Vedtak om fastsettelse av renter for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2007

DatoFOR-2008-01-31-91
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2008 hefte 2
IkrafttredelseInntektsåret 2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1999-11-19-1158-§18-8-1, FOR-1999-11-19-1158-§18-8-2, FOR-1999-11-19-1158-§18-8-3, FOR-1999-11-19-1158-§18-8-4, LOV-1999-03-26-14-§18-2, LOV-1999-03-26-14-§18-3, LOV-1999-03-26-14-§18-5, LOV-1999-03-26-14-§18-8
Kunngjort05.02.2008   kl. 14.45
KorttittelVedtak om renter for kraftforetak, 2007

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 31. januar 2008 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 18-8. 

1.Den normerte risikofrie renten settes til 4,9 prosent, jf. FSFIN § 18-8-1.
2.Rentesatsen for fremføring av ubenyttet fradrag for naturressursskatt etter skatteloven § 18-2 fjerde ledd tredje punktum settes til 3,9 prosent, jf. FSFIN § 18-8-2.
3.Rentesatsen for friinntekt etter skatteloven § 18-3 tredje ledd bokstav b settes til 4,9 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 første punktum.
4.Rentesats for fremføring av negativ grunnrente etter skatteloven § 18-3 fjerde ledd annet punktum settes til 5,0 prosent. Rentesats for fremføring av negativ grunnrente etter skatteloven § 18-3 femte ledd annet punktum settes til 3,5 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 annet og tredje punktum.
5.Renten etter skatteloven § 18-3 niende ledd bokstav a settes til 3,5 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 fjerde punktum.
6.Rentesats for kapitalisering ved verdsettelse av formue i kraftanlegg etter skatteloven § 18-5 niende ledd settes til 7,1 prosent, jf. FSFIN § 18-8-4.