Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

DatoFOR-2008-02-08-112
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2008 hefte 2
Ikrafttredelse01.03.2008
Sist endretFOR-2016-02-04-98 fra 09.02.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2016-06-17-73-§6, FOR-2011-02-11-150
Kunngjort08.02.2008   kl. 14.20
Rettet01.01.2017 (hjemmel)
KorttittelForskrift om arbeidsvilkår i off. kontrakter

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 8. februar 2008 med hjemmel i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser § 7. Fremmet av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet).
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 11. februar 2011 nr. 150. Lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) § 6.
Endringer: Endret ved forskrifter 25 jan 2010 nr. 66, 15 nov 2011 nr. 1104, 21 nov 2011 nr. 1118, 3 mars 2014 nr. 249, 21 mai 2014 nr. 673 (bortfalt) jf 10 juni 2014 nr. 719, 4 feb 2016 nr. 98.
Rettelser: 01.07.2012 (hjemmel), 25.07.2016 (§ 6 første ledd), 01.01.2017 (hjemmel).

§ 1.Formål

Forskriften skal bidra til at ansatte i virksomheter som utfører tjenester og bygge- og anleggsarbeider for offentlige oppdragsgivere, ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler.

0Endret ved forskrift 21 nov 2011 nr. 1118.
§ 2.Definisjoner

Definisjonene i forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser og forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene gjelder tilsvarende.

§ 3.Oppdragsgivere som er omfattet av forskriften

Forskriften gjelder statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer.

§ 4.Kontrakter som er omfattet av forskriften

Forskriften får anvendelse på tildeling av tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter som overstiger 1,1 million kroner ekskl. mva. for statlige myndigheter og 1,75 millioner kroner ekskl. mva. for andre oppdragsgivere.

Nærings- og fiskeridepartementet kan endre disse terskelverdiene.

0Endret ved forskrifter 25 jan 2010 nr. 66 (i kraft 1 mars 2010), 3 mars 2014 nr. 249, 21 mai 2014 nr. 673 bortfalt jf 10 juni 2014 nr. 719 (i kraft 15 juni 2014), 4 feb 2016 nr. 98 (i kraft 9 feb 2016).
§ 5.Krav til kontraktsklausul om lønns- og arbeidsvilkår

Oppdragsgiver skal i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne bestemmelse.

På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal oppdragsgiver stille krav om lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende forskrifter.

På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal oppdragsgiver stille krav om lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

0Endret ved forskrift 15 nov 2011 nr. 1104.
§ 6.Krav til informasjon

Oppdragsgiver skal i kontrakten kreve at leverandøren og eventuelle underleverandører på forespørsel må dokumentere at krav til lønns- og arbeidsvilkår som nevnt i § 5 er oppfylt.

Oppdragsgiver skal i kontrakten forbeholde seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom leverandøren eller eventuelle underleverandører ikke etterlever vilkårene i § 5. Sanksjonen skal være egnet til å påvirke leverandøren eller underleverandøren til å oppfylle vilkårene.

Oppdragsgiver skal i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget opplyse om at kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 nov 2011 nr. 1104.
§ 7.Kontroll

Oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Graden av kontroll kan tilpasses behovet i vedkommende bransje, geografiske område mv.

§ 8.Ikraftsetting

Forskriften gjelder fra 1. mars 2008.