Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av fiskevarer fra Albania

DatoFOR-2008-02-05-108
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2008 hefte 2
Ikrafttredelse05.02.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§23, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort08.02.2008   kl. 14.20
KorttittelForskrift om fiskevareimport fra Albania

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 5. februar 2008 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisning: EØS-avtalen vedlegg I (vedtak 2007/642/EF)

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder fisk og fiskevarer fra fisk som tilhører familiene Scombridae, Clupeidae, Engraulidae, Coryfenidae, Pomatomidae og Scombresosidae og som er importert fra Albania og er beregnet til humant konsum.

§ 2.Formål

Formålet med forskriften er å sikre at fisk og fiskevarer som er importert fra Albania og beregnet til humant konsum, er helsemessig trygge.

§ 3.Vilkår for import

Import av fisk og fiskevarer fra fisk som omfattes av denne forskrift, er forbudt dersom histaminnivåene overstiger maksimumsnivåene for histamin slik de fremgår av kvalitetsforskrift 14. juni 1996 nr. 667 for fisk og fiskevarer kapittel 19.

Hvorvidt grensene er overholdt skal fremgå av resultatene av en analytisk test for histamin som er utført i Albania eller av et utenlandsk akkreditert laboratorium før varepartiet sendes, og som skal følge varepartiet. Testen skal være utført etter metoden for prøvetaking og analyse som er omhandlet i kvalitetsforskrift 14. juni 1996 nr. 667 for fisk og fiskevarer kapittel 19.

Dersom varepartiet ikke følges av en analytisk test, skal varepartiet prøvetas og analyseres for histamin ved veterinær grensekontroll i Norge.

§ 4.Utgifter og kostnadsdekning

Alle kostnader tilknyttet den veterinære grensekontrollen som omhandlet i denne forskriften § 3, skal pålegges ansvarlig for varepartiet eller dennes representant jf. forskrift 18. oktober 1999 nr. 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland § 21.

§ 5.Tilbakeholdelse av vareparti

Alle varepartier skal holdes tilbake inntil tilfredsstillende prøvesvar foreligger.

§ 6.Tilsyn m.m

Mattilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i forskriften og enkeltvedtak fastsatt med hjemmel i forskriften blir oppfylt, jf. matloven § 23.

§ 7.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.