Forskrift om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra Husbanken

DatoFOR-2008-02-25-191
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 2
Ikrafttredelse25.02.2008
Sist endretFOR-2013-05-02-432
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-05-29-30-§1, LOV-2009-05-29-30-§10
Kunngjort
KorttittelForskrift om investeringstilskudd fra Husbanken

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 25. februar 2008 med hjemmel i lov 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank § 1 og § 21.
Tilføyd hjemmel: Lov 29. mai 2009 nr. 30 om Husbanken § 1, § 10.
Endringer: Endret ved forskrifter 19 mars 2010 nr. 436, 25 mai 2011 nr. 552, 30 mai 2012 nr. 473, 2 mai 2013 nr. 432.

§ 1.Formål

Tilskuddene skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonshemming.

0Endret ved forskrift 2 mai 2013 nr. 432.
§ 2.Hva det kan gis tilskudd til

Tilskuddet kan gis til å fremskaffe:

a.plass i institusjon, herunder sykehjem etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c
b.omsorgsbolig til personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, tilrettelagt for at slike tjenester kan ytes etter helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c, jf. § 3-7
c.fellesareal i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger for å oppnå heldøgnstjeneste, og lokaler for dagaktivitetstilbud
d.døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c, jf. også § 3-5.
0Endret ved forskrifter 25 mai 2011 nr. 552, 30 mai 2012 nr. 473.
§ 3.Hvem som kan få tilskudd

Tilskuddet kan bare gis til kommuner.

Kommunene skal disponere omsorgsboligene og sykehjemsplassene i minst 30 år. Også helseforetak kan disponere plasser, dersom tilbud om heldøgns helse- og omsorgstjenester ved disse plassene skjer i samarbeid med kommuner. Disponering av slike plasser forutsetter en klar fordeling av ansvar for plassene mellom partene, og at helseforetaket forplikter seg til å finansiere driften av plassene de har ansvaret for.

0Endret ved forskrifter 25 mai 2011 nr. 552, 2 mai 2013 nr. 432.
§ 4.Utmålingsregler

Departementet fastsetter størrelsen på tilskuddene.

§ 5.Prioriteringer

Tilskuddsmidlene fordeles ut fra prioriteringer gitt av departementet.

§ 6.Fylkesmannen

Søknader om tilskudd skal sendes Fylkesmannen til uttalelse.

§ 7.Krav om tilbakebetaling

Dersom forutsetningene for tilskuddet ikke er overholdt, kan Husbanken kreve tilbake hele eller deler av tilskuddet.

§ 8.Retningslinjer for tildeling av tilskudd

Husbanken gir nærmere retningslinjer for gjennomføringen av ordningen i overensstemmelse med føringer fra departementet.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.