Forskrift om rapportering av stresstester for forsikringsselskaper og pensjonsforetak

DatoFOR-2008-02-22-165
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2008 hefte 2
Ikrafttredelse01.03.2008
Sist endretFOR-2011-12-30-1517 fra 01.01.2012
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1956-12-07-1-§4, FOR-2007-12-17-1457-§2-3, FOR-2007-12-17-1456-§2-3
Kunngjort26.02.2008   kl. 14.30
KorttittelForskrift om rapportering av stresstester

Hjemmel: Fastsatt av Kredittilsynet (nå Finanstilsynet) 22. februar 2008 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) § 4, forskrift 17. desember 2007 nr. 1457 om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning § 2-3 sjette ledd og forskrift 17. desember 2007 nr. 1456 om skadeforsikringsselskapers kapitalforvaltning § 2-3 sjette ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726, 30 des 2011 nr. 1517.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for norske forsikringsselskaper og pensjonsforetak.

0Endret ved forskrift 30 des 2011 nr. 1517 (i kraft 1 jan 2012).
§ 2.Krav til rapportering

Forsikringsselskaper og pensjonsforetak plikter å rapportere på fastsatt skjema for stresstesting. Rapporteringsskjema skal sendes Finanstilsynet senest 30 dager etter utløpet av hvert kvartal med mindre annet følger av annet ledd.

For pensjonsforetak som ved utgangen av foregående år har en forvaltningskapital mellom to og ti milliarder kroner, skal rapporteringsskjema sendes Finanstilsynet senest 30 dager etter utløpet av andre og fjerde kvartal. For pensjonsforetak som ved utgangen av foregående år har en forvaltningskapital som er lavere enn to milliarder kroner, skal rapporteringsskjema sendes Finanstilsynet senest 45 dager etter utløpet av andre og fjerde kvartal.

0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 30 des 2011 nr. 1517 (i kraft 1 jan 2012).
§ 3.Søknad om unntak

Finanstilsynet kan gjøre unntak fra kravet om rapportering ved utgangen av første og tredje kvartal, dersom selskapets virksomhet er av en slik art at det kan anses tilstrekkelig med halvårlig rapportering.

Finanstilsynet kan i særskilte tilfeller forlenge fristen for rapportering i § 2.

0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 30 des 2011 nr. 1517 (i kraft 1 jan 2012).
§ 4.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. mars 2008.

§ 5.Overgangsregler for pensjonsforetak

For pensjonsforetak som ved utgangen av 2011 har en forvaltningskapital som er mellom to og ti milliarder kroner, er rapporteringsfristen 90 dager for fjerde kvartal 2011.

For pensjonsforetak som ved utgangen av 2011 har en forvaltningskapital som er lavere enn to milliarder kroner, gjelder reglene i forskriften fra fjerde kvartal 2012. Rapporteringsfristen for fjerde kvartal 2012 er 90 dager.

0Tilføyd ved forskrift 30 des 2011 nr. 1517 (i kraft 1 jan 2012).