Forskrift om gjennomføring av forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart med tilleggsbestemmelser om arbeidstid for besetningsmedlemmer

DatoFOR-2008-02-21-189
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 2
Ikrafttredelse21.02.2008
Sist endretFOR-2013-08-07-957
EndrerFOR-1994-07-15-691, FOR-1979-06-28-3189, FOR-2006-12-18-1667
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§5-1, LOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§16-1, FOR-2001-04-06-321
Kunngjort29.02.2008   kl. 15.00
KorttittelForskrift om forordning 3922/91

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 21. februar 2008 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 5-1, § 9-1 og § 16-1 og delegeringsvedtak 6. april 2001 nr. 321.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66a (forordning (EØF) nr. 3922/91 sist endret ved forordning (EF) nr. 859/2008) og nr. 66nf (forordning (EU) nr. 965/2012).
Endringer: Endret ved forskrifter 20 juni 2008 nr. 640, 2 juni 2009 nr. 614, 7 aug 2013 nr. 957.

Kapittel 1. Gjennomføringsbestemmelser m.m.

§ 1.Gjennomføring av forordning (EØF) nr. 3922/91

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66a (forordning (EØF) nr. 3922/91) om harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart, som endret ved:

a)forordning (EF) nr. 2176/96 av 13. november 1996
b)forordning (EF) nr. 1069/1999 av 25. mai 1999
c)forordning (EF) nr. 2871/2000 av 28. desember 2000
d)forordning (EF) nr. 1592/2002 av 15. juli 2002
e)forordning (EF) nr. 1899/2006 av 12. desember 2006
f)forordning (EF) nr. 1900/2006 av 20. desember 2006
g)forordning (EF) nr. 8/2008 av 11. desember 2007
h)forordning (EF) nr. 859/2008 av 20. august 2008

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 20 juni 2008 nr. 640 (i kraft 16 juli 2008), 2 juni 2009 nr. 614.
§ 2.Forskriftsfullmakt

Luftfartstilsynet kan med hjemmel i luftfartsloven § 16-1 fastsette forskrifter som gjennomfører endringer i forordning (EØF) nr. 3922/91 og tilleggsbestemmelser som nevnt i forskriftens kapittel 2.

§ 3.Ansvarlig nasjonal myndighet

Luftfartstilsynet er ansvarlig nasjonal myndighet etter forordning (EØF) nr. 3922/91.

§ 3a.Overtredelsesgebyr

Ved overtredelse av bestemmelser gjennomført i § 1, og ved overtredelse av § 4 til § 11 kan overtredelsesgebyr ilegges, jf. luftfartsloven § 13a-5.

0Tilføyd ved forskrift 7 aug 2013 nr. 957.

Kapittel 2. Tilleggsbestemmelser til forordning (EF) nr. 1899/2006, kapittel Q om flyge- og tjenestetidsbestemmelser samt hvilebestemmelser for besetningsmedlemmer i ervervsmessig lufttransport med fly

§ 4.Reduksjon av maksimal daglig flygetjenesteperiode (FDP) ved landinger

Den maksimale daglige flygetjenesteperioden (FDP) reduseres med 30 minutter for hver landing regnet fra og med den tredje landingen i flygetjenesteperioden.

§ 5.Enpilotoperasjoner
(1) For enpilotoperasjoner skal den maksimale daglige basis flygetjenesteperioden (FDP) etter bestemmelsen i OPS 1.1105 pkt. 1.3, reduseres med 3 timer.
(2) Dersom et besetningsmedlem skifter fra enpilotoperasjon til flerpilotoperasjon i løpet av en flygetjenesteperiode (FDP), kan maksimal daglig basis flygetjenesteperiode (FDP) etter første ledd forlenges med 2 timer.
(3) For øvrig gjelder bestemmelsene i OPS 1.1105 ved fastsettelsen av den daglige flygetjenesteperioden (FDP) ved enpilotoperasjoner.
§ 6.Ambulanseflyging (EMS)
(1) Med ambulanseflyging menes det i denne forskrift flyging hvor formålet er å utføre transport som er direkte forbundet med:
a)Alvorlig syke eller tilskadekomne personer, med deres pårørende, og medisinsk personale, til et sted hvor nødvendig behandling kan finne sted.
b)Medisinsk personale som kreves for å utføre nødvendige oppgaver.
c)Livsviktige medisinske forsyninger som blant annet utstyr, blod, organer og medisiner.
d)Nødvendig transport av personer eller medisinske forsyninger i forbindelse med a), b) eller c) over.
(2) For å gjennomføre ambulanseflyginger kan maksimal daglig basis flygetjenesteperiode (FDP) etter bestemmelsen i OPS 1.1105 pkt. 1.3 forlenges med 2 timer.
(3) For øvrig gjelder bestemmelsene i OPS 1.1105 ved fastsettelsen av den daglige flygetjenesteperioden (FDP) ved ambulanseflyging.
§ 7.Pause under flyging (split duty)
(1) For besetningsmedlemmer i en utvidet besetning, og for kabinbesetning utover det påkrevde minimumsantallet, som gis tilgang til minst 1 times pause under gjennomføringen av flygingen, medregnes kun 50 prosent av pausen ved beregningen av den daglige flygetjenesteperioden (FDP) for dette besetningsmedlemmet.
(2) Under pausen skal besetningsmedlemmet ha tilgang til enten en køye, et vannrett setearrangement eller en komfortabel stol som kan lenes tilbake. Pauseområdet skal være adskilt og avskjermet fra førerkabin og passasjerene.
§ 8.Pause på bakken (split duty)
(1) Ved pause på bakken medregnes 50 prosent av pausen ved beregningen av den daglige flygetjenesteperioden (FDP).
(2) Ved slik pause på bakken skal besetningsmedlemmet ha tilgang til liggende hvile i en seng.
(3) Overstiger pausen 4 timer og varigheten av denne er oppgitt når pausen begynner, medregnes pausen ikke ved beregningen av den daglige flygetjenesteperioden (FDP).
§ 9.Beregning av hvile ved flyging mellom flere tidssoner

Følgende bestemmelser gjelder for en flygetjenesteperiode (FDP) som avsluttes på et sted som har en tidssoneforskjell på tre timer eller mer fra det sted hvor man sist benyttet lokal tid til tjenesteberegning:

a)Dersom det er tildelt en hvileperiode som inneholder tre lokale netter på en utestasjon, skal de etterfølgende daglige flygetjenesteperiodene beregnes etter bestemmelsene i OPS 1.1105.
b)Hvis betingelsene i bokstav a ikke er oppfylt, skal etterfølgende maksimal daglig flygetjenesteperiode (FDP) ikke overstige 11 timer og 30 minutter. Den maksimale daglige flygetjenesteperioden (FDP) reduseres med 30 minutter for hver landing regnet fra og med den andre landingen i flygetjenesteperioden.
c)Hvis den daglige flygetjenesteperioden (FDP) i bokstav b er planlagt å overstige 4 timer og 30 minutter, skal de etterfølgende hvileperiodene forøkes med tidssoneforskjellen fra forutgående hvilested. Tillegget for tidssoneforskjell kommer ikke til anvendelse hvis hvileperioden i utgangspunktet alt overstiger 15 timer.
d)Ved tilbakekomst til hjemmebasen, skal besetningsmedlemmet tildeles en hvileperiode på minst 4 timer og 30 minutter multiplisert med tidssoneforskjellen mellom hjemmebasen og den fjernest beliggende hvilested. Denne hvileperioden skal etterfølges av en hvileperiode etter OPS 1.1110 pkt. 2.1.
§ 10.Beredskapstjeneste på flyplass (airport standby)

Beredskapstjeneste på flyplass reguleres av OPS 1.1125 pkt. 1 med følgende tillegg:

a)Dersom beredskapstjenesten umiddelbart etterfølges av en flygetjenesteperiode, skal 100 prosent av den forutgående beredskapstjenesten medberegnes i den daglige flygetjenesteperioden (FDP).
b)Dersom beredskapstjenesten ikke umiddelbart etterfølges av en flygetjenesteperiode, skal beredskapskapstjenesten etterfølges av minst en hvileperiode fastsatt etter OPS 1.1110.
§ 11.Beredskapstjeneste utenfor flyplass (other forms of standby)
(1) Alle aktiviteter skal inngå i arbeidsplanen og/eller meddeles besetningen på forhånd.
(2) Tidspunktet for beredskapstjenestens begynnelse og slutt skal være definert og meddelt besetningen på forhånd.
(3) Den maksimale varigheten av beredskapstjeneste må ikke overstige 14 timer.
(4) Under beredskapstjeneste skal besetningsmedlemmet ha tilgang til liggende hvile i seng på bakken.
(5) Med unntak av bestemmelsene under, skal beredskapstjeneste utenfor flyplass telle 50 prosent ved beregningen av akkumulert tjenestetid (cumulative duty hours) etter OPS 1.1100, pkt. 1.1 og den daglige flygetjenesteperioden (FDP).
(6) Hvis det umiddelbart før beredskapstjenesten tildeles en hvileperiode, skal de 4 første timene i beredskapstjenesten ikke medberegnes i akkumulert tjenestetid (cumulative duty hours) etter OPS 1.1100, pkt. 1.1 og den daglige flygetjenesteperioden (FDP). Ved utkalling til flygetjeneste gjelder likevel bestemmelsen i (8) under.
(7) Finner utkalling til flygetjeneste ikke sted i tidsrommet 22.00-06.00, skal tiden i dette tidsrommet ikke medberegnes i akkumulert tjenestetid (cumulative duty hours) etter OPS 1.1100, pkt. 1.1 og den daglige flygetjenesteperioden (FDP).
(8) Ved utkalling til flygetjeneste, skal 50 prosent av tiden fra utkallingen finner sted til flygetjenestens påbegynnelse medberegnes i akkumulert tjenestetid (cumulative duty hours) etter OPS 1.1100, pkt. 1.1 og den daglige flygetjenesteperioden (FDP).
(9) Skjer utkalling til flygetjeneste i tidsrommet 06.00-22.00 med så tidlig varsel at tidsrommet mellom tidspunktet for utkallelse og for flygetjenestens påbegynnelse kan inneholde en periode på minst 5 timers varighet, skal tiden mellom utkallelse og flygetjenestens påbegynnelse ikke medberegnes i akkumulert tjenestetid (cumulative duty hours) etter OPS 1.1100, pkt. 1.1 og den daglige flygetjenesteperioden (FDP).
(10) Beredskapstjeneste utenfor flyplass i forbindelse med ambulanseflyging skal telle minst 20 prosent i forhold til beregningen av akkumulert tjenestetid (cumulative duty hours) etter bestemmelsen i OPS 1.1100 pkt. 1.1.
(11) Med utkalling til flygetjeneste menes her tidspunktet hvor luftfartsforetaket kontakter besetningsmedlemmet for beordring til flygetjeneste.
§ 12.Unntak

Luftfartstilsynet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra disse bestemmelsene.

Kapittel 3. Ikrafttredelse m.m.

§ 13.Ikrafttredelse og opphevelse av forskrift
(1) Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 15. juli 1994 nr. 691 om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område, § 1 nr. 7.
(2) Forordning (EØF) nr. 3922/91 vedlegg (Annex) III oppheves 27. oktober 2014 med unntak av kapittel (Subpart) Q.
0Endret ved forskrift 7 aug 2013 nr. 957.

Forordning (EF) nr. 859/2008 

For å lese forordning (EF) nr. 859/2008 se her: pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 2 juni 2009 nr. 614.