Forskrift om støyemisjon fra luftfartøy

DatoFOR-2008-02-01-102
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 2
Ikrafttredelse01.02.2008
Sist endretFOR-2008-10-13-1103
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§4-1, LOV-1993-06-11-101-§15-4, LOV-1993-06-11-101-§16-1, FOR-1999-12-10-1273, FOR-2001-04-06-321
Kunngjort08.02.2008   kl. 14.20
KorttittelForskrift om støyemisjon fra luftfartøy

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 1. februar 2008 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 4-1, § 15-4 og § 16-1, jf. delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273 og delegeringsvedtak 6. april 2001 nr. 321.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66e (direktiv 2006/93/EF).
Endringer: Endret ved forskrift 13 okt 2008 nr. 1103.

§ 1.Formål

Denne forskriften har som formål å regulere bruken av sivile subsoniske jetfly i tråd med reglene i § 3.

§ 2.Virkeområde
(1)Forskriften gjelder for luftfartøy med høyeste tillatte startvekt 34 000 kg eller mer, eller som har mer enn 19 passasjerseter. Seter forbeholdt besetningen holdes utenom.
(2)Forskriften gjelder ikke for Svalbard.
§ 3.Hovedregel om støybegrensning

Alle sivile subsoniske jetfly som opereres fra norske lufthavner, skal oppfylle normene i bind 1, del II, kapittel 3 i bilag 16 til konvensjonen om sivil luftfart (Chicago-konvensjonen), andre utgave (1988). Dette gjelder også fly på utenlandsk register.

§ 4.Unntak

Luftfartøy av historisk interesse kan etter søknad til Luftfartstilsynet unntas fra hovedregelen i § 3.

I forbindelse med innvilgelse av unntak etter 1. ledd, underretter Luftfartstilsynet EFTA Surveillance Authority (ESA) samt de ansvarlige myndigheter i EØS-området. Unntak skal begrunnes.

Norske myndigheter anerkjenner unntak som en annen EU/EØS-stat har gjort for luftfartøy registrert i denne statens register.

Luftfartstilsynet kan, etter søknad, i enkelttilfeller gi tillatelse til at luftfartøy som ikke kan opereres på grunnlag av bestemmelser i denne forskriften, likevel opereres fra norske lufthavner. Slike unntak er begrenset til:

a)luftfartøyer, hvis bruk er så spesiell at det ville være urimelig å nekte et midlertidig unntak.
b)Luftfartøy som utfører ikke-inntektsbringende flyvninger med henblikk på endring, reparasjon eller vedlikehold.
0Endret ved forskrift 13 okt 2008 nr. 1103.
§ 5.Overtredelse

Bruk av luftfartøy i strid med denne forskriften, straffes i henhold til luftfartslovens § 14-29.

§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.