.7. Det skal minst finnes utstyr for automatisk måling, overvåking og fjernavlesning av:
a)vindretning, målt i grader magnetisk
b)vindhastighet, målt i knop
c)lufttemperatur, målt i grader celcius
d)duggpunktstemperatur, målt i grader celcius
e)lufttrykk, målt i hektoPascal og korrigert til havoverflaten (QNH) og landingsplassens høyde over havet (QFE). Det skal finnes et referansebarometer, som daglig skal kontrolleres mot hovedbarometeret
f)skyhøyde, målt i fot
g)meteorologisk sikt og rullebanesikt (RVR), horisontalt målt i meter. På landingsplasser på land gjelder dette bare dersom observatørens arbeidsbelastning krever det.

På innretning eller fartøy til havs skal det i tillegg finnes utstyr for automatisk måling av bølgehøyde og sjøtemperatur.

2.8. Ved landingsplass godkjent for ILS CAT I, II eller III landinger skal det i tillegg til utstyret nevnt i pkt. 2.7 være installert utstyr for automatisk måling, overvåking og fjernavlesning av meteorologisk sikt og rullebanesikt (RVR), horisontalt målt i meter. Utstyret skal bestå av integrerte automatiske systemer for innsamling, behandling, utsendelse og presentasjon i sanntid av meteorologiske data. Nevnte systemer skal ha mulighet for manuell innsetting og redigering av meteorologiske data.
2.9. For landingsplass der det ikke er krav om utstyr for automatisk måling av rullebanesikt, skal det være utarbeidet prosedyrer for manuell observasjon.
2.10. Dersom meteorologiske meldinger utstedes automatisk utenom den perioden det ytes lufttrafikktjeneste (Auto-METAR), skal i det i tillegg til utstyret nevnt i pkt. 2.7 også finnes utstyr for automatisk måling, overvåking og fjernavlesning av meteorologisk sikt, aktuelt vær, skymengde og skyhøyde.
2.11. Alt meteorologisk utstyr som er avhengig av strømforsyning skal være tilknyttet avbruddsfri strømforsyning.
2.12. Hvis det anvendes flere sett utstyr til samme type måling, skal det ved hver avlesningsenhet være angitt hvor målingen er foretatt.
2.13. Utstyr som er plassert utenfor landingsplassens område skal være beskyttet mot adgang for uvedkommende.
2.14. På landingsplass på land hvor observasjoner ikke utføres av lufttrafikktjenesten, skal avlesningsenheter for de samme meteorologiske sensorer finnes både hos den lokale lufttrafikktjenesteenheten,og ved det meteorologiske kontor. Avlesningsenhetene skal kunne overvåkes, betjenes og avleses fra et sted der målingene umiddelbart kan videreformidles til flygende personell. Avlesningsenhetene skal være merket med den tilknyttede sensors plassering på landingsplassen.
2.15. Krav til målenøyaktighet for meteorologisk utstyr skal tilfredsstille Luftfartstilsynets krav.
2.16. Meteorologiske data fra automatiske værsensorer skal lagres på holdbart media.
a)Lagring av vindretning og -styrke skal omfatte 10 minutts, 2 minutts og 3 sekunds middelverdier, og skal oppdateres like ofte som målingene endres.
b)Lagring av øvrige målinger skal oppdateres like ofte som målingene endres, dog ikke oftere enn hvert minutt.
2.17. Lagrede meteorologiske data som nevnt i pkt. 2.16 skal oppbevares ved enheten i minst 30 dager. Nevnte data skal også lagres over et lengre tidsrom på en slik måte at de er hensiktsmessige for klimatologiske studier og gransking av luftfartsulykker, luftfartshendelser og lignende.
3. Håndboksystem
3.1. Meteorologisk utstyr skal være beskrevet i enhetens driftshåndbok. Beskrivelsen skal inneholde følgende:
a)Type, dimensjoner, spesifikasjoner, antall og plassering.
b)Henvisning til drifts- og vedlikeholdsprosedyrer samt sjekklister for periodisk vedlikehold.
c)Henvisning til logg for driftsforstyrrelser og utbedring av disse (jf. pkt. 2.6).

Vedlegg 3 - Krav til kompetanse og opplæring

Jf. § 6.

1. Generelle bestemmelser
1.1. Personell som utfører rutinemessige observasjoner, varslings- eller overvåkingstjeneste, skal
a)ha gjennomført og bestått grunnleggende opplæring
b)gjennomgå periodisk faglig oppdatering (PFO) etter fastsatte intervaller.
1.2. Grunnleggende opplæring og PFO skal utføres av institusjon(er) som er godkjent av Luftfartstilsynet. Faglig innhold i undervisningsprogrammet skal tilfredsstille Luftfartstilsynets krav.
1.3. Grunnleggende opplæring skal avsluttes med en eksamen tilpasset de lokale forhold ved enheten. Eksamen er bestått når minst 75 % av besvarelsen er korrekt. Det gis adgang til å ta opp igjen eksamen inntil 2 ganger.
1.4. Personell som utfører varslings- eller overvåkingstjeneste, skal i tillegg oppfylle Luftfartstilsynets krav til grunnutdanning.
1.5. Dersom praksis, utrustning, eller regelverk endres, skal tjenesteleverandør i samarbeid med lufttrafikktjenesten umiddelbart sikre at alt personell får tilstrekkelig informasjon, samt iverksette opplæring dersom nødvendig, slik at endringene implementeres på en tilfredsstillende måte.
1.6. Dersom vedkommende har vært borte fra tjenesten i mer enn to år, skal det gjennomføres ny opplæring. Innhold og varighet kan tilpasses individuelle behov.
1.7. Tjenesteyteren skal kunne dokumentere overfor Luftfartstilsynet at kravene i dette vedlegget er oppfylt.
2. Observasjonstjeneste
2.1. Grunnleggende opplæring skal minst bestå av:
a)28 timer teoretisk og 28 timer praktisk undervisning
b)Enhetsspesifikk praksisperiode under veiledning av kvalifisert observatør i en periode tilsvarende minst seks ukers tjeneste. For observasjonstjeneste på kontinentalsokkelen skal praksisperioden være minst tre uker. Praksisperioden bør omfatte situasjoner med vanskelige værforhold.
2.2. Opplæring for erfarne observatører ved overgang til ny observasjonsenhet.

For erfarne observatører kreves minst 15 timer enhetsspesifikk teoretisk og praktisk undervisning og minst 2 ukers praktisk trening.

2.3. PFO
a)Det skal settes av minst 7 timer til PFO årlig, eller dersom vedkommende observatør ikke har utført observasjonstjeneste på mer enn 6 måneder. Det skal gjennomføres minst 7 timer PFO årlig. Observatør som har et avbrudd på over 6 måneder fra observasjonstjeneste, skal gjennomgå minst 7 timer PFO før gjeninntreden i tjenesten.
b)PFO skal minst inneholde teoretisk og praktisk oppdatering og eventuelle endringer i regelverk eller praksis.
3. Varslings- og overvåkingstjeneste
3.1. Grunnleggende opplæring skal minst bestå av:
a)12 arbeidsuker teoretisk og praktisk undervisning og selvstudium.
b)Enhetsspesifikk praksisperiode under veiledning av kvalifisert meteorolog i en periode tilsvarende minst tre måneders tjeneste. Denne perioden bør omfatte situasjoner med vanskelige værforhold.

Innhold og varighet av grunnleggende opplæring skal tilpasses individuelt avhengig av forhåndskvalifikasjoner.

3.2. Opplæring for erfarent personell ved overgang til ny varslings- eller overvåkingstjenesteenhet.

For erfarent personell kreves minst 60 timer enhetsspesifikk teoretisk og praktisk undervisning og minst 2 ukers praktisk trening.

3.3. PFO
a)Det skal settes av minst 14 timer til PFO årlig, eller dersom vedkommende ikke har utført varslingstjeneste på mer enn 6 måneder.
b)PFO skal minst inneholde teoretisk og praktisk oppdatering og eventuelle endringer i regelverk eller praksis.

Veiledning til forskrift om flyværtjeneste

Til § 6 (Kompetanse) jf. vedlegg 3

«Luftfartstilsynets krav» i § 6 og Vedlegg 3 vil være oppfylt dersom grunnutdanning, grunnleggende opplæring og PFO er i samsvar med følgende internasjonale bestemmelser og retningslinjer:

a)Annex 3 to the Convention on International Civil Aviation.
b)WMO-No. 258, Guidelines for the Education and Training of Personnel in Meteorology and Operational Hydrology, Volume I: Meteorology, med Supplement No. 1, Training and Qualification Requirements for Aeronautical Meteorological Personnel.

Personell som utfører observasjonstjeneste, trenger ikke å oppfylle kravene til grunnutdanning i WMO-No. 258 Volume I pkt. 4.1.

For personell som er ansatt i tjenesten før vedlegg 3 trer i kraft (1. januar 2009), kan det legges til grunn at tidligere gjennomført grunnleggende opplæring tilfredsstiller kravene.

Til § 7 (Koder og regler for utforming av meteorologiske meldinger)

Med «særlige norske bestemmelser» menes praksis som avviker fra ICAO Annex 3. Slike avvik skal være godkjent av Luftfartstilsynet, kunngjort i AIP-N og publisert i supplement til ICAO Annex 3.

Til § 8 andre ledd (Ansvar)

Med «vedkommende landingsplass» menes det helikopterdekk hvor HFIS-tjenesten er lokalisert.

Til § 8 fjerde ledd (Ansvar)

ICAO Doc. 9377 «Manual on coordination between Air Traffic Services, Aeronautical Information Services and Aeronautical Meteorological Services» kan nyttes som veiledningsmateriale for skriftlige avtaler.

Til § 11 bokstav c (Tilleggskrav for observasjonstjeneste på norsk kontinentalsokkel)

Med «innretning og fartøy i område som ikke er nevnt under bokstav a)» menes for eksempel innretning som driver leteboring.

Til § 14 (Meteorologisk kontor)

Begrepet meteorologisk kontor er knyttet til de funksjoner som er beskrevet i § 14 første ledd bokstav a til f. Det kreves derfor ikke at et meteorologisk kontor er fysisk plassert på den flyplass det har ansvaret for. Dersom det av praktiske årsaker er hensiktsmessig, kan funksjonene til et meteorologisk kontor utføres fra andre flyværtjenesteenheter som har tilstrekkelig infrastruktur, bemanning og kompetanse.

I § 14 første ledd bokstav d kan «andre brukere» være for eksempel flynavigasjonstjenesten, bakketjenesten, luftsportsutøvere, søk- og redningstjenesten etc.

Til § 15 første ledd (Rutinemessige varsler)

For landingsplasser med liten trafikk der det samtidig utstedes TAF for nærliggende landingsplasser, kan det i særlige tilfeller gis dispensasjon fra denne bestemmelsen, jf. § 26.

Til § 15 fjerde ledd, bokstav b (Rutinemessige varsler)

Med «innretning og fartøy i område som ikke er nevnt under bokstav a)» menes for eksempel innretning som driver leteboring.

Til § 20 andre ledd (Rutinemessige varsler)

For luftromsområder over fjellterreng der minste sikre flygehøyde er høyere enn flygenivå 100, skal dekningsområdet omfatte høydeintervallet fra bakkenivå og opp til flygenivå 150.

Til § 23 andre ledd (Tilknytning til kunngjøringstjenesteyter)

Så langt det er mulig skal meteorologisk informasjon sendes samlet for alle enheter som hører til samme organisasjon. 

Til Vedlegg 2 pkt. 1

Sikkerhetsvurdering som gjennomføres i godkjenningsprosessen, forutsettes å inkludere meteorologifaglige vurderinger av antall og plassering av sensorer. 

Til Vedlegg 2 pkt. 2.8 og 2.9

ICAO Doc. 9328-AN/908 Manual on runway visual range observing and reporting practices, second edition 2000, kan nyttes som veiledningsmateriale. 

Til Vedlegg 2 pkt. 2.15

LTs krav vil være tilfredsstilt dersom målenøyaktigheten er i samsvar med siste versjoner av WMO-No. 8 Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation og ICAO Annex 3. 

Til Vedlegg 3 pkt. 2.3 og 3.3

PFO kan være lokale eller sentrale kurs/seminarer med eller uten instruktør, datamaskinassistert opplæring etc.