Forskrift om utvidet registrering av utleggsforretninger i Løsøreregisteret (utleggsregistreringsforskriften)

DatoFOR-2008-02-19-158
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 2
Ikrafttredelse01.03.2008
Sist endretFOR-2013-03-15-274 fra 16.03.2013
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1935-06-07-2-§34, LOV-1935-06-07-2-§34a
Kunngjort22.02.2008   kl. 13.50
KorttittelUtleggsregistreringsforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og politidepartementet 19. februar 2008 med hjemmel i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing § 34 femte ledd og § 34a annet og fjerde ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 24 feb 2009 nr. 239, 12 des 2011 nr. 1327, 5 juni 2012 nr. 498, 15 mars 2013 nr. 274.

§ 1.Saklig virkeområde

Forskriften gjelder for utleggsforretninger hos de alminnelige namsmyndighetene, skattekontorene, skatteoppkreverne, Statens innkrevingssentral og Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral der det blir besluttet utleggstrekk eller utleggspant i andre formuesgoder enn dem som er nevnt i tvangsfullbyrdelsesloven § 7-20 første ledd. Den gjelder også for utleggsforretninger hos de alminnelige namsmyndighetene, skattekontorene og skatteoppkreverne som blir avsluttet med «intet til utlegg».

0Endret ved forskrifter 24 feb 2009 nr. 239 (i kraft 1 mars 2009), 12 des 2011 nr. 1327 (i kraft 15 des 2011), 5 juni 2012 nr. 498 (i kraft 11 juni 2012), 15 mars 2013 nr. 274 (i kraft 16 mars 2013 og gjelder for forretninger for utleggspant som holdes etter 16 mars 2013, og for forretninger for utleggstrekk også der trekk løper på dette tidspunktet).
§ 2.Registrering av opplysninger om utleggstrekk og «intet til utlegg»

Følgende opplysninger om utleggstrekk registreres på saksøktes blad i Løsøreregisteret:

a)datoen for utleggsforretningen
b)utleggstrekkets størrelse
c)trekkperiodens begynnelse og utløp, dersom trekkperiode er fastsatt.

Utleggstrekkets prioritet skal ikke registreres.

Utleggstrekk som i henhold til utleggsforretningen skal være avsluttet innen utløpet av to kalendermåneder etter den måneden utleggsforretningen ble holdt, skal ikke registreres. Trekk som namsmannen har besluttet etter gjeldsordningsloven § 3-3 annet ledd, skal ikke registreres.

Har namsmyndigheten eller en domstol besluttet endringer i et utleggstrekks størrelse eller trekkperiode, skal den aktuelle namsmyndigheten omgående melde endringen til Løsøreregisteret, som oppdaterer de registrerte opplysningene om trekket.

Registrering av «intet til utlegg» etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-25 skal angi datoen for forretningen.

§ 3.Tilleggsopplysninger som bare kan gis ut til saksøkte og kredittopplysningsbyråer

Opplysning om hvem som er namsmyndighet for utleggstrekk eller forretning om «intet til utlegg», skal ikke registreres på saksøktes blad. Løsøreregisteret skal likevel notere opplysning om hvem som er namsmyndighet for forretningen. Løsøreregisteret kan på samme måte, for alle typer utleggsforretninger, notere opplysninger om saksøkers og dennes prosessfullmektigs navn og fødselsnummer eller organisasjonsnummer, og saksøkers eller prosessfullmektigens saksnummer.

Opplysningene nevnt i første ledd kan for utleggstrekk og «intet til utlegg» bare gis videre til kredittopplysningsbyråer og til saksøkte selv. Kredittopplysningsbyråer kan bare gi disse opplysningene videre til saksøkte selv.

0Endret ved forskrift 24 feb 2009 nr. 239 (i kraft 1 mars 2009).
§ 4.Plikt til å gi gjenpart til den omspurte ved utlevering av opplysninger. Mottakerens informasjonsplikt

Når Løsøreregisteret gir ut opplysninger om utleggstrekk eller forretninger om «intet til utlegg» som gjelder en fysisk person, skal den omspurte vederlagsfritt orienteres ved gjenpart. Dette gjelder likevel ikke når opplysningene gis ut til et kredittopplysningsbyrå.

Gjenparten skal gi informasjon om innholdet av de utleverte opplysningene og om hvem de er utlevert til, herunder navn og adresse til den behandlingsansvarlige mottakeren.

§ 5.Sletting av opplysninger om utleggstrekk

Når et utleggstrekk skal slettes fra registeret etter tinglysingsloven § 34a fjerde ledd første punktum fordi den opprinnelig fastsatte trekkperioden er løpt ut, skal slettingen skje innen to virkedager etter at trekkperioden er løpt ut.

Når Løsøreregisteret mottar beslutning fra namsmannen om opphevelse av utleggsforretningen etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-28, eller skriftlig erklæring fra saksøkeren hvor denne gir avkall på sin rett etter utleggsforretningen, jf. § 7-27, skal registerføreren straks sørge for sletting av utleggstrekket. Erklæring fra saksøkeren innleveres til namsmannen, som sørger for melding til Løsøreregisteret om sletting.

Når Løsøreregisteret mottar melding fra Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral via Statens innkrevingssentral om at et utleggstrekk for bidragskrav er opphørt, skal registerføreren straks sørge for sletting av utleggsforretningen.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 274 (i kraft 16 mars 2013 og gjelder for forretninger for utleggspant som holdes etter 16 mars 2013, og for forretninger for utleggstrekk også der trekk løper på dette tidspunktet).
§ 6.Sletting av opplysninger om «intet til utlegg»

Sletting av forretning om «intet til utlegg» i medhold av tinglysingsloven § 34a fjerde ledd annet punktum skal skje innen to virkedager etter at treårsfristen er løpt ut.

Når Løsøreregisteret mottar beslutning om sletting fra namsmannen etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-29, eller skriftlig erklæring fra saksøkeren om at kravet som lå til grunn for forretningen er falt bort, skal registerføreren straks sørge for sletting av utleggsforretningen. Erklæring fra saksøkeren innleveres til namsmannen, som sørger for melding til Løsøreregisteret om sletting.

§ 7.Bruk av elektronisk kommunikasjon ved registrering av utleggspant i Løsøreregisteret

Når utleggspant skal registreres i Løsøreregisteret, sendes namsboken fra namsmyndighetene til Løsøreregisteret i elektronisk form via Statens innkrevingssentral. Også melding fra namsmannen om sletting av utleggspant sendes i elektronisk form. Melding om at namsmannen har besluttet sikring av eiendeler etter gjeldsordningsloven § 3-3 første ledd kan sendes i papirform.

Ved registrering av elektronisk dokument gjelder de alminnelige saksbehandlingsreglene tinglysingsloven og tinglysingsforskriften, med mindre annet er fastsatt i forskriften her. Et elektronisk dokument anses innkommet og gis prioritet etter de alminnelige reglene i tinglysingsloven og tinglysingsforskriften. Løsøreregisteret kan bruke egen nummerserie for tinglysing av elektroniske dokumenter.

0Tilføyd ved forskrift 24 feb 2009 nr. 239 (i kraft 1 mars 2009).
§ 8.Melding til saksøkeren om registrering av utleggspant

Løsøreregisteret skal gi saksøkeren eller dennes prosessfullmektig egen melding om registrering av utleggspant, med opplysning om andre heftelser i formuesgodet. Melding kan også gis i form av en gebyrfri utskrift som viser hvordan dokumentet er innført i registeret dersom registerføreren finner det hensiktsmessig. Underretningen kan skje ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom saksøkeren eller dennes prosessfullmektig uttrykkelig har godtatt dette og oppgitt den elektroniske adressen Løsøreregisteret skal benytte for å sende underretningen.

0Tilføyd ved forskrift 24 feb 2009 nr. 239 (i kraft 1 mars 2009).
§ 9.Bruk av elektronisk kommunikasjon ved innsending av skriftlige erklæringer fra namsmannen om gjennomført tvangsdekning

Skriftlige erklæringer fra namsmannen om gjennomført tvangssalg eller tilbakelevering etter tvangsfullbyrdelsesloven § 8-17 tredje ledd, § 9-10 annet ledd og § 10-6 første ledd kan sendes til Løsøreregisteret i elektronisk form.

0Tilføyd ved forskrift 24 feb 2009 nr. 239 (gjelder for skriftlige erklæringer som utferdiges etter 1 mars 2009).
§ 10.Sletting av utleggspant som ikke får rettsvern ved registrering i Løsøreregisteret

Utleggspant som er registrert i Løsøreregisteret uten at registreringen der gir rettsvern, skal slettes fra registeret når utlegget er falt bort. Det må fremlegges bevis for at utlegget er falt bort.

Registerføreren skal av eget tiltak slette utleggspantet fem år etter registreringen. Om utlegget fremdeles består, kan utleggshaveren begjære ny registrering etter utløpet av femårsfristen.

Panteloven § 5-14 gjelder tilsvarende for offentlige fordringshavere som har fått utleggspant som er registrert i Løsøreregisteret uten rettsvernsvirkning.

0Tilføyd ved forskrift 24 feb 2009 nr. 239 (i kraft 1 mars 2009).
§ 11.Oppbevaring, oppdateringer og teknologisk løsning

Elektronisk oversending av dokumenter og opplysninger som nevnt i forskriften her fra Statens innkrevingssentral til Løsøreregisteret og fra Løsøreregisteret til brukerne skal sikres i en teknologisk løsning som til enhver tid ivaretar tilfredsstillende sikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, jf. personopplysingsloven § 13. Oversendingen skal krypteres. Det skal etableres metoder for å sikre ikke-benekting.

Løsøreregisteret skal jevnlig sende informasjon om slettinger og endringer av utleggsforretninger som nevnt i § 1 til de kredittopplysningsbyråene som etter avtale mottar informasjon fra Løsøreregisteret om utleggsforretninger. Kredittopplysningsbyråene plikter å oppdatere sine databaser på bakgrunn av endringsmeldingene.

Løsøreregisteret skal oppbevare elektroniske dokumenter i henhold til reglene som er fastsatt i eller i medhold av lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv.

0Endret ved forskrift 24 feb 2009 nr. 239 (i kraft 1 mars 2009, tidligere § 7).
§ 12.Ikraftsettings- og overgangsbestemmelser

Forskriften trer i kraft 1. mars 2008.

Forskriften gjelder for utleggsforretninger som holdes etter ikrafttredelsen.

0Endret ved forskrift 24 feb 2009 nr. 239 (i kraft 1 mars 2009, tidligere § 8).